intTypePromotion=1

Quyết định số 195/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định số 195/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 195/2006/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tây đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 195/2006/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 195/2006/QĐ-TTg Hà N i, ngày 25 tháng 8 năm 2006 QUY T Đ NH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH HÀ TÂY Đ N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đ ngh c a y ban nhân dân t nh Hà Tây t i t trình s 4783/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2005 và ý ki n c a B K ho ch và Đ u tư t i công văn s 4408/BKH/TĐ&GSĐT ngày 15 tháng 6 năm 2006 v vi c phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Hà Tây đ n năm 2020, QUY T Đ NH : Đi u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Hà Tây đ n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Quan đi m phát tri n a) Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Hà Tây đ n năm 2020 ph i phù h p v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i chung c a c nư c; đ m b o m i quan h gi a tăng trư ng kinh t v i gi i quy t t t các v n đ xã h i, xoá đói nghèo, đ y m nh công tác phòng, ch ng các t n n xã h i và công b ng xã h i; k t h p đ ng b gi a phát tri n s n xu t v i phát tri n th trư ng và phát tri n k t c u h t ng. Không ng ng nâng cao đ i s ng v t ch t và tinh th n cho nhân dân. b) Huy đ ng m i ngu n l c c a các thành ph n kinh t và t o môi trư ng thu n l i đ phát tri n kinh t v i t c đ nhanh hơn th i kỳ v a qua; phát huy l i th v v trí đ a kinh t , tài nguyên thiên nhiên và con ngư i đ phát tri n kinh t v i t c đ tăng trư ng cao đi đôi v i chuy n d ch cơ c u kinh t m t cách h p lý theo hư ng tăng t tr ng các ngành công nghi p, d ch v , gi m t tr ng ngành nông - lâm nghi p. Ph n đ u đ n năm 2015, Hà Tây đ t trình đ phát tri n m c bình quân chung c a các t nh trong Vùng kinh t tr ng đi m B c B . c) Đ t s phát tri n c a Hà Tây trong b i c nh h i nh p và c nh tranh qu c t , trong s h p tác ch t ch v i các t nh trong nư c, g n v i Vùng kinh t tr ng đi m B c B và trong quá trình đ i m i c a đ t nư c đ phát tri n kinh t đ t ch t lư ng cao hơn. d) Đ y nhanh t c đ đô th hoá; k t h p gi a phát tri n đô th như m t trung tâm phát tri n g n v i vành đai nông thôn. Các đô th c a Hà Tây ph i đư c phát tri n hi n đ i, b o đ m đư c ch c năng là các đô th v tinh c a Th đô Hà N i. Đô th hoá g n li n v i các đ án tái đ nh cư, h tr và đào t o ngh cho nông dân nơi Nhà nư c thu h i đ t. đ) Phát tri n kinh t g n v i b o v môi trư ng và b o v di s n văn hoá, cân b ng sinh thái, b o đ m phát tri n b n v ng. Không làm t n h i và suy thoái c nh quan thiên nhiên và di s n văn hoá. e) K t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t - xã h i v i c ng c qu c phòng, an ninh, c ng c h th ng chính tr và n n hành chính v ng m nh. 2. Các m c tiêu phát tri n a) M c tiêu t ng quát Đ y m nh chuy n d ch cơ c u kinh t , cơ c u lao đ ng theo hư ng phát tri n m nh kinh t công nghi p, d ch v đ tăng nhanh t tr ng công nghi p, d ch v ; phát tri n du l ch tương x ng v i ti m năng l i th , tr thành ngành kinh t quan tr ng; phát tri n kinh t nông nghi p
 2. theo hư ng s n xu t hàng hóa ch t lư ng cao. Huy đ ng m i ngu n l c đ thúc đ y t c đ tăng trư ng kinh t m c đ cao, b n v ng; s m đưa Hà Tây tr thành t nh công nghi p v i m t h th ng k t c u h t ng kinh t , xã h i tương đ i hi n đ i và đ ng b , g n k t ch t ch v i h th ng h t ng c a vùng Hà N i; văn hóa phát tri n lành m nh, hi n đ i và đ m đà b n s c dân t c; kinh t phát tri n đ t và vư t m c bình quân chung c a c nư c, t ng bư c tr thành đ ng l c phát tri n kinh t - xã h i c a Vùng đ ng b ng sông H ng và Vùng kinh t tr ng đi m B c B ; tr thành m t trong nh ng trung tâm đào t o ngu n nhân l c và y t ch t lư ng cao c a Vùng; b o đ m an ninh, qu c phòng, tr t t an toàn xã h i c i thi n đ i s ng nhân dân, nâng cao tích lu n i b . b) M c tiêu c th - V phát tri n kinh t : + T c đ tăng trư ng GDP bình quân hàng năm giai đo n 2006 - 2010 ít nh t đ t 13,5%, giai đo n 2011 - 2015 đ t trên 13% và giai đo n 2016 - 2020 tăng kho ng 12%. Đưa m c GDP bình quân đ u ngư i đ t và vư t m c trung bình c nư c trư c năm 2015. + T ng kim ng ch xu t kh u th i kỳ 2006 - 2010 tăng trên 17%/năm, th i kỳ 2011 - 2020 tăng 14,9%/năm. Đ n năm 2010, đ t giá tr kim ng ch xu t kh u g p 2,8 l n năm 2005, và năm 2020 đ t g p 4 l n năm 2010. + Cơ c u kinh t năm 2010 đ t t l : công nghi p - xây d ng 45 - 46%; d ch v 34 - 35%; nông - lâm nghi p - th y s n 20 - 21%. Đ n năm 2020 t tr ng nông nghi p trong cơ c u GDP còn dư i 9%; công nghi p và d ch v 91%. + Trong giai đo n 2006 - 2010: giá tr s n xu t nông nghi p tăng bình quân 3,5 - 4%/năm; giá tr tr ng tr t và nuôi tr ng th y s n trên 1 ha canh tác đ t trên 40 tri u đ ng. - V phát tri n xã h i: + Ph n đ u gi m t l sinh m i năm 0,6‰, t l nghèo gi m 1,5 -2%/năm (theo chu n nghèo m i); nâng m c s ng c a các h đã thoát nghèo, tránh tình tr ng tái nghèo. + Đ n năm 2020, t l đô th hóa ít nh t đ t kho ng 45 - 50%; t l lao đ ng phi nông nghi p trong t ng s lao đ ng kho ng 77%. + Đ n năm 2010, t l lao đ ng qua đào t o ngh đ t kho ng 40%, đ n năm 2020 kho ng 50 - 60%. Đ n năm 2010, có 80 - 85% lao đ ng có vi c làm sau khi đào t o. + T c đ đ i m i công ngh đ t bình quân 20 - 25%/năm. + Đ m b o phát tri n kinh t - xã h i g n v i tăng cư ng an ninh - qu c phòng, tr t t an toàn xã h i. - V b o v môi trư ng: Môi trư ng luôn đư c quan tâm b o v và ngày càng đư c c i thi n. Gi m đ n m c th p nh t tình tr ng ô nhi m các làng ngh và đ n năm 2010, kho ng 90% dân s đư c s d ng nư c s ch; thu gom và x lý trên 90% rác th i sinh ho t; qu n lý và x lý 100% ch t th i công nghi p nguy h i, ch t th i y t . B o t n và s d ng h p lý các ngu n tài nguyên thiên nhiên, b o v đa d ng sinh h c, b o t n và tôn t o các di s n văn hóa v t th và phi v t th . 3. Phương án tăng trư ng kinh t đ n năm 2020 Nh p đ tăng trư ng kinh t đ t 13,5% giai đo n 2006 - 2010; kho ng 13% giai đo n 2011 - 2015 và kho ng 12% giai đo n 2016 - 2020. Cơ c u kinh t đ n năm 2010: công nghi p - xây d ng chi m 45%, nông - lâm - ngư nghi p chi m 21%, d ch v chi m 34%; đ n năm 2015: công nghi p - xây d ng chi m 50%, nông - lâm - ngư nghi p chi m 14%, d ch v chi m 36%; đ n năm 2020: công nghi p - xây d ng chi m 54%, nông - lâm - ngư nghi p chi m 9%, d ch v chi m 37%.
 3. 4. L a ch n phương hư ng phát tri n có tính đ t phá đ n năm 2010 và năm 2020 a) Phương hư ng phát tri n có tính đ t phá + Chuy n d ch và nâng cao ch t lư ng cơ c u trong công nghi p b ng cách phát tri n các ngành s n xu t ch l c như: công nghi p cơ khí, đi n t , công nghi p công ngh cao; công nghi p ph tr g n v i khu công nghi p, khu công ngh cao; phát tri n các ngành có l i th v tài nguyên như xi măng, ch bi n th c ph m; đ y nhanh t c đ xây d ng khu công ngh cao, khu công nghi p t p trung; hình thành các khu công nghi p m i, các c m công nghi p v a và nh ; phát tri n ti u th công nghi p, các làng ngh truy n th ng. + Chuy n d ch và nâng cao ch t lư ng cơ c u ngành d ch v ; t p trung phát tri n m t s ngành d ch v ch t lư ng cao (tài chính, ngân hàng, thương m i, d ch v công ngh , vi n thông, v n t i); phát tri n th trư ng b t đ ng s n; phát tri n du l ch toàn di n và tr thành ngành kinh t quan tr ng. + Phát tri n nông - lâm - ngư nghi p theo hư ng ch t lư ng và hi u qu , g n v i chuy n d ch cơ c u theo hư ng công nghi p hóa, hi n đ i hóa nông nghi p, nông thôn. b) Hư ng ưu tiên trong quá trình phát tri n kinh t - xã h i - Xây d ng h th ng k t c u h t ng, k t n i v i h th ng k t c u h t ng c a Hà N i và các t nh trong Vùng. - Chú tr ng s phát tri n b n v ng, gi i quy t t t các v n đ v môi trư ng. - Đ u tư phát tri n các trung tâm kinh t quan tr ng c a T nh, t ng bư c tr thành Trung tâm kinh t c a Vùng. - Xây d ng Hà Tây tr thành m t trong nh ng trung tâm đào t o lao đ ng k thu t và cán b qu n lý gi i cho c Vùng. - Cơ c u l i kinh t nông thôn, g n kinh t nông thôn như m t vành đai, v tinh phát tri n c a Hà N i và các đô th trong T nh. - Hoàn thi n quy ho ch không gian lãnh th theo hư ng t o ra các đô th g n k t v i nhau và v i các khu v c nông thôn. - K t h p ch t ch gi a phát tri n Hà Tây v i các t nh, thành ph trong Vùng. 5. Phương hư ng phát tri n các ngành và lĩnh v c a) Phát tri n công nghi p và h th ng các khu công nghi p - Phát tri n các ngành công nghi p và s n ph m ch l c: Phát tri n công nghi p - ti u th công nghi p là khâu đ t phá đ phát tri n và chuy n d ch cơ c u kinh t . T p trung các ngu n l c đ phát tri n công nghi p đ t t c đ tăng trư ng cao, t o đư c s chuy n bi n m nh v ch t lư ng, hi u qu và s c c nh tranh c a s n ph m công nghi p; tăng nhanh t tr ng công nghi p trong cơ c u t ng s n ph m c a T nh. D ki n công nghi p Hà Tây s phát tri n v i nh p đ tăng bình quân hàng năm tính theo giá tr s n xu t công nghi p kho ng 24 - 25% th i kỳ 2006 - 2010; 18 - 19% th i kỳ 2011 - 2015 và 16 - 17% cho th i kỳ 2016 - 2020. Coi ngành công nghi p cơ khí (ch t o và l p ráp máy nông nghi p, phương ti n v n t i v.v...), ch t o và l p ráp đi n t là ngành công nghi p mũi nh n c a T nh. Ưu tiên phát tri n công nghi p công ngh cao (s n xu t ph n m m, v t li u m i v.v...). Đ ng th i, phát tri n m nh nhóm ngành có l i th v ngu n nguyên li u đ a phương, có truy n th ng và thu hút nhi u lao đ ng như: công nghi p ch bi n nông s n, công nghi p v t li u xây d ng, công nghi p d t, may m c và da giày, các ngành ngh truy n th ng v.v... T p trung phát tri n các ngành công nghi p sau: + Công nghi p công ngh cao: phát tri n các ngành công nghi p ph n m m, thi t b tin h c, t đ ng hóa, các lo i v t li u m i, cao c p v.v... + Công nghi p cơ khí, đi n t : cơ khí s n xu t máy nông nghi p, cơ khí ô tô, xe máy, l p ráp đi n t , máy tính v.v...
 4. + Công nghi p ch bi n nông s n, th c ph m, đ u ng. + Công nghi p s n xu t v t li u xây d ng: công nghi p s n xu t xi măng, v t li u xây, v t li u l p, đá xây d ng. + Công nghi p hóa ch t và phân bón. + Công nghi p s n xu t giày dép, d t may, đ da, nh a, gi y, bao bì. + Công nghi p khai thác khoáng s n: các khoáng s n như đá vôi, đ t sét, cát s i, nư c khoáng, Pyrít. - Phương hư ng phát tri n và phân b s n xu t công nghi p, các khu công nghi p t p trung, c m - đi m công nghi p và ti u th công nghi p làng ngh : + Trong giai đo n t nay đ n năm 2010, l p quy ho ch và t ng bư c xây d ng k t c u h t ng, thu hút đ u tư vào các khu công nghi p, các c m công nghi p, các đi m công nghi p - ti u th công nghi p làng ngh trên đ a bàn T nh v i các khu, c m, đi m công nghi p, ti u th công nghi p làng ngh có t ng di n tích kho ng 8.080 ha, g m 9 khu công nghi p (trong đó có 1 khu công ngh cao) có di n tích là 5600 ha; 29 c m công nghi p v i di n tích v i 1.210 ha và 177 đi m công nghi p làng ngh v i di n tích 1.270 ha. Sau năm 2010, nghiên c u hình thành m t s khu, c m công nghi p m i g n v i các tr c giao thông quan tr ng và hình thành các đô th m i. Đ nh hư ng phân b các cơ s s n xu t công nghi p theo lãnh th như sau: Các cơ s ch bi n lương th c, th c ph m b trí g n ho c trong vùng có nguyên li u. Các cơ s may xu t kh u, s n xu t giày v i có th đ t vùng đông dân cư. Các xí nghi p khác, theo đ nh hư ng ngành ngh s b trí vào các khu, c m công nghi p. + V phát tri n công nghi p nông thôn: khôi ph c các làng ngh truy n th ng, trên cơ s đó t ng bư c phát tri n công nghi p v a và nh nông thôn theo hư ng công ngh tiên ti n, hình thành các đi m công nghi p g n v i các th tr n, th t , có quy mô xã và liên xã. Ph n đ u đ n năm 2010, 90% s làng trong T nh có ngh , trong đó có trên 400 làng đ t tiêu chu n làng ngh công nghi p - ti u th công nghi p c a T nh. Phát tri n làng ngh ph i đi đôi v i b o v môi trư ng. T p trung phát tri n m t s ngành ngh truy n th ng, có th m nh như: d t, thêu, ren, ngh g , cơ khí, ch bi n nông s n, may, da giày, mây tre đan, ch bi n trái cây. b) Phát tri n khu v c d ch v - Phát tri n thương m i: Coi tr ng th trư ng Vùng đ ng b ng sông H ng và m r ng giao lưu v i các th trư ng khác. Liên k t v i các t nh xung quanh thành l p các hi p h i xu t kh u hàng nông s n, g n l i ích ngư i s n xu t v i các doanh nghi p xu t kh u. Phát tri n thương nghi p v i s tham gia c a nhi u thành ph n kinh t . C ng c và t ch c l i h th ng thương nghi p nhà nư c. D báo t ng m c lưu chuy n hàng hóa xã h i năm 2010 kho ng 19.080 t đ ng, năm 2015 kho ng 41.480 t đ ng, năm 2020 kho ng 93.920 t đ ng; t c đ tăng trư ng t ng m c lưu chuy n hàng hoá xã h i tăng bình quân th i kỳ 2006 - 2010 là 17,6%/năm, th i kỳ 2011 - 2015 là 16,8/năm, th i kỳ 2016 - 2020 là 18%/năm. D ki n t ng kim ng ch xu t kh u đ t 250 tri u USD vào năm 2010, đ t 500 tri u USD vào năm 2015 và s đ t 1,0 t USD vào năm 2020. Các nhóm hàng xu t kh u ch y u là hàng th công m ngh , hàng công nghi p, nông s n - th c ph m ch bi n, v t li u xây d ng. Ti n hành quy ho ch phát tri n h th ng ch , trung tâm giao d ch hàng hóa, m ng lư i trung tâm thương m i, siêu th , c a hàng t ng h p, lò gi t m gia súc, gia c m, m ng lư i kho v n đ u m i, m ng lư i các đi m kinh doanh xăng d u. - Phát tri n Hà Tây g n v i Hà N i thành Trung tâm d ch v du l ch l n c a khu v c phía B c: Ưu tiên phát tri n du l ch sinh thái. Đ u tư cho du l ch theo hư ng t o thành m t không gian du l ch th ng nh t, trong đó t p trung hoàn ch nh c m du l ch sinh thái ngh dư ng h Su i Hai - núi Ba Vì. Không gian du l ch bao g m 3 c m du l ch chính là: c m du l ch Hà Đông và ph c n, c m du l ch Sơn Tây - Ba Vì, c m du l ch Hương Sơn - Quan Sơn.
