Quyết định số 1995/2004/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 1995/2004/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1995/2004/QĐ-BYT về việc ban hành quy định việc cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện và mẫu Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1995/2004/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 1995/2004/Q -BYT Hà N i , ngày 04 tháng 06 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH VI C C P, QU N LÝ, S D NG GI Y CH NG NH N HI N MÁU TÌNH NGUY N VÀ M U GI Y CH NG NH N HI N MÁU TÌNH NGUY N B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15-5-2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 43/2000/Q -TTg ngày 7-4-2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c v n ng và khuy n khích nhân dân hi n máu tình nguy n; Căn c Quy t nh s 198/2001/Q -TTg ngày 28-12-2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình an toàn truy n máu; Căn c Thông tư liên t ch s 12/2004/TTLB-BYT-BTC c a B Y t và B Tài chính ngày 25-2-2004 v vi c hư ng d n m c giá cho m t ơn v máu t tiêu chu n; Theo ngh c a V trư ng V i u tr - B Y t , QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này: 1. Quy nh v vi c c p, s d ng và qu n lý Gi y ch ng nh n hi n máu tình nguy n. 2. M u Gi y ch ng nh n hi n máu tình nguy n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V i u tr , V trư ng V Pháp ch , V trư ng V K ho ch - Tài chính, Vi n trư ng Vi n Huy t h c và Truy n máu Trung ương, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng QUY NNH VI C C P, QU N LÝ VÀ S D NG GI Y CH NG NH N HI N MÁU TÌNH NGUY N (Ban hành kèm theo Quy t inh s 1995/2004/Q -BYT ngày 4/6/2004 c a B trư ng B Yt )
  2. I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Gi y ch ng nh n hi n máu tình nguy n ban hành kèm theo Quy t nh này ư c s d ng th ng nh t trong các cơ s y t công l p có ch c năng thu gom máu, c p cho ngư i hi n máu tình nguy n th c hi n theo Thông tư liên t ch s 12/2004/TTLB- BYT-BTC ngày 25-2-2004 c a B Y t và B Tài chính v vi c hư ng d n m c giá cho m t ơn v máu t tiêu chuNn. 2. Gi y ch ng nh n hi n máu tình nguy n nh m tôn vinh nghĩa c cao p c a ngư i hi n máu. 3. Gi y ch ng nh n hi n máu tình nguy n có giá tr mi n phí truy n máu khi b n thân ngư i hi n máu tình nguy n có nhu c u truy n máu t i các cơ s y t công l p trong toàn qu c. II. NH NG QUY NNH C TH 1. Vi n Huy t h c và Truy n máu Trung ương có trách nhi m: T ch c in n, qu n lý và c p phát Gi y ch ng nh n hi n máu tình nguy n cho các cơ s y t công l p có nhi m v thu gom, sàng l c, lưu tr máu trong toàn qu c. 2. Cơ s y t thu gom máu có trách nhi m: a) Hàng năm, các cơ s thu gom máu ph i h p v i Ban ch o hi n máu nhân o các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p k ho ch v s lư ng Gi y ch ng nh n hi n máu tình nguy n c n s d ng g i cho Vi n Huy t h c - Truy n máu Trung ương, nh n Gi y ch ng nh n t i vi n Huy t h c - Truy n máu Trung ương. b) Tr c ti p c p Gi y ch ng nh n hi n máu tình nguy n cho ngư i hi n máu ngay sau khi nh n máu t i i m hi n máu tình nguy n. m b o ghi y n i dung trên Gi y ch ng nh n theo quy nh, ch vi t ph i rõ ràng, s ch p, không tNy xóa. c) Vi c c p Gi y ch ng nh n hi n máu tình nguy n cho ngư i hi n máu ph i th c hi n công khai và m b o úng i tư ng. M i l n hi n máu tình nguy n s ư c c p 01 Gi y ch ng nh n hi n máu tình nguy n. d) Cơ s y t có trách nhi m l p s theo dõi vi c c p Gi y ch ng nh n theo s serie in trên Gi y ch ng nh n, báo cáo Ban ch o cùng c p v danh sách ngư i ã tham gia hi n máu tình nguy n, s máu ã thu gom, s Gi y ch ng nh n ã c p. 3. Ban ch o hi n máu nhân o t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: Qu n lý s lư ng Gi y ch ng nh n hi n máu tình nguy n và danh sách ngư i hi n máu ã ư c c p Gi y ch ng nh n, ng th i g i danh sách ngư i ã hi n máu, s lư ng máu ã hi n tương ng v i s serie c a Gi y ch ng nh n ã c p v Vi n Huy t h c - Truy n máu Trung ương qu n lý th ng nh t toàn qu c. 4. Các cơ s khám ch a b nh công l p có trách nhi m: a) Truy n máu mi n phí cho ngư i hi n máu tình nguy n khi có nhu c u, s lư ng máu truy n mi n phí t i a b ng s lư ng máu ã hi n ư c ghi trong Gi y ch ng nh n hi n máu tình nguy n. b) Sau khi truy n máu, cơ s y t có trách nhi m ký tên, óng d u vào m t sau Gi y ch ng nh n (ph u dành riêng cho các cơ s y t ). 5. Ngư i hi n máu tình nguy n có trách nhi m: gi gìn, b o qu n Gi y ch ng nh n, m b o không rách nát, không tNy xóa và xu t trình Gi y ch ng nh n khi có nhu c u truy n máu cho b n thân v i các cơ s y t công l p.
  3. 6. Gi y ch ng nh n hi n máu tình nguy n không còn giá tr ư c truy n máu mi n phí khi ngư i hi n máu ã ư c truy n máu mi n phí b ng úng s máu ã hi n (do cơ s y t xác nh n trên Gi y ch ng nh n) ho c Gi y ch ng nh n b rách nát, tNy xóa. 7. M t s n i dung c n chú ý: a ch : Ghi rõ a ch thư ng trú c a ngư i hi n máu tình nguy n. ơn v ti p nh n máu: C n ghi rõ tên cơ s y t th c hi n thu gom máu. S lư ng: ánh d u (x) vào ô tr ng ng v i s lư ng máu thu gom. M U GI Y CH NG NH N HI N MÁU TÌNH NGUY N (Ban hành kèm theo quy t nh s 1995/2004/q -BYT ngày 04/06/2004 c a B Trư ng B Y T )
  4. BAN CH O HI N MÁU NHÂN CH NG NH N C A CƠ S YT Ã O T NH/THÀNH PH ........... TRUY N MÁU GI Y CH NG NH N HI N MÁU Ngày.......tháng .........năm TÌNH NGUY N S lư ng:..........ml 1 4 HI N MÁU C U NGƯ I - M T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGHĨA C CAO P NAM + Gi y ch ng nh n này ư c giao cho c l p - T do - H nh phúc ngư i hi n máu sau m i l m hi n máu tình GI Y CH NG NH N HI N MÁU nguy n. TÌNH NGUY N + Có giá tr truy n máu mi m phí b ng s lư ng máu ã hi n, khi b n thân ngư i Ban ch o hi n máu nhân o t nh/thành hi n máu có nhu c u s d ng máu, t i t t c ph :.............. các cơ s y t công l p trên toàn qu c. Ch ng nh n: + Ngư i hi n máu c n xu t trình Gi y Ông/Bà:............................................................ ch ng nh n này làm cơ s cho các cơ s y t th c hi n vi c truy n máu mi n phí. Sinh ngày: ............/............../............. + Cơ s y t có trách nhi m ký, óng d u, a ch :.............................................................. xác nh n s lư ng máu ã truy n mi n phí S CMND:......................................................... cho ngư i hi n máu vào gi y ch ng nh n. ã hi n máu tình nguy n KHI C N, XIN VUI LÒNG LIÊN H : T i cơ s ti p nh n máu: .................................. B nh vi n a khoa các t nh, thành ph . S lư ng: 1 ơn v 250ml 350ml 450ml Ban ch o hi n máu nhân o c a các t nh/thành ph . Ngư i b nh luôn ghi ơn t m lòng nhân ái c a Ông /Bà. Vi n Huy t h c - Truy n máu Trung ương: - a ch : S 78 ư ng Gi i Phóng - Hà Nhóm .....ngày.....tháng.....năm...... N i máu:.... T/M BAN CH O - i n tho i: (04).8.686.008 – 8686.582 (Ký tên, óng d u) 2 S : ............... 3 Gi y ch ng nh n g m có 4 trang, kích thư c m i trang 12 x 9,5cm, N n trang 1,4 (m t ngoài) màu ; n n trang 2,3 (m t trong) màu vàng nh t.
Đồng bộ tài khoản