Quyết định số 1947/2003/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
2
download

Quyết định số 1947/2003/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1947/2003/QĐ-BGTVT về vịệc công bố Cảng cá Bến Đầm cho tàu trong và ngoài nước ra, vào làm hàng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1947/2003/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1947/2003/Q -BGTVT Hà N i, ngày 04 tháng 07 năm 2003 QUY T NNH V CÔNG B C NG CÁ B N M CHO TÀU TRONG VÀ NGOÀI NƯ C RA, VÀO LÀM HÀNG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c i u 57 B Lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990; Căn c Ngh nh s 34/CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 13 /CP ngày 25 tháng 2 năm 1994 c a Chính ph ban hành “Quy ch qu n lý ho t ng hàng h i t i c ng bi n và khu v c hàng h i Vi t Nam”; Ngh nh s 24/N -CP ngày 30 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a “Quy ch qu n lý ho t ng hàng h i t i c ng bi n và khu v c hàng h i Vi t Nam” ban hành kèm theo Ngh nh s 13/CP ngày 25 tháng 2 năm 1994 c a Chính ph ; Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 2600/VPCP ngày 27 tháng 5 năm 2003 c a Văn phòng Chính ph ; Xét T trình s 108/TT.BQL ngày 27 tháng 5 năm 2003 c a Ban Qu n lý C ng B n m v vi c xin công b C ng cá B n m cho tàu nư c ngoài ra vào làm hàng và các h sơ liên quan; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1.- Nay cho phép C ng cá B n m thu c Ban Qu n lý C ng B n m, huy n Côn o, t nh Bà R a-Vũng Tàu ư c ti p nh n tàu trong nư c và ngoài nư c có tr ng t i n 2.000 DWT ra vào làm hàng. V trí ón tr hoa tiêu và ki m d ch c a C ng cá B n m c th như sau: Vĩ : 08o 40’ 30” N; Kinh : 106o 32’ 42” E. i u 2.- C ng v Vũng Tàu có trách nhi m qu n lý nhà nư c chuyên ngành v hàng h i t i khu v c C ng cá B n m và căn c theo i u ki n th c t c a c u c ng, lu ng tàu, gi i h n sâu khu nư c trư c c u và tình tr ng sóng gió cho phép tàu thuy n có thông s k thu t phù h p, ra vào làm hàng t i c u c ng này, b o m an toàn và ư c thu các kho n phí theo quy nh c a pháp lu t.
  2. i u 3.- Ban Qu n lý C ng B n m, huy n Côn o, t nh Bà R a-Vũng Tàu có trách nhi m qu n lý, t ch c khai thác c u c ng theo úng thi t k ã ư c duy t, m b o an toàn, úng m c ích kinh t và ư c thu các kho n phí theo quy nh c a pháp lu t. i u 4.- Các cơ quan qu n lý nhà nư c thu c các chuyên ngành có liên quan th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình trong khu v c C ng cá B n m theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 5.- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 7.- Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i t nh Bà R a-Vũng Tàu, Giám c C ng v Vũng Tàu, Giám c Ban qu n lý C ng B n m và Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Như i u 7; - Th tư ng Chính ph ; B GIAO THÔNG V N T I - Văn phòng Qu c h i; TH TRƯ NG - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Toà án Nhân dân t i cao; - Vi n KSND t i cao; - Các B , ngành; - UBND t nh Bà R a-Vũng Tàu; - Công báo; Tr n Doãn Th - Lưu: VP, PC.
Đồng bộ tài khoản