Quyết định số 197/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
3
download

Quyết định số 197/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 197/1999/QĐ-TTg về quản lý Chương trình xây dựng Trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 197/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 197/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 9 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 197/1999/Q -TTG NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 1999 V QU N LÝ CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG TRUNG TÂM C M XÃ MI N NÚI, VÙNG CAO TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c và Mi n núi t i Công văn s 718/UBDTMN-CSMN ngày 27 tháng 7 năm 1999, B trư ng B K ho ch và u tư t i Công văn s 5247 BKH/ P ngày 11 tháng 8 năm 1999 và B trư ng B Tài chính t i Công văn s 4363 TC/NSNN ngày 01 tháng 9 năm 1999 v qu n lý Chương trình Trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao, QUY T NNH: i u 1: Trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao là i m giao lưu kinh t , sinh ho t văn hoá c a ng bào các dân t c trong vùng, là ti n phát tri n thành các th t khu v c mi n núi, vùng ng bào dân t c. Vi c xây d ng các công trình trong Trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao theo Quy t nh s 35/TTg ngày 13 tháng 01 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph ư c s d ng b ng nhi u ngu n v n th c hi n, ngoài ngu n v n u tư c a Nhà nư c, c n huy ng v n t nhân dân và v n t các thành ph n kinh t khác. i u2 Nhà nư c t p trung u tư t o cơ s ban u theo quy ho ch Trung tâm c m xã ã ư c cơ quan Nhà nưóc có thNm quy n phê duy t. Trư c m t ưu tiên xây d ng m t s công trình như ư ng giao thông, trư ng h c, phòng khám a khoa, tr m khuy n nông, khuy n lâm, ch , t o i u ki n m t b ng và t ch c cho các thành ph n dân cư u tư v n xây d ng nhà , phát tri n s n xu t, các ngành ngh d ch v . i u3 1. K ho ch u tư cho Trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao k t năm 2000 tr i ư c chia làm 2 ph n: - Ph n ch y u d u tư cho các Trung tâm c m xã m i;
  2. - Ph n còn l i u tư cho các Trung tâm c m xã ang chuy n ti p. 2. T năm 2000, m i năm u tư cho kho ng 100 Trung tâm c m xã m i; n năm 2002 cơ b n hình thành kho ng 500 Trung tâm c m xã; năm 2005 k t thúc Chương trình xây d ng Trung tâm c m xã. 3. Vi c xây d ng các công trình Trung tâm c m xã ph i ưu tiên s d ng lao ng t i a phương. i u 4. Vi c qu n lý Chương trình xây d ng Trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao th c hi n theo qui nh c a Thông tư liên t ch s 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 29 tháng 4 năm 1999 c a B K ho ch và u tư, U ban Dân t c và Mi n núi, B Tài chính, B Xây d ng v vi c hư ng d n qu n lý và u tư xây d ng công trình h t ng các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa. i u 5. Ch t ch U ban nhân dân các T nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m l ng ghép các chương trình Qu c gia, chương trình m c tiêu và các d án, nh t là Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa và huy ng nhân dân óng góp xây d ng Trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao. i u 6. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. i u 7. U ban Dân t c và Mi n núi cùng các a phương có liên quan ti n hành ra soát l i các Trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao ch o xây d ng t k ho ch và m c tiêu c a Chương trình. U ban Dân t c và Mi n núi ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan hư ng d n các a phương xây d ng Trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao theo các qui nh c a Quy t nh này. Nguy n Công T n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản