Quyết định số 197/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 197/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 197/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 197/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 197/2005/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ THƯƠNG MẠI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của Bộ Thương mại, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước trực thuộc Bộ Thương mại như sau: 1. Chuyển Công ty Thương mại kỹ thuật và Đầu tư PETEC sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trong đó công ty mẹ là công ty nhà nước. 2. Chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trong đó công ty mẹ là công ty cổ phần: - Công ty Xuất nhập khẩu INTIMEX. - Công ty Thực phẩm và Đầu tư công nghệ. - Công ty Thực phẩm miền Bắc. - Công ty Điện máy Hải Phòng. - Công ty Điện máy và Kỹ thuật công nghệ. - Công ty Giao nhận kho vận ngoại thương (Vietrans). - Công ty Giao nhận kho vận ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh (Vinatrans).
  2. - Công ty Máy và Phụ tùng. 3. Cổ phần hoá: Công ty Kinh doanh và Sản xuất vật tư hàng hoá. 4. Bán hoặc giao cho tập thể người lao động: Công ty Vật tư tổng hợp Hải Hưng. 5. Sáp nhập hoặc bán, giao: Công ty Xuất nhập khẩu với Cămpuchia. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Thương mại: 1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo Quyết định số 152/2002/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Thương mại và Quyết định này. 2. Quyết định chuyển các công ty nêu tại các khoản 1 và 2 Điều 1 Quyết định này sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo quy định hiện hành. 3. Căn cứ thực trạng của doanh nghiệp và quy định hiện hành, quyết định hình thức sắp xếp phù hợp đối với các công ty nêu tại các khoản 4 và 5 Điều 1 Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ trưởng Bộ Thương mại và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Như Điều 3; PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các PTT Chính phủ; - Ban Kinh tế Trung ương; - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; - BCĐ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, Nguyễn Tấn Dũng các Vụ: TH, KTTH, Công báo; - Lưu: VT, ĐMDN (3). HL.
Đồng bộ tài khoản