Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
90
lượt xem
10
download

Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg về tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 198/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 9 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 198/1999/Q -TTG NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 1999 V TI N LƯƠNG C A CÁN B , VIÊN CH C LÀM VI C T I BAN QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B trư ng B Xây d ng. QUY T NNH: i u 1. Quy nh ti n lương i v i cán b , viên ch c làm vi c t i Ban Qu n lý d án u tư xây d ng như sau: 1. Cán b , viên ch c làm vi c t i Ban Qu n lý d án u tư xây d ng tr c thu c B , ngành ho c a phương ư c x p lương chuyên môn, nghi p v và hư ng ph c p ch c v như quy nh i v i cán b , công ch c hành chính s nghi p t i Ngh nh s 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính s nghi p và l c lư ng vũ trang; cán b , viên ch c làm vi c t i Ban Qu n lý d án u tư xây d ng tr c thu c doanh nghi p ư c x p lương chuyên môn, nghi p v và hư ng ph c p ch c v như quy nh i v i viên ch c doanh nghi p t i Ngh nh s 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i trong các doanh nghi p. 2. Ban Qu n lý d án u tư xây d ng ư c áp d ng h s i u ch nh tăng thêm m c lương t i thi u quy nh t i Ngh nh s 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 c a Chính ph v i m i qu n lý ti n lương, thu nh p trong các doanh nghi p nhà nư c tr lương cho cán b , viên ch c ang làm vi c, nhưng vi c áp d ng này không làm tăng thêm chi phí qu n lý ư c trích theo quy nh hi n hành và không ư c b o lưu ti n lương khi thôi làm vi c t i Ban Qu n lý d án u tư xây d ng. i u 2. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký.
  2. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản