intTypePromotion=3

Quyết định số 194/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định số 194/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 194/2006/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 194/2006/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p - T do - H nh phúc ******* S : 194/2006/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 8 năm 2006 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH BÌNH PHƯ C TH I KỲ 2006 - 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c ngh c a y ban nhân dân t nh Bình Phư c t i t trình s 27/TTr-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2006; Xét ngh c a B K ho ch và u tư t i công văn s 3270/BKH-T &GS T ngày 10 tháng 5 năm 2006 v Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Bình Phư c th i kỳ 2006 - 2020, QUY T NNH : i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Bình Phư c th i kỳ 2006 - 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: I. QUAN I M PHÁT TRI N Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Bình Phư c th i kỳ 2006 - 2020 phù h p v i Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i chung c a c nư c; b o m m i quan h gi a tăng trư ng kinh t v i gi i quy t t t các v n xã h i, c bi t là gi i quy t vi c làm, xoá ói, gi m nghèo, m b o công b ng xã h i và oàn k t dân t c; gi a phát tri n kinh t v i b o m an ninh, qu c phòng, c ng c h th ng chính tr và n n hành chính nhà nư c; gi a phát tri n b n v ng và b o v môi trư ng. Ny nhanh t c tăng trư ng kinh t , t ng bư c chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá, nâng cao ch t lư ng s n phNm và t tr ng hàng hoá; nâng cao ch t lư ng, hi u qu và s c c nh tranh c a n n kinh t . Phát tri n kinh t - xã h i trên cơ s phát huy các th m nh, l i th c a T nh; huy ng t i a n i l c i ôi v i thu hút m nh các ngu n l c bên ngoài, nh t là v n u tư và khoa h c - công ngh . Khuy n khích các thành ph n kinh t phát tri n s n xu t, kinh doanh. u tư phát tri n toàn di n, k t h p Ny nhanh t c ô th hoá và phát tri n nông thôn; hoàn thành cơ b n k t c u h t ng kinh t - xã h i quan tr ng trên a bàn T nh trong th i kỳ quy ho ch.
 2. Th c hi n chi n lư c phát tri n con ngư i, nâng cao dân trí và ch t lư ng ngu n nhân l c; không ng ng c i thi n và nâng cao i s ng nhân dân, nh t là ng bào vùng sâu và các i tư ng chính sách. II. M C TIÊU PHÁT TRI N 1. M c tiêu t ng quát Phát tri n kinh t nhanh và b n v ng, chuy n d ch cơ c u kinh t , cơ c u lao ng, phát tri n ô th theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá. Xây d ng Bình Phư c tr thành t nh có kinh t phát tri n toàn di n, xã h i văn minh, môi trư ng sinh thái ư c b o v , an ninh, qu c phòng ư c gi v ng; ph n u tr thành t nh phát tri n m nh trong khu v c và c nư c. 2. M c tiêu c th a) V kinh t : - T c tăng trư ng kinh t (GDP) bình quân 14% - 15%/năm th i kỳ 2006 - 2010, 15,5%/năm th i kỳ 2011 - 2015 và 13,5%/năm th i kỳ 2016 - 2020. - GDP bình quân u ngư i t 560 - 600 USD vào năm 2010 và 1.628 USD vào năm 2020 (theo giá th c t ). - Cơ c u kinh t chuy n i theo hư ng tăng t tr ng công nghi p và d ch v . Giai o n 2006 - 2010, t c tăng trư ng bình quân ngành công nghi p - xây d ng là 29,3%/năm, giai o n 2011 - 2015 là 21,9%/năm và giai o n 2016 - 2020 là 16,3%/năm, tương ng v i cơ c u kinh t sau: + Năm 2010: ngành nông, lâm, ngư nghi p chi m 42,9%, công nghi p - xây d ng 28,8% và d ch v 28,3% trong GDP; + Năm 2020: ngành nông, lâm, ngư nghi p chi m 19,5%, công nghi p - xây d ng 43% và d ch v 37,5% trong GDP. - Kim ng ch xu t khNu năm 2010 t 410 tri u USD và năm 2020 là 2.700 tri u USD. Thu ngân sách n năm 2010 t 1.500 - 1.600 t ng và năm 2020 t 6.370 t ng; - Huy ng ngu n v n u tư toàn xã h i cho phát tri n kinh t - xã h i bình quân hàng năm chi m 20% GDP. b) V xã h i: - Năm 2010, có 100% huy n, th hoàn thành ph c p trung h c cơ s , trong ó có 2 huy n, th hoàn thành ph c p trung h c ph thông; năm 2020 có 100% huy n, th hoàn thành ph c p trung h c ph thông. n năm 2015 chuNn hoá 100% i ngũ giáo viên.
 3. S trư ng t chuNn qu c gia t 42% - 43% vào năm 2010 và t 100% vào năm 2020. - T l lao ng qua ào t o t 28% vào năm 2010 và t 55% – 60% vào năm 2020. - n năm 2010, 100% s xã có bác sĩ, có 7 bác sĩ và 18 giư ng b nh/1 v n dân; năm 2015 có 10 bác sĩ và 22 giư ng b nh/1 v n dân và n năm 2020 có 15 bác sĩ và 25 giư ng b nh/1 v n dân. Gi m t l tr em suy dinh dư ng t 26,5% năm 2005 xu ng còn 20% vào năm 2010, dư i 15% vào năm 2015 và dư i 10% vào năm 2020. Gi m t l t vong c a tr sơ sinh t 0,18% năm 2005 còn 0,1% vào năm 2010. - n năm 2010, 100% s xã ư c ph sóng phát thanh, sóng truy n hình. - Gi m t l h nghèo còn 5% vào năm 2010 và cơ b n không còn h nghèo (theo chuNn m i) vào năm 2020 . III. NNH HƯ NG PHÁT TRI N NGÀNH VÀ LĨNH V C 1. Nông nghi p, lâm nghi p, thu s n Ny m nh chuy n d ch cơ c u nông nghi p và kinh t nông thôn theo hư ng s n xu t hàng hóa. Phát tri n s n xu t i ôi v i b o v môi trư ng sinh thái, b o m phát tri n nông nghi p b n v ng. Ny nhanh ti n trình công nghi p hoá - hi n i hoá nông nghi p, nông thôn. Phát tri n nông nghi p theo hư ng thâm canh, chuyên canh nâng cao năng su t, ch t lư ng và hi u qu ; hình thành các vùng s n xu t t p trung, chuyên canh phù h p v i ti m năng và l i th so sánh c a t nh như: vùng tr ng cây công nghi p dài ngày (cao su, tiêu, i u); vùng cây ăn qu ; vùng ng c ph c v chăn nuôi i gia súc (trâu, bò). Ph n u chuy n d ch cơ c u trong n i b ngành: n năm 2010 giá tr s n xu t chăn nuôi chi m 11,96% và năm 2020 chi m 19,9% t ng giá tr c a ngành. Nh p tăng trư ng bình quân hàng năm giá tr s n xu t c a ngành nông, lâm nghi p, th y s n th i kỳ 2006 - 2010 là 8,6%, th i kỳ 2011 - 2015 là 7,6% và th i kỳ 2016 - 2020 là 6%. 2. Công nghi p - ti u th công nghi p T p trung cao m i kh năng, ngu n l c phát tri n công nghi p, ng th i t o i u ki n thu n l i phát tri n ngành xây d ng. Nhanh chóng xây d ng và phát tri n các khu, c m công nghi p; Ny m nh ti n u tư h t ng các khu công nghi p trên cơ s phân kỳ u tư h p lý, phù h p v i ti n thu hút các d án u tư. T p trung ưu tiên phát tri n công nghi p ch bi n, trư c h t là nhóm ngành ch bi n nông s n; i m i thi t b , công ngh nh m nâng cao ch t lư ng s n phNm; m r ng quy mô s n xu t, t o ra lư ng s n phNm hàng hoá l n cho tiêu dùng trong nư c và xu t khNu. Phát tri n công nghi p khai thác á xây d ng, s n xu t xi măng, g ch ngói và s n xu t, phân ph i i n, nư c. a d ng hóa các lo i hình s n xu t công nghi p, th c hi n t t công nghi p hóa nông nghi p và nông thôn. Phát tri n các ngành, ngh ti u th công nghi p nông thôn, s d ng có hi u qu ngu n lao ng nhàn r i theo th i v trong nông nghi p và nông
 4. thôn. Liên k t ch t ch v i thành ph H Chí Minh, t nh Bình Dương và các t nh trong Vùng kinh t tr ng i m phía Nam, ch ng ti p nh n m t s cơ s công nghi p các khu ô th l n. 3. Thương m i - d ch v M r ng giao thương v i các a phương trong và ngoài Vùng kinh t tr ng i m phía Nam và v i nư c ngoài. i v i th trư ng nư c ngoài c n t p trung phát tri n các m t hàng ch l c n m trong chi n lư c xu t khNu c a t nh như: cao su, h t i u, g tinh ch , ...; m r ng buôn bán v i Campuchia và các nư c trong khu v c cùng v i vi c phát tri n kinh t c a khNu Hoa Lư. Ny m nh phát tri n du l ch và d ch v nh m tăng cư ng s óng góp vào s tăng trư ng chung c a t nh, ng th i, qua ó gi i thi u ti m năng c a T nh thu hút các nhà u tư trong nư c và qu c t . Giá tr s n xu t, kinh doanh ngành thương m i - d ch v tăng bình quân hàng năm giai o n 2006 - 2010 t 16% - 17%/năm, 2011 - 2015 t 15,5%/năm và giai o n 2016 - 2020 t 14,7%/năm. 4. Thu, chi ngân sách Tăng ngu n thu ngân sách c a T nh trên cơ s Ny m nh phát tri n s n xu t, kinh doanh trên a bàn c v quy mô và hi u qu . Ti p t c khai thác có hi u qu ngu n thu t qu t, qu nhà . Ph n u n năm 2010, t ng m c huy ng vào ngân sách nhà nư c trên a bàn t nh t 17,9% GDP, năm 2015 t 22% GDP và năm 2020 t 23% GDP. Trong nh ng năm trư c m t, chi ngân sách nhà nư c t p trung h p lý cho nh ng v n c p thi t như y t , giáo d c, giao thông, m t s lĩnh v c xã h i khác, nh t là khu v c nông thôn, vùng ng bào dân t c thi u s , vùng sâu, vùng xa. 5. nh hư ng phát tri n các lĩnh v c xã h i Th c hi n t t các chương trình m c tiêu qu c gia trên các lĩnh v c văn hóa - xã h i. c bi t chăm lo v giáo d c và ào t o nh m nâng cao dân trí và ch t lư ng ngu n nhân l c, ng th i làm t t các chính sách xã h i khác. - Giáo d c ào t o Coi tr ng công tác giáo d c và ào t o ngu n nhân l c. c bi t chú tr ng ngu n nhân l c làm khoa h c - công ngh trình cao, cán b qu n lý gi i và công nhân k thu t lành ngh . Tăng cư ng ch t lư ng và hi u qu trong giáo d c và ào t o. Tăng cư ng ào t o và có chính sách ưu ãi thu hút m nh i ngũ giáo viên áp ng yêu c u c v s lư ng và ch t lư ng. Tăng cư ng u tư cơ s v t ch t trư ng, l p, b sung dùng, trang thi t b ph c v d y và h c. T nay n năm 2010, th c hi n kiên c hoá các trư ng ti u h c, trung h c cơ s và trung h c ph thông. Xây
 5. d ng phương án ào t o cán b cho các ngành, các c p huy n và xã, b o m cơ c u h p lý gi a cán b qu n lý, cán b k thu t và l c lư ng lao ng tr c ti p s n xu t, kinh doanh. Ny nhanh và nâng cao ch t lư ng xã h i hoá công tác ào t o. Phát tri n nhi u hình th c ào t o ngh , tăng t l lao ng qua ào t o. -Yt Tăng cư ng, c ng c và hoàn thi n m ng lư i y t t t nh xu ng cơ s , b o m th c hi n t t nhi m v b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân. Không ng ng nâng cao ch t lư ng d ch v y t , gi i quy t t t v n chăm sóc s c kh e ban u cho nhân dân. C ng c và phát tri n h th ng y t d phòng. u tư nâng c p và xây d ng m i các cơ s khám b nh, ch a b nh, c bi t là B nh vi n a khoa T nh. Coi tr ng phát tri n ngu n dư c li u ph c v cho vi c ch a b nh, nh t là trong lĩnh v c y h c c truy n. Th c hi n t t chương trình dân s - k ho ch hóa gia ình; ph n u m c tiêu gia ình ch có 1 - 2 con. - Văn hoá, thông tin, th d c - th thao Ny m nh các ho t ng văn hóa thông tin, th d c - th thao, nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác xã h i hóa văn hóa, th d c - th thao trong nhân dân, c bi t chú ý vùng nông thôn. Xây d ng và nâng c p các cơ s văn hoá, th thao v i quy mô h p lý làng, b n. B o t n các di tích cách m ng, di tích l ch s , văn hoá. Ny m nh xã h i hoá u tư phát tri n các ho t ng văn hoá thông tin. Xây d ng hoàn ch nh m ng lư i thư vi n t t nh xu ng huy n. Phát tri n nhanh và hi u qu m ng lư i phát thanh, truy n hình, áp ng nhu c u c a ngư i dân a phương. T o bư c phát tri n m i c v quy mô và ch t lư ng phong trào th d c - th thao qu n chúng. - Gi i quy t vi c làm, xoá ói, gi m nghèo, nâng cao i s ng nhân dân. Th c hi n ng b và hi u qu chương trình gi i quy t vi c làm, xóa ói, gi m nghèo, nâng cao i s ng nhân dân. Th c hi n có hi u qu vi c l ng ghép chương trình xóa ói, gi m nghèo v i các chương trình xã h i khác trên a bàn T nh. 6. Qu c phòng, an ninh G n k t hai nhi m v chi n lư c xây d ng và b o v T qu c, phát tri n kinh t v i b o m an ninh, qu c phòng. Nâng cao s c m nh t ng h p c a th tr n chi n tranh nhân dân, xây d ng khu v c phòng th v ng ch c cùng v i vi c xây d ng l c lư ng vũ trang nhân dân v ng m nh, b o m s n sàng chi n u cao. C ng c các n biên phòng, b o m an ninh biên gi i g n li n v i gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i trên a bàn. C ng c và phát tri n quan h h u ngh 2 nư c Vi t Nam và Campuchia, xây d ng vùng biên gi i v ng m nh toàn di n, góp ph n gi v ng c l p, ch quy n qu c gia. 7. Phát tri n k t c u h t ng kinh t - xã h i
 6. T ng bư c nâng c p và xây d ng m i k t c u h t ng giao thông áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a t nh, trong ó ưu tiên các tr c ư ng chính và m ng lư i giao thông t i các khu trung tâm hành chính c a các huy n, th , các khu công nghi p, các c a khNu. ng th i quan tâm u tư phát tri n giao thông nông thôn. M r ng và hi n i hóa m ng lư i bưu chính, vi n thông. Ph n u n năm 2010, 100% th tr n, huy n l ư c ph sóng i n tho i di ng, bình quân trên toàn t nh có 23 - 24 máy i n tho i/100 dân và n năm 2020 t 35 máy/100 dân. Ny m nh i n khí hóa nông thôn. T nay n năm 2020 toàn t nh t 100% xã, phư ng có i n. Nâng t l s h ư c dùng i n năm 2010 lên 90% và năm 2020 là 100%. IV. NNH HƯ NG PHÁT TRI N THEO LÃNH TH 1. Phát tri n vùng kinh t - Vùng I (vùng trung tâm): n m phía Nam c a t nh bao g m các ơn v hành chính: th xã ng Xoài, huy n Chơn Thành; th tr n An L c; các xã phía Nam c a huy n Bình Long; th tr n Tân Phú và xã Tân L p thu c huy n ng Phú. nh hư ng t p trung phát tri n công nghi p - du l ch - d ch v g n li n v i các tr c giao thông quan tr ng: ư ng H Chí Minh, qu c l 14, qu c l 13, ư ng 741, tuy n ư ng s t Chơn Thành - c Nông, tuy n ư ng s t Chơn Thành - L c Ninh - Campuchia. ây là vùng có m t dân cư ông úc, ô th hóa cao và t o ng l c phát tri n kinh t - xã h i chung c a t nh. - Vùng II: n m v trí trung tâm c a t nh bao g m các ơn v hành chính: các xã phía Nam và ông Nam huy n L c Ninh, Bù p; các xã phía B c huy n Bình Long; các xã phía Nam huy n Phư c Long, m t ph n huy n Bù ăng và các xã còn l i c a huy n ng Phú. nh hư ng phát tri n nông nghi p - công nghi p - d ch v - du l ch. - Vùng III: n m phía Tây và phía ông c a t nh bao g m các ơn v hành chính: các xã phía B c huy n L c Ninh, Bù p và Bình Long; các xã phía ông và ông Nam c a huy n Bù ăng và m t ph n phía ông c a huy n ng Phú. Vùng có ti m năng phát tri n kinh t nông, lâm nghi p, k t h p du l ch sinh thái. 2. nh hư ng phát tri n ô th và khu dân cư nông thôn - Các khu v c trung tâm phát tri n + Khu v c 1: bao g m th xã ng Xoài, th tr n Chơn Thành, th tr n Tân Phú và các th tr n v tinh Nghĩa Trung, Minh L p, Nha Bích, Phú Ri ng. + Khu v c 2: bao g m th tr n An L c, L c Ninh. + Khu v c 3: bao g m th tr n Thác Mơ, Phư c Bình, Thanh Bình, c Phong. - Các tr c hành lang tăng trư ng
 7. + Tr c hành lang qu c l 14 + Tr c hành lang qu c l 13 + Tr c hành lang ư ng 741 3. nh hư ng quy ho ch các ơn v hành chính n năm 2020 D ki n n năm 2020 t nh Bình Phư c có 12 ơn v hành chính c p huy n, th xã bao g m: 03 th xã ( ng Xoài, Bình Long, Phư c Long), 09 huy n; trong ó có 130 xã, phư ng, th tr n. V. M T S GI I PHÁP CH Y U TH C HI N QUY HO CH 1. Xây d ng chính quy n các c p v ng m nh Ny m nh ti n trình c i cách hành chính, nâng cao năng l c i ngũ cán b , công ch c và phân nh rõ thNm quy n gi a các cơ quan các c p, tăng cư ng k lu t hành chính, ch ng quan liêu, tham nhũng, lãng phí i ôi v i b o m quy n làm ch c a nhân dân; qua ó nâng cao hi u qu qu n lý kinh t - xã h i c a các c p chính quy n, t o môi trư ng thu n l i thu hút các ngu n l c cho u tư phát tri n. 2. Huy ng v n u tư - i v i ngu n v n ngân sách: ngoài các ngu n v n u tư cho các d án c a Trung ương trên a bàn, T nh s d ng ngu n v n ngân sách trung ương h tr t p trung xây d ng cơ s h t ng kinh t - xã h i thi t y u, trong ó có các công trình thu l i và c p nư c sinh ho t, m r ng m ng lư i giao thông nông thôn, lư i i n. - Trong khuôn kh c a pháp lu t v t ai, có bi n pháp phù h p huy ng t i a ngu n v n t qu t cho phát tri n ô th , công nghi p - ti u th công nghi p. - i v i các ngu n v n bên ngoài: cùng v i vi c làm t t công tác thu hút v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài, c n tranh th các ngu n v n ODA u tư cho các chương trình, d án tr ng i m, ưu tiên cho h t ng nông thôn, chú ý u tư cho xã nghèo, vùng c bi t khó khăn. - Có cơ ch , chính sách ng viên, khuy n khích các thành ph n kinh t u tư v n phát tri n kinh t , nh t là phát tri n s n xu t, kinh doanh trên a bàn nông thôn. - Ny m nh xã h i hoá các lĩnh v c giáo d c và ào t o, y t , văn hoá - thông tin, th d c - th thao, nh m huy ng m i ngu n l c xã h i cho u tư phát tri n các lĩnh v c này. D ki n huy ng v n u tư trong giai o n 2006 - 2010 kho ng 14.134 t ng, giai o n 2011 - 2015 kho ng 29.260 t ng và giai o n 2016 - 2020 kho ng 61.675 t ng (giá năm 2005). 3. Gi i pháp v quy ho ch
 8. ưa công tác quy ho ch vào n n n p, tr thành công c c l c c a Nhà nư c trong qu n lý n n kinh t . Tri n khai phân c p công tác l p, thNm nh, phê duy t, th c hi n và giám sát quy ho ch. Th c hi n công tác u tư theo quy ho ch, phù h p v i kh năng cân i v v n và các ngu n l c khác. 4. i m i, s p x p và phát tri n các thành ph n kinh t Th c hi n t t Lu t Doanh nghi p; tháo g các khó khăn c a doanh nghi p; s p x p t ch c s n xu t, kinh doanh i v i các nông trư ng, lâm trư ng qu c doanh. Nghiên c u, ban hành m t s chính sách ưu ãi phát tri n m t s ngành mũi nh n; hoàn thi n chính sách phát tri n công nghi p, t o môi trư ng thu n l i, h p d n nhà u tư. Khuy n khích và h tr , c bi t là h tr b ng vi c b o m hành lang pháp lý và s công b ng cho các doanh nghi p ngoài qu c doanh phát tri n. 5. Chính sách khoa h c - công ngh và b o v môi trư ng Ny m nh vi c ng d ng ti n b khoa h c - k thu t vào các ngành s n xu t công, nông nghi p, xây d ng và d ch v ; nâng cao ch t lư ng công tác hu n luy n, chuy n giao công ngh , s d ng có hi u qu i ngũ cán b khoa h c - k thu t. Chú tr ng vi c b o v môi trư ng và gi cân b ng sinh thái, b o m phát tri n kinh t - xã h i b n v ng. 6. Chính sách phát tri n ngu n nhân l c Coi tr ng công tác giáo d c - ào t o, nâng cao dân trí; có k ho ch ào t o l c lư ng lao ng phù h p v i nh hư ng phát tri n ngành ngh s n xu t, kinh doanh; t o ng l c khuy n khích ngư i lao ng phát huy s c l c, trí tu nh m nâng cao hi u qu lao ng. Xây d ng quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng t ng bư c nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c nhà nư c. Có chính sách thu hút ngu n lao ng ch t lư ng cao t các a phương khác n làm vi c t i T nh. 7. Tăng cư ng h p tác v i các t nh và m r ng th trư ng Tăng cư ng h p tác kinh t v i các a phương trong c nư c, c bi t là thành ph H Chí Minh và các t nh trong Vùng kinh t tr ng i m phía Nam, hình thành cơ ch riêng kêu g i các nhà u tư n v i Bình Phư c; xây d ng chương trình v n ng ngu n v n ODA, FDI ưu tiên u tư phát tri n h t ng ô th và nông thôn, y t , giáo d c, xoá ói, gi m nghèo. Quan tâm m r ng th trư ng trong nư c và ngoài nư c. Nâng cao ch t lư ng, i m i m u mã s n phNm, tăng kh năng c nh tranh và phát tri n th trư ng m t cách v ng ch c; quan tâm hơn n a vi c t o d ng và qu ng bá thương hi u cho các s n phNm hàng hoá có ti m năng phát tri n. 8. T ch c th c hi n Công b r ng rãi Quy ho ch ư c phê duy t; nghiên c u, tri n khai th c hi n Quy ho ch ng b và toàn di n; xây d ng các k ho ch th c hi n Quy ho ch t k t qu và hi u qu cao; thư ng xuyên c p nh t ngh i u ch nh Quy ho ch khi c n thi t.
 9. i u 2. Quy ho ch này là nh hư ng, cơ s cho vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n các quy ho ch chuyên ngành, các d án u tư trên a bàn T nh theo quy nh. i u 3. y ban nhân dân t nh Bình Phư c căn c m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh trong Quy ho ch, ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ch o vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n theo quy nh: - Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i các huy n, th xã, quy ho ch phát tri n h th ng ô th và các i m dân cư, quy ho ch xây d ng, quy ho ch, k ho ch s d ng t, quy ho ch phát tri n các ngành, lĩnh v c b o m s phát tri n t ng th , ng b . - Nghiên c u xây d ng, ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n c a T nh và pháp lu t c a nhà nư c trong t ng giai o n, nh m thu hút, huy ng các ngu n l c th c hi n Quy ho ch. - L p các k ho ch dài h n, trung h n, ng n h n; các chương trình phát tri n tr ng i m, các d án c th u tư t p trung ho c t ng bư c b trí ưu tiên h p lý. - Trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c i u ch nh, b sung quy ho ch này k p th i, phù h p tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a T nh và c nư c trong t ng giai o n Quy ho ch. i u 4. Giao các B , ngành Trung ương liên quan h tr y ban nhân dân t nh Bình Phư c nghiên c u l p các quy ho ch nói trên; nghiên c u xây d ng và trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a T nh trong t ng giai o n. Ny nhanh vi c u tư, th c hi n các công trình, d án có quy mô l n, có t m nh hư ng liên vùng và quan tr ng i v i s phát tri n c a T nh ã ư c quy t nh u tư. Nghiên c u, trình c p có thNm quy n phê duy t vi c i u ch nh, b sung các quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch u tư các công trình, d án u tư ư c nêu trong Quy ho ch. H tr T nh tìm và b trí các ngu n v n u tư trong nư c và ngoài nư c th c hi n Quy ho ch. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 6. Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Phư c, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a QH;
 10. - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, P.
 11. PH L C DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U U TƯ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 194/2006/Q -TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ) I. Các chương trình, d án v th y l i: 1. H su i Cam 2 (th xã ng Xoài); 2. Tư i và c p nư c tr i gi ng (th xã ng Xoài); 3. H su i Phèn (huy n L c Ninh); 4. H Kliêu (huy n L c Ninh); 5. H Bình Giai (huy n Phư c Long); 6. H Phú Châu (huy n Phư c Long); 7. H Bù Gia M p 1 (huy n Phư c Long); 8. H th ng th y l i Hưng Phú (huy n Bù ăng); 9. H Văn Phòng (huy n Bù ăng); 10. H su i Heo (huy n Bình Long); 11. H M26 (huy n Bù p); II. Các chương trình, d án v công nghi p: 12. Khu công nghi p Chơn Thành; 13. Khu công nghi p Tân Thành; 14. Khu công nghi p Minh Hưng - Hàn Qu c; 15. Khu công nghi p Nam ng Phú; III. Các chương trình, d án v y t , giáo d c và các lĩnh v c khác: 16. Hoàn thi n các trư ng ph thông t chuNn qu c gia (toàn T nh); 17. H th ng c p nư c Khu trung tâm hành chính và Khu công nghi p Nam ng Phú (huy n ng Phú); 18. H th ng c p nư c khu dân cư th tr n Chơn Thành và các khu công nghi p Chơn Thành (huy n Chơn Thành);
 12. 19. u tư xây d ng và phát tri n Vư n qu c gia Bù Gia M p, giai o n 2005 - 2009 (huy n Phư c Long); 20. Khu dân cư và tr s ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (th xã ng Xoài); 21. Ch u m i (huy n Chơn Thành); 22. H t ng kinh t c a khNu T nh (huy n L c Ninh); 23. Trung tâm thương m i c a khNu (huy n L c Ninh); 24. Xây d ng khu du l ch su i Cam (th xã ng Xoài); 25. Xây d ng, tôn t o khu du l ch sinh thái Tà Thi t (huy n L c Ninh); 26. B nh vi n huy n Bù p; 27. B nh vi n huy n Bù ăng; 28. B nh vi n huy n Chơn Thành; 29. Trư ng Ph thông trung h c Chơn Thành (huy n Chơn Thành); 30. Xây d ng các phòng h c thay th phòng t m, phòng xu ng c p (toàn T nh); 31. Tư ng ài chi n th ng ng Xoài (th xã ng Xoài); 32. C i t o nâng c p ư ng T 750 (huy n Bù ăng, Phư c Long); 33. ư ng vành ai và khu dân cư h Sa Cát; 34. ư ng vành ai h su i Cam (th xã ng Xoài); 35. Trung tâm thương m i th xã ng Xoài (th xã ng Xoài); 36. Nâng c p trang thi t b b nh vi n a khoa t nh (v n ODA c); 37. Trư ng Ph thông trung h c Tân Khai (huy n Bình Long); 38. Trư ng Ph thông trung h c ng Phú (huy n ng Phú); 39. Trư ng trung h c Y t (th xã ng Xoài); 40. Trư ng ào t o ngh (huy n Chơn Thành); 41. Trung tâm Giáo d c - lao ng - vi c làm (huy n Chơn Thành); 42. Sân v n ng T nh (th xã ng Xoài); 43. Máy phát hình UH 10 KW - ài Phát thanh truy n hình (huy n Phư c Long);
 13. 44. D án xe thu hình lưu ng ài Phát thanh truy n hình (th xã ng Xoài); 45. Nâng c p, m r ng ư ng qu c l 1A o n t km 62 + 700 n km 95 + 100 (huy n Bình Long). * Ghi chú: v v trí, quy mô, di n tích chi m t và t ng m c u tư c a các d án nêu trên s ư c tính toán, l a ch n và xác nh c th trong giai o n l p và trình duy t d án u tư, tuỳ thu c vào nhu c u và kh năng cân i, huy ng v n u tư c a t ng th i kỳ./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản