Quyết định số 194/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 194/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 194/2005/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 194/2005/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 194/2005/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2005 QUY T NNH V PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T -XÃ H I QU N BÌNH TÂN, THÀNH PH H CHÍ MINH N NĂM 2010 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 532/TTg ngày 12 tháng 7 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t “Quy ho ch t ng th kinh t -xã h i thành ph H Chí Minh th i kỳ 1996-2010”; Căn c Quy t nh s 123/1998/Q -TTg ngày 10 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t “ i u ch nh quy ho ch chung thành ph H Chí Minh n năm 2010”; Căn c Ch th s 32/1998/CT-TTg ngày 23 tháng 9 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v “Công tác quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i th i kỳ n năm 2010”; Theo Quy t nh s 1946/Q -UB-KT ngày 05 tháng 4 năm 1999 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v t ch c tri n khai án “ i u ch nh, b sung quy ho ch t ng th kinh t -xã h i ngày 23 tháng 9 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ”; Theo Quy t nh s 6993/Q -UB-QL T ngày 24 tháng 12 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph v “Phê duy t quy ho ch chung huy n Bình Chánh, thành ph H Chí Minh n năm 2020”; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Bình Tân t i Công văn s 573/UB ngày 11 tháng 8 năm 2005 và c a Vi n Kinh t thành ph t i Công văn s 416/VKT ngày 08 tháng 9 năm 2005; QUY T NNH: i u 1. Phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i qu n Bình Tân, thành ph H Chí Minh n năm 2010 v i nh ng n i dung nh hư ng chính sau : 1. V trí, ch c năng Qu n Bình Tân ti p giáp c a ngõ phía Tây c a thành ph , là nơi ti p n i v i các t nh ng b ng sông C u Long. Cơ c u giá tr s n xu t c a các ngành kinh t trên a bàn qu n n năm 2010 là công nghi p - d ch v - nông nghi p và s có s chuy n d ch tăng nhanh t tr ng ngành d ch v , c bi t là giai o n sau năm 2010.
  2. 2. M c tiêu phát tri n chung Ny m nh ti n trình công nghi p hóa, hi n i hóa; gi t c tăng trư ng kinh t cao, hi u qu và b n v ng; thúc Ny phát tri n các ngành d ch v và công nghi p có hàm lư ng khoa h c-k thu t cao; nâng cao hi u qu s d ng t nông nghi p. Ưu tiên phát tri n h t ng k thu t và h t ng xã h i theo quy ho ch, c bi t là h th ng giao thông, c p-thoát nư c; h th ng giáo d c, y t ; thu h p kho ng cách v i u ki n dân sinh v i các qu n n i thành. 3. M c tiêu c th và các ch tiêu ch y u 3.1- Dân s và lao ng 3.1.1- Giai o n 2006-2010 : Ki m soát t l tăng dân s t nhiên m c 1,15%/năm, t l tăng cơ h c m c 4,49%/năm. 3.1.2- Gi m t l lao ng chưa có vi c làm t 6,12% năm 2003 xu ng còn5,57% năm 2010. Tăng t l lao ng ang làm vi c trong tu i t 73,15% năm 2003 lên 74,76% năm 2010. 3.2- Phát tri n kinh t 3.2.1- T c tăng trư ng giai o n 2006-2010: Công nghi p và xây d ng trên a bàn qu n tăng bình quân t 22,5%/năm tr lên (trong ó, công nghi p ch bi n tăng t 23%/năm tr lên; xây d ng tăng t 20%/năm tr lên); các ngành d ch v tăng bình quân 43,2%/năm; ngành nông-lâm-ngư nghi p tăng bình quân 2%/năm. 3.2.2- Cơ c u các ngành kinh t năm 2010 : T tr ng công nghi p và xây d ng trên a bàn t 81% (trong ó, công nghi p chi m 84%%; xây d ng 16%); t tr ng các ngành d ch v t 18%; t tr ng nông-lâm-ngư nghi p t 1%. a) Ngành nông nghi p : Phát tri n nông nghi p theo hư ng ph c v ô th xanh s ch, b n v ng, b o v và c i thi n môi trư ng sinh thái, t o c nh quan p, áp ng cho nhu c u c a m t qu n ô th m i. K t h p phát tri n nông nghi p phù h p v i phát tri n du l ch sinh thái. Khai thác và t n d ng h t di n tích t nông nghi p và các khu v c kinh t vư n, tr ng nh ng cây có hi u qu kinh t cao như hoa lan, cây ki ng. Duy trì và ti n t i gi m d n quy mô àn bò s a, àn heo. V lâu dài, khi qu n phát tri n thành m t trung tâm thương m i và d ch v , ngành nông nghi p s t p trung vào nh ng lĩnh v c mang l i hi u qu kinh t cao, phát tri n sinh v t c nh và nuôi tr ng theo nh hư ng chung c a thành ph . Ph n u t t c tăng bình quân v giá tr s n xu t c a ngành nông-lâm-th y s n là 2%/năm.
  3. b) Ngành công nghi p n năm 2010 : Ph n u t c tăng bình quân giá tr s n xu t công nghi p trên a bàn tt 22,5%/năm tr lên. Phát tri n công nghi p theo hư ng a d ng hóa ngành ngh , ưu tiên u tư phát tri n nh ng ngành t o ra s n phNm có hàm lư ng công ngh , k thu t cao ho c s d ng công ngh tiên ti n, hi n i (s n xu t và l p ráp linh ki n i n t , máy tính, máy gia d ng, s n xu t ph n m m, l p ráp ôtô, xe máy và thi t b i n, công ngh sinh h c, s n xu t v t li u m i). n nh và duy trì các ngành công nghi p giày da, may m c, d t, ch bi n th c phNm và u ng, s n xu t hóa ch t, ch bi n g , s n phNm t cao su và plastic, s n xu t kim lo i, s n xu t gi y tăng giá tr hàng xu t khNu. Phát tri n công nghi p g n v i b o v môi trư ng. T p trung phát tri n các ngành công nghi p s ch, không gây ô nhi m. Kiên quy t th c hi n di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m n ng mà không có kh năng x lý ô nhi m vào các khu công nghi p t p trung, ho c chuy n i ch c năng ho t ng. T c tăng bình quân giá tr s n xu t các ngành công nghi p chính : + S n xu t s n phNm da t 22,5%/năm. + S n xu t s n phNm t cao su và plastic t 23,6%/năm. + i n t , tin h c, v t li u m i và công ngh sinh h c t 33,5%/năm. + S n xu t hóa ch t và s n phNm hóa ch t t 22,8%/năm. + Ch bi n g và s n phNm t g t 22,4%/năm. + S n xu t trang ph c t 24,5%/năm. c) Các ngành d ch v n năm 2010 : Ph n ut c tăng bình quân doanh thu các ngành d ch v t 43,2%/năm. Phát tri n các ngành d ch v theo hư ng k t h p mô hình kinh doanh truy n th ng v i mô hình kinh doanh hi n i nh m tăng hi u qu kinh doanh, ng th i ph c v t t nh t cho ngư i tiêu dùng. Ưu tiên phát tri n các trung tâm thương m i, siêu th t i các khu dân cư t p trung có m t cao. T p trung phát tri n các ngành d ch v v n t i và kho bãi, khoa h c-công ngh , tư v n và kinh doanh b t ng s n,... vì ây là nh ng ngành phù h p v i nh hư ng phát tri n chung c a qu n và v i vai trò là a bàn ti p giáp c a ngõ n i thành ph v i các t nh mi n Tây. u tư xây d ng và phát tri n khu ô th m i 700 ha t i phư ng Tân T o A theo quy ho ch ư c duy t, làm cơ s cho vi c thúc Ny phát tri n nhanh khu v c d ch v . Phát tri n m ng lư i ch , các trung tâm thương m i, h th ng siêu th : Xây d ng m i 7 ch t i các phư ng Bình Tr ông, Bình Tr ông B, Tân T o, Tân T o A, Bình
  4. Hưng Hòa B, An L c. Hình thành nh ng trung tâm thương m i, siêu th , cao c văn phòng cho thuê t i các phư ng Tân T o, Tân T o A, Bình Tr ông, An L c. 3.3- Phát tri n cơ s h t ng xã h i 3.3.1- Giáo d c : a) H m m non : T o i u ki n, khuy n khích phát tri n nhà tr dân l p và tăng nhóm tr gia ình. D ki n t l tr trong tu i i nhà tr tăng t 16% năm 2003 lên 25% vào năm 2010. T l tr t 3 n 5 tu i vào m u giáo tăng t 76% năm 2003 lên 85% vào năm 2010, trong ó tr 5 tu i vào m u giáo t 100% vào năm 2010 nh m chuNn b t t cho th c hi n ph c p giáo d c b c trung h c. b) H ph thông : + C p ti u h c : Ph n u 100% h c sinh 6 tu i vào l p 1. n năm 2010, xây d ng m i 10 trư ng v i 300 phòng. + C p trung h c cơ s : Ph n u 85% h c sinh úng tu i vào l p 6. n năm 2010, xây d ng m i 3 trư ng v i 76 phòng. + C p trung h c ph thông: Ph n u 80% h c sinh úng tu i vào l p 10. n năm 2010, xây d ng m i 4 trư ng v i 216 phòng. c) H thư ng xuyên: Xây d ng m i cơ s v t ch t Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên hi n có hư ng n t tiêu chuNn c a giáo d c ph thông v i quy mô t 500 n 600 h c sinh. d) H d y ngh : M r ng Trung tâm k thu t t ng h p hư ng nghi p v i quy mô 2 ha; ph i h p chương trình v i các cơ s ào t o khác có kh năng ào t o tay ngh b c 3 cung ng cho phát tri n các ngành công nghi p - ti u th công nghi p và thương m i - d ch v c a qu n. Xây d ng m i trư ng Trung h c chuyên nghi p. 3.3.2- Y t : C i t o, nâng c p, hi n i hoá Trung tâm y t qu n; xây d ng trung tâm tư v n HIV- AIDS. Ph n u t 5,4 bác sĩ/10.000 dân vào năm 2010. Ph n u tăng năng l c khám và i u tr năm 2010 lên 1,8 l n so v i năm 2005. Th c hi n t t các chương trình phòng ch ng b nh, như chương trình chăm sóc s c kh e bà m tr em và k ho ch hóa gia ình; chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS; chương trình phòng, ch ng b nh bư u c . B o m 100% tr em dư i 1 tu i ư c tiêm ch ng y 6 lo i vacxin; 100% tr em dư i 5 tu i u ng vaccin phòng b i li t. Th c hi n t t chương trình chăm sóc s c kh e tr em nh m gi m t l tr em t vong dư i 1 tu i và gi m t l suy dinh dư ng tr em dư i 5 tu i.
  5. Th c hi n xã h i hóa y t , khuy n khích các thành ph n kinh t m phòng khám, nhà h sinh, b nh vi n áp ng nhu c u khám, ch a b nh cho nhân dân. 3.3.3- Văn hóa, th thao : a) Văn hóa : Ph n u n năm 2010 có 80% khu ph t khu ph văn hóa; 95% h gia ình t tiêu chuNn gia ình văn hóa; 100% cơ quan, ơn v , trư ng h c óng trên a bàn qu n t tiêu chuNn công s văn minh, s ch p, an toàn. T nay n năm 2010, xây d ng m i 1 trung tâm văn hóa - th thao khu ô th m i c a qu n; xây d ng 1 thư vi n qu n, m r ng và xây d ng nhi u phòng c sách các phư ng; xây d ng m i phư ng 1 t i m sinh ho t ngoài tr i. b) Th thao : Phát tri n r ng kh p phong trào th d c-th thao. ào t o và ào t o l i i ngũ cán b , hu n luy n viên th d c-th thao áp ng nhu c u phát tri n các lo i hình th d c-th thao trong qu n. n năm 2010 xây d ng 1 sân bóng á t chuNn qu c gia; xây d ng m i phư ng 1 sân bóng chuy n nh m ph c v nhu c u luy n t p c a ngư i dân. 3.4- Phát tri n cơ s h t ng k thu t 3.4.1- Giao thông : a) ư ng b : T p trung u tư xây d ng m i và nâng c p t tiêu chuNn quy nh v ch t lư ng ư ng và l gi i cho các tuy n ư ng do qu n, phư ng qu n lý. Ph n u n năm 2010 t t l 2,2 km ư ng/km2; di n tích t giao thông chi m 21% di n tích t t nhiên. M r ng và nh a hóa các tuy n ư ng n i b c a các phư ng. Hình thành và phát tri n h th ng ư ng chính c p 1 và c p 2 bao g m qu c l 1A, ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - C n Thơ, ư ng vành ai phía Nam, ư ng vành ai trong, ư ng Kinh Dương Vương, ư ng ông-Tây thành ph ,... Xây d ng m i m t s b n bãi u xe, g m b n bãi giao thông công c ng và bãi u xe t i các trung tâm khu v c. m b o nhu c u v n chuy n hàng hóa và hành khách v i qui mô l n, tránh ùn t c giao thông. b) ư ng s t : Quy ho ch nh hư ng v trí hành lang tuy n ư ng s t qu c gia thành ph H Chí Minh - Mi n Tây i qua a bàn qu n và tuy n ư ng s t n i ô d ki n ư c hình thành trên cơ s hành lang tuy n ư ng Kinh Dương Vương và hành lang m t s tuy n ư ng b khác v i t ng chi u dài là 4,2 km. c) ư ng sông :
  6. Hình thành tuy n vành ai giao thông th y theo o n kênh sông trên a bàn qu n, g m sông Bà Hom, kênh Nư c Lên. 3.4.2- C p nư c : T nay n năm 2010, ngoài nhà máy nư c Th c và nhà máy nư c ng m Bình Tr ông, trên a bàn qu n s có thêm nh ng ngu n nư c máy m i ư c cung c p t nhà máy nư c sông Sài Gòn giai o n I v i công su t 300.000 m3/ngày, giai o n II công su t 300.000 m3/ngày; nhà máy nư c Th c công su t 300.000 m3/ngày;nhà máy nư c kênh ông C Chi v i công su t 150.000 m3/ngày. Trong năm 2006, xây d ng m ng c p nư c c p 1 và c p 2 và xây d ng các tuy n ng c p nư c chính thu c h th ng nhà máy nư c sông Sài Gòn g m : + Tuy n 1.500 mm trên ư ng Bình Long - An Dương Vương. + Tuy n 800 mm trên ư ng Qu c l 1A. + Tuy n 800 mm trên ư ng Hương l 15. + Tuy n 500 mm trên ư ng Hương l 2. + Tuy n 600 mm trên ư ng T nh l 10. n năm 2010, xây d ng m ng c p nư c c p 3. Ph n u nư c sinh ho t bình quân u ngư i t 180 lít/ngư i/ngày êm và nư c ph c v s n xu t công nghi p bình quân t 50 m3/ha ngày êm. 3.4.3- Thoát nư c và v sinh ô th : T nay n năm 2010, t p trung xây d ng h th ng c ng riêng và tr m x lý nư c th i c c b cho t ng c m dân cư. Nư c th i công nghi p ư c thu gom vào h th ng c ng riêng và x lý theo t ng khu công nghi p trư c khi thoát vào mương r ch g n nh t. n năm 2010, nư c th i sinh ho t bình quân u ngư i t 180 lít/ngư i/ngày êm và nư c th i công nghi p bình quân t 50m3/ha/ngày êm. 3.4.4- C p i n : Ph n u phát tri n m ng lư i i n theo hư ng hi n i hóa, xây d ng các tr m cung c p i n, tr m bi n th , c i t o m ng lư i i n h th , m b o an toàn, m quan, phù h p v i ki n trúc ô th và giao thông trên a bàn qu n. n năm 2010 xây d ng ư ng dây 500 KV Phú Lâm i nhi t i n Ô Môn, o n qua a bàn qu n dài kho ng 5,2 km. Lư i phân ph i trung th c a qu n s ư c c i t o và xây d ng theo tiêu chuNn c p i n áp 22KV. n năm 2010, i n sinh ho t bình quân u ngư i t 2.000 Kwh/ngư i/năm và i n cho công nghi p bình quân t 250-500 Kw/ha. 3.4.5- Thông tin liên l c : a) Bưu chính : Ph n u n năm 2010, có 10 tr m i n tho i, có 89.334 s máy thuê bao, m t i n tho i là 17 máy/100 dân.
