Quyết định số 197/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 197/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 197/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 197/2003/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 197/2003/QĐ-BTC Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 2003 QUY T Đ NH BAN HÀNH ĐI U L T CH C VÀ HO T Đ NG C A T NG CÔNG TY B O HI M VI T NAM B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t doanh nghi p Nhà nư c ngày 20/04/1995; Căn c Lu t kinh doanh b o hi m ngày 09/12/2000; Căn c Ngh đ nh s 42/2001/NĐ-CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t kinh doanh b o hi m. Căn c Ngh đ nh s 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh đ nh s 39/CP ngày 27/06/1995 c a Chính ph v vi c ban hành Đi u l m u v t ch c và ho t đ ng c a T ng công ty nhà nư c; Căn c Quy t đ nh s 169 /2003/TC/QĐ ngày 10/10/2003 c a B trư ng B Tài chính v t ch c l i ho t đ ng kinh doanh c a T ng công ty B o hi m Vi t Nam; Căn c Quy t đ nh s 170/2003/TC/QĐ ngày 10/10/2003 c a B trư ng B Tài chính v v n đi u l và c p v n kinh doanh cho T ng công ty B o hi m Vi t Nam; Xét đ ngh c a H i đ ng qu n tr T ng công ty B o hi m Vi t Nam, V trư ng V B o hi m, V trư ng V T ch c cán b , QUY T Đ NH: Đi u 1: Ban hành Đi u l T ch c và ho t đ ng c a T ng công ty B o hi m Vi t Nam kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Bãi b Quy t đ nh s 461/TC/QĐ/TCCB ngày 11/05/1996 c a B trư ng B Tài chính v vi c phê chu n Đi u l T ch c và ho t đ ng c a T ng công ty B o hi m Vi t Nam. Đi u 3: H i đ ng qu n tr , T ng Giám đ c T ng công ty B o hi m Vi t Nam, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V B o hi m, Chánh Văn phòng B Tài chính ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Nguy n Sinh Hùng (Đã ký) ĐI U L
 2. T CH C VÀ HO T Đ NG C A T NG CÔNG TY B O HI M VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 197/2003/QĐ-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. T ng công ty B o hi m Vi t Nam (sau đây g i t t là T ng công ty) là doanh nghi p nhà nư c tr c thu c B Tài chính, có ch c năng kinh doanh b o hi m, tái b o hi m, đ u tư tài chính và các d ch v tài chính khác. T ng công ty do B trư ng B Tài chính quy t đ nh thành l p theo y quy n c a Th tư ng Chính ph . Đi u 2. T ng công ty có: 1. Tên thương m i ti ng Vi t là B o Vi t. 2. Tên thương m i ti ng Anh là BAOVIET. 3. Tên giao d ch qu c t là VIETNAM INSURANCE CORPORATION. 4. Tr s chính đ t t i thành ph Hà N i. 5. Tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam. 6. Đi u l t ch c và ho t đ ng. 7. B máy qu n lý và đi u hành; các đơn v tr c thu c h ch toán đ c l p; các đơn v thành viên h ch toán ph thu c; các đơn v s nghi p (sau đây g i chung là đơn v c a T ng công ty). 8. V n và tài s n, ch u trách nhi m đ i v i các kho n n trong ph m vi s v n Nhà nư c do T ng công ty qu n lý. 9. Con d u, tài kho n b ng ti n Vi t Nam và b ng ngo i t m t i các ngân hàng trong nư c và nư c ngoài. 10. B ng cân đ i tài s n, các qu theo quy đ nh c a Nhà nư c và hư ng d n c a B Tài chính. Đi u 3. V n đi u l V n đi u l c a T ng công ty là 3.000 t đ ng Vi t Nam. Đi u 4. T ng công ty đư c qu n lý b i H i đ ng qu n tr và đư c đi u hành b i T ng Giám đ c T ng công ty. Đi u 5. T ng công ty ch u s qu n lý nhà nư c c a các cơ quan nhà nư c có th m quy n v các lĩnh v c có liên quan, đ ng th i ch u s qu n lý c a B Tài chính v i tư cách là đ i di n ch s h u theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 6. T ch c Đ ng C ng s n Vi t Nam trong T ng công ty ho t đ ng theo Hi n pháp, pháp lu t c a Nhà nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các quy đ nh c a Đ ng C ng s n Vi t Nam.
 3. T ch c công đoàn và các t ch c chính tr - xã h i khác trong T ng công ty ho t đ ng theo Hi n pháp và pháp lu t. Chương 2: QUY N VÀ NGHĨA V C A T NG CÔNG TY M c I. T NG CÔNG TY CÓ QUY N Đi u 7. Đ i v i v n và tài s n Qu n lý, s d ng v n, tài s n đư c nhà nư c giao đ kinh doanh, th c hi n các l i ích h p pháp t v n và tài s n đó. Giao l i cho các đơn v c a T ng công ty qu n lý, s d ng v n, tài s n mà T ng công ty đã nh n c a Nhà nư c; đi u đ ng v n và tài s n đã giao trong trư ng h p c n thi t, phù h p v i k ho ch phát tri n chung c a toàn T ng công ty. Đ u tư, liên doanh, liên k t, góp v n c ph n, mua m t ph n ho c toàn b tài s n c a doanh nghi p khác theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành. Chuy n như ng, thay th , cho thuê, th ch p, c m c tài s n trên nguyên t c b o toàn và phát tri n v n theo các quy đ nh c a pháp lu t và c a đi u l này. Đi u 8. Đ i v i ho t đ ng kinh doanh 1. Kinh doanh nh ng ngành ngh theo quy đ nh trong Gi y phép thành l p và ho t đ ng. Tìm ki m th trư ng, khách hàng và ký k t h p đ ng. 2. T ch c qu n lý và kinh doanh phù h p v i đ c đi m ngành ngh , đ m b o kinh doanh có hi u qu và phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t. 3. M r ng quy mô kinh doanh theo s phát tri n và nhu c u c a th trư ng. 4. Xây d ng và áp d ng quy t c, đi u kho n và bi u phí c a các lo i hình b o hi m theo đúng quy đ nh c a Nhà nư c v qu n lý b o hi m. 5. Như ng tái b o hi m và nh n tái b o hi m trong và ngoài nư c. 6. Nh n làm d ch v đ i lý cho các t ch c b o hi m trong và ngoài nư c v các v n đ liên quan đ n b o hi m. 7. Quy t đ nh bi u phí và phí b o hi m c th đ i v i t ng khách hàng theo cơ ch tho thu n đ i v i các lo i hình d ch v b o hi m t nguy n, quy t đ nh bi u phí và m c phí d ch v tài chính đ i v i t ng khách hàng. 8. Quy t đ nh các d án đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t. 9. Quy t đ nh giá mua s n ph m, d ch v đ ph c v ho t đ ng kinh doanh. 10. N p ti n ký qu ho c c p thư b o lãnh trong nh ng trư ng h p c n thi t. 11. Tham gia ho c thay m t khách hàng trong và ngoài nư c (theo y nhi m ho c th quy n) gi i quy t các v tranh ch p t i các toà án trong và ngoài nư c.
 4. 12. Thành l p phòng khu v c, trung tâm d ch v khách hàng c a các đơn v c a T ng công ty đ a bàn trong nư c; trình B Tài chính cho phép thành l p công ty, chi nhánh, văn phòng đ i di n nư c ngoài. 13. Xây d ng, áp d ng các đ nh m c lao đ ng, đơn giá ti n lương và các đ nh m c chi phí khác trên cơ s đ m b o hi u qu kinh doanh và phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t. 14. Phân c p quy n h n cho các đơn v c a T ng công ty v t ch c, cán b , nghi p v , h ch toán hi u qu kinh doanh, đ u tư trong ph m v th m quy n đư c giao. 15. Thuê chuyên gia, tư v n trong nư c, nư c ngoài làm vi c ho c cung c p d ch v cho T ng công ty theo quy đ nh c a pháp lu t. 16. M i và ti p đ i tác nư c ngoài đ n làm vi c. Quy t đ nh c cán b c a T ng công ty ra nư c ngoài công tác, h c t p, tham quan, kh o sát, du l ch, gi i quy t vi c riêng theo quy đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n; đ i v i Ch t ch H i đ ng qu n tr và T ng giám đ c T ng công ty ph i đư c B trư ng B Tài chính cho phép; các thành viên khác c a H i đ ng qu n tr ra nư c ngoài do Ch t ch H i đ ng qu n tr quy t đ nh; Phó T ng giám đ c T ng công ty và các ch c danh lãnh đ o khác trong toàn T ng công ty do T ng giám đ c T ng công ty quy t đ nh. 17. Các quy n ho t đ ng kinh doanh khác theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 9. Đ i v i tài chính doanh nghi p 1. Huy đ ng v n đ kinh doanh dư i các hình th c: phát hành trái phi u, vay v n c a các t ch c, cá nhân ngoài T ng công ty, vay v n c a các đơn v tr c thu c h ch toán đ c l p và các hình th c huy đ ng v n khác theo quy đ nh c a pháp lu t. Vi c huy đ ng v n đ kinh doanh th c hi n theo nguyên t c t ch u trách nhi m hoàn tr , b o đ m hi u qu s d ng v n huy đ ng và không làm thay đ i hình th c s h u. 2. Ch đ ng s d ng v n cho ho t đ ng kinh doanh c a T ng công ty; đư c s d ng và qu n lý các qu c a T ng công ty theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Quy t đ nh trích kh u hao tài s n c đ nh theo nguyên t c m c trích kh u hao t i thi u ph i b o đ m bù đ p hao mòn h u hình, hao mòn vô hình c a tài s n và không th p hơn t l trích kh u hao t i thi u do Nhà nư c quy đ nh. 4. Đư c hư ng các ch đ tr c p, tr giá ho c các ch đ ưu đãi khác c a Nhà nư c khi th c hi n các d ch v b o hi m, ph c v qu c phòng an ninh, phòng ch ng thiên tai, ho t đ ng công ích ho c cung c p s n ph m d ch v theo chính sách giá c a nhà nư c không đ bù đ p chi phí. 5. Đư c chi thư ng sáng ki n đ i m i, c i ti n qu n lý và công ngh , thư ng năng su t lao đ ng, ti t ki m chi phí và h ch toán vào chi phí kinh doanh trên cơ s đ m b o hi u qu kinh doanh c a T ng công ty . 6. Đư c hư ng các ch đ ưu đãi đ u tư ho c tái đ u tư theo quy đ nh c a Nhà nư c. 7. T ch i và t cáo m i yêu c u cung c p các ngu n l c không đư c pháp lu t quy đ nh c a b t kỳ cá nhân hay t ch c nào, tr nh ng kho n t nguy n đóng góp vì m c đích nhân đ o và công ích. 8. Đư c s d ng ph n l i nhu n còn l i sau khi đã làm đ nghĩa v đ i v i nhà nư c đ trích l p qu đ u tư phát tri n, qu khen thư ng, qu phúc l i và các qu khác theo quy đ nh c a pháp lu t.
 5. M c II. T NG CÔNG TY CÓ CÁC NGHĨA V Đi u 10. Đ i v i v n và tài s n 1. Qu n lý, s d ng có hi u qu v n, m i ngu n l c nhà nư c giao k c ph n v n đ u tư vào các doanh nghi p khác. 2. B o toàn, phát tri n v n nhà nư c và v n t huy đ ng, ch u trách nhi m v các kho n n và các nghĩa v tài s n khác trong ph m vi s tài s n c a T ng công ty. 3. Đánh giá l i tài s n c a T ng công ty theo quy đ nh c a Nhà nư c. Đi u 11. Đ i v i ho t đ ng kinh doanh 1. Kinh doanh đúng ngành ngh đã ghi trong Gi y phép thành l p và ho t đ ng; ch u trách nhi m trư c khách hàng, trư c pháp lu t v s n ph m, d ch v do T ng công ty th c hi n. 2. Đ i m i, hi n đ i hoá công ngh và phương th c qu n lý đ nâng cao hi u qu và kh năng c nh tranh. 3. B o đ m quy n, l i ích và quy n tham gia qu n lý doanh nghi p c a ngư i lao đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Tuân th các quy đ nh c a nhà nư c v qu c phòng và an ninh qu c gia, tr t t , an toàn xã h i, b o v tài nguyên môi trư ng, di tích l ch s văn hoá và danh lam th ng c nh. 5. Ch u s giám sát, ki m tra, thanh tra c a ch s h u và các cơ quan nhà nư c có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t. 6. Tuân th các nghĩa v khác trong kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 12. Đ i v i tài chính doanh nghi p 1. Kinh doanh có lãi, đ m b o ch tiêu kinh doanh do đ i di n ch s h u giao, đăng ký, kê khai và n p đ thu và các nghĩa v tài chính khác theo quy đ nh c a pháp lu t 2. S d ng v n và các ngu n l c khác đ th c hi n các nhi m v đ c bi t khi Nhà nư c yêu c u. 3. Th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý v n, tài s n, các qu , v h ch toán k toán, v ki m toán; ch u trách nhi m v tính trung th c và h p pháp c a các ho t đ ng tài chính c a T ng công ty. 4. Th c hi n ch đ báo cáo tài chính, công khai tài chính hàng năm và các thông tin đ đánh giá trung th c v ho t đ ng c a T ng công ty. 5. Th c hi n các quy đ nh v qu n lý tài chính, đ m b o kh năng thanh toán, đáp ng các cam k t đ i v i ngư i tham gia b o hi m. Chương 3: H I Đ NG QU N TR , BAN KI M SOÁT T NG CÔNG TY Đi u 13.
 6. 1. H i đ ng qu n tr là đ i di n c a ch s h u, th c hi n ch c năng qu n lý ho t đ ng c a T ng công ty, ch u trách nhi m v s phát tri n c a T ng công ty. 2. H i đ ng qu n tr có các nhi m v và quy n h n sau: a. Nh n v n (k c n ), đ t đai và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao cho T ng công ty. b. Xem xét, phê duy t phương án giao v n và các ngu n l c khác cho các đơn v c a T ng công ty và phương án đi u hoà v n, các ngu n l c khác gi a các đơn v c a T ng công ty, ki m tra, giám sát vi c th c hi n các phương án đó. c. Ki m tra, giám sát ho t đ ng c a T ng công ty v s d ng, b o toàn, phát tri n v n và các ngu n l c đư c giao; v vi c th c hi n các ngh quy t và quy t đ nh c a H i đ ng qu n tr ; th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t và vi c th c hi n nghĩa v đ i v i nhà nư c. d. T ch c xây d ng chi n lư c phát tri n, phê duy t k ho ch dài h n, k ho ch 5 năm, quy t đ nh m c tiêu, k ho ch hàng năm c a T ng công ty. đ. T ch c th m đ nh các d án đ u tư m i, d án h p tác đ u tư v i bên ngoài b ng v n c a T ng công ty theo quy đ nh c a pháp lu t . e. Trình B Tài chính phê duy t ho c phê duy t theo u quy n c a B trư ng B Tài chính các d án liên doanh v i nư c ngoài theo quy đ nh c a pháp lu t; trình B Tài chính quy t đ nh các d án đ u tư thu c quy n qu n lý c a B ; quy t đ nh các d án đ u tư, các d án liên doanh trong nư c, các h p đ ng kinh t thu c th m quy n; y quy n ho c phân c p cho T ng Giám đ c T ng công ty, T ng Giám đ c ho c Giám đ c các đơn v tr c thu c h ch toán đ c l p duy t các d án đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t. g. Ban hành và giám sát vi c th c hi n các đ nh m c, tiêu chu n kinh t - k thu t, đơn giá ti n lương, giá d ch v , s n ph m trong T ng công ty theo quy đ nh c a pháp lu t. h. Trình B Tài chính: - Ban hành, s a đ i, b sung Đi u l T ch c và ho t đ ng c a T ng công ty; - Thành l p công ty, chi nhánh, văn phòng đ i di n nư c ngoài theo quy đ nh c a pháp lu t; - Thành l p, tách, nh p, gi i th các đơn v c a T ng công ty theo quy đ nh c a pháp lu t. i. Ban hành, s a đ i, b sung Đi u l , Quy ch T ch c và ho t đ ng c a các đơn v c a T ng công ty; ban hành Quy ch tài chính c a T ng công ty sau khi đư c B Tài chính thông qua; ban hành Quy ch Tài chính c a các đơn v tr c thu c h ch toán đ c l p; ban hành Quy ch đ u tư tài chính, phê duy t Quy ch lao đ ng, Quy ch dân ch , Quy ch ti n lương, khen thư ng, k lu t áp d ng trong T ng công ty. k. Trình B trư ng B Tài chính b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t các ch c danh thành viên H i Đ ng Qu n tr , T ng Giám đ c T ng công ty. l. Quy t đ nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t các ch c danh Phó T ng Giám đ c, K toán trư ng T ng công ty, T ng Giám đ c (ho c Giám đ c), Phó T ng Giám đ c (ho c Phó Giám đ c) và K toán trư ng các đơn v tr c thu c h ch toán đ c l p; thông qua đ T ng Giám đ c T ng công ty quy t đ nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t đ i v i các ch c danh Giám đ c các đơn v thành viên h ch toán ph thu c; thông qua đ T ng Giám Đ c ho c Giám đ c đơn v tr c thu c h ch toán đ c l p quy t đ nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Giám đ c các đơn v thành viên c a đơn v tr c thu c h ch toán đ c l p.
 7. m. Quy t đ nh, đi u ch nh b máy qu n lý, đi u hành và kinh doanh c a T ng công ty. n. Phê duy t phương án đ ngh v vi c hình thành và s d ng các qu t p trung tương ng v i k ho ch kinh doanh, k ho ch tài chính c a T ng công ty. o. Phê duy t k ho ch huy đ ng v n, b o lãnh các kho n vay; thanh lý tài s n c a các đơn v c a T ng công ty ho c trình B Tài chính quy t đ nh theo quy đ nh c a pháp lu t. p. Thông qua báo cáo ho t đ ng theo đ nh kỳ c a T ng công ty, các báo cáo tài chính t ng h p hàng năm c a T ng công ty và c a các đơn v tr c thu c h ch toán đ c l p do T ng Giám đ c T ng công ty trình và yêu c u T ng giám đ c T ng công ty công b báo cáo tài chính hàng năm theo quy đ nh c a pháp lu t. q. Ban hành n i quy b o m t trong kinh doanh, các thông tin kinh t n i b , b o v bí m t nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t đ áp d ng th ng nh t trong toàn T ng công ty. 2. H i đ ng qu n tr có t 5 đ n 7 thành viên do B trư ng B Tài chính quy t đ nh b nhi m, mi n nhi m. 3. H i đ ng qu n tr g m m t s thành viên chuyên trách, trong đó có Ch t ch, Phó Ch t ch H i Đ ng Qu n tr , m t thành viên kiêm T ng Giám đ c T ng công ty, m t thành viên kiêm Trư ng ban Ban ki m soát và m t s thành viên kiêm nhi m là T ng Giám đ c B o Vi t Nhân th , T ng Giám đ c B o Vi t Phi Nhân th (khi thành l p) và các chuyên gia v ngành b o hi m, kinh t , tài chính, qu n tr kinh doanh, pháp lu t. 4. Ch t ch H i đ ng qu n tr không kiêm T ng Giám đ c T ng công ty. 5. Nhi m kỳ c a thành viên H i đ ng qu n tr là 5 năm. Thành viên H i đ ng qu n tr có th đư c b nhi m l i. Thành viên H i đ ng qu n tr b mi n nhi m và đư c thay th trong nh ng trư ng h p sau: a. Vi ph m pháp lu t, vi ph m Đi u l c a T ng công ty. b. Không đ kh năng đ m nhi m công vi c và theo đ ngh c a ít nh t 2/3 s thành viên đương nhi m c a H i đ ng qu n tr . c. Xin t nhi m. d. Khi có quy t đ nh c a cơ quan có th m quy n v đi u chuy n ho c b trí công vi c khác. 6. Ch t ch H i đ ng qu n tr có trách nhi m t ch c th c hi n các nhi m v , quy n h n c a H i đ ng qu n tr quy đ nh t i Kho n 2 c a Đi u này. 7. Ch đ làm vi c c a H i đ ng qu n tr : a. H i đ ng qu n tr làm vi c theo ch đ t p th , đ nh kỳ t ch c h p ho c l y ý ki n các thành viên b ng văn b n đ xem xét và quy t đ nh nh ng v n đ thu c th m quy n và trách nhi m c a mình. Khi c n thi t, do Ch t ch H i đ ng qu n tr , ho c T ng Giám đ c T ng công ty, ho c Trư ng ban Ban ki m soát, ho c trên 50% s thành viên H i đ ng qu n tr đ ngh , H i đ ng qu n tr có th h p b t thư ng đ gi i quy t nh ng v n đ c p bách. b. Ch t ch H i đ ng qu n tr tri u t p và ch trì các cu c h p c a H i đ ng qu n tr , trư ng h p v ng m t vì lý do chính đáng, Ch t ch y nhi m cho Phó Ch t ch H i đ ng qu n tr tri u t p và ch trì cu c h p.
 8. c. Cu c h p c a H i đ ng qu n tr đư c coi là h p l khi có ít nh t 2/3 s thành viên có m t. Các tài li u h p H i đ ng qu n tr ph i đư c g i đ n các thành viên H i đ ng qu n tr và các đ i bi u đư c m i d h p trư c ngày h p 5 ngày. N i dung và k t lu n c a các cu c h p H i đ ng qu n tr đ u ph i đư c ghi thành biên b n và ph i đư c t t c các thành viên d h p ký tên. Ngh quy t, quy t đ nh c a H i đ ng qu n tr có hi u l c khi có trên 50% t ng s thành viên H i đ ng qu n tr bi u quy t tán thành. Thành viên H i đ ng qu n tr có quy n b o lưu ý ki n c a mình. d. Khi H i đ ng qu n tr h p đ xem xét nh ng v n đ v chi n lư c phát tri n, quy ho ch và k ho ch 5 năm và hàng năm, các d án đ u tư l n, các d án liên doanh v i nư c ngoài, báo cáo tài chính hàng năm, ban hành h th ng đ nh m c, tiêu chu n kinh t - k thu t c a T ng công ty thì ph i m i đ i di n có th m quy n c a các B , ngành liên quan d h p; trư ng h p có n i dung quan tr ng liên quan đ n chính quy n đ a phương thì ph i m i đ i di n chính quy n đ a phương d h p; trư ng h p có liên quan đ n quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao đ ng trong T ng công ty thì ph i m i đ i di n công đoàn đ n d . Đ i di n c a các cơ quan, t ch c đư c m i d h p có quy n phát bi u nhưng không tham gia bi u quy t; khi phát hi n ngh quy t, quy t đ nh c a H i đ ng qu n tr có phương h i đ n l i ích chung thì có quy n ki n ngh b ng văn b n đ n H i đ ng qu n tr , đ ng th i báo cáo Th trư ng cơ quan mà mình đ i di n đ xem xét, gi i quy t theo th m quy n. đ. Ngh quy t và quy t đ nh c a H i đ ng qu n tr có tính b t bu c thi hành đ i v i toàn T ng công ty. Trong trư ng h p ý ki n c a T ng Giám đ c T ng công ty khác v i ngh quy t, quy t đ nh c a H i đ ng qu n tr , T ng Giám đ c T ng công ty có quy n b o lưu ý ki n và ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có th m quy n đ x lý. Trong th i gian chưa có quy t đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n, T ng Giám đ c T ng công ty v n ph i ch p hành ngh quy t, quy t đ nh c a H i đ ng qu n tr . e. Chi phí ho t đ ng c a H i đ ng qu n tr , c a Ban ki m soát (k c ti n lương và ph c p cho các thành viên H i đ ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát và chuyên viên giúp vi c) đư c tính vào chi phí qu n lý c a T ng công ty. T ng Giám đ c T ng công ty b o đ m các đi u ki n và phương ti n c n thi t cho H i đ ng qu n tr , Ban ki m soát làm vi c. Đi u 14. Giúp vi c H i đ ng qu n tr 1. H i đ ng qu n tr s d ng b máy qu n lý và đi u hành, con d u c a T ng công ty đ th c hi n nhi m v c a mình. 2. H i đ ng qu n tr có không quá 5 chuyên viên giúp vi c, ho t đ ng chuyên trách. 3. H i đ ng qu n tr thành l p Ban ki m soát đ th c hi n các nhi m v , ki m tra, giám sát do H i đ ng qu n tr giao. Đi u 15. Quy n l i và trách nhi m c a thành viên H i đ ng qu n tr 1. Quy n l i: các thành viên chuyên trách đư c x p lương cơ b n theo ng ch viên ch c nhà nư c, hư ng lương theo ch đ phân ph i ti n lương trong doanh nghi p nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t, đư c thư ng tương ng v i hi u qu kinh doanh c a T ng công ty. Các thành viên kiêm nhi m đư c hư ng ph c p trách nhi m và ti n thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Trách nhi m c a thành viên H i đ ng qu n tr : a. Không đư c đ t mình vào v trí làm h n ch chí công vô tư ho c gây mâu thu n gi a l i ích T ng công ty và l i ích cá nhân; b. Không đư c l i d ng ch c v đ tr c l i ho c có hành đ ng chi m đo t cơ h i kinh doanh c a T ng công ty, làm thi t h i l i ích c a T ng công ty;
 9. c. Không đư c hành đ ng vư t quy n h n c a H i đ ng qu n tr quy đ nh trong Đi u l này. 3. Thành viên H i đ ng qu n tr là Ch t ch, T ng Giám đ c T ng công ty không đư c nhân danh cá nhân đ thành l p doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, không đư c gi các ch c danh qu n lý, đi u hành doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, không đư c có các quan h h p đ ng kinh t v i các doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n do v ho c ch ng, b , m , con gi ch c danh qu n lý, đi u hành trong các đơn v này. 4. V ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a Ch t ch H i đ ng qu n tr và T ng Giám đ c T ng công ty không đư c gi ch c v k toán trư ng, th qu c a T ng công ty và c a các đơn v c a T ng công ty. 5. Các thành viên H i đ ng qu n tr cùng ch u trách nhi m trư c B Tài chính và trư c pháp lu t v ngh quy t và quy t đ nh c a H i đ ng qu n tr ; trư ng h p không hoàn thành nhi m v đư c giao, vi ph m Đi u l này, quy t đ nh sai ho c vư t th m quy n, l m d ng ch c quy n, gây thi t h i cho T ng công ty và nhà nư c thì ph i ch u trách nhi m và b i thư ng v t ch t đ i v i các thi t h i do mình gây ra theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 16. Ban ki m soát 1. Ban ki m soát có 5 thành viên, trong đó m t thành viên H i đ ng qu n tr làm Trư ng ban theo s phân công c a H i đ ng qu n tr và 4 thành viên khác do H i đ ng qu n tr quy t đ nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t, g m: hai thành viên là viên ch c tài chính, k toán, m t thành viên do Đ i h i đ i bi u công nhân viên ch c T ng công ty gi i thi u, m t thành viên do B trư ng B Tài chính gi i thi u. 2. Thành viên Ban ki m soát không đư c là v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a T ng Giám đ c T ng công ty, Phó T ng Giám đ c T ng công ty, K toán trư ng T ng công ty và các thành viên này không đư c kiêm nhi m b t c nhi m v nào trong b máy qu n lý và đi u hành c a T ng công ty ho c b t c ch c v nào trong các doanh nghi p b o hi m khác. 3. Thành viên Ban ki m soát ph i có đ các tiêu chu n sau: Là chuyên gia v tài chính, k toán, ki m toán, kinh t , b o hi m, pháp lu t. Thâm niên công tác v các chuyên ngành liên quan không dư i 5 năm. Không có ti n án, ti n s v các t i danh liên quan đ n ho t đ ng kinh t . 4. Nhi m kỳ c a thành viên Ban ki m soát là 5 năm. Thành viên Ban ki m soát có th đư c b nhi m l i. Trong quá trình công tác, n u không hoàn thành nhi m v s b thay th . Thành viên Ban ki m soát đư c hư ng ti n lương, ti n thư ng do H i đ ng qu n tr quy t đ nh theo ch đ c a pháp lu t. Đi u 17. Nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a Ban ki m soát 1. Ki m tra, giám sát ho t đ ng c a T ng Giám đ c T ng công ty, b máy qu n lý và đi u hành và các đơn v c a T ng công ty trong vi c ch p hành pháp lu t c a nhà nư c và các quy đ nh t i đi u l này. 2. Báo cáo H i đ ng qu n tr theo đ nh kỳ hàng quý, hàng năm và theo v vi c v k t qu ki m tra, giám sát c a mình; k p th i phát hi n và báo cáo ngay H i đ ng qu n tr v nh ng ho t đ ng không bình thư ng, có d u hi u ph m pháp trong T ng công ty.
 10. 3. Không đư c ti t l k t qu ki m tra, giám sát khi chưa đư c H i đ ng qu n tr cho phép; ph i ch u trách nhi m trư c H i đ ng qu n tr và pháp lu t n u c ý b qua ho c bao che nh ng hành vi ph m pháp. Chương 4: T NG GIÁM Đ C T NG CÔNG TY VÀ B MÁY GIÚP VI C Đi u 18. 1. T ng Giám đ c T ng công ty do B trư ng B Tài chính b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t theo đ ngh c a H i đ ng qu n tr . T ng Giám đ c T ng công ty là đ i di n pháp nhân c a T ng công ty, ch u trách nhi m trư c H i đ ng qu n tr , trư c B trư ng B Tài chính và trư c pháp lu t v ho t đ ng c a T ng công ty. T ng Giám đ c T ng công ty là ngư i có quy n đi u hành cao nh t trong T ng công ty. 2. Phó T ng Giám đ c T ng công ty là ngư i giúp T ng Giám đ c T ng công ty đi u hành m t ho c m t s lĩnh v c ho t đ ng c a T ng công ty theo phân công c a T ng Giám đ c T ng công ty. Phó T ng Giám đ c T ng công ty ch u trách nhi m trư c T ng Giám đ c T ng công ty và trư c pháp lu t v nhi m v đư c T ng Giám đ c T ng công ty phân công th c hi n. 3. K toán trư ng giúp T ng Giám đ c T ng công ty ch đ o, t ch c th c hi n công tác k toán, th ng kê c a T ng công ty, có các quy n và nhi m v theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Văn phòng, ban, phòng, trung tâm c a Cơ quan Tr s chính T ng công ty có ch c năng tham mưu, giúp vi c H i đ ng qu n tr và T ng Giám đ c T ng công ty trong qu n lý, đi u hành công vi c. Đi u 19. T ng Giám đ c T ng công ty có nhi m v và quy n h n sau: 1. Cùng Ch t ch H i đ ng qu n tr ký nh n v n (k c n ), đ t đai và các ngu n l c khác c a nhà nư c đ qu n lý, s d ng theo m c tiêu, nhi m v Nhà nư c giao cho T ng công ty. Giao các ngu n l c đã nh n c a nhà nư c cho các đơn v c a T ng công ty theo phương án đã đư c H i đ ng qu n tr phê duy t. Trình H i đ ng qu n tr phương án đi u ch nh v n và ngu n l c khác khi giao l i cho các đơn v c a T ng công ty và đi u ch nh khi có s thay đ i nhi m v c a các đơn v đó. 2. S d ng có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n theo phương án đư c H i đ ng qu n tr phê duy t. Xây d ng phương án huy đ ng v n, trình H i đ ng qu n tr phê duy t và t ch c th c hi n phương án đó. Ch đ o th c hi n vi c huy đ ng v n, cho vay v n, b o toàn phát tri n v n. 3. T ch c xây d ng k ho ch dài h n và hàng năm c a T ng công ty, d án đ u tư m i và đ u tư chi u sâu, d án h p tác đ u tư v i nư c ngoài, phương án liên doanh, phương án ph i h p kinh doanh c a các đơn v c a T ng công ty không đư c phân c p đ trình H i đ ng qu n tr xem xét, quy t đ nh ho c trình ti p các cơ quan nhà nư c có th m quy n quy t đ nh. T ch c th c hi n chi n lư c, k ho ch, phương án, d án, bi n pháp đã đư c phê duy t; 4. Đi u hành các ho t đ ng kinh doanh c a T ng công ty, ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh c a T ng công ty và th c hi n các nhi m v nhà nư c giao cho T ng công ty. 5. Trình H i đ ng qu n tr phê duy t các đ nh m c kinh t - k thu t tiêu chu n s n ph m, giá d ch v , s n ph m c a T ng công ty, đơn giá ti n lương theo quy đ nh c a pháp lu t. T ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các đ nh m c, tiêu chu n, đơn giá này trong toàn T ng công ty.
 11. 6. Trình H i đ ng qu n tr quy t đ nh, phê duy t các v n đ thu c v công tác cán b đ i v i các ch c danh Phó T ng Giám đ c, K toán trư ng T ng công ty, T ng Giám đ c (ho c Giám đ c), Phó T ng Giám đ c (ho c Phó Giám đ c) và K toán trư ng các đơn v tr c thu c h ch toán đ c l p, Giám đ c các đơn v thành viên h ch toán ph thu c. 7. Quy t đ nh các v n đ thu c v công tác cán b trong ph m v đư c phân c p . 8. Trình H i đ ng qu n tr phê duy t, đi u ch nh t ch c b máy c a T ng công ty. 9. Trình H i đ ng qu n tr ban hành Đi u l t ch c ho t đ ng c a các đơn v c a T ng công ty. 10. Trình H i đ ng qu n tr ban hành Quy ch Tài chính, Quy ch dân ch , Quy ch đ u tư, Quy ch lao đ ng, Quy ch v ti n lương, khen thư ng, k lu t đ áp d ng trong T ng công ty. 11. T ch c đi u hành ho t đ ng c a T ng công ty, báo cáo H i đ ng qu n tr và các cơ quan nhà nư c có th m quy n v tình hình ho t đ ng c a T ng công ty theo quy đ nh c a pháp lu t và đi u l này. 12. Th c hi n và ki m tra các đơn v c a T ng công ty trong vi c th c hi n nghĩa v n p thu và các kho n n p khác theo quy đ nh c a pháp lu t. L p phương án phân ph i l i nhu n sau thu c a T ng công ty trình H i đ ng qu n tr phê duy t theo quy đ nh c a pháp lu t. 13. Cung c p đ y đ các tài li u theo yêu c u c a H i đ ng qu n tr và Ban ki m soát. Chu n b các tài li u cho các cu c h p H i đ ng qu n tr . 14. Ch u s ki m tra, giám sát c a H i đ ng qu n tr , Ban ki m soát và các cơ quan nhà nư c có th m quy n đ i v i vi c th c hi n nhi m v đi u hành; b o đ m th c hi n Quy ch dân ch trong doanh nghi p theo quy đ nh c a pháp lu t. 15. Đư c quy t đ nh áp d ng các bi n pháp vư t th m quy n c a mình trong trư ng h p kh n c p (thiên tai, đ ch ho , ho ho n, s c ) và ch u trách nhi m v nh ng quy t đ nh đó; sau đó ph i báo cáo ngay cho H i đ ng qu n tr và các cơ quan nhà nư c có th m quy n đ gi i quy t ti p. Chương 5: T P TH NGƯ I LAO Đ NG TRONG T NG CÔNG TY Đi u 20. Đ i h i đ i bi u công nhân, viên ch c c a T ng công ty là hình th c tr c ti p đ ngư i lao đ ng tham gia qu n lý T ng công ty. Đ i h i đ i bi u công nhân viên ch c có quy n sau: 1. Tham gia th o lu n xây d ng Tho ư c lao đ ng t p th đ ngư i đ i di n t p th lao đ ng thương lư ng và ký k t v i T ng Giám đ c T ng công ty. 2. Th o lu n và thông qua Quy ch dân ch , quy ch s d ng các qu có liên quan tr c ti p đ n l i ích c a ngư i lao đ ng trong T ng công ty. 3. Th o lu n và góp ý ki n v k ho ch, đánh giá hi u qu qu n lý kinh doanh, đ xu t các bi n pháp b o h lao đ ng, c i thi n đi u ki n làm vi c, đ i s ng v t ch t và tinh th n, v sinh môi trư ng, đào t o và đào t o l i ngư i lao đ ng c a T ng công ty. 4. Gi i thi u ngư i tham gia Ban ki m soát.
 12. Đi u 21. Đ i h i đ i bi u công nhân viên ch c đư c t ch c và ho t đ ng theo hư ng d n c a T ng liên đoàn lao đ ng Vi t Nam. Chương 6: CÁC ĐƠN V C A T NG CÔNG TY Đi u 22. 1. T ng công ty có các đơn v tr c thu c h ch toán đ c l p, các đơn v thành viên h ch toán ph thu c và các đơn v s nghi p. Danh sách đơn v c a T ng công ty kèm theo Đi u l này. 2. Các đơn v c a T ng công ty có tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam, có con d u, đư c m tài kho n t i ngân hàng . 3. Đơn v tr c thu c h ch toán đ c l p và đơn v thành viên h ch toán ph thu c có Đi u l t ch c và ho t đ ng; đơn v s nghi p có Quy ch t ch c và ho t đ ng. Đi u 23. Đơn v tr c thu c h ch toán đ c l p 1. Đơn v tr c thu c h ch toán đ c l p c a T ng công ty có quy n t ch kinh doanh và t ch tài chính, ch u s ràng bu c v quy n l i và nghĩa v đ i v i T ng công ty theo quy đ nh c a pháp lu t và Đi u l này. 2. Quy n h n, nhi m v c a đơn v tr c thu c h ch toán đ c l p đư c c th hoá trong Đi u l T ch c và ho t đ ng c a đơn v . 3. Đơn v tr c thu c h ch toán đ c l p ch u trách nhi m v các kho n n , v cam k t c a mình trong ph m vi s v n do đơn v đư c giao qu n lý s d ng. Đi u 24. H i đ ng qu n tr , T ng Giám đ c T ng công ty có các quy n đ i v i các đơn v tr c thu c là doanh nghi p h ch toán đ c l p như sau: 1. Giao nhi m v cho T ng Giám đ c ho c Giám đ c đơn v tr c thu c qu n lý, đi u hành ho t đ ng c a đơn v phù h p v i Đi u l t ch c và ho t đ ng c a đơn v đã đư c H i đ ng qu n tr ban hành. T ng Giám đ c ho c Giám đ c đơn v tr c thu c ch u trách nhi m trư c H i đ ng qu n tr , T ng Giám đ c T ng công ty và trư c pháp lu t v ho t đ ng c a đơn v . 2. B nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t các ch c danh do T ng công ty qu n lý. 3. Phê duy t k ho ch, ki m tra th c hi n k ho ch và quy t toán tài chính, quy đ nh m c trích l p qu khen thư ng, phúc l i đơn v theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Trích m t ph n qu kh u hao tài s n c đ nh và l i nhu n sau thu c a đơn tr c thu c h ch toán đ c l p đ thành l p các qu c a T ng công ty theo quy đ nh c a pháp lu t và Quy ch tài chính c a T ng công ty. 5. Phê duy t các phương án, k ho ch đ u tư m r ng, đ u tư chi u sâu, h p tác liên doanh, thu h i m t ph n v n, chuy n như ng c ph n thu c quy n qu n lý c a T ng công ty do các đơn v đang n m gi . 6. Đi u hòa, đi u đ ng các ngu n tài chính, k c ngo i t c a đơn v theo nguyên t c vay tr nh m s d ng v n có hi u qu nh t trong T ng công ty.
 13. 7. Phê duy t đơn giá ti n lương và các bi n pháp b o đ m đ i s ng, đi u ki n lao đ ng cho cán b công nhân viên c a đơn v . 8. Quy t đ nh m r ng ho c thu h p ph m vi kinh doanh c a đơn v theo chi n lư c phát tri n chung c a T ng công ty. 9. Ban hành Đi u l t ch c và ho t đ ng c a đơn v ; quy đ nh vi c phân c p cho T ng Giám đ c ho c Giám đ c đơn v v t ch c b máy, qu n lý cán b , qu n lý kinh doanh, h ch toán kinh doanh, h n m c tín d ng (vay, cho vay và mua, bán tr ch m), mua bán tài s n c đ nh, mua bán c ph n c a các công ty c ph n, tham gia các đơn v liên doanh, các hi p h i kinh t , nh ng v n đ khác có liên quan đ n quy n t ch c a m t doanh nghi p nhà nư c h ch toán đ c l p tr c thu c T ng công ty theo quy đ nh c a phát lu t. 10. Ki m tra và yêu c u báo cáo v tình hình ho t đ ng c a đơn v . Đi u 25. Đơn v thành viên h ch toán ph thu c 1. Có quy n t ch kinh doanh theo phân c p c a T ng công ty, ch u s ràng bu c v nghĩa v và quy n l i v i T ng công ty. T ng công ty ch u trách nhi m cu i cùng v các nghĩa v tài chính phát sinh do s cam k t c a các đơn v này. 2. Đư c ký k t các h p đ ng kinh t , đư c ch đ ng th c hi n các ho t đ ng kinh doanh, ho t đ ng tài chính, t ch c và nhân s theo phân c p c a T ng công ty. 3. Quy n h n, nhi m v c a đơn v thành viên h ch toán ph thu c đư c c th hoá trong Đi u l t ch c và ho t đ ng c a đơn v do H i đ ng qu n tr ban hành. Đi u 26. Các đơn v s nghi p c a T ng công ty có Quy ch t ch c và ho t đ ng do H i đ ng qu n tr phê chu n, th c hi n ch đ l y thu bù chi, đư c t o ngu n thu do th c hi n các d ch v , h p đ ng nghiên c u khoa h c và đào t o cho các đơn v trong và ngoài T ng công ty, đư c hư ng qu khen thư ng và qu phúc l i theo ch đ , trư ng h p th p hơn m c bình quân c a T ng công ty thì có th đư c h tr t qu khen thư ng và phúc l i c a T ng công ty. Đi u 27. Khi có nhu c u và có đ đi u ki n quy đ nh, T ng công ty đ ngh B Tài chính xem xét, quy t đ nh thành l p m i các đơn v c a T ng công ty chuyên kinh doanh các d ch v tài chính, b o hi m khác theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 7: QU N LÝ PH N V N GÓP VÀO CÁC DOANH NGHI P KHÁC M c I. QU N LÝ PH N V N GÓP C A T NG CÔNG TY Đi u 28. Đ i v i ph n v n góp c a T ng công ty vào các doanh nghi p khác, H i đ ng qu n tr có quy n và nghĩa v sau: 1. Xem xét phương án góp v n do T ng Giám đ c T ng công ty xây d ng đ quy t đ nh theo phân c p, ho c trình B Tài chính quy t đ nh. 2. Quy t đ nh ho c u quy n cho T ng Giám đ c T ng công ty quy t đ nh c , bãi mi n, khen thư ng, k lu t ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n c a T ng công ty t i doanh nghi p có v n góp c a T ng công ty. 3. Giám sát, ki m tra vi c s d ng v n c a T ng công ty góp vào các doanh nghi p khác, ch u trách nhi m v hi u qu s d ng, b o toàn và phát tri n v n đã góp và thu l i nhu n t ph n v n c a T ng công ty góp vào các doanh nghi p khác.
 14. Đi u 29. Quy n và nghĩa v c a ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n c a T ng công ty góp vào doanh nghi p khác: 1. Tham gia các ch c danh qu n lý, đi u hành doanh nghi p có v n góp c a T ng công ty theo Đi u l c a doanh nghi p này; 2. Theo dõi và giám sát tình hình ho t đ ng c a doanh nghi p này; 3. Th c hi n ch đ báo cáo và ch u trách nhi m trư c H i đ ng qu n tr c a T ng công ty v hi u qu s d ng ph n v n c a T ng công ty góp vào doanh nghi p này. 4. Các quy n và nghĩa v khác theo quy đ nh c a pháp lu t. M c II. QU N LÝ PH N V N GÓP C A ĐƠN V TR C THU C H CH TOÁN Đ C L P Đi u 30. Đơn v tr c thu c h ch toán đ c l p đư c góp v n vào các doanh nghi p khác theo phân c p c a T ng công ty. Đ i v i ph n v n góp vào các doanh nghi p khác, T ng Giám đ c ho c Giám đ c đơn v có quy n và nghĩa v như sau: 1. Xây d ng phương án góp v n đ T ng Giám đ c T ng công ty trình H i đ ng qu n tr phê duy t. 2. C , bãi mi n, khen thư ng, k lu t ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n c a đơn v góp vào doanh nghi p khác theo phân c p c a T ng công ty. 3. Giám sát, ki m tra vi c s d ng ph n v n góp c a đơn v ; ch u trách nhi m v hi u qu s d ng, b o toàn và phát tri n s v n đã góp; thu l i nhu n t ph n v n c a đơn v góp vào các doanh nghi p khác. Đi u 31. Quy n và nghĩa v c a ngư i qu n lý tr c ti p ph n v n c a đơn v góp vào doanh nghi p khác: 1. Tham gia các ch c danh qu n lý, đi u hành doanh nghi p có v n góp c a đơn v theo Đi u l c a doanh nghi p này; 2. Theo dõi, giám sát tình hình ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p có v n góp c a đơn v; 3. Th c hi n ch đ báo cáo do T ng Giám đ c ho c Giám đ c quy đ nh; ch u trách nhi m trư c T ng Giám đ c ho c Giám đ c đơn v v hi u qu s d ng ph n v n c a đơn v t i doanh nghi p đư c c vào đ tham gia qu n lý, đi u hành. M c III. QU N LÝ PH N V N GÓP VÀO CÁC ĐƠN V LIÊN DOANH Đi u 32. Đ i v i các đơn v liên doanh ho t đ ng theo Lu t Đ u tư nư c ngoài mà T ng công ty ho c đơn v tr c thu c h ch toán đ c l p c a T ng công ty tham gia góp v n, T ng công ty ho c các đơn v tr c thu c h ch toán đ c l p th c hi n m i quy n, nghĩa v và trách nhi m đ i v i ph n v n góp vào các đơn v liên doanh này theo quy đ nh c a pháp lu t và theo h p đ ng đã ký k t. Chương 8: TÀI CHÍNH C A T NG CÔNG TY Đi u 33.
 15. T ng công ty th c hi n ch đ h ch toán đ c l p, t ch tài chính trong kinh doanh phù h p v i Lu t Doanh nghi p nhà nư c, các quy đ nh khác c a pháp lu t và Đi u l này. Đi u 34. 1. V n đi u l c a T ng công ty hình thành t các ngu n: a. V n Nhà nư c giao. b. V n do T ng công ty t b sung ; c. Các ngu n v n khác (n u có). 2. Khi có s tăng ho c gi m v n đi u l , T ng công ty ph i đi u ch nh k p th i trong b ng công khai tài chính và công b v n đi u l đã đư c đi u ch nh theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Năm tài chính c a T ng công ty b t đ u t ngày 01 tháng 01 hàng năm (theo dương l ch) và k t thúc vào cu i ngày 31 tháng 12 cùng năm. Đi u 35. 1. T ng công ty đư c l p và s d ng các qu đ b o đ m cho quá trình phát tri n c a toàn T ng công ty đ t hi u qu cao. 2. Các qu c a T ng công ty đư c thành l p theo quy đ nh c a pháp lu t, c a Đi u l này và c a Quy ch tài chính c a T ng công ty bao g m: a. Qu đ u tư phát tri n đư c l p t ngu n trích l i nhu n c a T ng công ty và các đơn v tr c thu c h ch toán đ c l p theo quy đ nh c a B Tài chính, l i nhu n thu đư c t ph n v n góp c a T ng công ty các doanh nghi p khác và các ngu n khác. b. Qu kh u hao tài s n c đ nh và l i nhu n tái đ u tư c a các đơn v thành viên h ch toán ph thu c đ u t p trung t i T ng công ty đ đ u tư theo k ho ch hàng năm. T ng công ty huy đ ng qu kh u hao tài s n c đ nh c a các đơn v tr c thu c h ch toán đ c l p theo nguyên t c vay, tr và lãi su t do T ng Giám đ c T ng công ty quy t đ nh theo y quy n và ch trương đã đư c H i đ ng qu n tr phê duy t. Qu d tr tài chính b t bu c, các qu d phòng nghi p v b o hi m, qu khen thư ng, qu phúc l i. Đi u 36. T ch v tài chính c a T ng công ty 1. T ng công ty ho t đ ng trên nguyên t c t ch v tài chính, t cân đ i các kho n thu chi, có trách nhi m b o toàn và phát tri n các ngu n v n kinh doanh, k c ph n v n góp vào các doanh nghi p khác. 2. T ng công ty ch u trách nhi m thanh toán các kho n n ghi trong b ng cân đ i tài s n c a T ng công ty và các cam k t tài chính khác (n u có). 3. T ng công ty th c hi n ki m tra, giám sát các ho t đ ng tài chính trong toàn T ng công ty. 4. M i quan h tín d ng (vay, cho vay và mua, bán hàng tr ch m, b o lãnh) gi a T ng công ty v i nh ng đ i tác bên ngoài ph i tuân theo quy đ nh c a pháp lu t.
 16. 5. T ng công ty có trách nhi m xây d ng, đăng ký k ho ch tài chính và trình các báo cáo tài chính c a T ng công ty v i các c p có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t. 6. T ng công ty có trách nhi m n p các kho n thu và các kho n n p khác theo c a pháp lu t và theo Quy ch tài chính c a T ng công ty tr các kho n thu mà các đơn v c a T ng công ty đã n p. Đư c s d ng ph n l i nhu n sau khi hoàn thành nghĩa v thu đ i v i nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t. 7. Ho t đ ng tài chính c a các đơn v c a T ng công ty và m i quan h v ho t đ ng tài chính gi a T ng công ty v i các đơn v đó đư c th c hi n phù h p v i Đi u l này và Quy ch tài chính c a T ng công ty. 8. Trách nhi m v t ch t c a T ng công ty trong các m i quan h kinh doanh và trong quan h dân s đư c gi i h n m c t ng s v n ch s h u t i th i đi m công b g n nh t. 9. T ng công ty ph i th c hi n nghiêm ch nh pháp lu t k toán, th ng kê, chu n m c k toán, ch đ k toán, báo cáo tài chính và ch đ ki m toán hi n hành đ i v i doanh nghi p nhà nư c. 10. T ng công ty ch u s ki m tra, giám sát v tài chính và các ho t đ ng kinh doanh c a các cơ quan nhà nư c có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 9: T CH C L I, GI I TH , PHÁ S N T NG CÔNG TY Đi u 37. Vi c t ch c l i T ng công ty do H i đ ng qu n tr đ ngh B trư ng B Tài chính xem xét, quy t đ nh. Đi u 38. T ng công ty b gi i th trong trư ng h p B trư ng B Tài chính th y không c n thi t duy trì doanh nghi p này. Khi gi i th T ng công ty, B trư ng B Tài chính thành l p H i đ ng gi i th . S tài s n c a T ng công ty sau khi đã thanh toán các kho n ph i tr theo quy đ nh c a pháp lu t s thu c v s h u nhà nư c. Đi u 39. Vi c t ch c l i, tách, nh p, gi i th , b sung và thành l p m i các đơn v c a T ng công ty do H i đ ng qu n tr đ ngh B trư ng B Tài chính xem xét, quy t đ nh. Đi u 40. T ng công ty và các doanh nghi p tr c thu c h ch toán đ c l p n u m t kh năng thanh toán mà ch s h u không c p b xung v n thì x lý theo quy đ nh t i Lu t Phá s n doanh nghi p. Chương 10: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 41. H i Đ ng Qu n tr T ng công ty, T ng Giám đ c T ng công ty và t t c các cá nhân và đơn v trong T ng công ty ch u trách nhi m thi hành Đi u l này. Đi u 42. 1. T ng công ty căn c vào Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Lu t Kinh doanh b o hi m, Đi u l c a T ng công ty đ xây d ng Đi u l ho c Quy ch t ch c và ho t đ ng c a các đơn v thành viên trong T ng công ty. Đi u l ho c Quy ch c a các đơn v thành viên không đư c trái v i Đi u l c a T ng công ty.
 17. 2. Trư ng h p c n b sung, s a đ i Đi u l c a T ng công ty, H i đ ng qu n tr trình B trư ng B Tài chính quy t đ nh. DANH SÁCH CÁC ĐƠN V C A T NG CÔNG TY B O HI M VI T NAM (Kèm theo Đi u l t ch c và ho t đ ng c a T ng công ty B o hi m Vi t Nam đư c ban hành theo Quy t đ nh s 197/2003/QĐ/BTC ngày 05 tháng 12 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính) I. ĐƠN V TR C THU C H CH TOÁN Đ C L P 1. B o hi m nhân th Vi t Nam (B o Vi t Nhân th ). 2. Công ty Đ i lý b o hi m (BAVINA) t i London-Vương Qu c Anh II. ĐƠN V THÀNH VIÊN H CH TOÁN PH THU C 1. Công ty B o hi m An Giang (B o Vi t An Giang) 2. Công ty B o hi m Bà R a Vũng Tàu (B o Vi t Bà R a -Vũng Tàu) 3. Công ty B o hi m B c Liêu (B o Vi t B c Liêu) 4. Công ty B o hi m B c Ninh (B o Vi t B c Ninh) 5. Công ty B o hi m B c Giang (B o Vi t B c Giang) 6. Công ty B o hi m B n Tre (B o Vi t B n Tre) 7. Công ty B o hi m Bình Dương (B o Vi t Bình Dương) 8. Công ty B o hi m Bình Đ nh (B o Vi t Bình Đ nh) 9. Công ty B o hi m Bình Phư c (B o Vi t Bình Phư c) 10. Công ty B o hi m Bình Thu n (B o Vi t Bình Thu n) 11. Công ty B o hi m Cà Mau (B o Vi t Cà Mau) 12. Công ty B o hi m Cao B ng (B o Vi t Cao B ng) 13. Công ty B o hi m C n Thơ (B o Vi t C n Thơ) 14. Công ty B o hi m Đà N ng (B o Vi t Đà N ng) 15. Công ty B o hi m Đ c L c (B o Vi t Đ c L c) 16. Công ty B o hi m Đ ng Nai (B o Vi t Đ ng Nai) 17. Công ty B o hi m Đ ng Tháp (B o Vi t Đ ng Tháp)
 18. 18. Công ty B o hi m Gia Lai (B o Vi t Gia Lai) 19. Công ty B o hi m Hà Giang (B o Vi t Hà Giang) 20. Công ty B o hi m Hà Nam (B o Vi t Hà Nam) 21. Công ty B o hi m Hà N i (B o Vi t Hà N i) 22. Công ty B o hi m Hà Tây (B o Vi t Hà Tây) 23. Công ty B o hi m Hà Tĩnh (B o Vi t Hà Tĩnh) 24. Công ty B o hi m H i Dương (B o Vi t H i Dương) 25. Công ty B o hi m H i Phòng (B o Vi t H i Phòng) 26. Công ty B o hi m Hoà Bình (B o Vi t Hoà Bình) 27. Công ty B o hi m Hưng Yên (B o Vi t Hưng Yên) 28. Công ty H o hi m Khánh Hoà (B o Vi t Khánh Hoà) 29. Công ty B o hi m Kiên Giang (B o Vi t Kiên Giang) 30. Công ty B o hi m Kon Tum (B o Vi t Kon Tum) 31. Công ty B o hi m Lai Châu (B o Vi t Lai Châu) 32. Công ty B o hi m Lâm Đ ng (B o Vi t Lâm Đ ng) 33. Công ty B o hi m L ng Sơn (B o Vi t L ng Sơn) 34. Công ty B o hi m Lao Cai (B o Vi t Lao Cai) 35. Công ty B o hi m Long An (B o Vi t Long An) 36. Công ty B o hi m Nam Đ nh (B o Vi t Nam Đ nh) 37. Công ty B o hi m Ngh An (B o Vi t Ngh An) 38. Công ty B o hi m Ninh Bình (B o Vi t Ninh Bình) 39. Công ty B o hi m Ninh Thu n (B o Vi t Ninh Thu n) 40. Công ty B o hi m Phú Th (B o Vi t Phú Th ) 41. Công ty B o hi m Phú Yên (B o Vi t Phú Yên) 42. Công ty B o hi m Qu ng Bình (B o Vi t Qu ng Bình) 43. Công ty B o hi m Qu ng Nam (B o Vi t Qu ng Nam) 44. Công ty B o hi m Qu ng Ngãi (B o Vi t Qu ng Ngãi)
 19. 45. Công ty B o hi m Qu ng Ninh (B o Vi t Qu ng Ninh) 46. Công ty B o hi m Qu ng Tr (B o Vi t Qu ng Tr ) 47. Công ty B o hi m Sài Gòn (B o Vi t Sài Gòn) 48. Công ty B o hi m Sóc Trăng (B o Vi t Sóc Trăng) 49. Công ty B o hi m Sơn La (B o Vi t Sơn La) 50. Công ty B o hi m Tây Ninh (B o Vi t Tây Ninh) 51. Công ty B o hi m Thái Bình (B o Vi t Thái Bình) 52. Công ty B o hi m Thái Nguyên (B o Vi t Thái Nguyên) 53. Công ty B o hi m Thanh Hoá (B o Vi t Thanh Hoá) 54. Công ty B o hi m Th a Thiên Hu (B o Vi t Th a Thiên Hu ) 55. Công ty B o hi m Ti n Giang (B o Vi t Ti n Giang) 56. Công ty B o hi m Trà Vinh (B o Vi t Trà Vinh) 57. Công ty B o hi m Tuyên Quang (B o Vi t Tuyên Quang) 58. Công ty B o hi m Vĩnh Long (B o Vi t Vĩnh Long) 59. Công ty B o hi m Vĩnh Phúc (B o Vi t Vĩnh Phúc) 60. Công ty B o hi m Yên Bái (B o Vi t Yên Bái). 61. Công ty B o hi m B c K n (B o Vi t B c K n) III. ĐƠN V S NGHI P 1. Trung tâm đào t o B o Vi t. IV. CÁC DOANH NGHI P CÓ V N GÓP C A T NG CÔNG TY VÀ C A CÁC ĐƠN V TR C THU C H CH TOÁN Đ C L P C A T NG CÔNG TY 1. Công ty c ph n B o hi m Nhà R ng. 2. Công ty c ph n Khách s n Sài Gòn H Long. 3. Công ty liên doanh B o hi m qu c t Vi t Nam (VIA) 4. Công ty liên doanh Môi gi i B o hi m INCHINBROK. 5. Ngân hàng Thương m i c ph n á Châu. 6. Ngân hàng Thương m i c ph n Hàng H i. 7. Công ty c ph n Xe khách Khánh Hoà.
 20. 8. Công ty c ph n Xe khách và D ch v thương m i 9. Công ty c ph n Giao thông V n t i Qu ng Nam 10. Công ty c ph n Cáp treo Núi Bà Tây Ninh. 11. Công ty c ph n D ch v Gi i trí Hà N i. 12. Công ty c ph n Bao bì Xi măng B m Sơn. 13. Công ty c ph n Văn hoá ph m Phương Nam. 14. Công ty c ph n V n t i Tây Ninh. 15. Công ty c ph n Xi măng Thăng Long. 16. Công ty c ph n Ch ng khoán B o Vi t 17. Công ty TNHH Đ u tư Xây d ng Long Vi t. 18. Công ty TNHH Sài Gòn Phú Qu c. 19. Công ty TNHH Bao bì nh a Sài Gòn. 20. Công ty V n t i bi n H i Âu. 21. Công ty c ph n đ u tư Xây d ng Qu c t . 22. Công ty c ph n Công viên V n Sơn. 23. Công ty c ph n Nhi t đi n H i Phòng.
Đồng bộ tài khoản