Quyết định số 194/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 194/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 194/1999/QĐ-TTg về việc xử lý tài chính cho một số nhà máy đường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 194/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 194/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 9 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 194/1999/Q -TTG NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 1999 V VI C X LÝ TÀI CHÍNH CHO M T S NHÀ MÁY Ư NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (công văn s 2813 /BNN-TCKT ngày 05 tháng 8 năm 1999), K ho ch và u tư (công văn s 5613 BKH/NN ngày 25 tháng 8 năm 1999), Tài chính (công văn s 4205 TC/TCDN ngày 24 tháng 8 năm 1999 và công văn s 4217 TC/ TPT ngày 25 tháng 8 năm 1999) và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (công văn s 776 /CV-NHNN14 ngày 23 tháng 8 năm 1999); t o i u ki n cho m t s nhà máy ư ng phát tri n s n xu t, h giá thành s n ph m, tiêu th ư c s n ph m, tr ư c n , kinh doanh có hi u qu , QUY T NNH : i u 1. áp d ng vi c mi n, gi m thu s d ng t xây d ng nhà máy, thu thu nh p doanh nghi p, thu nh p khNu ... i v i m t s nhà máy ư ng theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998, Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p cùng v i các B , ngành và a phương c p gi p ch ng nh n ưu ãi u tư cho các nhà máy thu c i tư ng trên th c hi n. i u 2. B Tài chính t ng h p trình Chính ph s a i, b sung Ngh nh hư ng d n Lu t Thu giá tr gia tăng theo hư ng cho phép i u ch nh gi m 50% m c thu giá tr gia tăng i v i s n phNm ư ng và áp d ng m c thu giá tr gia tăng b ng 0% i v i s n phNm s d ng ph li u, ph phNm c a nhà máy ư ng (phân vi sinh, ván ép, th c ăn chăn nuôi, n m, c n, i n,... s d ng ngu n nguyên li u là bã mía, bã bùn, m t r ). i u 3. i v i v n tín d ng u tư theo k ho ch Nhà nư c và Qu h tr u tư qu c gia mà các nhà máy ư ng ã vay v i lãi su t 1,1%/tháng ư c áp d ng m c lãi su t 0,81%/tháng k t ngày 01 tháng 01 năm 1998 n h t ngày 31 tháng 12 năm 1999 và ư c áp d ng m c lãi su t theo Ngh nh s 43/1999/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c t ngày 01 tháng 01 năm 2000.
  2. i v i các kho n vay theo lãi su t thương m i u tư (k c n vay b t bu c) và các kho n vay ti p t c u tư hoàn thành d án cũng ư c áp d ng m c lãi su t 0,81%/tháng k t ngày 01 tháng 01 năm 1998 n h t ngày 31 tháng 12 năm 1999 và m c lãi su t theo Ngh nh s 43/1999/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c t ngày 01 tháng 01 năm 2000. Ph n chênh l ch gi a m c lãi su t thương m i và m c lãi su t này ư c ngân sách Nhà nư c c p bù cho nhà máy ư ng do B Tài chính hư ng d n c th . Các T ch c cho vay căn c vào kh năng thu h i v n, kh năng tr n th c t c a t ng nhà máy, sau khi ã ưu tiên tr n vay nư c ngoài theo h p ng vay v n, i u ch nh th i gian vay v n c a các nhà máy ư ng theo nguyên t c tính úng, tính các y u t nh hư ng n kh năng tr n vay và hi u qu d án, nhưng t i a không quá 12 năm, trong ó có 5 năm ân h n i v i v n vay tín d ng theo k ho ch Nhà nư c và không quá 15 năm, trong ó 7 năm ân h n i v i v n vay t ngu n c a Ngân hàng Phát tri n châu á (ADB). i u 4. Ph n chênh l ch tăng thêm c a giá tr thi t b nh p ngo i do bi n ng t giá gi a ng ô la M v i ng Vi t Nam ư c xem xét h tr theo nguyên t c quy nh t i i m e i u 2 Quy t nh s 802/TTg ngày 24 tháng 9 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c x lý t n t i v m thư tín d ng; giao B Tài chính ki m tra và xác nh c th v s l phát sinh do r i ro v t giá, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 5. B Tài chính c p v n lưu ng cho các nhà máy ư ng ho t ng theo quy nh hi n hành k t năm 1999. i u 6. Quy t nh này ch áp d ng cho m t s nhà máy ư ng có danh sách kèm theo và có hi u l c k t ngày ký. i u 7. B trư ng các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Tài chính, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ch t ch U ban nhân dân các t nh có nhà máy ư ng, Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) DANH SÁCH CÁC CÔNG TY, NHÀ MÁY Ư NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 194/1999/Q -TTg ngày 23 tháng 9 năm 1999) TT Tên Công ty, nhà máy ư ng m i Thu c t nh 1 Công ty mía ư ng Tuyên Quang Tuyên Quang 2 Công ty ư ng Sơn Dương, Tuyên Quang (thu c TCT mía Tuyên Quang ư ng I)
  3. 3 Công ty ư ng Linh C m (thu c TCT mía ư ng I) Hà Tĩnh 4 Công ty mía ư ng Cao B ng Cao B ng 5 Công ty mía ư ng Sơn La Sơn La 6 Công ty mía ư ng Hòa Bình Hòa Bình 7 Công ty ư ng-rư u-bia Vi t Trì (thu c TCT mía ư ng I) Phú Th 8 Công ty ư ng Nông C ng (thu c TCT mía ư ng I) Thanh Hóa 9 Phân xư ng 2, Công ty ư ng Lam Sơn (thu c TCT mía ư ng Thanh Hóa I) 10 Xí nghi p ư ng rư u Sông Con (thu c Công ty mía ư ng Ngh An Ngh An) 11 Công ty ư ng Qu ng Bình (thu c TCT mía ư ng I) Qu ng Bình 12 Nhà máy ư ng Qu ng Nam (thu c Công ty lương th c và Qu ng Nam CNTP) 13 Nhà máy ư ng Qu ng Ngãi m r ng (thu c CT ư ng Qu ng Qu ng Ngãi Ngãi) 14 Nhà máy ư ng Nam Qu ng Ngãi (thu c CT ư ng Qu ng Qu ng Ngãi Ngãi) 15 Công ty ư ng Bình nh Bình nh 16 Công ty mía ư ng Tuy Hòa (thu c TCT mía ư ng II) Phú Yên 17 Nhà máy ư ng Cam Ranh (thu c Công ty ư ng Khánh Hòa) Khánh Hòa 18 Nhà máy ư ng Ninh Hòa (thu c Công ty ư ng Khánh Hòa) Khánh Hòa 19 Nhà máy ư ng Bình Thu n Bình Thu n 20 Công ty mía ư ng t nh Kon Tum Kon tum 21 Công ty mía ư ng kL k kL k 22 Công ty mía ư ng 333 (thu c T ng công ty cà phê Vi t Nam) kL k 23 Công ty mía ư ng Tr An ng Nai 24 Nhà máy ư ng thô Tây Ninh (thu c Công ty ư ng Biên Hòa) Tây Ninh 25 Công ty ư ng B n Tre B n Tre 26 Nhà máy ư ng Ph ng Hi p (thu c Công ty mía ư ng C n C n Thơ Thơ) 27 Xí nghi p ư ng V Thanh (thu c Công ty mía ư ng C n Thơ) C n Thơ 28 Công ty mía ư ng Sóc Trăng Sóc Trăng 29 Công ty mía ư ng Kiên Giang Kiên Giang
  4. 30 Công ty ư ng Th i Bình Cà Mau
Đồng bộ tài khoản