Quyết định số 197/1999/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 197/1999/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 197/1999/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế quản lý hải quan đối với địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiếp do Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 197/1999/QĐ-TCHQ

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 197/1999/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 03 tháng 6 năm 1999 QUY T Đ NH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 197/1999/QĐ-TCHQ NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ H I QUAN Đ I V I Đ A ĐI M LÀM TH T C H I QUAN NGOÀI C A KH U VÀ HÀNG HOÁXU T KH U, NH P KH U CHUY N TI P T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c kho n 3 Đi u 1 Lu t s a đ i b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u đư c Qu c h i thông qua ngày 20/5/1998; Căn c Pháp l nh H i quan ngày 20/2/1990; Căn c Đi u 4 -Ngh đ nh 16/1999/NĐ-CP ngày 27/3/1999 c a Chính ph qui đ nh v th t c h i quan, giám sát h i quan và l phí h i quan; Căn c kho n 2 Đi u 1 Quy t đ nh s 159/TTg ngày 15.3.1996 c a Th tư ng Chính ph phê duy t đ án phát tri n T ng Công ty Hàng h i Vi t nam; Xét đ ngh c a C c trư ng C c giám sát, qu n lý v h i quan; QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch qu n lý h i quan đ i v i đ a đi m làm th t c h i quan ngoài c a kh u và hàng hoá xu t kh u, nh p kh u chuy n ti p. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký; Bãi b các Quy t đ nh s 89/TCHQ-QĐ ngày 02/8/1994, Quy t đ nh s 27/TCHQ-GSQL ngày 8/4/1996, Quy t đ nh s 86/QĐ-TCHQ ngày 29/4/1997 và các quy đ nh có liên quan v đ a đi m làm th t c h i quan ngoài c a kh u, hàng hoá xu t kh u, nh p kh u chuy n ti p t i các văn b n do T ng c c H i quan ban hành trư c ngày Quy t đ nh này có hi u l c (danh m c kèm theo). Đi u 3: Th trư ng các đơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph , Hi u trư ng Trư ng Cao đ ng H i quan , ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Phan Văn Dĩnh (Đã ký)
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc QUY CH QU N LÝ H I QUAN Đ I V I Đ A ĐI M LÀM TH T C H I QUAN NGOÀI C A KH U VÀ HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U CHUY N TI P (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 197/1999/QĐ-TCHQ ngày tháng 03 năm 1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan) Chương 1 QUY Đ NH CHUNG Đi u 1: Đ a đi m làm th t c h i quan ngoài c a kh u, đ a đi m ki m tra h i quan (tr đ a đi m ki m tra h i quan t i đ i lý chuy n phát nhanh, bưu chính u thác và công ty liên doanh th c hi n theo qui đ nh t i Thông tư Liên t ch s 06/1998/TTLT- TCBĐ-TCHQ ngày 11.12.1998 c a T ng c c Bưu đi n và T ng c c H i quan), đ a đi m thông quan n i đ a- ICD (dư i đây g i chung là đ a đi m ki m tra ) nêu t i Quy ch này bao g m: 1. Nh ng đ a đi m đư c Chính ph cho phép và đư c T ng c c trư ng T ng c c H i quan ra quy t đ nh thành l p (k c các ICD) đ làm th t c h i quan cho t t c các lo i hàng hoá XNK. 2. Nh ng đ a đi m do T ng c c trư ng T ng c c H i quan ra quy t đ nh thành l p đ làm th t c h i quan cho các lo i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u (k c hàng thu gom xu t kh u-CFS) quy đ nh t i kho n 2, Đi u 4, Ngh đ nh 16/1999/NĐ-CP ngày 27. 3.1999, tr hàng hoá kinh doanh nh p kh u có thu nh p kh u quy đ nh t i Đi u 3 Ngh đ nh 94/1998/NĐ-CP ngày 17.11.1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t s a đ i, b sung m t s Đi uLu t thu xu t kh u, thu nh p kh u. 3. T i các đ a đi m ki m tra quy đ nh t i kho n1 Đi u này có t ch c b máy h i quan ho t đ ng như m t đơn v h i quan c a kh u, tên đơn v h i quan đư c l y theo đ a danh nơi thành l p đ a đi m ki m tra. Riêng đ i v i các đ a đi m quy đ nh t i kho n 2 Đi u này thì tuỳ theo t ng đ a đi m c th , T ng c c H i quan s có Quy t đ nh v t ch c b máy h i quan cho phù h p. Đi u 2: Hàng hoá và phương ti n v n t i chuyên ch hàng hoá t c a kh u nh p v đ a đi m ki m tra và t đ a đi m ki m tra chuy n đ n c a kh u xu t; hàng hoá trong quá trình x p d lên xu ng phương ti n v n t i ; hàng hoá ra vào, lưu gi t i đ a đi m ki m tra; hàng hoá xu t kho, nh p kho đ u ph i ch u s giám sát, qu n lý ch t ch c a H i quan đ a đi m ki m tra, H i quan c a kh u và n p l phí h i quan theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. Đi u 3:
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. H i quan c a kh u nh p ch đư c phép cho chuy n ti p hàng hoá nh p kh u t c a kh u đ n nh ng đ a đi m ki m tra đã đư c T ng c c trư ng T ng c c H i quan ra Quy t đ nh thành l p quy đ nh t i Đi u 1 Quy ch này (có danh m c kèm theo - Ph l c s 1) và đã đư c H i quan đ a đi m ki m tra làm xong th t c đăng ký t khai, l p phi u chuy n ti p hàng nh p kh u đúng quy đ nh; 2. Các trư ng h p ch hàng có đơn xin chuy n ti p thì đư c chuy n hàng hoá v nh ng nơi quy đ nh t i kho n 2 Đi u 11 và kho n 2 Đi u 12 Quy ch này (nhà máy, xí nghi p, công trình, kho chuyên d ng) đ làm th t c; nh ng lô hàng chuy n ti p đó đã đư c H i quan đ a đi m ki m tra ho c H i quan c a kh u ho c phòng Giám sát qu n lý làm xong th t c đăng ký t khai và l p phi u chuy n ti p đúng quy đ nh. Nhà máy, xí nghi p, công trình, kho chuyên d ng đóng trên đ a bàn t nh, thành ph nào thì đăng ký t khai và làm th t c t i H i quan đ a đi m ki m tra ho c H i quan c a kh u ho c phòng Giám sát qu n lý thu c C c H i quan t nh, thành ph đó ho c v i H i quan nơi g n nh t n u t nh, thành ph đó chưa có C c H i quan c p t nh. Vi c đăng ký t khai t i phòng Giám sát qu n lý ch th c hi n đ i v i nh ng trư ng h p ti n hành ki m tra hàng hoá t i các nhà máy, xí nghi p, công trình, kho chuyên d ng. Đi u 4: 1. Hàng hoá nh p kh u đư c chuy n t c a kh u đ n đ a đi m ki m tra ho c hàng hoá xu t kh u đã làm xong th t c h i quan t i đ a đi m ki m tra đư c chuy n đ n c a kh u đ xu t kh u ph i đi đúng tuy n đư ng, đúng th i gian và đ n đúng nơi quy đ nh theo b h sơ h i quan. Nghiêm c m d hàng hoá xu ng d c đư ng trong quá trình v n chuy n, trư ng h p b t kh kháng (tai n n giao thông, s c h ng xe...) bu c ph i d hàng hoá xu ng d c đư ng thì trư c khi d hàng yêu c u ph i thông báo ngay cho Cơ quan H i quan ho c Cơ quan Công an ho c Chính quy n đ a phương nơi g n nh t bi t đ l p biên b n và làm các th t c ch ng nh n c th theo quy đ nh c a Cơ quan chuyên ngành gi i quy t x lý trư ng h p s c tai n n giao thông và các s vi c liên quan khác. 2. Hàng hoá xu t kh u, nh p kh u v n chuy n t đ a đi m ki m tra đ n c a kh u và ngư c l i ph i đư c đóng trong container, toa tàu, xe chuyên d ng... (sau đây g i chung là container) có đ đi u ki n đ H i quan th c hi n qui đ nh v niêm phong h i quan. Đ i v i nh ng lo i hàng hoá kinh doanh nh p kh u không th th c hi n đư c ch đ niêm phong h i quan thì yêu c u ph i làm th t c t i c a kh u. Ch s h u hàng hoá ho c ngư i đ i di n h p pháp c a ch s h u hàng hàng hoá (dư i đây g i chung là ch hàng) ho c ngư i đi u khi n phương ti n v n t i ph i hoàn toàn ch u trách nhi m b o đ m s nguyên tr ng c a niêm phong và hàng hoá trong quá trình v n chuy n t c a kh u đ n đ a đi m ki m tra và ngư c l i. 3. Container hàng hoá nh p kh u chuy n ti p quá kh , quá t i không th v n chuy n nguyên container qua c u phà, c n rút hàng ra kh i container đ chuy n sang xe chuyên d ng khác thì vi c rút hàng ph i đư c ti n hành trong khu v c c a kh u; Lãnh đ o H i quan c a kh u ch u trách nhi m t ch c giám sát vi c rút hàng, niêm phong h i quan và l p biên b n bàn giao cho ch hàng ch u trách nhi m đưa hàng ra kh i ph m vi khu v c c a kh u đ chuy n ti p v đ a đi m ki m tra.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 5: Sau khi hàng đã chuy n đ n đ a đi m ki m tra ho c đã đư c đưa đ n c a kh u, cán b H i quan đư c phân công ph i có m t ngay đ làm nhi m v ti p nh n, ki m tra niêm phong h i quan, tình tr ng bên ngoài container hàng hoá; n u phát hi n niêm phong h i quan, tình tr ng bên ngoài container có d u hi u vi ph m ho c khác thư ng thì cán b H i quan ph i l p biên b n ch ng nh n ngay sau khi phát hi n và yêu c u ngư i đi u khi n phương ti n v n chuy n, ch hàng cùng ký biên b n ch ng nh n, đ ng th i báo cáo k p th i cho Trư ng H i quan c a kh u ho c Trư ng H i quan đ a đi m ki m tra ho c Trư ng phòng Giám sát qu n lý xin ý ki n ch đ o trư c khi ti n hành ki m tra chi ti t lô hàng/ki n hàng. Đi u 6: Hàng hoá sau khi ki m tra xong nhưng chưa hoàn thành th t c theo quy đ nh, thì ngư i làm th t c h i quan chưa đư c phép đưa hàng ra kh i khu v c đ a đi m ki m tra ho c ra ngoài khu v c c a kh u. Sau khi ti p nh n b h sơ h i quan do b ph n ki m tra h i quan chuy n đ n, cán b thu , cán b phúc t p t khai và các l c lư ng liên quan khác có trách nhi m phát hi n nh ng trư ng h p gian l n, tr n thu đ báo cáo k p th i v i Trư ng H i quan c a kh u ho c Trư ng H i quan đ a đi m ki m tra ho c Trư ng phòng Giám sát qu n lý đ có bi n pháp ki m tra l i ho c ki m tra sau khi gi i phóng hàng. Đi u 7: Vi c ki m tra hàng hoá xu t nh p kh u chuy n ti p ngoài gi hành chính ch đư c th c hi n khi ch hàng có yêu c u b ng văn b n và đư c Lãnh đ o C c H i quan t nh, thành ph ch p thu n. C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph ch u trách nhi m trư c T ng c c trư ng T ng c c H i quan v vi c ki m tra ch t ch hàng hoá xu t nh p kh u chuy n ti p ngoài gi hành chính. Đi u 8: Trách nhi m c a lãnh đ o H i quan các c p: 1. Trư ng H i quan c a kh u ch u trách nhi m v s phù h p gi a b h sơ lô hàng xu t nh p kh u chuy n ti p v i b h sơ do Cơ quan v n chuy n ho c ngư i đi u khi n phương ti n v n t i n p cho H i quan c a kh u khi phương ti n v n t i chuyên ch lô hàng đó xu t c nh ho c nh p c nh. Ch ng nh n th c xu t và g i tr t khai hàng hoá xu t kh u ngay sau khi hàng hoá đư c x p lên phương ti n v n t i đ xu t khâ cho H i quan nơi đăng ký t khai. 2. Trư ng H i quan nơi làm th t c ti p nh n h sơ và đăng ký t khai ch u trách nhi m v tính h p l , đ ng b c a b h sơ đã đư c đăng ký và th c t lô hàng xu t kh u, nh p kh u đã ki m tra h i quan. 3. C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph nơi có các đ a đi m ki m tra quy đ nh t i Đi u 1 và Đi u 3 c a Quy ch này ch u trách nhi m quy đ nh c th v th i gian v n chuy n, tuy n đư ng v n chuy n đ n nơi qui đ nh, phương th c thông tin, ph i k t h p v i các l c lư ng trong và ngoài ngành và các bi n pháp giám sát qu n lý c th đ i v i hàng chuy n ti p nh m b o đ m s nguyên tr ng c a niêm phong và hàng hoá trong quá trình v n chuy n t c a kh u v đ a đi m ki m tra ho c t đ a đi m ki m tra đ n c a kh u. M i hành vi nh m thay đ i, thêm b t, t u tán hàng hoá đ gian l n tr n thu , buôn l u ho c x p d hàng hoá d c đư ng, hàng hoá v n chuy n đ n nh ng nơi không đúng qui đ nh, sang toa, chuy n đ i phương ti n v n t i, đ v trên đư ng v n chuy n t
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c a kh u v đ a đi m ki m tra và t đ a đi m ki m tra đ n c a kh u ph i đư c phát hi n và l p biên b n đ x lý k p th i theo đúng quy đ nh c a pháp lu t. Chương 2 ĐI U KI N VÀ TH T C THÀNH L P Đ A ĐI M KI M TRA Đi u 9: Đi u ki n đ thành l p đ a đi m ki m tra: 1. Doanh nghi p Vi t nam đư c thành l p theo quy đ nh c a lu t pháp, có ch c năng ho t đ ng kinh doanh d ch v kho bãi, giao nh n, v n t i; 2. Ph i đư c s đ ng ý b ng văn b n c a U ban nhân dân t nh, thành ph s t i, có cơ s th c t và tài li u có căn c pháp lý ch ng minh đ a đi m ki m tra sau khi thành l p s ho t đ ng liên t c, lâu dài; 3. Nh ng đ a đi m thành l p đ làm th t c đ i v i t t c các lo i hàng hoá, k c hàng hoá kinh doanh nh p kh u có thu nh p kh u thì ph i có văn b n cho phép c a Chính ph ; 4. M t b ng xây d ng đ a đi m ki m tra ph i có gi y phép s d ng đ t h p pháp và b o đ m đ di n tích c n thi t cho vi c xây d ng các kho, bãi; đ a đi m ki m tra ph i g n các trung tâm khu công nghi p, thành ph và các đi u ki n khác cho các ho t đ ng có liên quan; 5. Ph i có tư ng rào ch c ch n ngăn cách v i các khu v c xung quanh, đ m b o an toàn tuy t đ i cho hàng hoá và các trang thi t b , máy móc c a các cơ quan ch c năng làm vi c trong khu v c đ a đi m ki m tra; ph i có đ y đ trang thi t b x p d , di chuy n hàng hoá trong ph m vi khu v c đ a đi m ki m tra và các phương ti n, thi t b phòng cháy, ch a cháy; 6. Kho hàng trong khu v c đ a đi m ki m tra ph i đ m b o cho xe ô tô ch container vào ra d dàng, đư c phân chia thành các khu v c cho t ng lo i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u, lo i hàng hoá đã làm th t c h i quan, lo i hàng hoá chưa làm th t c h i quan. Bãi trong khu v c đ a đi m ki m tra ph i đ bê tông, có di n tích t i thi u b o đ m cho H i quan ki m tra t 3-5 container hàng hoá cùng lúc, có h th ng đèn đ đ sáng khi ph i ki m tra hàng hoá ban đêm; 7. Ph i có nhà làm vi c c a H i quan trong khu v c đ a đi m ki m tra. Nhà làm vi c c a H i quan ph i đư c b trí riêng, có đ đi u ki n v di n tích, k t c u đ tri n khai b trí, trang b các phương ti n, máy móc làm vi c c a H i quan; đ m b o cho b máy h i quan ho t đ ng đúng quy trình nghi p v , thu n ti n ph i h p công tác, d dàng quan sát, thông tin cho nhau k p th i, nhanh chóng. Đi u 10: Th t c công nh n thành l p đ a đi m ki m tra: 1. Doanh nghi p đ đi u ki n nêu t i Đi u 9 Quy ch này, có nhu c u làm th t c h i quan t i đ a đi m ki m tra thì hoàn ch nh b h sơ đ n p cho C c H i quan t nh, thành ph s t i. B h sơ g m:
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Đơn xin thành l p đ a đi m ki m tra (theo m u - Ph l c s 2). - Quy t đ nh thành l p Doanh nghi p (b n sao có công ch ng). - Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh (b n sao có công ch ng). - Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, kho bãi (b n sao có công ch ng) kèm theo sơ đ kho bãi. - Lu n ch ng kinh t - k thu t đã đư c c p có th m quy n phê duy t. - Văn b n c a UBND t nh, thành ph s t i đ ng ý cho doanh nghi p m đ a đi m ki m tra. * Đ i v i đ a đi m ki m tra qui đ nh t i kho n 1 Đi u 1 c a Qui ch này ph i có văn b n cho phép c a Chính ph kèm theo b h sơ quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. 2. Trách nhi m c a C c H i quan t nh, thành ph : - Ti p nh n b b sơ nêu t i kho n 1 Đi u này (nh ng lo i h sơ n p b n sao ph i đ i chi u v i b n chính trư c khi ti p nh n). - Ki m tra th c t kho bãi, xem xét Lu n ch ng kinh t - k thu t, nhà làm vi c c a H i quan. - Trong th i h n 15 ngày k t khi ti p nh n b h sơ, n u xét th y đ đi u ki n thì làm báo cáo (đ xu t ý ki n thành l p đ a đi m ki m tra và d ki n b máy t ch c, biên ch H i quan đ a đi m ki m tra) kèm theo b h sơ g i v T ng c c H i quan. 3. Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n b h sơ kèm báo cáo c a C c H i quan t nh, thành ph , T ng c c H i quan xem xét b h sơ, n u c n thi t s ki m tra th c t đ quy t đ nh thành l p đ a đi m ki m tra. Trư ng h p không đ đi u ki n đ quy t đ nh cho thành l p thì T ng c c H i quan s tr l i b ng văn b n cho Doanh nghi p bi t. Chương 3 TH T C H I QUAN Đ I V I HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U T I Đ A ĐI M KI M TRA Đi u 11: Đ i v i hàng hoá xu t kh u: 1. Hàng hoá xu t kh u c a các nhà máy, xí nghi p, kho b o thu , khu ch xu t, xí nghi p ch xu t, kho ngo i quan n m trong ho c ngoài khu công nghi p, khu công ngh cao thì làm th t c t i H i quan khu công nghi p, khu công ngh cao ho c H i quan khu ch xu t, H i quan kho ngo i quan ho c đơn v H i quan ph trách khu công nghi p, khu công ngh cao. 2. Hàng hoá xu t kh u c a các t ch c, cá nhân không thu c nh ng nơi quy đ nh t i kho n 1 Đi u này thì đăng ký t khai và hoàn thành th t c t i các c a kh u ho c t i
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. các đ a đi m ki m tra quy đ nh t i Đi u 1 Quy ch này. N u ch hàng có đơn xin ki m tra hàng hoá t i các nhà máy, xí nghi p, công trình, kho chuyên d ng thì sau khi làm xong th t c đăng ký t khai t i H i quan c a kh u ho c Phòng Giám sát qu n lý ho c H i quan đ a đi m ki m tra thì Trư ng H i quan c a kh u ho c Trư ng Phòng Giám sát qu n lý ho c Trư ng H i quan đ a đi m ki m tra c nhân viên h i quan đ n nhà máy, xí nghi p, kho chuyên d ng đ ki m tra hàng hoá. Vi c ki m tra hàng hoá t i nhà máy, xí nghi p, kho chuyên d ng ph i d t đi m t ng lô hàng, chuy n hàng, sau đó niêm phong h i quan container hàng và giao ch hàng ch u trách nhi m chuy n nguyên container, nguyên niêm phong đ n c a kh u xu t đ xu t kh u ho c chuy n đ n đ a đi m ki m tra hàng thu gom xu t kh u -CFS đ đóng chung container hàng xu t kh u. C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph giao nhi m v c th cho Trư ng H i quan c a kh u ho c Trư ng Phòng Giám sát qu n lý ho c Trư ng H i quan đ a đi m ki m tra ch u trách nhi m v s phù h p gi a th c t hàng hoá xu t kh u đã ki m tra h i quan v i n i dung kê khai trong b h sơ h i quan. 3. Hàng hoá xu t kh u làm th t c h i quan t i đ a đi m ki m tra và đư c l p v n đơn t i đ a đi m ki m tra thì vi c v n chuy n t đ a đi m ki m tra đ n c a kh u xu t th c hi n theo phương th c chuy n t i, chuy n c ng. 4. Hàng hoá xu t kh u đư c đăng ký t khai và làm th t c ki m tra t i đ a đi m ki m tra: 4.1. Trách nhi m c a H i quan đ a đi m ki m tra: 4.1.1. Làm th t c xu t kh u cho t ng lô hàng theo đúng quy trình th t c h i quan đ i v i hàng hoá xu t nh p kh u do T ng c c H i quan ban hành và hoàn toàn ch u trách nhi m v s phù h p gi a b h sơ h i quan v i th c t lô hàng xu t kh u đã đư c ki m tra h i quan. 4.1.2. Ki m tra hàng hoá và giám sát vi c x p hàng vào container ho c đưa hàng đã ki m tra h i quan vào kho ch x p vào container. 4.1.3. Niêm phong các ki n hàng xu t kh u đã làm xong th t c h i quan đưa vào kho ch xu t kh u; niêm phong kho ch a hàng xu t kh u đã làm xong th t c h i quan; niêm phong container đã x p hàng xu t kh u. 4.1.4. L p phi u chuy n ti p hàng xu t kh u (02 b n - theo m u CT1- Ph l c s 3), bàn giao lô hàng cùng b h sơ đã niêm phong g m: T khai h i quan - 02 b n chính, Phi u chuy n ti p - 02 b n chính cho ch hàng đ chuy n đ n H i quan c a kh u xu t. 4.1.5. Ti p nh n b h sơ do H i quan c a kh u xu t g i tr ; phúc t p lưu tr h sơ theo quy đ nh. 4.2. Trách nhi m c a ch hàng: 4.2.1. N p h sơ đ y đ theo quy đ nh c a T ng c c H i quan cho H i quan nơi làm th t c đăng ký t khai.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4.2.2. Ch u trách nhi m v n i dung t kê khai, t tính thu (n u có) trên t khai h i quan so v i th c t hàng hoá khi H i quan ki m tra và trong quá trình v n chuy n lô hàng đ n c a kh u xu t. 4.2.3. Ch u trách nhi m b o đ m s nguyên tr ng c a niêm phong và container hàng, h sơ h i quan đã đư c H i quan nơi đăng ký t khai niêm phong đ tr c ti p chuy n giao cho H i quan c a kh u xu t, cùng các bên liên quan ký xác nh n vào phi u chuy n ti p; 4.2.4. Ký và th c hi n các biên b n liên quan đ n trách nhi m c a mình do H i quan l p. 4.3. Trách nhi m c a H i quan c a kh u xu t: 4.3.1. Ti p nh n container hàng xu t kh u và h sơ h i quan đã niêm phong c a H i quan đ a đi m ki m tra do ch hàng chuy n đ n. 4.3.2. Ki m tra tình tr ng bên ngoài c a container và niêm phong; đ i chi u v i s container, s niêm phong ghi trên phi u chuy n ti p; xác đ nh container niêm phong h i quan còn nguyên v n và phù h p v i b h sơ; giám sát vi c đưa container vào kho bãi t i c a kh u ch xu t kh u ho c vi c x p container hàng hoá lên phương ti n v n t i đ xu t kh u. N u có căn c kh ng đ nh có hàng l u, gian l n ho c tráo đ i hàng trong container thì báo cáo Trư ng H i quan c a kh u xem xét quy t đ nh vi c m container đ ki m tra; vi c ki m tra ph i có s ch ng ki n c a ch hàng và ph i l p biên b n theo quy đ nh. 4.3.3. Sau khi hàng đư c x p lên phương ti n v n t i, H i quan c a kh u xác nh n th c xu t, ký, ghi rõ h tên và đóng d u vào 02 t khai h i quan, 02 Phi u chuy n ti p; tr cho H i quan đ a đi m ki m tra 2 t khai h i quan và 01 phi u chuy n ti p d t đi m cho t ng lô hàng/ chuy n hàng; lưu 01 Phi u chuy n ti p. 5. Trư ng h p ch hàng đăng ký t khai t i H i quan đ a đi m ki m tra ho c phòng Giám sát qu n lý ho c H i quan c a kh u và đ ngh ki m tra hàng t i nhà máy, xí nghi p, công trình, kho chuyên d ng thì lãnh đ o H i quan nơi đăng ký t khai c nhân viên h i quan đ n nơi ki m tra mà ch hàng đăng ký đ ki m tra. 5.1. Hàng hoá ki m tra xong đư c đóng vào container v n chuy n th ng đ n c a kh u xu t: trách nhi m c a H i quan nơi đăng ký t khai, ch hàng, H i quan c a kh u theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 11 Quy ch này. 5.2. Hàng hoá sau khi ki m tra h i quan xong đư c v n chuy n đ n đ a đi m ki m tra hàng thu gom xu t kh u (CFS) đ đóng chung Container thì trách nhi m c a lãnh đ o H i quan các c p t i các đ a phương có liên quan như sau: 5.2.1. Trách nhi m c a H i quan nơi đăng ký t khai và ki m tra hàng hoá: - Ch u trách nhi m v tính h p l , đ ng b c a b h sơ h i quan và s phù h p gi a th c t hàng đã ki m tra h i quan v i b h sơ.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Đ i v i s n ph m gia công xu t kh u, hàng s n xu t xu t kh u ho c các lo i hàng hoá khác thu c lo i bu c ph i xu t kh u, ph i ch u trách nhi m theo dõi t ng lô/chuy n s n ph m đã th c xu t so v i nguyên ph li u nh p kh u có liên quan đ b o đ m vi c thanh kho n h p đ ng đúng quy đ nh hi n hành. - Giám sát hàng hoá t sau khi ki m tra cho đ n khi hoàn thành vi c bàn giao cho H i quan đ a đi m ki m tra hàng thu gom xu t kh u (CFS). - Hàng tháng đ i chi u b h sơ, s sách gi a H i quan nơi đăng ký t khai và H i quan đ a đi m ki m tra hàng thu gom xu t kh u (CFS). 5.2.2. Trách nhi m c a H i quan đ a đi m ki m tra hàng thu gom xu t kh u (CFS): - Ti p nh n b h sơ và hàng hoá đã ki m tra h i quan c a H i quan nơi đăng ký t khai chuy n đ n. - B o đ m s phù h p gi a b h sơ và hàng hoá th c t sau khi hoàn thành vi c ti p nh n bàn giao c a H i quan nơi đăng ký t khai. - Hàng hoá sau khi đã ti p nh n như th nào ph i b o đ m th c xu t đúng như v y và tr l i t khai đã xác nh n th c xu t k p th i cho H i quan nơi đăng ký t khai. - Hàng tháng báo cáo C c trư ng b ng cân đ i hàng ti p nh n đư c t H i quan các nơi chuy n đ n v i hàng đã th c xu t và hàng còn lưu kho chưa xu t; báo cáo các v vi c phát sinh, đ t xu t, khó khăn, vư ng m c hàng ngày đ xin ch đ o k p th i c a C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph . - Ch u trách nhi m giám sát hàng hoá liên t c k t khi nh n bàn giao c a H i quan nơi đăng ký t khai cho đ n khi bàn giao xong cho H i quan c a kh u xu t. 5.2.3. Trách nhi m C c trư ng C c H i quan các đ a phương có liên quan: - Ch u trách nhi m th ng nh t quy đ nh ranh gi i trách nhi m c th c a H i quan t ng đ a phương, cách th c, n i dung bàn giao; phương pháp, bi n pháp ph i h p giám sát, qu n lý nh m đ m b o không đ s n ph m hàng gia công xu t kh u, hàng s n xu t xu t kh u và các lo i hàng hoá khác thu c lo i bu c ph i xu t kh u l t vào n i đ a tiêu th và xu t l u hàng c m. - Ch u trách nhi m trư c T ng c c trư ng T ng c c H i quan v nh ng trư ng h p hàng gia công, hàng s n xu t xu t kh u và các lo i hàng hoá khác bu c ph i xu t kh u sau khi ki m tra h i quan xong đưa vào th trư ng n i đ a tiêu th và hàng hoá xu t kh u đã ki m tra h i quan, sau đó thay đ i, đánh tráo b ng các lo i hàng c m xu t kh u. 5.2.4. Trách nhi m c a H i quan c a kh u: th c hi n theo đi m 4.3 kho n 4 Đi u 11 Quy ch này. 5.3. Hàng hoá đư c ki m tra t i H i quan đ a đi m ki m tra thu c t nh, thành ph khác, sau đó v n chuy n đ n H i quan đ a đi m ki m tra hàng thu gom xu t kh u (CFS) th c hi n như đi m 5.2 kho n 5 Đi u 11 Quy ch này.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch hàng ho c ngư i đi u khi n phương ti n v n t i ph i ch u trách nhi m b o qu n nguyên niêm phong, nguyên v n c a ki n hàng, lô hàng xu t kh u đã ki m tra h i quan trong quá trình v n chuy n t nhà máy, xí nghi p, công trình ho c t H i quan t nh, thành ph khác đ n đ a đi m làm th t c h i quan đ i v i hàng thu gom xu t kh u , sau đó v n chuy n đ n H i quan c a kh u xu t. Đi u 12: Đ i v i hàng hoá nh p kh u: 1. Hàng hoá nh p kh u, nguyên ph li u, v t tư, máy móc thi t b , linh ki n l p ráp nh p kh u đ s n xu t, gia công, ch bi n, l p ráp c a các nhà máy, xí nghi p, công trình, kho b o thu , khu ch xu t, xí nghi p ch xu t, kho ngo i quan n m trong ho c n m ngoài khu công nghi p, khu công ngh cao đư c chuy n t c a kh u nh p v khu công nghi p, khu công ngh cao, khu ch xu t, kho ngo i quan và do H i quan ph trách nh ng nơi này hoàn thành th t c. 2. Hàng hoá nh p kh u là nguyên ph li u, máy móc, thi t b , linh ki n l p ráp đ ng b đ s n xu t, ch bi n, gia công, l p ráp, xây d ng c a các nhà máy, xí nghi p, công trình, hàng d h i ch tri n lãm không thu c nh ng nơi quy đ nh nêu t i kho n 1 Đi u này thì đư c đăng ký t khai h i quan và hoàn thành th t c t i C a kh u ho c t i các đ a đi m ki m tra quy đ nh t i Đi u 1 Quy ch này. N u ch hàng có đơn xin chuy n nh ng lo i hàng hoá này (hàng không ph i n p thu nh p kh u) v nhà máy, xí nghi p, công trình, kho chuyên d ng, nh ng nơi t ch c h i ch tri n lãm đ ki m tra thì đư c làm th t c đăng ký t khai t i H i quan c a kh u ho c H i quan đ a đi m ki m tra ho c Phòng Giám sát qu n lý. Vi c ki m tra t i nhà máy, xí nghi p, công trình, kho chuyên d ng, nh ng nơi t ch c h i ch tri n lãm ph i d t đi m cho t ng lô hàng, t ng chuy n hàng. C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph giao nhi m v c th cho Trư ng H i quan C a kh u ho c Trư ng Phòng Giám sát qu n lý ho c Trư ng H i quan đ a đi m ki m tra ch u trách nhi m ph n ánh đ y đ , chính xác hàng hoá th c t nh p kh u đã ki m tra h i quan trên t khai đ gi i quy t đúng ch đ , chính sách nhà nư c quy đ nh. 3. Hàng hoá nh p kh u có v n đơn ghi nơi d hàng là đ a đi m ki m tra thì ch hàng không ph i làm đơn xin chuy n ti p; vi c v n chuy n hàng t c a kh u v đ a đi m ki m tra th c hi n theo phương th c chuy n t i, chuy n c ng. Hàng hoá nh p kh u thu c h p đ ng kinh doanh c a c a hàng mi n thu , hàng hoá là đ dùng c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài, hành lý cá nhân th c hi n theo qui đ nh riêng. 4. Hàng hoá nh p kh u đư c đăng ký t khai và làm th t c ki m tra t i đ a đi m ki m tra: 4.1. Trách nhi m c a H i quan đ a đi m ki m tra: 4.1.1. Ti p nh n b h sơ, đăng ký t khai theo qui đ nh, l p phi u chuy n ti p hàng nh p kh u (01 b n theo m u CT2 - Ph l c 4), niêm phong h sơ đ giao ch hàng n p cho H i quan c a kh u nh p g m: T khai h i quan: 01 b n chính;
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. V n t i đơn: 01 b n sao có xác nh n c a ch hàng B n kê chi ti t hàng nh p kh u: 01 b n sao có xác nh n c a ch hàng. Phi u chuy n ti p hàng nh p kh u: 02 b n chính 4.1.2.. Ti p nh n container hàng hoá, b h sơ có niêm phong c a H i quan c a kh u nh p chuy n tr . 4.1.3. Ki m tra tình tr ng bên ngoài container, niêm phong, đ i chi u h sơ g c v i h sơ do H i quan c a kh u nh p niêm phong chuy n tr , biên b n khác (n u có), n u không phù h p thì l p biên b n ch ng nh n, yêu c u ch hàng ký biên b n, báo cáo Trư ng H i quan đ a đi m ki m tra x lý. 4.1.4. Giám sát vi c đưa các ki n hàng vào kho và niêm phong h i quan kho hàng hoá ch làm th t c nh p kh u theo quy đ nh (n u chưa ki m tra đư c ngay). 4.1.5. Ki m tra h i quan cho t ng lô hàng nh p kh u theo quy trình th t c h i quan đ i v i hàng hoá xu t nh p kh u do T ng c c H i quan ban hành. 4.2. Trách nhi m c a ch hàng: 4.2.1. N p b h sơ đ y đ cho H i quan đ a đi m ki m tra theo quy đ nh c a T ng c c H i quan trong đó có đơn xin chuy n ti p hàng nh p kh u (01 b n theo m u CT3 - Ph l c s 5). 4.2.2. Nh n h sơ do H i quan đ a đi m ki m tra niêm phong đ chuy n cho H i quan c a kh u nh p; 4.2.3. Ti p nh n container hàng nh p kh u đã niêm phong h i quan cùng h sơ do H i quan c a kh u nh p niêm phong đ v n chuy n t c a kh u nh p v đ a đi m ki m tra. Ch u trách nhi m đ m b o s nguyên v n c a container hàng hoá và các niêm phong cho đ n khi hàng đã đư c H i quan đ a đi m ki m tra ti p nh n đ làm th t c ki m tra. 4.2.4. Ký và th c hi n các biên b n liên quan đ n trách nhi m c a mình do H i quan l p. 4.3 Trách nhi m c a H i quan c a kh u nh p: 4.3.1. Ti p nh n b h sơ do H i quan đ a đi m ki m tra chuy n đ n; đ i chi u v i ch ng t v n t i do ch phương ti n v n t i ho c ngư i đi u khi n phương ti n v n t i n p (manifest, v n đơn...) khi hàng đ n c a kh u nh p, n u phù h p thì đăng ký vào s theo dõi hàng nh p kh u chuy n ti p; n u không phù h p ph i báo cáo v i Trư ng H i quan c a kh u đ có bi n pháp x lý. 4.3.2. Ki m tra tình tr ng bên ngoài c a container hàng hoá trư c khi cho chuy n v đ a đi m ki m tra; n u b đ v ho c m t niêm phong thì l p biên b n ch ng nh n, giao cho ch hàng ho c ngư i đ i di n h p pháp c a ch hàng 01 b n đ chuy n giao cho H i quan đ a đi m ki m tra theo b h sơ chuy n ti p;
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4.3.3. Giám sát vi c x p các ki n hàng r i vào container đ chuy n v đ a đi m ki m tra. 4.3.4. Niêm phong h i quan container hàng hoá trư c khi cho chuy n v đ a đi m ki m tra. 4.3.5. Xác nh n trên Phi u chuy n ti p hàng nh p kh u; niêm phong b h sơ g m: T khai h i quan - 01 b n chính, Phi u chuy n ti p - 01 b n chính chuy n cho H i quan nơi làm th t c hàng chuy n ti p; lưu 01 Phi u chuy n ti p; 4.3.6. Thông tin (đi n tho i/ fax) cho H i quan đ a đi m ki m tra nh ng nghi v n ho c nh ng v n đ c n thi t (n u có) c a lô hàng chuy n ti p; 5. Hàng hoá nh p kh u đã đăng ký t khai và ch hàng yêu c u đư c làm th t c ki m tra t i nhà máy, xí nghi p, công trình thì Lãnh đ o H i quan nơi đăng ký t khai (H i quan c a kh u ho c H i quan đ a đi m ki m tra ho c phòng Giám sát qu n lý) c nhân viên h i quan đ n nơi ki m tra mà ch hàng đăng ký đ th c hi n ki m tra hàng hoá theo qui đ nh. Chương 4 X LÝ VI PH M Đi u 13: 1. T ch c, cá nhân vi ph m các qui đ nh trong Quy ch này, tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m, s b x lý theo Pháp l nh v x lý vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo pháp lu t hi n hành. 2. Cán b , nhân viên H i quan khi thi hành nhi m v , do thi u tinh th n trách nhi m, ho c c ý làm trái các qui đ nh v qui trình th t c h i quan gây th t thu thu XNK, gây thi t h i v t ch t cho ngư i làm th t c h i quan thì tuỳ theo m c đ vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính, b i thư ng thi t h i v t ch t ho c b truy c u trách nhi m hình s . Chương 5 ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 14 1. C c trư ng C c Giám sát qu n lý v h i quan có trách nhi m giúp T ng c c trư ng T ng c c H i quan theo dõi, ki m tra, đôn đ c, ch đ o C c H i quan các T nh, Thành ph th c hi n Quy ch này. 2. C c trư ng C c H i quan các T nh, Thành ph ch u trách nhi m hư ng d n, t ch c tri n khai th c hi n Quy ch này đ n các đơn v nghi p v tr c thu c và có trách nhi m thông báo B n quy ch này t i nơi H i quan làm th t c đ các Doanh nghi p có liên quan bi t, th c hi n.
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. DANH M C CÁC VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO T NG C C H I QUAN BAN HÀNH V QU N LÝ HÀNG CHUY N TI P VÀ Đ A ĐI M KI M TRA NGOÀI KHU V C CƯ KH U ĐÃ ĐƯ C BÃI B (Theo Quy t đ nh s 197/1999/TCHQ-QĐ ngày 03/6/1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan) S Hình S Công văn Ngày tháng N i dung Ghi th c CV chú TT văn b n 1 Thông 968/TCHQ- 15.10.1991 Hư ng d n thi hành Ngh đ nh s tư PC 171/HĐBT ngày 27.5.1991 c a HĐBT ban hành b n quy đ nh c th th t c H i quan và l phí H i quan 2 QĐ c a 89/TCHQ/GQ 02.8.1994 Ban hành quy đ nh th t c H i TCHQ quan đ i v i hàng hoá đư c phép XNK chuy n ti p 3 QĐ c a 27/TCHQ- 08.4.1996 Ban hành quy ch th t c h i TCHQ GSQL quan đ i v i hàng hoá XNK qua đ a đi m thông quan n i đ a (ICD) 4 QĐ c a 86/TCHQ- 29.4.1997 Ban hành quy ch đ a đi m ki m TCHQ GQ tra hàng hoá ngoài khu v c c a kh u 5 Ch th 256/TCHQ- 16.2.1994 Tăng cư ng ph i h p gi a H i c a GQ quan các đ a phương trong vi c TCHQ làm th t c H i quan cho hàng XNK chuy n ti p và ch n ch nh công tác ki m hoá 6 Ch th 108/TCHQ- 09.3.1995 Tăng cư ng công tác ki m tra làm c a GQ th t c h i quan đ i v i hàng hoá TCHQ XNK chuy n ti p và công tác chuy n hoá 7 Ch th 19/TCHQ- 19.3.1996 M t s bi n pháp c p bách nh m c a GQ ch n ch nh vi c làm th t c h i TCHQ quan đ i v i hàng chuy n ti p. 8 Ch th 126/CT- 10.9.1996` Công tác ch ng th t thu thu c a TCHQ XNK TCHQ 9 Ch th 161/TCHQ- 02.11.1996 Nghiêm c m H i quan t nh, thành c a GQ` ph này ki m hoá h hàng hoá TCHQ cho H i quan t nh, thành ph
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. khác. 10 CV c a 622/TCHQ- 03.4.1995 Gi i thích m t s đi m trong Ch TCHQ GQ th 108/TCHQ-GQ ngày 09.3.1995 và Quy t đ nh s 109/TCHQ-GQ ngày 09.3.1995. 11 CV c a 468/TCHQ 17.3.1995 T ch c ki m tra hàng hoá XNK TCHQ t i H i Phòng và Hà N i 12 CV c a 1812/TCHQ- 12.8.1995 Phân c p ký đơn xin chuy n ti p TCHQ GQ hàng NK 13 CV c a 1837/TCHQ- 04.8.1995 Đi u ch nh quy đ nh th t c H i TCHQ GQ quan đ i v i hàng NK chuy n ti p. 14 CV c a 1986/TCHQ- 18.8.1995 Tăng cư ng công tác qu n lý đ i TCHQ GQ v i hàng NK chuy n ti p 15 CV c a 1368/TCHQ- 17.6.1995 V/v ki m hoá TCHQ GSQL 16 CV c a 65/TCHQ- 08.01.1996. Ch n ch nh làm th t c H i quan TCHQ GQ đ i v i hàng chuy n ti p và qu n lý đ a đi m ki m tra ngoài khu v c c a kh u. 17 CV c a 1094/TCHQ- 18.4.1996 Ch n ch nh làm th t c chuy n TCHQ GQ ti p đ i v i các lo i xe ô tô. 18 Đi n 389/ĐM 20.4.1996 Ch n ch nh làm th t c chuy n m tc a ti p đ i v i các lo i xe ô tô. TCHQ 19 CV c a 1239/V 02/5/1996 B sung CV 1094 TCHQ 20 CV c a 3600/TCHQ- 09.11.1996 S a đ i m t s đi m c a Ch th TCHQ GQ 126/CT 21 CV c a 1990/TCHQ- 14.6.1997 Gi i thích rõ đ a đi m ki m tra TCHQ GQ ngoài khu v c c a kh u 22 CV c a 2943/TCHQ- 29.8.1997 Ch n ch nh th t c H i quan đ i TCHQ GQ v i hàng chuy n ti p 23 CV c a 3498/TCHQ- 11.10.1997 Quy đ nh th t c H i quan đ i v i TCHQ GQ hàng chuy n ti p ho c hàng t c a kh u này chuy n v c a kh u khác 24 CV c a 3499/TCHQ- 11.10.1997 Quán tri t các văn b n đã ban TCHQ GSQL hành liên quan đ n hàng hoá XNK chuy n ti p và đ a đi m
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ki m tra ngoài KVCK. 25 CV c a 3642/TCHQ- 22.10.1997 Áp t i hàng chuy n ti p v đ a TCHQ GQ đi m ki m tra ngoài c a kh u. 26 CV c a 4278/TCHQ- 05.12.1997 Rút gi y phép công nh n đ a đi m TCHQ GQ ki m tra ngoài khu v c c a kh u và quy đ nh hàng hoá XNK chuy n ti p. 27 CV c a 4347/TCHQ- 09.12.1997 Chuy n ti p hàng hoá nh p kh u TCHQ GQ t ICD 28 CV c a 2408/TCHQ- 15.7.1998 Chuy n ti p hàng hoá NK t ICD TCHQ GSQL v các t nh, thành ph khác. 29 CV c a 2543/TCHQ- 25.7.1998 Quy đ nh hàng chuy n ti p TCHQ GSQL 30 CV c a 2855/TCHQ- 18.8.1998 Chuy n ti p hàng gia công, đ u tư TCHQ GSQL liên doanh. 31 CV c a 3565/TCHQ- 05.10.1998 Đ a đi m ki m tra hàng hoá TCHQ GSQL XNK. 32 CV c a 3803/TCHQ- 21.10.1998 Th c hi n Công văn TCHQ GSQL 3565/TCHQ-GSQL 33 CV c a 3969/TCHQ- 02.11.1998 Thông báo đ a di m làm th t c TCHQ GSQL hàng kinh doanh xu t nh p kh u chuy n ti p 34 CV c a 4908/TCHQ- 30.12.1998 Đ a đi m thông quan bên ngoài TCHQ GSQL c a kh u XNK hàng hoá 35 CV c a 207/TCHQ- 12.01.1999 Th c hi n ch đ o c a Chính ph TCHQ GSQL v đ a đi m thông quan 36 CV c a 792/TCHQ- 06.02.1999 Th c hi n Công văn TCHQ GSQL 4908/TCHQ-GSQL PH L C S 1 DANH M C Đ A ĐI M LÀM TH T C H I QUAN NGOÀI C A KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 197/1999/QĐ-TCHQ ngày 03/6/1999) STT Tên, đ a ch đ a đi m làm th t c h i quan Lo i hàng đư c chuy n đ n đ a ngoài c a kh u đi m làm th t c h i quan ngoài c a kh u đ hoàn thành th t c h i quan 01 Đ a đi m Đư ng Láng, 358 đư ng Láng, Các lo i hàng hoá XNK Hà N i
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 02 Đ a đi m Th Quang, Sơn Trà, TP Đà nt N ng 03 Đ a đi m Thu An, 331 An Dương Vương, nt TT Hu 04 Đ a đi m B n L c, huy n B n L c, Long nt An 05 Đ a đi m Biên Hoà, TP Biên Hoà, Đ ng nt Nai 06 Đ a đi m Phư c th ng, 46A Qu c l 51, Bà nt R a - Vũng Tàu 07 ICD Gia Thu , Gia Lâm, Hà N i nt 08 ICD Phư c Long, Th Đ c, TP H Chí nt Minh 09 Đ a đi m 1W, Điên Biên Ph , TP H Chí Hàng hoá thu gom đ xu t kh u Minh 10 Đ a đi m 57 Lê Qu c Hưng, TP H Chí nt Minh 11 Đ a đi m Tân thu n đông, Qu n 7, TPHCM nt 12 Đ a đi m Trư ng Th , Qu n Th đ c, nt TPHCM 13 Đ a đi m 145 Nguy n T t Thành, Qu n 4, nt TPHCM 14 Đ a đi m Linh Trung, Qu n Th đ c, nt TPHCM 15 Đ a đi m Sóng Th n, huy n Thu n An, nt Bình Dương 16 Đ a đi m 100 Nguy n Văn C , Gia lâm, Tr hàng hoá nh p kh u kinh Hà N i doanh có thu nh p kh u 17 Đ a đi m V n M , 287 Đà N ng, H i nt Phòng 18 Đ a đi m H ng Lĩnh, th xã H ng Lĩnh, Hà nt Tĩnh * Ghi chú: Quá trình th c hi n, n u có thay đ i, T ng c c H i quan s có Quy t đ nh b sung, s a đ i. PH L C S 2
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ĐƠN XIN THÀNH L P Đ A ĐI M KI M TRA Kính g i : T ng c c H i quan Đ ng kính g i: C c H i quan t nh, thành ph ................. Công ty.......................................................................................... đ ngh Quý cơ quan xem xét, công nh n đ a đi m làm th t c h i quan ngoài c a kh u c a Công ty t i.................................................................................. Kèm theo đơn này, công ty............................................................ xin g i b h sơ theo quy đ nh t i kho n 1, Đi u 10 c a Quy ch đ a đi m làm th t c h i quan ngoài c a kh u và hàng hoá XNK chuy n ti p ban hành kèm theo Quy t đ nh s 197/1999/TCHQ-QĐ ngày 03/6/1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan, g m: ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. Công ty xin cam đoan b h sơ g m nh ng lo i nêu trên là h p pháp và Công ty s đáp ng đ y đ các đi u ki n quy đ nh t i đi u.................... Quy ch .................................................................................................. .................. ngày...... tháng....... năm 1999 GIÁM Đ C CÔNG TY (Ký, ghi rõ h tên, đóng d u) PH L C S 3 M U CT1 C C HQ T NH, TP..... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc H i quan..............
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. S : /CHQ PHI U CHUY N TI P HÀNG XU T KH U I- Ph n dành cho H i quan nơi làm th t c h i quan lô hàng xu t kh u: Kính chuy n H i quan C a kh u:...................... thu c C c H i quan t nh, thành ph : ................................................................................ C c H i quan t nh, thành ph :........................... đã làm th t c h i quan cho lô hàng xu t kh u t i T khai h i quan s : ngày / /199 c a Doanh nghi p: .............................................................................................. Ông/ Bà: .............................. CMND s : ................. đ i di n cho doanh nghi p có trách nhi m chuy n b h sơ và hàng hoá đã đư c niêm phong h i quan đ n H i quan C a kh u:......................... thu c C c H i quan t nh, thành ph :........................... đ xu t kh u . 1/ B h sơ chuy n đ n bao g m: - T khai h i quan: 02 b n chính. - Phi u chuy n ti p hàng xu t kh u: 02 b n chính 2/ Lô hàng xu t kh u chuy n ti p t i T khai s ngày / /199... đã đư c ki m tra h i quan bao g m: STT Lo i container S hi u container S niên phong H i quan Toàn b h sơ và lô hàng đã đư c niêm phong, giao cho Ông/Bà:.......................... là ch hàng/đ i di n ch hàng/ho c do:................................... áp t i ch u trách nhi m b o qu n nguyên niêm phong đ n giao cho H i quan C a kh u/C ng:................................... đ x p hàng lên phương ti n v n t i, xu t kh u. ...., ngày tháng năm 199... H i quan................. II/- Ph n dành cho H i quan c a kh u nơi hàng xu t kh u chuy n ti p th c xu t:
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Kính chuy n C c H i quan t nh, thành ph :................................................. H i quan C a kh u:..................................... thu c C c H i quan t nh, thành ph :............................................. đã ti p nh n h sơ và lô hàng theo T khai s : ..................... ngày tháng năm 199 1/ Tình tr ng lô hàng: (Ghi nh n xét lô hàng) Lô hàng xu t kh u chuy n ti p đã đư c ki m tra, đ i chi u k s container, s niêm phong h i quan, th y phù h p, không có nghi ng gì, đã đư c x p lên phương ti n v n t i đ xu t kh u/ ho c đưa vào kho, bãi: ................ ch xu t kh u. 2/ H sơ lô hàng: - Tr l i H i quan nơi làm th t c b h sơ g m: + T khai h i quan: 02 b n chính (n u đã đóng d u xác nh n th c xu t) + Phi u chuy n ti p hàng xu t kh u: 01 b n chính + Biên b n ki m tra (n u có): 01 b n chính + Biên b n khác (n u có): - Gi l i: Phi u chuy n ti p (01 b n chính); Biên b n ki m tra (n u có). B h sơ đã đư c niêm phong, giao ch hàng chuy n tr H i quan nơi làm th t c/ ho c đã bàn giao cho cán b nh n h sơ c a H i quan nơi làm th t c. .........., ngày tháng năm 199 LĐ. H i quan c a kh u Đ i di n ch hàng Cán b áp t i (Ký tên, đóng d u) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) Ghi chú: Phi u chuy n ti p này do H i quan nơi làm th t c hàng xu t kh u chuy n ti p thành 02 b n, có giá tr như m t phi u bàn giao hàng và h sơ gi a các bên cơ quan H i quan liên quan và doanh nghi p. PH L C S 4 M U CT2 C C HQ T NH, TP..... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc H i quan.............. S :
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PHI U CHUY N HÀNG NH P KH U I- Ph n dành cho H i quan làm th t c hàng hoá nh p kh u chuy n ti p: Kính chuy n H i quan C a kh u:......................... thu c C c H i quan t nh, thành ph :.................................................................................................................... H i quan...................................... thu c C c H i quan t nh, thành ph ........... đã ti p nh n T khai h i quan s : ngày / /199 c a doanh nghi p:.................... ......................................................................................................................... Ông/Bà:........................ CMND s :................ đ i di n cho doanh nghi p có trách nhi m chuy n b h sơ đ n H i quan C a kh u:............................................ thu c C c H i quan t nh, thành ph :............................................. đ làm th t c chuy n ti p theo quy đ nh. B h sơ chuy n đ n bao g m: - T khai H i quan hàng nh p kh u: 01 b n chính. - V n t i đơn: 01 b n copy (có xác nh n c a doanh nghi p). - B ng kê chi ti t (n u có): 01 b n copy (có xác nh n c a doanh nghi p). - Phi u chuy n ti p hàng nh p kh u: 02 b n chính. Toàn b h sơ đã đư c niêm phong, giao cho Ông/Bà:.......................... là ch hàng/đ i di n ch hàng ho c do: đ/c............................................... là cán b H i quan ..................................... áp t i ch u trách nhi m b o qu n nguyên niêm phong đ n giao cho H i quan C a kh u:..................................................................... .............., ngày tháng năm 199... H i quan................... II/ Ph n dành cho H i quan c a kh u có hàng nh p kh u: Kính chuy n H i quan:.................................................................................. H i quan C a kh u:...................................... thu c C c H i quan t nh, thành ph :.................................................. đã ti p nh n h sơ và th t c chuy n ti p cho lô hàng nh p kh u theo T khai s : ngày tháng năm 199 vào h i gi ngày tháng năm 199 1/ V tình tr ng lô hàng:
Đồng bộ tài khoản