 5. Phát tri n các s n ph m du l ch như: du l ch sinh thái, ngh dư ng; du l ch văn hóa; du l ch làng ngh ; du l ch tham quan trang tr i, đ ng quê; du l ch k t h p h i th o, h i ngh , tri n lãm; du l ch th thao, vui chơi gi i trí. Xây d ng, phát tri n các tour du l ch. Phát huy v th li n k Hà N i, t p trung phát tri n m nh các lo i hình d ch v như: d ch v c i ti n k thu t, d ch v pháp lu t, d ch v thông tin, chuy n giao công ngh , d ch v văn hoá - vui chơi ngh cu i tu n... Ph i h p v i Hà N i phát tri n m nh các lo i d ch v tài chính, ngân hàng, b o hi m, thương m i và khoa h c công ngh v.v... c) Phát tri n nông - lâm - ngư nghi p và nông thôn Quy ho ch đ t nông nghi p ph c v chuy n đ i cơ c u cây tr ng, v t nuôi theo hư ng công nghi p hóa, hi n đ i hóa, s n xu t hàng hóa g n v i công nghi p ch bi n. Phát tri n nông nghi p ven đô. T ng bư c ng d ng công ngh cao vào s n xu t nông nghi p, trư c m t ng d ng vào s n xu t gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi và m t s s n ph m mũi nh n (rau an toàn, hoa, qu ; chăn nuôi l n, gia c m, thu s n) g n v i vi c xây d ng thương hi u s n ph m. T c đ tăng trư ng giá tr s n xu t nông nghi p (theo giá c đ nh 1994) bình quân đ t 3,5 - 4,0%/năm giai đo n 2006 - 2010 và 3,0-3,5%/năm trong giai đo n 2011 - 2020. Chuy n d ch cơ c u nông nghi p theo hư ng tăng t tr ng giá tr s n xu t ngành chăn nuôi trong t ng giá tr s n xu t ngành nông nghi p lên 50% vào năm 2010, trên 60% vào năm 2020. Giá tr s n xu t tr ng tr t đ t 38 - 40 tri u đ ng/ha đ t canh tác, trong đó có ít nh t 15% di n tích đ t trên 50 tri u đ ng/ha vào năm 2010, đ n năm 2020 có trên 40% di n tích đ t trên 50 tri u đ ng/ha canh tác. V tr ng tr t: quy ho ch các vùng chuyên canh cây lúa, đ u tư thâm canh cây lương th c, đưa các gi ng m i và ti n b khoa h c k thu t vào s n xu t. Phát tri n cây công nghi p hàng năm, rau an toàn, rau s ch, tr ng hoa, cây c nh, cây ăn qu , cây công nghi p lâu năm (cây chè...). Phát tri n chăn nuôi gia súc, gia c m, nuôi tr ng th y s n. Làm t t công tác qu n lý và b o v r ng; tích c c tr ng m i r ng t p trung, tr ng cây phân tán. Ph n đ u đ n năm 2010, tr ng m i 2.000 ha r ng t p trung, c i t o kho ng 20% di n tích r ng tr ng hi n có (kho ng 2.000 ha). Nâng đ che ph c a r ng lên 11% vào năm 2010. d) Phát tri n các lĩnh v c xã h i - Dân s , lao đ ng, vi c làm: D ki n t c đ tăng dân s trung bình vào kho ng 1,0%/năm th i kỳ 2006 - 2015, kho ng 0,9%/năm th i kỳ 2015 - 2020. Dân s t nh Hà Tây đ n năm 2020 kho ng 2,922 tri u ngư i. Dân s đô th d ki n s tăng khá nhanh, t l đô th hoá tăng t 9,9% năm 2005 lên kho ng 45 - 50% vào năm 2020. S lao đ ng đư c gi i quy t vi c làm tăng thêm trong th i kỳ 2006 - 2010 là 116,9 nghìn ngư i, th i kỳ 2011 - 2015 là 124,2 nghìn ngư i và th i kỳ 2016 - 2020 là 23,5 nghìn ngư i. Gi m t l lao đ ng trong khu v c nông nghi p đ n năm 2020 xu ng còn kho ng 23% trong t ng s lao đ ng. - Giáo d c - đào t o: Nâng cao ch t lư ng toàn di n giáo d c ph thông các c p. Rút ng n kho ng cách chênh l ch v cơ s v t ch t và ch t lư ng giáo d c so v i Th đô Hà N i; gi a khu v c thành th và nông thôn, gi a các huy n trong T nh. Hoàn thành ph c p giáo d c b c trung h c cơ s (THCS) đúng đ tu i vào năm 2008; hoàn thành ph c p giáo d c b c trung h c ph thông (THPT) vào năm 2010. Ph n đ u đ n năm 2010 có 80% trư ng ti u h c, 40% trư ng THCS, 50% trư ng THPT đ t chu n qu c gia;
 6. đ n năm 2015 có 100% trư ng ti u h c, 60% trư ng THCS, 70% trư ng THPT đ t chu n qu c gia và đ n năm 2020 có 100% trư ng THCS và THPT đ t chu n qu c gia. Thành l p và xây d ng 14 trung tâm giáo d c thư ng xuyên, 14 trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p trên toàn T nh. M r ng và phát tri n quy mô đào t o ngh ; tăng t l lao đ ng qua đào t o lên 45% vào năm 2010, kho ng 55 - 60% vào năm 2015 và 70 - 75% vào năm 2020. Ph n đ u đ n năm 2010, nâng trư ng Cao đ ng Sư ph m và trư ng Cao đ ng Y t c ng đ ng lên thành các trư ng đ i h c; nâng trư ng Trung h c Y t thành trư ng Cao đ ng Y t ; xây d ng m t trư ng đ i h c dân l p, khuy n khích m r ng các lo i trư ng ngoài công l p. - Y t và chăm sóc s c kho nhân dân: Phát huy năng l c các cơ s s n có trên đ a bàn T nh, ph i h p v i các ngành Trung ương (trư c h t là k t h p quân dân y v i các b nh vi n 103, 105, Vi n B ng qu c gia v.v...), và k t h p v i Hà N i (B nh vi n t nh Hà Tây là v tinh cho các b nh vi n l n c a Trung ương) hình thành hai trung tâm y t l n, k thu t cao th xã Hà Đông và th xã Sơn Tây; xây d ng và phát tri n Hà Tây tr thành Trung tâm y t l n c a vùng B c B và c nư c. Ph n đ u đ n năm 2010 đ t 6,5 bác sĩ và 1 dư c sĩ đ i h c/1 v n dân, đ n năm 2020 có 9 bác sĩ và 1,5 dư c sĩ đ i h c/1 v n dân. C i t o, nâng c p các tr m y t xã đ m b o 50% tr m y t xã đ t chu n qu c gia vào năm 2010 và 100% vào năm 2015. Đ n năm 2010, t l tr em dư i 5 tu i b suy dinh dư ng còn dư i 16%, đ n năm 2020 còn dư i 8%. Nâng cao hi u qu các d ch v chăm sóc s c kh e cho nhân dân. - Văn hoá, thông tin, th d c th thao: + Ti p t c đ y m nh s nghi p văn hóa - thông tin Hà Tây, trên cơ s khai thác và phát huy ti m năng, truy n th ng l ch s , văn hóa c a T nh. Đ n năm 2010, đ t 85% gia đình văn hóa, 50% s làng văn hóa; 40% cơ quan, đơn v , doanh nghi p văn hóa. Đ n năm 2020, đ t 90% gia đình văn hóa, 60% s làng văn hóa; 60% cơ quan, đơn v , doanh nghi p văn hóa. Đ u tư b o t n, tu b , tôn t o các di tích cách m ng, di tích l ch s , văn hóa; b o t n các di s n văn hóa phi v t th ; xây d ng và nâng c p các cơ s văn hóa t t nh đ n huy n và cơ s . Phát tri n phong trào văn ngh qu n chúng, thông tin c đ ng, đưa văn hóa thông tin v cơ s . Xây d ng Chùa Hương tr thành di s n th gi i. Ti p t c phát tri n báo, đài phát thanh - truy n hình, các t p chí c a T nh. + Phát tri n m nh phong trào th d c, th thao qu n chúng đ làm n n t ng xây d ng th thao thành tích cao. Ph n đ u đ n năm 2020, có 30% dân s t p th d c, th thao thư ng xuyên, 20% t ng s h đ t gia đình th thao, 100% s trư ng h c th c hi n giáo d c th ch t có n n p; 100% huy n, th có đ 3 công trình là sân v n đ ng, nhà thi đ u, b bơi; 100% xã, phư ng giành đ t cho ho t đ ng th d c - th thao và có t 01 công trình th thao tr lên. Phát tri n th thao thành tích cao. Đ u tư xây d ng khu Liên h p th thao t i th xã Hà Đông và Trung tâm đào t o v n đ ng viên c p cao t i khu v c Láng - Hòa L c - Th ch Th t. - Phát thanh - truy n hình: T ng bư c đ i m i thi t b k thu t, n i dung chương trình c a h th ng phát thanh - truy n hình c a T nh và các đài phát thanh c p huy n; quy ho ch, c ng c , nâng c p m ng lư i truy n thanh xã, phư ng, th tr n. 6. Phát tri n h th ng k t c u h t ng a) M ng lư i giao thông C i t o và nâng c p m ng lư i giao thông trên đ a bàn t nh, gia tăng m i giao lưu gi a Hà Tây v i Hà N i và các t nh trong vùng B c B .
 7. Chú tr ng xây d ng các tuy n giao thông trên đ a bàn t nh, m i đ u n i v i các tr c đư ng qu c gia, t o ra các tr c kinh t m i, các không gian phát tri n công nghi p và đô th , nh t là t i các huy n Qu c Oai, Thanh Oai, Phú Xuyên v.v... - Giao thông đư ng b + Qu c l : Giai đo n 2006 - 2010, tri n khai xây d ng c u Phùng trên qu c l 32. Các d án xây d ng các tuy n qu c l do Trung ương qu n lý, tri n khai trên đ a bàn như đư ng Láng - Hòa L c, qu c l 1 cũ, qu c l 6 .v.v..., ph i b o đ m tính hài hòa và có phương án giao c t h p lý v i các tuy n đư ng đ a phương. Ph i h p, tri n khai d án đư ng vành đai 5 Hà N i t Yên L nh - Chùa Hương - C u D m - Xuân Mai - Sơn Tây - Vĩnh Th nh n i qu c l 2C; tr c Hà N i - H Long. Ph i h p v i y ban nhân dân t nh Vĩnh Phúc, B Giao thông v n t i tri n khai xây d ng và hoàn thi n c u Vĩnh Th nh, qu c l 2C đo n thu c đ a ph n Hà Tây. Giai đo n 2006 - 2010, hoàn thi n đư ng Láng - Hoà L c kéo dài vào Làng Văn hoá các dân t c Vi t Nam. Hoàn thành xây d ng đư ng H Chí Minh đo n Hoà L c - C u C i theo tiêu chu n ti n cao t c. Xây d ng đo n Sơn Tây - Xuân Mai, qu c l 21 đ t c p 1 đư ng đô th (đ n năm 2020). Tri n khai xây d ng đư ng cao t c C u Gi - Ninh Bình đo n qua Hà Tây v i m t c t t i thi u 6 làn xe cơ gi i. Tri n khai xây d ng đư ng vành đai 4 Hà N i đo n qua Hà Tây đ n năm 2020. Tri n khai xây d ng đư ng 70 theo chương trình h p tác gi a Hà N i - Hà Tây. + Đư ng t nh: Đ n năm 2010, toàn b các tuy n đư ng t nh đ u có k t c u m t đư ng bê tông nh a và đá nh a ho c bê tông xi măng; b o đ m c p k thu t t i thi u là c p 3 đ ng b ng, xây d ng xong toàn b c u vĩnh c u v i t i tr ng H30 - XB80, b o đ m tính đ ng b gi a c u và đư ng. Giai đo n 2006 - 2010, xây d ng xong các c u T Tiêu, Phùng Xá, C ng Th n, Chùa Ngòi, c u Am, c u Đen, Đ ng Quan I, Đ ng Quan II, Văn Phương, Hòa Viên v.v... Giai đo n 2006 - 2010, kh i công và hoàn thành đư ng Lê Tr ng T n. Xây d ng đư ng Hoàng Qu c Vi t (Hà N i) kéo dài đo n qua đ a ph n t nh Hà Tây (tr c phát tri n kinh t Đan Phư ng, Phúc Th , Sơn Tây). Hoàn thành tr c phát tri n Sơn Tây - Th ch Th t - Qu c Oai - Xuân Mai - Mi u Môn (đ nh hư ng đ n 2020). Giai đo n 2006 - 2010, kh i công xây d ng và hoàn thành đư ng T Tiêu - Y n Vĩ đ t tiêu chu n đư ng c p 3 đ ng b ng và trư c năm 2020, kh i công xây d ng đư ng Đ Xá - Quan Sơn. Xây d ng đư ng song song v i qu c l 21 n i v i qu c l 2C phía B c và xu ng Hà Nam. + Giao thông đô th : chú tr ng nâng c p m ng lư i giao thông t i các đô th , nh t là t i các th xã Hà Đông và Sơn Tây. Nâng d n t l đ t giành cho giao thông t i các đô th l n. Xây d ng m ng lư i giao thông đô th hi n đ i, đ ng b t i các đô th m i. + Giao thông nông thôn: đ n năm 2010, toàn b đư ng huy n, đư ng ven đô th , đư ng xã và liên xã đư c tr i nh a ho c bê tông. Đư ng vào các làng ngh , c m công nghi p ph i đ t tiêu chu n như đư ng t nh. Đư ng tr c xã không còn đư ng đ t, c i t o b ng g ch ho c bê tông. C ng c m t đê, c ng c đư ng giao thông nông thôn các vùng phân lũ, ch m lũ làm đư ng bê tông xi măng. Sau năm 2010, ti p t c nâng cao ch t lư ng m ng lư i giao thông nông thôn. + Xây d ng và phát tri n h th ng các b n xe đ ng và tĩnh.
 8. - Giao thông đư ng thu : Ti n hành n o vét lu ng l ch tuy n đư ng thu sông Đáy và sông Nhu . M thêm m t s tuy n v n t i khu v c chùa Hương, Ba Vì và du l ch trên các h l n Quan Sơn, Đ ng Mô, Su i Hai v.v... C i t i, nâng c p các c ng H ng Vân, c ng Sơn Tây. - Giao thông đư ng s t: Ph i h p v i Hà N i, B Giao thông v n t i hoàn thành tuy n đư ng s t trên cao: Hà N i - Hà Đông, khách s n Daewoo - Trung Kính - Hoà L c và đư ng s t vành đai Hà N i (d ki n qua C Nhu - Hà Đông - Văn Đi n - Ng c H i - Yên S ). Nghiên c u kéo dài đư ng s t trên cao Hà N i - Hà Đông đ n Ba La - Vân Đình. b) Bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin Hi n đ i hoá m ng lư i bưu chính - vi n thông c a T nh, liên thông v i các vùng trong nư c và qu c t . D ki n m t đ đi n tho i (c đ nh và di đ ng) đ n năm 2010 đ t 30 - 35 máy/100 dân, t l ngư i dân truy c p Internet đ t trên 20%. D ki n đ n năm 2020, m t đ đi n tho i (c đ nh và di đ ng) đ t 45 - 50 máy/100 dân, t l ngư i dân truy c p Internet đ t trên 30%. c) M ng lư i đi n Xây d ng hoàn ch nh h th ng c p đi n trung và h th các đô th . M r ng m ng lư i c p đi n cho các khu công nghi p m i hình thành, th c hi n đi n khí hoá nông thôn. d) Phát tri n h th ng c p thoát nư c và th y l i Đ i v i các đô th và các huy n n m d c theo tuy n đư ng ng truy n d n c a D án c p nư c t h Hoà Bình c a Vinaconex s c p nư c t d án trên. Đ i v i các đô th khác c n xây d ng, m r ng các nhà máy nư c. Đ i v i khu v c nông thôn, phát tri n h th ng c p nư c theo nhi u quy mô phù h p v i m ng lư i phân b dân cư và đ a hình t ng vùng, t ng xã. Ph n đ u đ n năm 2015, đ t 100% dân cư nông thôn đư c dùng nư c s ch. Xây d ng, nâng c p m ng lư i thoát nư c c a th xã Hà Đông, Sơn Tây, Xuân Mai. X lý c c b nư c th i công nghi p, b nh vi n trư c khi đ vào h th ng thoát nư c chung. T ng bư c tách riêng h th ng thoát nư c mưa và nư c b n và xây d ng các tr m x lý nư c th i sinh ho t t i các đô th . Chú tr ng đ u tư h th ng thoát nư c và x lý nư c th i nông thôn nh t là cho các làng ngh , khu v c đông dân, khu v c chăn nuôi công nghi p. Duy tu, s a ch a, c i t o h th ng và xây d ng m i các công trình th y l i. Đ y nhanh th c hi n d án làm s ng l i dòng sông Đáy, sông Tích, t o ra ngu n c p nư c cho dân sinh và nư c tư i ch đ ng cho m t ph n đ t canh tác nông nghi p trên đ a bàn T nh. đ) Khoa h c công ngh và b o v môi trư ng Xây d ng ti m l c v khoa h c công ngh có đ năng l c n i sinh đáp ng nhu c u phát tri n c a đ a phương, m t s trung tâm nghiên c u ng d ng, ph c v phát tri n kinh t - xã h i đ a phương. Chú tr ng ho t đ ng chuy n giao công ngh , k c t nư c ngoài, phù h p v i xu th h i nh p kinh t qu c t . C i thi n đi u ki n môi trư ng các khu dân cư đang b ô nhi m. Có gi i pháp phòng, ch ng ô nhi m các khu v c s n xu t công nghi p t p trung và các làng ngh , phát tri n nông nghi p và nông thôn b n v ng. Ph i h p v i Hà N i và các đ a phương trong vùng xây d ng nhà máy x lý ch t th i r n quy mô vùng, x lý môi trư ng nư c sông Nhu , sông Đáy v.v...
 9. e) K t h p phát tri n kinh t v i b o đ m qu c phòng, an ninh. K t h p ch t ch phát tri n kinh t - xã h i v i tăng cư ng ti m l c qu c phòng - an ninh và đ i ngo i các c p, các ngành và các đ a phương; xây d ng th tr n qu c phòng toàn dân g n v i th tr n an ninh nhân dân; gi v ng n đ nh chính tr , tr t t an toàn xã h i. Xây d ng m t s công trình phòng th m t s đi m tr ng y u trên đ a bàn T nh. Chú tr ng phát tri n kinh t k t h p v i ph c v , đáp ng k p th i tăng ti m l c qu c phòng trên các lĩnh v c xây d ng h t ng, bưu chính vi n thông, công nghi p và ti u th công nghi p, nông nghi p, th y l i v.v... 7. Phát tri n theo lãnh th a) Không gian đô th và công nghi p M r ng không gian n i th th xã Hà Đông và hình thành các khu đô th m i, phát tri n h th ng đô th v tinh, các th tr n huy n l c a T nh g n v i Hà N i và th xã Hà Đông. D ki n trong giai đo n t i nâng c p th xã Hà Đông và th xã Sơn Tây t đô th lo i III lên thành ph Hà Đông và thành ph Sơn Tây; nâng c p th tr n Xuân Mai lên th xã thu c T nh. Phát tri n các th tr n, th t và các đi m dân cư nông thôn. Phát tri n các khu công nghi p, c m - đi m công nghi p g n v i quá trình đô th hoá và phát tri n đô th khu v c nông thôn. b) Không gian nông nghi p và nông thôn. Hình thành các khu v c nông nghi p công ngh cao khu v c ngo i vi các đô th và vành đai nông nghi p g n Hà N i. Khai thác l i th v s đa d ng đ a hình, đ t o ra s đa d ng các s n ph m nông nghi p và mang tính s n xu t chuyên môn hoá t p trung. Các vùng s n xu t t p trung: - Vùng lúa cao s n, đ c s n các huy n phía Đông Nam c a t nh như Thanh Oai, Thư ng Tín, Phú Xuyên. - Vùng l c, đ u tương ph c v công nghi p ch bi n xu t kh u, v i các xí nghi p ép d u Xuân Mai, ch bi n đ u tương Phú Xuyên v.v... - Vùng chè thu c Ba Vì, Chương M , Th ch Th t. - Vùng dâu nuôi t m t i các xã ven sông Đáy. - Chăn nuôi trâu, bò siêu th t và bò s a t i Ba Vì và các huy n phía B c c a T nh. c) Không gian văn hóa - du l ch - C m Hà Đông và ph c n: t p trung phát tri n các s n ph m ch y u như d ch v vui chơi gi i trí, thương m i, du kh o văn hoá, du l ch làng ngh , City tour v.v... Phát tri n các s n ph m như du l ch mua s m, h i th o, h i ngh , du l ch trên sông Nhu , du l ch vui chơi gi i trí, công viên, du l ch th thao v.v... - C m Ba Vì - Sơn Tây: t p trung phát tri n du l ch sinh thái, du l ch v v i t nhiên k t h p khai thác các giá tr văn hoá, l ch s khu v c Sơn Tây. - C m Hương Sơn - Quan Sơn: khai thác du l ch l h i k t h p v i du l ch sinh thái. 8. Các gi i pháp ch y u a) Xây d ng chính quy n các c p v ng m nh
 10. Đ y nhanh ti n trình c i cách hành chính, nâng cao năng l c đ i ngũ cán b , công ch c và phân đ nh rõ th m quy n gi a các cơ quan, các c p; tăng cư ng k lu t hành chính, ch ng quan liêu, tham nhũng, lãng phí đi đôi v i đ m b o quy n dân ch c a nhân dân. Đây là gi i pháp quan tr ng đ nâng cao hi u qu qu n lý kinh t - xã h i c a các c p, cơ quan, t o môi trư ng thu n l i thu hút các ngu n l c cho đ u tư phát tri n. b) Huy đ ng các ngu n v n đ u tư Chính sách huy đ ng v n và thu hút đ u tư ph i đư c xây d ng c th và h p d n đ n t ng d án, chú tr ng thu hút v n đ u tư nư c ngoài (c ngu n v n ODA, FDI và các ngu n khác); đ ng th i, đ y m nh tuyên truy n chính sách khuy n khích đ u tư đ thu hút các ngu n v n trong dân cư; chú tr ng chính sách huy đ ng v n t vi c s d ng có hi u qu t qu đ t. Cùng v i vi c c g ng b trí v n đ u tư t ngân sách nhà nư c, c n đ y m nh thu hút các ngu n l c trong các doanh nghi p thông qua các hình th c c ph n hoá, khoán, bán và cho thuê doanh nghi p; chú tr ng phát tri n th trư ng tài chính; đ y nhanh xã h i hoá trong các lĩnh v c y t , giáo d c, văn hoá - th thao v.v... c) Ph i h p phát tri n gi a Hà Tây v i Hà N i và các t nh, thành ph trong Vùng. d) Phát tri n khoa h c và công ngh . đ) Có bi n pháp thích h p khuy n khích và h tr kinh t ngoài qu c doanh. e) Phát tri n th trư ng. g) Phát tri n ngu n nhân l c đáp ng yêu c u phát tri n. h) Ti p t c th c hi n c i cách hành chính m t cách tri t đ , thông thoáng, t o đi u ki n t t nh t cho m i thành ph n kinh t tham gia đ u tư phát tri n. i) D ki n danh m c các d án ưu tiên nghiên c u đ u tư (xem Ph l c kèm theo). 9. T ch c th c hi n quy ho ch - Sau khi Quy ho ch đư c phê duy t, c n công khai tuyên truy n, qu ng bá, thu hút s chú ý c a toàn dân, c a các nhà đ u tư trong và ngoài nư c đ huy đ ng m i ngu n l c tham gia th c hi n Quy ho ch. Đ ng th i, ti n hành rà soát, xây d ng m i quy ho ch phát tri n các ngành, lĩnh v c và các quy ho ch chi ti t. - Xây d ng chương trình hành đ ng và các chương trình phát tri n c a t ng th i kỳ theo đ nh hư ng c a Quy ho ch. Nghiên c u ban hành theo th m quy n ho c trình c p có th m quy n ban hành các cơ ch , chính sách phát tri n. Tri n khai Quy ho ch b ng các k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm và hàng năm. - Giám sát, ki m tra vi c th c hi n đ u tư phát tri n theo quy ho ch. Tăng cư ng trách nhi m các c p, các ngành và các đ a phương trong vi c th c hi n quy ho ch. Cu i m i kỳ quy ho ch t ch c đánh giá tình hình th c hi n quy ho ch c a t ng th i kỳ, b sung và đi u ch nh l i m c tiêu cho phù h p v i tình hình th c t . Đi u 2. Giao y ban nhân dân t nh Hà Tây căn c m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh nêu trong Quy ho ch này, ph i h p v i các B , ngành liên quan ch đ o vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n theo quy đ nh các n i dung sau: - Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p huy n; quy ho ch phát tri n h th ng đô th và các đi m dân cư; quy ho ch xây d ng; quy ho ch, k ho ch s d ng đ t; quy ho ch phát tri n các ngành, các lĩnh v c v.v... đ b o đ m s phát tri n t ng th và đ ng b . - Nghiên c u xây d ng, ban hành theo th m quy n ho c trình cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n c a T nh trong t ng giai đo n nh m thu hút, huy đ ng các ngu n l c đ th c hi n Quy ho ch. Đi u 3. Giao các B , ngành liên quan h tr y ban nhân dân t nh Hà Tây nghiên c u l p các quy ho ch nói trên; nghiên c u xây d ng và trình cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a T nh trong t ng giai đo n nh m huy đ ng và s d ng có hi u qu các ngu n l c, khuy n khích, thu hút đ u tư v.v..., b o đ m th c hi n t t m c tiêu, nhi m v và phư ng hư ng phát tri n kinh
 11. t - xã h i c a T nh nêu trong Quy ho ch. Đ y nhanh vi c đ u tư, th c hi n các công trình, d án có quy mô, tính ch t vùng và quan tr ng đ i v i s phát tri n c a T nh đã đư c quy t đ nh đ u tư. Nghiên c u xem xét đi u ch nh, b sung vào các quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch đ u tư các công trình, d án liên quan d ki n s đư c đ u tư nêu trong Quy ho ch. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 5. Ch t ch U ban nhân dân t nh Hà Tây, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - HĐND, UBND các t nh, Nguy n T n Dũng thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng TW và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - H c vi n Hành chính Qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, ĐP.
 12. PH L C DANH M C CÁC D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U Đ U TƯ GIAI ĐO N 2006 – 2010 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 195/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ) (Không bao g m các d án chuy n ti p) I. Các d án v nông nghi p: 1. Nâng c p tr m bơm đ u m i Vân Đình, huy n ng Hòa. 2. Tr m bơm tiêu Ngo i Đ II, huy n ng Hòa. 3. Tr m bơm tiêu H D c, huy n Chương M . 4. Tr m bơm tiêu Song Phương, huy n Hoài Đ c. 5. Ti p nư c sông Tích, huy n Phúc Th . 6. Nâng c p kè Cát Bi - Quang Lãng, huy n Phú Xuyên. 7. Tr m bơm tiêu Yên Nghĩa, th xã Hà Đông. 8. Kiên c hóa 2 bên b sông Nhu , th xã Hà Đông. 9. Nâng c p h ch a Đông Mô - Ng i Sơn, th xã Sơn Tây. 10. Nâng c p công trình h ch a Su i Hai, huy n Ba Vì. 11. Nâng c p tr m bơm tư i La Khê, th xã Hà Đông. 12. Nâng c p tr m bơm tư i H Vân, huy n Thư ng Tín. 13. Nâng c p tr m bơm tư i Ph ng Châu, huy n Chương M . 14. Nâng c p tr m bơm tư i Đan Hoài, huy n Hoài Đ c. 15. C i t o và nâng c p tr m bơm tiêu L Nhu , huy n Phú Xuyên. 16. C i t o sông Đáy và nâng c p ch t lư ng đê, trên đ a bàn T nh. 17. C ng hóa m t đê c p I-IV, trên đ a bàn T nh. 18. Tăng cư ng ch t lư ng đê Vân C c, huy n Phúc Th . 19. H th ng tư i tiêu Trung Hoàng - T Nê, huy n Chương M . 20. Nâng c p tr m bơm tiêu Th n, huy n ng Hòa. 21. C i t o, m r ng h th ng tr m bơm tư i Trung Hà, huy n Ba Vì. 22. Nâng c p h th ng tr m bơm tiêu Săn, huy n Th ch Th t. 23. M r ng tr i gi ng l n ngo i Thanh Hưng, huy n Thanh Oai. 24. Xây d ng trung tâm đào t o chăn nuôi công ngh cao, huy n Chương M . 25. Xây d ng khu s n xu t nông nghi p công ngh cao, huy n Phúc Th . 26. Kiên c hóa kênh chính Phù Sa, th xã Sơn Tây. 27. C i t o, nâng c p h Đ ng Sương, huy n Chương M . II. Các d án v giao thông: 1. C u Đen th xã Hà Đông. 2. C u Am th xã Hà Đông. 3. C u Chùa Ngòi th xã Hà Đông. 4. Đư ng t nh 77, đo n km 0 đ n km 5+800, huy n Phú Xuyên. 5. Đư ng Thanh Bình, th xã Hà Đông. 6. Đư ng Ngô Quy n, th xã Hà Đông.
 13. 7. Đ u tư c i t o, nâng c p 29 c u y u, trên đ a bàn T nh. 8. H tr giao thông nông thôn (820 km), trên đ a bàn T nh. 9. Đư ng 73, đo n t km 22 đ n km 31+700, t i ng Hòa - M Đ c - Chương M . 10. Đư ng Phúc La - Văn Phú, th xã Hà Đông. 11. Đư ng Lê Tr ng T n kéo dài, th xã Hà Đông. 12. Đư ng t nh 82, đo n km 4+500 đ n km10+200, t i Phúc Th . 13. Đư ng t nh 78, đo n km 0 đ n km 7+900, t i ng Hòa. 14. Đư ng tr c phát tri n, t i Đan Phư ng. 15. Đư ng tr c phát tri n, t i Phúc Th . 16. Đư ng tr c phát tri n, t i Sơn Tây. 17. Đư ng tr c phát tri n, t i Thanh Oai, ng Hòa, M Đ c. 18. Đư ng t nh 81, đo n km 5 đ n km 17, t i Qu c Oai - Chương M . 19. C i t o và nâng c p 2 c ng sông H ng Vân và Sơn Tây, t i Thư ng Tín và Sơn Tây. 20. Đư ng T Tiêu - Y n Vĩ, huy n M Đ c. 21. Đư ng Đ Xá - Quan Sơn, huy n M Đ c. 22. Đư ng tr c d c T nh (t nh l 80 kéo dài), trên đ a bàn T nh. 23. Đư ng C u Lão - Ba Thá, huy n ng Hòa. 24. C u Vĩnh Th nh, th xã Sơn Tây. 25. Đư ng 87 - Đá Trông, t i Sơn Tây và Ba Vì. 26. C i t o và nâng c p 300 km đư ng giao thông nông thôn t i các huy n, th xã. 27. S a ch a, nâng c p 200 c u thu c các tuy n đư ng giao thông nông thôn, t i các huy n, th xã. 28. C i t o và nâng c p 200 km đư ng giao thông t nh và 40 c u, t i các huy n, th xã. III. Các d án v du l ch: 1. H t ng Khu du l ch sinh thái h Su i Hai, huy n Ba Vì. 2. Trung tâm văn hóa - du l ch Hương Sơn, huy n M Đ c. 3. Công viên du l ch sinh thái r ng qu c gia Ba Vì, t i Ba Vì, Sơn Tây. 4. Thành c Sơn Tây và Văn Thánh Đư ng Lâm. IV. Các d án v lao đ ng - thương binh - xã h i: 1. Đài tư ng ni m các li t sĩ, t i th xã Hà Đông. V. Các d án v c p nư c: 1. Đ u tư nâng c p h th ng nư c s ch th xã Hà Đông. 2. C i t o, nâng c p h th ng nư c s ch t i các huy n, th xã. VI. Các d án v môi trư ng: 1. Nhà máy x lý rác th i, huy n Chương M . 2. Nhà máy x lý rác th i, th xã Sơn Tây. VII. Các d án v văn hóa - thông tin: 1. Xây d ng tư ng đài Ngô S Liên, huy n Chương M . VIII. Các d án v y t : 1. B nh vi n đa khoa 400 giư ng Hòa L c, t i Th ch Th t.
 14. 2. B nh vi n ph s n và nhi khoa t nh, t i th xã Hà Đông. 3. B nh vi n đi u dư ng và ph c h i ch c năng t nh, t i Th ch Th t. IX. Các d án v th d c - th thao: 1. Khu liên h p th thao t nh, th xã Hà Đông. 2. Sân v n đ ng c a các huy n, th xã. 3. Nhà thi đ u c a các huy n, th xã. * Ghi chú: V v trí, quy mô, di n tích chi m đ t, t ng m c đ u tư và ngu n v n đ u tư c a các d án nêu trên s đư c tính toán, l a ch n và xác đ nh c th trong giai đo n l p và trình duy t d án đ u tư, tùy thu c vào nhu c u và kh năng cân đ i, huy đ ng các ngu n l c c a t ng th i kỳ./. ________

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản