Quyết định số 1965/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 1965/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1965/2006/QĐ-UBND về việc chi trả trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1965/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NGÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1965/2006/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 08 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHI TRẢ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN VÀ CON ĐẺ CỦA HỌ BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 73/TTr-SLĐTBXH ngày 09/8/2006 về việc đề nghị UBND tỉnh quyết định trợ cấp đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kinh phí trợ cấp hàng tháng cho 238 đối tượng và mua thẻ bảo hiểm y tế cho 210 đối tượng là người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học (Danh sách cụ thể do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập kèm theo Tờ trình số 73/TTr-SLĐTBXH ngày 09/8/2006) thuộc thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và Ba Tơ, trong đó: - Đối với người hoạt động kháng chiến: + Mức 593.000 đồng/người-tháng: 20 người; + Mức 374.000 đồng/người-tháng: 168 người; - Đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến: + Mức 355.000 đồng/người-tháng: 13 người; + Mức 180.000 đồng/người-tháng: 37 người. Điều 2. Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương và đơn vị liên quan thực hiện việc chi trả trợ cấp và mua thẻ
  2. bảo hiểm y tế cho các đối tượng nêu tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và Ba Tơ; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành liên quan và các đối tượng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Hoàng Sơn
Đồng bộ tài khoản