Quyết định số 1954/1997/CAAV-KV

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 1954/1997/CAAV-KV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1954/1997/CAAV-KV về việc ban hành Quy chế kiểm tra để cấp, gia hạn chứng chỉ và năng định cho nhân viên không lưu hàng không dân dụng Việt Nam do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1954/1997/CAAV-KV

  1. C C HÀNG KHÔNG DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T D NG VI T NAM NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1954/1997/CAAV-KV Hà N i, ngày 29 tháng 10 năm 1997 QUY T NNH C A C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM S 1954/CAAV-KV NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 1997 V VI C BAN HÀNH "QUY CH KI M TRA C P, GIA H N CH NG CH VÀ NĂNG NNH CHO NHÂN VIÊN KHÔNG LƯU HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM" C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 04/1/1992 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 20 tháng 04 năm 1995; Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 20/10/1995 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và quy n h n c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam; Xét ngh c a Trư ng ban T ch c cán - Lao ng, Trư ng ban Không t i- Không v n, Trư ng ban An toàn Hàng không; không ng ng nâng cao ch t lư ng công tác qu n lý, t ch c ki m tra c p, gia h n ch ng ch và năng nh nhân viên không lưu hàng năm. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch ki m tra c p, gia h n ch ng ch và năng nh cho nhân viên không lưu hàng không dân d ng Vi t Nam". i u 2. Quy ch này ư c áp d ng th ng nh t trong ngành hàng không dân d ng Vi t Nam và có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký Quy t nh ban hành. Hu b t t c nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh này. i u 3. Ông Ch t ch H i ng ki m tra c p, gia h n ch ng ch và năng nh, Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n H ng Nh ( ã ký) QUY CH
  2. KI M TRA C P, GIA H N CH NG CH VÀ NĂNG NNH CHO NHÂN VIÊN KHÔNG LƯU HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1954/CAAV-KVngày 29 tháng 10 năm 1997) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. T t c nhân viên làm công tác không lưu thu c ngành hàng không dân d ng Vi t Nam ph i có ch ng ch và năng nh do C c Hàng không dân d ng Vi t Nam c p ho c gia h n, s a i, b sung thì m i ư c phép tr c ti p làm công tác không lưu trong ngành hàng không dân d ng Vi t Nam. - i tư ng và ph m vi áp d ng ư c quy nh t i i u 3, Chương II c a Quy ch này. - Nghiêm c m ngư i tr c ti p làm công tác không lưu mà không có ch ng ch và năng nh ho c ch ng ch và năng nh không còn hi u l c ho c không phù h p v i công vi c chuyên môn. i u 2. Ch ng ch và năng nh trong Quy ch này ư c hi u là: 1. Ch ng ch (License) là gi y phép hành ngh do C c Hàng không dân d ng Vi t Nam c p cho nhân viên tr c ti p làm công tác không lưu. 2. Năng nh (Rating) là s xác nh n có i u ki n hành ngh t i v trí c th theo các quy nh, tiêu chuNn c a ngành Hàng không dân d ng Vi t Nam, phù h p v i các tiêu chuNn và khuy n cáo th c hành c a T ch c Hàng không dân d ng qu c t (ICAO). - Năng nh ư c c p là cơ s pháp lý xác nh kh năng làm vi c t i v trí c th c a nhân viên ki m soát không lưu Vi t Nam. - Th i h n hi u l c c a năng nh ư c ghi trong ch ng ch . Căn c vào yêu c u công tác, trình năng l c c a ngư i ư c c p có th b sung, thay i, c p l i ho c b thu h i ch ng ch và năng nh. 3. Ngư i c p ch ng ch và năng nh ph i có trách nhi m gi gìn, b o qu n; ph i mang theo ch ng ch ư c c p khi làm vi c và ch u s ki m tra nh kỳ ho c t xu t c a Th trư ng ơn v ho c thanh tra an toàn hàng không. Trư ng h p b m t, ph i báo cáo ngay cho Th trư ng ơn v x lý ho c làm th t c c p l i. Trư ng h p không t k t qu ki m tra năng nh, b vi ph m an toàn bay, k lu t lao ng, phNm ch t o c và tiêu chuNn v s c kh e, Th trư ng ơn v có trách nhi m thu h i l i ch ng ch và giao cho Ban An toàn C c Hàng không dân d ng Vi t Nam x lý. 4. Ch ng ch và năng nh ư c l p theo m u th ng nh t do C c Hàng không dân d ng Vi t Nam quy nh. 5. Nghiêm c m vi c cho mư n ch ng ch ho c s d ng ch ng ch không úng m c ích ư c quy nh.
  3. Chương 2 I TƯ NG - PH M VI ÁP D NG i u 3. i tư ng áp d ng T t c các nhân viên làm nhi m v t i các v trí tr c ti p cung c p d ch v không lưu trong toàn ngành hàng không dân d ng Vi t Nam, bao g m các v trí sau: 1. Nhân viên th t c bay (Flight Information Officer) 2. Nhân viên ki m soát ho t ng trong khu v c sân bay (Ground Control) 3. Ki m soát viên không lưu ư ng dài (Area Controller) 4. Ki m soát viên không lưu ti p c n (Approach Controller) 5. Ki m soát viên không lưu t i sân (Tower Controller) 6. Ki m soát viên Ra a (Radar Controller) 7. Kíp trư ng không lưu (Supevior) 8. Hu n luy n viên không lưu (Instructor) 9 Nhân viên ánh tín hi u hư ng d n cho t u bay vào v trí ho c r i kh i v trí (Sighnal Man) i u 4. Phân lo i i tư ng 1. i tư ng c p ch ng ch và năng nh l n u: là i tư ng chưa ư c c p ch ng ch và năng nh. Yêu c u ph i tham gia hu n luy n, th c t p t i v trí ngh c p ch ng ch và năng nh ít nh t 6 tháng dư i s ki m tra hư ng d n c a ngư i ư c c p ch ng ch và năng nh phù h p. 2. i tư ng gia h n ch ng ch và năng nh: là i tư ng ã ư c c p ch ng ch và năng nh nhưng th i gian ã h t hi u l c và có ngh gia h n c a th trư ng ơn v . Riêng trư ng h p b giãn cách công vi c (năng nh) trên 6 tháng thì ph i ti n hành các th t c xin c p ch ng ch và năng nh như t i m c 1 c a i u 4 v i th i gian ôn t p t i thi u là 3 tháng. 3. i tư ng c p thêm năng nh: là i tư ng ã ư c c p 1 năng nh nhưng có nguy n v ng và ư c th trư ng cơ quan, ơn v ngh ho c do nhu c u công tác ph i m nhi m thêm v trí khác. Yêu c u ph i qua th i gian th c t p, hu n luy n t i v trí m i và ngh lên H i ng ki m tra xét ngh C c trư ng phê chuNn b sung ho c c p thêm năng nh m i. 4. i tư ng thay i năng nh: là i tư ng ư c c p năng nh nhưng ph i chuy n i v trí khác v trí năng nh ũu thì nh t thi t ph i qua th i gian th c t p, hu n luy n t i v trí m i và ngh H i ng ki m tra xét ngh c p năng nh m i.
  4. 5. Các i tư ng khác: là i tư ng không thu c các lo i trên; tuỳ t ng trư ng h p c th H i ng ki m tra xác nh và báo cáo C c trư ng quy t nh. i u 5. i u ki n tham d ki m tra Ki m tra năng nh là cơ s , bi n pháp áng giá C c trư ng quy t nh c p ch ng ch và năng nh. Ngư i tham d ki m tra ph i có y các i u ki n sau: 1. Là công dân nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, có phNm ch t, o c XHCN, t nguy n tham gia ki m tra và tu i t 21 tr lên. 2. ã t t nghi p khoá ào t o cơ b n v không lưu. 3. th i gian th c t p, hu n luy n t i ch i v i t ng trư ng h p c th theo quy nh t i i u 6 c a Quy ch này. 4. áp ng tiêu chuNn s c kho i v i nhân viên không lưu. 5. Không có ti n án, ti n s ho c ang b thi hành án. 6. ư c th trư ng ơn v ngh . i u 6. i u ki n c p ch ng ch và năng nh Nhân viên i u ki n sau ây s ư c Ch t ch H i ng ki m tra xem xét ngh C c trư ng ra quy t nh phê chuNn c p ch ng ch và năng nh: 1. i u ki n tham d ki m tra; 2. Không vi ph m Quy ch ki m tra; 3. K t qu ki m tra lý thuy t và th c hành ph i t m c yêu c u tr lên như quy nh t i i u 13. Chương 3 N I DUNG KI M TRA NĂNG NNH i u 7. N i dung ki m tra 1. N i dung ki m tra bao g m 2 ph n lý thuy t và th c hành, ư c H i ng ki m tra quy nh i v i t ng v trí năng nh c th ; là cơ s quan tr ng cho vi c hu n luy n, ôn t p, ánh giá ch t lư ng. N i dung ki m tra phù h p v i th c t nhưng không ư c gi m tiêu chuNn t i thi u ph i ư c hu n luy n và ki m tra. 2. H i ng ki m tra ch u trách nhi m ch trì ph i h p v i các cơ quan chuyên môn, các ơn v cơ s xây d ng, b sung, s a i n i dung ki m tra phù h p trình C c trư ng phê duy t. 3. N i dung c th :
  5. a. Lý thuy t chung: - Bao g m các n i dung trong các tài li u chuyên ngành v không lưu và các văn b n, tài li u hư ng d n liên quan; - Quy t c bay; - Các phương th c th c hành bay và tiêu chuNn khai thác t i thi u c a sân bay; - Công tác hi p ng; - Tính năng c a các trang thi t b thông tin - d n ư ng - giám sát (CNS) hi n t i; - Các i n văn, mã lu t NOTAM, mã lu t khí tư ng ph c v cho các ho t ng bay và công tác không lưu; - Tính năng máy bay, các ki u lo i t u bay hi n có c a Vi t Nam và c a qu c t có bay n Vi t Nam; - Các khái ni m cơ b n v d n ư ng theo quán tính (INS/IRS), d n ư ng khu v c (RNAV) v i các c tính d n ư ng yêu c u (RNP); - Các khái ni m cơ b n v h th ng CNS/ATM m i; - Nguyên lý d n ư ng, i u hành bay theo ư ng bay m i trong FIR/HCM; - Thu t ng và nguyên t c x lý các tình hu ng khNn c p trên không, m t t; - Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam và Lu t s a i, b sung Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam có các i u kho n quy nh v công tác qu n lý bay. b. Lý thuy t cơ s : - Vùng tr i, vùng trách nhi m, vùng c m, vùng h n ch , vùng nguy hi m trong khu v c sân bay ho c khu v c ki m soát ư ng dài; - c i m a hình và th i ti t c a khu v c ki m soát; - Cơ c u vùng FIR và h th ng ư ng bay FIR Hà N i, FIR H Chí Minh; - Quy ch bay trong khu v c các sân bay, quy ch sân bay; - H th ng các ư ng bay ATS; - Các b n tho hi p thư gi a ACC và ACC, ACC và APP, ACC và TWR, APP và TWR liên quan. Hi p ng gi a các cơ quan i u hành bay hàng không dân d ng và quân s trong khu v c liên quan; - Hi p ng gi a các cơ quan i u hành v i cơ quan khí tư ng và các cơ quan cung c p m b o thông tin/d n ư ng và giám sát;
  6. - Công tác b o m khí tư ng, khNn nguy sân bay, tìm ki m c u n n trong khu v c liên quan: t ch c, phương ti n và l c lư ng, các phương th c và bi n pháp ti n hành. c. Th c hành: - Thao tác khi nh n ca tr c; - Kh năng ánh giá tình tr ng n n không lưu trong khu v c trách nhi m; - K năng i u hành; - S d ng thu t ng liên l c; - i u hoà các ho t ng bay; - Kh năng và s thành th o thao tác s d ng trang thi t b i u hành/ki m soát; - Kh năng gi i quy t các tình hu ng khNn c p; - S bình tĩnh, t tin, kinh nghi m và ph n x ; - Tác phong, thái khi làm vi c; - Bình gi ng sau ca tr c. Chương 4 T CH C, QUY N H N VÀ TRÁCH NHI M C A H I NG KI M TRA, CÁC ƠN VN VÀ NHÂN VIÊN i u 8. H i ng ki m tra 1. H i ng ki m tra năng nh nhân viên không lưu do C c tư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam quy t nh thành l p, gi i th ; các thành viên H i ng làm vi c theo ch kiêm nhi m. H i ng ki m tra có m t Ch t ch, các Phó Ch t ch, Thư ký và các U viên. 2. Cơ c u t ch c, phân công trách nhi m trong H i ng ki m tra do Ch t ch quy t; trong trư ng h p c n thi t có th ngh trưng d ng thêm cán b c a các ơn v giúp H i ng ki m tra, nhi m v c th do H i ng giao. i u 9. Quy n h n và trách nhi m c a H i ng ki m tra 1. H i ng ki m tra có trách nhi m t ch c, ch o và th c hi n ki m tra năng nh nhân viên không lưu, l p danh sách d thi trình C c trư ng phê duy t, báo cáo k t qu lên C c trư ng. Cung c p y tài li u ph c v ki m tra theo yêu c u c a ơn v. 2. H i ng ki m tra ch u trách nhi m trư c C c trư ng v vi c t ch c, ch o và th c hi n nhi m v , ánh giá k t qu ki m tra.
  7. i u 10. Quy n h n và trách nhi m các ơn v 1. ngh nhân viên tham d ki m tra theo úng quy ch và ch u trách nhi m v vi c ngh c a mình. 2. ngh H i ng ki m tra hư ng d n, gi i áp các n i dung liên quan t i công tác ki m tra năng nh ng th i có trách nhi m t o i u ki n cho nhân viên c a mình ôn t p, ki m tra t k t qu cao nh t. 3. Các ơn v ch u trách nhi m trong vi c t ch c ki m tra t i ơn v mình theo k ho ch do H i ng ki m tra giao. 4. Th trư ng ơn v nơi t ch c ki m tra có trách nhi m tri n khai k ho ch ki m tra và t o i u ki n cho H i ng ki m tra t ch c t t các t ki m tra. i u 11. Quy n h n và trách nhi m c a ngư i d ki m tra 1. Ngư i có tên trong danh sách ư c C c trư ng phê duy t có trách nhi m tham d ki m tra y , th c hi n nghiêm ch nh quy ch ki m tra. 2. Trư ng h p không tham d ư c ki m tra, ph i làm ơn trình bày rõ lý do, ư c th trư ng ơn v ngh lên H i ng ki m tra xem xét và báo cáo C c trư ng quy t nh. Tràng h p không th c hi n úng quy nh trên, ư c coi như b i m "0", H i ng ki m tra báo cáo C c trư ng quy t nh x lý k lu t. 3. Ngư i tham d ki m tra ư c t o i u ki n m b o công tác ôn t p, ki m tra tuỳ theo i u ki n c th c a t ng ơn v ; có quy n ki n ngh lên c p có thNm quy n v các v n liên quan t i ki m tra năng nh. i u 12. m b o kinh phí H i ng ki m tra s d ng kinh phí m b o ho t ng theo quy nh c a pháp lu t v tài chính do B Tài chính và C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ban hành. Trong th i gian chưa có các quy nh v ngu n kinh phí này thì các ơn v có ngư i tham d ki m tra ph i ch u trách nhi m m b o kinh phí cho công tác ki m tra t i ơn v mình. Chương 5 T CH C TH C HI N i u 13. Công tác ra 1. ki m tra năng nh do H i ng ki m tra l p g m 2 ph n lý thuy t (Lý thuy t chung và Lý thuy t cơ s ) và th c hành, có t tr ng ánh giá k t qu ngang nhau, ư c xây d ng trên cơ s n i dung ki m tra. M i v trí năng nh có m t chính th c và 1 d b . ki m tra ph i kèm theo áp án, thang i m, hoàn t t và làm th t c niêm phong trư c khi ki m tra.
  8. 2. Thang i m lý thuy t quy nh là 100 i m trong ó: Lý thuy t chung 50 i m, lý thuy t cơ s 50 i m (trong ó lo i gi i t t 90-100 i m, khá t 80 - 89 i m, t yêu c u 70 - 79 i m và dư i 70 i m là không t yêu c u). Th c hành ánh giá theo các m c: Gi i, khá, t yêu c u và không t yêu c u. 3. Trong 2 n i dung ki m tra (lý thuy t và th c hành) n u có m t n i dung ki m tra không t yêu c u thì không xét c p ch ng ch và năng nh nhân viên không lưu. 4. Ch t ch H i ng ki m tra ch o và có quy n quy t nh m i công tác liên quan t i ki m tra, ch u trách nhi m phê duy t và qu n lý ki m tra m b o nguyên t c an toàn, b o m t, úng th t c. i u 14. Công tác ch m bài 1. Ph n lý thuy t: Bài ki m tra lý thuy t ư c ki m tra úng th t c trư c khi bàn giao cho b ph n ch m bài. Vi c ch m bài căn c trên cơ s áp án, thang i m ã ư c duy t theo nguyên t c ch m 2 vòng c l p do các cán b ư c phân công th c hi n; k t qu là i m trung bình c ng c a 2 vòng ch m. 2. Ph n th c hành: Bài ki m tra th c hành ư c ánh giá k t qu ngay sau khi ki m tra theo nguyên t c ch m c l p; K t qu cu i cùng ư c th ng nh t trong nhóm các cán b tr c ti p ki m tra. 3. K t qu ki m tra sau khi ư c C c trư ng C c Hàng không dân d ng phê duy t ư c thông báo công khai t i các ơn v và ngư i d ki m tra bi t. 4. Ch t ch H i ng ki m tra ch u trách nhi m ch o th c hi n và có quy n quy t nh m i công tác liên quan t i ch m bài m b o công khai, khách quan, úng th t c, ánh giá chính xác trình ngư i tham d ki m tra. i u 15. Công tác t ch c ki m tra 1. Ch t ch H i ng ki m tra có trách nhi m giao nhi m v cho các thành viên trong H i ng tham gia công tác t ch c ki m tra ng th i thông báo k p th i k ho ch, các yêu c u c th v t ch c ki m tra cho các ơn v . Ph n lý thuy t ư c t ch c b ng hình th c ki m tra vi t/tr c nghi m. Ph n th c hành ư c ti n hành ki m tra t i các v trí gi nh (Simulator) ho c tr c ti p t i các v trí làm vi c. Nh ng ngư i tham d ki m tra còn ph i tr l i tr c ti p t i các v trí làm vi c. Nh ng ngư i tham d ki m tra còn ph i tr l i tr c ti p b ng l i ho c x lý b ng thao tác các tình hu ng gi nh do ngư i ki m tra ra. 2. Th trư ng qu n lý tr c ti p các ơn v có ngư i tham d ki m tra ch u trách nhi m b trí th i gian ki m tra cho nhân viên theo k ho ch, ch u trách nhi m chuNn b a i m, trang thi t b , cơ s v t ch t và nhân l c (n u c n) theo ngh c a Ch t ch H i ng ki m tra. 3. Công tác t ch c ki m tra ph i ư c th c hi n nghiêm túc. Th t c ki m tra ph i ư c ti n hành và duy trì úng theo Quy ch ki m tra: S p x p phòng ki m tra và th c hi n m i th t c liên quan v bóc , giám sát, thu bài, bàn giao b o qu n úng nguyên t c, m b o an toàn, chính xác.
  9. Chương 6 X LÝ VI PH M VÀ GI I QUY T KHI U N I, KHEN THƯ NG i u 16. X lý vi ph m 1. Hình th c x lý vi ph m i v i cán b làm nhi m v ki m tra và ngư i d ki m tra do t p th H i ng ki m tra quy t nh b ng a s phi u. Trư ng h p vư t quá thNm quy n, báo cáo C c trư ng quy t nh. 2. Hình th c x lý vi ph m i v i ngư i d ki m tra: Vi ph m các quy ch , quy nh c a kỳ ki m tra năng nh u ư c l p biên b n "Biên b n vi ph m" t i phòng ki m tra và tuỳ m c n ng, nh x lý vi ph m theo các hình th c sau: a. C nh cáo và h k t qu ki m tra xu ng m t m c trong các trư ng h p: - Mang tài li u vào phòng ki m tra; - Trao i bài trong khi ki m tra; - Không tuân th quy trình thao tác thi t b , vi ph m quy t c an toàn nhưng chưa n m c gây s c hay h ng hóc thi t b trong khi th c hành. b. ình ch , hu k t qu ki m tra i v i m t trong các trư ng h p: - ã s d ng tài li u không ư c phép trong phòng ki m tra; - Trao i bài trong khi ki m tra ã b nh c nh nhưng v n c tình vi ph m; - Hành ng và phát ngôn có tính ch t phá r i làm nh hư ng n ch t lư ng ki m tra ho c xúc ph m cán b ki m tra. - Trong th c hành ki m tra có d u hi u c tình vi ph m an toàn, gây m t an toàn. 3. Hình th c x lý vi ph m i v i cán b làm nhi m v ki m tra b ng các hình th c sau: a. C nh cáo i v i trư ng h p: - Ch u trách nhi m tr c ti p ki m tra nhưng không phát hi n ho c c tình cho phép ngư i d ki m tra mang tài li u vào phòng ki m tra; - Làm th t l c, m t mát bài ki m tra trong t t c các công o n thu bài, bàn giao, v n chuy n, r c phách, ch m bài, lưu tr ; - C ng sai i m ki m tra. b. ình ch nhi m v trong trư ng h p: - Làm l ; ho c
  10. - ánh tráo bài; ho c - Có hành vi tiêu c c khác nh hư ng l n n ch t lư ng ki m tra; - Không th c hi n úng ki m tra ho c có d u hi u gây m t an toàn trong kì ki m tra. i u 17. Phúc tra, gi i quy t khi u n i M i cá nhân ã tham d ki m tra có quy n yêu c u phúc tra k t qu c a mình và các khi u n i khác, ư c l p thành văn b n g i v H i ng ki m tra. Th i gian ti p nh n ơn phúc tra, khi u n i không quá 7 ngày k t khi công b k t qu chính th c. H i ng ki m tra có trách nhi m gi i quy t ơn phúc tra, khi u n i và thông báo k t qu phúc tra cho ngư i âm ơn bi t. N u chưa nh t trí thì ki n ngh lên các cơ quan có thNm quy n xem xét. i u 18. Khen thư ng 1. Nh ng ngư i d ki m tra n u có thành tích xu t s c trong ki m tra, phát hi n t cáo nh ng hành ng tiêu c c trong t ch c và cá nhân làm nhi m v ki m tra s ư c xét khen thư ng thích áng. 2. Nh ng ngư i làm nhi m v ki m tra n u có thành tích xu t s c trong t ch c và th c hi n k p th i nh ng tiêu c c trong vi c ki m tra, m b o ch t lư ng và an toàn trong công tác ki m tra s ư c xét khen thư ng x ng áng. Chương 7 I U KHO N CU I CÙNG i u 19. Ch lưu tr T t c tài li u, biên b n, bài ki m tra có liên quan ư c lưu tr , b o qu n t i H i ng ki m tra t i thi u 1 năm. i u 20. i u kho n thi hành Quy ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký Quy t nh ban hành, m i văn b n trư c ây trái v i Quy ch này u bãi b . Trong quá trình tri n khai th c hi n n u th y c n s a i, b sung các ơn v ki n ngh b ng văn b n g i v H i ng ki m tra năng nh t ng h p báo cáo C c Trư ng quy t nh.
Đồng bộ tài khoản