Quyết định số 198-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 198-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 198-TTg về việc nâng cấp Trường Trung học Sư phạm Quảng Trị thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 198-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 198-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NÂNG CẤP TRƯỜNG TRUNG HỌC SƯ PHẠM QUẢNGTRỊ THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định số90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệthống giáo dục Quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạocủa nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Xét đề nghị của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tào tại công văn số 685/KHTC ngày 30 tháng 01 năm1997, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nâng cấp Trường Trung học Sưphạm Quảng Trị thành Trường Cao đẳng Sư Phạm Quảng Trị. Điều 2. Trường Cao đẳng Sư Phạm QuảngTrị có nhiệm vụ: - Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trình độ Cao đẳng, - Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển Kinh tế -Xã hội. Điều 3. Trường Cao đẳng Sư Phạm QuảngTrị trực thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, chịu sự quản lý ngành của BộGiáo dục và Đào tạo, được hưởng các chính sách, chế độ do Nhà nước áp dụng chohệ thống các Trường Đại học và Cao đẳng. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau15 ngày kể từ ngày ký. Điều 5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. Nguyễn Khánh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản