Quyết định Số: 197/QĐ-KTNN

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
5
download

Quyết định Số: 197/QĐ-KTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 197/qđ-ktnn', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 197/QĐ-KTNN

  1. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 197/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC VỤ QUAN HỆ QUỐC TẾ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước; Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Quan hệ quốc tế; Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-KTNN ngày 02/ 02/2010 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc cơ cấu lại các phòng trực thuộc Vụ Quan hệ quốc tế; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phòng Song phương trực thuộc Vụ Quan hệ quốc tế có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Vụ quản lý và thực hiện các hoạt động quan hệ và hợp tác quốc tế của Kiểm toán Nhà nước với Kiểm toán Nhà nước các nước và các tổ chức quốc tế gắn với từng quốc gia, cụ thể gồm các nhiệm vụ sau: 1. Xây dựng đề án chiến lược hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế về lĩnh vực kiểm toán nhà nước; 2. Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế dài hạn, trung hạn và ngắn hạn; 3. Chuẩn bị ý kiến, xây dựng các văn bản để đàm phán, ký kết, tham gia các điều ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực kiểm toán nhà nước; 4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kết quả đàm phán, thoả thuận hợp tác quốc tế và các điều ước quốc tế đã ký kết;
  2. 5. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo theo quy định kết quả đàm phán, thoả thuận hợp tác quốc tế và các điều ước quốc tế đã ký kết; 6. Đề xuất các biện pháp, cách thức thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế; 7. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý đoàn vào, đoàn ra, hội nghị, hội thảo quốc tế; 8. Hướng dẫn các thủ tục liên quan cho cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước được cử đi đào tạo, công tác tại nước ngoài, cho chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại Kiểm toán Nhà nước; 9. Xây dựng, tổ chức thực hiện, lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Phòng; 10. Lập kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; quản lý công chức, viên chức; theo dõi, quản lý hồ sơ công việc, tài sản và các nguồn lực khác thuộc phạm vi quản lý của Phòng; 11. Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng của phòng; 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ giao. Điều 2. Phòng Đa phương trực thuộc Vụ Quan hệ quốc tế có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Vụ quản lý và thực hiện các hoạt động quan hệ và hợp tác quốc tế của Kiểm toán Nhà nước với các tổ chức quốc tế có thành viên liên quan đến từ 2 quốc gia trở lên, cụ thể gồm các nhiệm vụ sau: 1. Xây dựng đề án chiến lược hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế về lĩnh vực kiểm toán nhà nước; 2. Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế dài hạn, trung hạn và ngắn hạn; 3. Chuẩn bị ý kiến, xây dựng các văn bản để đàm phán, ký kết, tham gia các điều ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực kiểm toán nhà nước; 4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kết quả đàm phán, thoả thuận hợp tác quốc tế và các điều ước quốc tế đã ký kết; 5. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo theo quy định kết quả đàm phán, thoả thuận hợp tác quốc tế và các điều ước quốc tế đã ký kết; 2
  3. 6. Đề xuất các biện pháp, cách thức thúc đẩy quan hệ hợp tác; 7. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý đoàn vào, đoàn ra, hội nghị, hội thảo quốc tế; 8. Hướng dẫn các thủ tục liên quan cho cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước được cử đi đào tạo, công tác tại nước ngoài, cho chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại Kiểm toán Nhà nước; 9. Theo dõi, đề xuất việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của KTNN với các tổ chức quốc tế; 10. Xây dựng, tổ chức thực hiện, lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Phòng; 11. Lập kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; quản lý công chức, viên chức; theo dõi, quản lý hồ sơ công việc, tài sản và các nguồn lực khác thuộc phạm vi quản lý của Phòng; 12. Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng của phòng; 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ giao. Điều 3. Phòng Tổng hợp và quản lý dự án trực thuộc Vụ Quan hệ quốc tế có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Vụ tìm kiếm, thực hiện và quản lý các chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Kiểm toán Nhà nước; thực hiện chức năng tổng hợp của Vụ, cụ thể gồm các nhiệm vụ sau: 1. Xây dựng các quy định về quản lý chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Kiểm toán Nhà nước; 2. Chủ trì và phối hợp với các phòng của Vụ và các đơn vị liên quan để tìm kiếm, khai thác, và xây dựng các văn kiện chương trình, dự án trước khi đàm phán ký kết; tổ chức thẩm định các chương trình dự án; kể cả việc việc sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn các chương trình, dự án; 3. Đề xuất phương án triển khai thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 4. Tham mưu, đề xuất việc xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, dự án; 3
  4. 5. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả triển khai chương trình, dự án hợp tác quốc tế của KTNN; 6. Quản lý hồ sơ, tài liệu của các chương trình, dự án theo quy định hiện hành; 7. Tổ chức thực hiện và quản lý đoàn vào, đoàn ra, hội nghị, hội thảo quốc tế; hướng dẫn các thủ tục liên quan cho cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước được cử đi đào tạo, công tác tại nước ngoài, cho chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại Kiểm toán Nhà nước trong khuôn khổ các chương trình, dự án; 8. Xây dựng, tổ chức thực hiện, lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác tháng, quý, năm của phòng; 9. Lập kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; quản lý công chức, viên chức; theo dõi, quản lý hồ sơ công việc, tài sản và các nguồn lực khác thuộc phạm vi quản lý của Phòng; 10. Xây dựng, quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác đối ngoại của Kiểm toán Nhà nước; 11. Tổng hợp kế hoạch công tác, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất của Vụ; 12. Quản lý hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước; 13. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; hành chính, văn thư, lưu trữ của Vụ; 14. Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng của phòng; 15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ giao. Điều 4. Việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của từng phòng do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2010. Quyết định này thay thế Quyết định số 1575/QĐ-KTNN ngày 30/12/2008 của Tổng KTNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc Vụ Quan hệ quốc tế. 4
  5. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Nơi nhận: - Như điều 5; - Lãnh đạo KTNN; - Các đơn vị trực thuộc KTNN; Vương Đình Huệ - Đảng uỷ KTNN; - BCH Công đoàn KTNN; - BCH Đoàn Thanh niên KTNN; - Lưu VT, Vụ TCCB (05) 5
Đồng bộ tài khoản