  7. b) Vi n thông : n năm 2010, nâng t ng dung lư ng c a ài và tr m lên trên 32.000 s , ch nh trang toàn b m ng ngo i vi phù h p v i h th ng ư ng giao thông và m ng lư i i n, t ng bư c cáp quang hóa và ng m hóa các khu v c dân cư m t cao và c i t o h th ng cáp treo,… ti n hành xây d ng m i ài u cu i (tr m thu phát) và phát tri n các d ch v , trong ó c bi t quan tâm n Internet k thu t m i. 3.4.6- Nhà : M c tiêu lâu dài là c i t o, ch nh trang các khu dân cư hi n h u. Phát tri n các khu nhà ph c v tái nh cư. Xây d ng khu ti u ô th m i thu c phư ng Tân T o, Tân T o A. Xây d ng khu dân cư m i thu c phư ng Bình Hưng Hòa B,... Th c hi n chương trình giãn dân c a thành ph , phân b dân cư h p lý. Ph n u n năm 2010, nâng di n tích qu nhà bình quân t 6,3 m2/ngư i năm 2003 lên 14,2 m2/ngư i; tăng t l nhà kiên c lên 70%. 3.4.7- Công trình công c ng : Xây m i các công trình công c ng khu v c (liên phư ng) và các công trình công c ng t i các khu dân cư áp ng nhu c u v giáo d c, y t , văn hóa. 3.4.8- Công viên và cây xanh : M c tiêu phát tri n là xây d ng các khu công viên t p trung nh m cân b ng môi trư ng; th c hi n chương trình b o v môi trư ng ô th , môi trư ng sinh thái, s d ng h p lý tài nguyên thiên nhiên vào m c ích c i t o và xây d ng. 3.4.9- B o v môi trư ng : Qu n ph i h p ch t ch v i các cơ quan ch c năng c a thành ph xây d ng k ho ch theo dõi, qu n lý t t và có các gi i pháp x lý t t t t c các ngu n ch t th i t s n xu t-kinh doanh và sinh ho t nh m b o m môi trư ng s ng lành m nh và b o v s c kh e c a nhân dân; tăng cư ng giám sát, ki m soát giao thông ư ng b gi m ô nhi m v b i, ti ng n, n ng các ch t c h i trong không khí; h n ch t i a vi c th i ch t bNn ra sông r ch. 4. T ch c tri n khai th c hi n quy ho ch Qu n ph i h p ch t ch v i các s -ngành thành ph liên quan xây d ng chính sách và gi i pháp c th , nh m th c hi n thành công m c tiêu phát tri n kinh t -xã h i ra. 4.1- Nh ng i m c n chú ý khi th c hi n quy ho ch : 4.1.1- C n xây d ng k ho ch th c thi th ng nh t, ng b và có hi u qu trên cơ s k t h p c hai án: Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i qu n n năm 2010 và quy ho ch chung c a qu n n năm 2020 ã ư c phê duy t. 4.1.2- Công khai hóa quy ho ch chi ti t ã hoàn t t và ư c phê duy t b ng cách thông báo r ng rãi cho nhân dân trong qu n và các nhà u tư bi t th c hi n.
  8. 4.1.3- Tăng cư ng công tác ki m tra, qu n lý xây d ng trên a bàn, kiên quy t x lý các trư ng h p xây d ng không phép. 4.2- y ban nhân dân qu n có trách nhi m ph i h p v i các s -ngành thành ph có liên quan l p và trình y ban nhân dân thành ph danh m c các chương trình u tư, các d án phát tri n kinh t -xã h i theo th t ưu tiên nh m th c hi n có hi u qu quy ho ch t ng th kinh t -xã h i và quy ho ch chung (m t b ng xây d ng) c a qu n ã ư c phê duy t và d a vào danh m c các chương trình, d án ã ư c lu n ch ng theo th t ưu tiên này l p k ho ch phát tri n kinh t -xã h i 5 năm và t ng năm c a qu n. i u 2. y ban nhân dân qu n Bình Tân có k ho ch ki m tra, theo dõi vi c th c hi n quy ho ch m t cách ch t ch . Trong quá trình th c hi n n u phát sinh nh ng v n c n ph i i u ch nh, y ban nhân dân qu n c n trình y ban nhân dân thành ph xem xét có quy t nh i u ch nh k p th i. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 101/2005/Q -UB ngày 14 tháng 6 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph . i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Vi n trư ng Vi n Kinh t thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Tân ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TM. Y BAN NHâN DÂN - Như i u 4 CH T CH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y - Các Ban H i ng nhân dân thành ph - VPH -UB : Các PVP Lê Thanh H i - Các T T, VX, DA, CNN, TM, TH (3b) - Lưu (TH/LT) H.
Đồng bộ tài khoản