Quyết định số 2-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
38
lượt xem
5
download

Quyết định số 2-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2-ct', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2-CT Hà N i, ngày 02 tháng 1 năm 1985 QUY T NNH C A CH TNCH H I NG B TRƯ NG S 2-CT NGÀY 2 THÁNG 1 NĂM 1985 V VI C B SUNG, S A I M T S CH I V I CÔNG NHÂN, VIÊN CH C, CÁC L C LƯ NG VŨ TRANG, CÁN B XÃ, B N CÔNG TÁC XÃ, HUY N BIÊN GI I VI T - TRUNG. CH TNCH H I NG B TRƯ NG Xét nhu c u b o v biên gi i phía B c và t ng bư c n nh i s ng công nhân, viên ch c, các l c lư ng vũ trang, cán b xã, b n công tác xã, huy n biên gi i Vi t -Trung; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng, QUY T NNH i u 1.- Nay s a i và b sung m t s ch i v i công nhân, viên ch c, các l c lư ng vũ trang, cán b xã, b n công tác xã, huy n biên gi i Vi t - Trung như sau: A. I V I CÔNG NHÂN, VIÊN CH C ANG CÔNG TÁC công nhân, viên ch c có i u ki n n nh và t ng bư c c i thi n i s ng b n thân và gia ình, U ban nhân dân các c p có trách nhi m giúp , t o i u ki n công nhân, viên ch c phát tri n kinh t gia ình theo hư ng: 1. Gia ình ho c cá nhân công nhân, viên ch c c n t tăng gia s n xu t thì ư c c p t, giúp gi ng, cho vay v n theo kh năng c a a phương. 2. Tuỳ i u ki n t ng nơi, giao t, giao r ng cho gia ình công nhân, viên ch c ho c cơ quan, xí nghi p như i v i h p tác xã nông nghi p. 3. i v i công nhân, viên ch c có tay ngh làm các m t hàng ti u, th công nghi p ph c v s n xu t và i s ng trong a phương ho c làm hàng xu t khNu, c n t o i u ki n anh ch em s n xu t và giúp tiêu th s n phNm. Các ngành n i thương, ngo i thương, liên hi p xã ti u, th công nghi p, nông nghi p, lâm nghi p có trách nhi m giúp v m t k thu t, bán nguyên v t li u, d ng c s n xu t và ký k t h p ng kinh t gi a cơ quan t hàng v i công nhân viên ch c. Ngân hàng cho vay v n s n xu t v i i u ki n d dàng, t l lãi su t th p nh t
  2. B. I V I CÔNG NHÂN, VIÊN CH C M I Ư C I U NG N 1. C n m b o b ng hi n v t nh ng trang c p ban u cho công nhân, viên ch c ư c i u ng t mi n xuôi lên mi n núi như Ch th s 110-H BT ngày 13-10- 1981 c a H i ng B trư ng. N u công nhân, viên ch c yêu c u c p ti n thay hi n v t thì ư c c p theo giá kinh doanh thương nghi p a phương. Tuỳ kh năng qu hàng hoá c a t nh mà bán thêm nh ng dùng thi t y u cho s n xu t và sinh ho t. 2. Trư ng h p công nhân, viên ch c có gia ình cùng i thì cơ quan i u i có trách nhi m b trí phương ti n ưa n nơi m i. Ti n tàu xe, cư c phí hành lý áp d ng theo ch hi n hành và do cơ quan, xí nghi p i u i ài th . N u cơ quan s d ng không b trí ư c nơi và công nhân, viên ch c có yêu c u làm nhà thì U ban nhân dân a phương căn c vào kh năng c a a phương c p t làm nhà theo s lư ng nhân khNu cư trú và bán nguyên li u theo giá kinh doanh thương nghi p. N u gia ình làm nông nghi p thì c p t canh tác và bán lương th c theo Thông tư s 46-LT/VP ngày 30-4-1981 c a B Lương th c cho nh ng ngư i trong gia ình. N u v con có tiêu chuNn và a phương có nhu c u thì tuy n d ng vào cơ quan, xí nghi p, k c v con cán b dân t c ít ngư i cơ s xã, b n. 3. i v i công nhân, viên ch c ư c i u ng lên công tác mi n núi, n u sau này m t th i gian công tác s c kho y u, tu i cao, hoàn c nh gia ình khó khăn, ư c cơ quan qu n lý ng ý cho chuy n v xuôi thì nơi i u ng công nhân, viên ch c i có trách nhi m ti p nh n tr l i và b trí công tác thích h p. i u 2.- t kho n ph c p hàng tháng công nhân, viên ch c, l c lư ng vũ trang, cán v xã, b n công tác xã, huy n biên gi i Vi t - Trung như sau: 1. Ph c p b ng 100% lương chính (m i) cho các i tư ng sau ây ang công tác các xã biên gi i Vi t - Trung: - Công nhân, viên ch c trong các cơ quan, xí nghi p. - Sĩ quan, quân nhân, chuyên nghi p Quân i nhân dân Vi t Nam. - Sĩ quan, h sĩ quan, chi n sĩ thu c B N i v . - Ph c p b ng 100% sinh ho t phí cho cán b xã, cán b b n. - Ph c p b ng 100% sinh ho t phí c a h sĩ quan và chi n sĩ Quân i nhân dân Vi t Nam tính trên 3 kho n ti n ăn, ph c p quân hàm (ti n tiêu v t), và ph c p theo Quy t nh s 135-H BT ngày 17-8-1982 c a H i ng B trư ng. 2. Ph c p b ng 80% lương chính (m i) cho các i tư ng sau ây ang công tác các hu ên biên gi i Vi t - Trung:
  3. - Công nhân, viên ch c trong các cơ quan, xí nghi p. - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p Quân i nhân dân Vi t Nam. - Sĩ quan, h sĩ quan, chi n sĩ thu c B N i v . - Ph c p b ng 80% sinh ho t phí cho cán b xã, cán b b n. - Ph c p b ng 80% sinh ho t phí c a h sĩ quan, chi n sĩ Quân i nhân dânVi t Nam tính trên 3 kho n ti n ăn, ph c p quân hàm (ti n tiêu v t) và ph c p theo Quy t nh s 135-H BT ngày 17-8-1982 c a H i ng B trư ng. Khi th c hi n ph c p này thì không áp d ng các kho n ph c p khu v c, ph c p khuy n khích theo Ch th s 110-H BT ngày 13-10-1981 c a H i ng B trư ng và ph c p chi n u c a l c lư ng vũ trang. Riêng các kho n ph c p khu v c hi n ang hư ng v n ang ư c dùng làm cơ s tính tr c p ngh hưu, m t s c lao ng. i u 3.- B sung và s a i ch i v i cán b xã, b n các huy n biên gi i Vi t - Trung. 1. Cán b xã, b n ư c hư ng sinh ho t phí theo Quy t nh s 111-H BT ngày 13- 10-1981 c a H i ng B trư ng. 2. Cán b xã, b n ư c hư ng các ch : - ư c mua lương th c, th c phNm và m t s hàng công ngh phNm như công nhân, viên ch c trong biên ch Nhà nư c. - ư c mua 5 mét v i/năm theo giá bán th ng nh t cho công nhân, viên ch c Nhà nư c, ngân sách huy n bù ti n phi u v i. - N u gia ình b thiên tai, ch ho thì ư c U ban nhân dân các c p giúp kh c ph c h u qu k p th i. 3. U ban nhân dân các t nh biên gi i Vi t - Trung xét nhu c u c th c a m i xã v m i m t công tác, trư c h t là công tác an ninh, c ng c qu c phòng mà l p các t công tác tr c thu c t nh và huy n. M i t công tác có t 3 n 5 ngư i. S ngư i này trư c h t ph i l y t ơn v trong t nh mà tăng cư ng cho xã biên gi i và xã vùng cao c a huy n biên gi i, n u thi u thì m i tuy n thêm. i u 4.- B sung ch ào t o cán b dân t c ít ngư i các xã, huy n biên gi i Vi t - Trung. 1. Con em cán b dân t c ít ngư i xã, huy n biên gi i ư c huy n, t nh ưu tiên nh n vào các trư ng ph thông vùng cao do Nhà nư c nuôi d y. Sau khi h c xong ư c xét ch n ưa i ào t o theo k ho ch c a t nh theo hư ng: - N u ã t t nghi p ph thông trung h c thì huy n, t nh xem xét, gi i thi u vào các trư ng cao ng, i h c mi n núi ho c m t s ngành ngh c n thi t các trư ng cao
  4. ng, i h c, mi n núi ho c m t s ngành ngh c n thi t các trư ng cao ng, i h c mi n núi không có. i v i s h c sinh này ch c n ki m tra văn hoá, không ph i thi tuy n như h c sinh khác. - N u ã t t nghi p ph thông cơ s thì huy n xét gi i thi u th ng vào các trư ng trung h c chuyên nghi p ho c d y ngh c a t nh, n u t nh không có trư ng thì cho vào h c t i các trư ng trung h c chuyên nghi p, d y ngh c a Trung ương ho c c a t nh b n. - H c sinh n h c t i các các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, d y ngh , ngoài ch cung c p lương th c, th c phNm như các h c sinh khác, còn ư c c p qu n áo, chăn màn, gi y bút, ti n tàu xe i v , tương t như các trư ng ph thông vùng cao do Nhà nư c nuôi d y. Riêng v h c b ng nâng lên 100 ng ngư i/tháng. 2. Các trư ng có trách nhi m thu nh n s h c sinh nói trên theo chính sách mà gi i quy t ch ; n u thi u kinh phí ào t o, c n l p k ho ch xin U ban nhân dân t nh (n u trư ng thu c t nh qu n lý) ho c trình các B ch qu n (n u trư ng thu c Trung ương qu n lý) c p b sung. Sau khi t t nghi p, nhà trư ng tr s h c sinh này v cho U ban Nhân dân t nh nơi ưa i ào t o b trí công tác. i u 5.- B sung m t s ch khác. 1. V lương th c. U ban nhân dân các c p có trách nhi m ôn c, ki m tra, t o i u ki n các c a hàng lương th c b o m cung c p g o cho công nhân, viên ch c, l c lư ng vũ trang, cán b xã, b n ư c mua úng kỳ theo tiêu chuNn các i tư ng trên yên tâm làm nhi m v gi dân, gi u t, s n xu t và chi n u. 2. Ch ngh phép năm. Công nhân, viên ch c Nhà nư c công tác huy n biên gi i Vi t - Trung ư c ngh phép 20ngày/năm, không tính th i gian i ư ng, ch thanh toán th c hi n theo Ch th s 110-H BT ngày 13-10-1981 c a H i ng B trư ng. Ngành công an và giao thông v n t i t o m i i u ki n i l i thu n ti n. Công nhân, viên ch c thu c các dân t c ít ngư i mà gia ình s ng ch y u b ng nương r y thì có th ngh phép theo mùa, v , m i năm hai l n vào các d p tr ng t a và thu ho ch, nhưng c ng th i gian ngh c năm không quá 2 tháng. 3. Ch i u dư ng, an dư ng, tham quan. Ban T ch c Trung ương, B Y t , T ng Công oàn Vi t Nam ph i quan tâm y n cán b công tác mi n núi khi xét ch i ch a b nh, i u dư ng trong nư c và ngoài nư c. Hàng năm, Ban T ch c Trung ương có k ho ch t ch c cho cán b dân r c ít ngư i i tham quan mi n xuôi, thành ph , khu công nghi p. T ng t nh mi n núi ph i t ch c cơ s i u dư ng, có th cùng các t nh k t nghĩa ph i h p ưa cán b ã ho t ng lâu năm mi n núi (bao g m c cán b ngư i dân t c và cán b ngư i mi n xuôi lên công tác lâu năm mi n núi) i tham quan, ngh ngơi.
  5. 4. i v i cán b khoa h c, k thu t. U ban Khoa h c và k thu t t nh c n n m ch c l c lư ng cán b khoa h c, k thu t do a phương qu n lý có k ho ch s d ng h p lý năng l c chuyên môn, khuy n khích thích áng nh ng ti n b khoa h c k thu t và có k ho ch b i dư ng các m t chính tr , khoa h c k thu t. i u 6.- B Lao ng cùng Ban T ch c Trung ương, Ban Dân t c Trung ương, Ban T ch c Chính ph hư ng d n c th vi c thi hành quy t nh này. Các B theo ch c năng hư ng d n c th ph n vi c thu c B mình ph trách, U ban nhân dân các t nh biên gi i có trách nhi m thi hành quy t nh trong a phương. Quy t nh này thay th Công i n s 345- K ngày 28-5-1984 c a H i ng B trư ng và thi hành k t ngày 1 tháng 1 năm 1985. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản