Quyết định số 20/1998/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định số 20/1998/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20/1998/QĐ-UB về việc ban hành bản quy định thực hiện Nghị định 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà nội để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích Quốc gia, lợi ích cộng cộng do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/1998/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ------------ ------------------ S : 20/1998/QĐ-UB Hà n i, ngày 30 tháng 6 năm 1998 QUY T Đ NH C A UBND THÀNH PH BAN HÀNH B N QUY Đ NH TH C HI N NGH Đ NH 22/1998/NĐ-CP NGÀY 24/4/1998 C A CHÍNH PH V Đ N BÙ THI T H I KHI NHÀ NƯ C THU H I Đ T TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I Đ S D NG VÀO M C ĐÍCH QU C PHÒNG, AN NINH, L I ÍCH QU C GIA, L I ÍCH C NG C NG U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c HĐND và UBND; Căn c Lu t đ t đai năm 1993; Căn c Ngh đ nh 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph v đ n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i đ t đ s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh, l i ích Qu c gia, l i ích c ng c ng; Xét đ ngh c a Giám đ c S Tài chính - V t giá t i t trình s 2938/TT-TCVG ngày 22 tháng 6 năm 1998. QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này b n quy đ nh th c hi n Ngh đ nh 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph trên đ a bàn Thành ph Hà n i. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th cho Quy t đ nh 3528/QĐ- UB ngày 13/9/1997 c a UBND Thành ph Hà n i. Đi u 3: Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph , Giám đ c các S , Ban, Ngành thu c Thành ph , Ch t ch UBND các Qu n, huy n, các t ch c, cá nhân có liên quan và ch đ u tư có d án đ u tư trên đ a bàn Thành ph Hà n i ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH T CH Hoàng Văn Nghiên QUY Đ NH TH C HI N NGH Đ NH 22/1998/NĐ-CP NGÀY 24/4/1998 C A CHÍNH PH V Đ N BÙ THI T H I KHI NHÀ NƯ C THU H I Đ T TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I Đ S D NG VÀOM C ĐÍCH QU C PHÒNG, AN NINH, L I ÍCH QU C GIA, L I ÍCH C NG C NG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 20/1998/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 1998 c a UBND Thành ph Hà n i ) Chương 1: NH NG QUY D NH CHUNG Đi u 1: Ph m vi quy đ nh: - Vi c đ n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i đ t trên đ a bàn Thành ph Hà n i đ s d ng vào m c đích qu c phòng an ninh, l i ích qu c gia, l i ích c ng c ng ph i tuân theo Ngh đ nh 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph .
  2. - B n quy đ nh này c th hoá m t s n i dung v chính sách đ n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i đ t trên đ a bàn Thành ph Hà n i theo u quy n c a Chính ph t i Ngh đ nh 22/1998/NĐ-CP; đ ng th i quy đ nh rõ m t s n i dung cho phù h p v i đ c đi m c th v qu n lý, s d ng đ t đai và xây d ng trên đ a bàn Hà n i. Đi u 2: Đ nh nghĩa m t s d ng m c đích s d ng đ t; 1. Đ t đô th : + Theo đi u 55 c a Lu t đ t đai năm 1993 : đ t đô th là đ t n i thành, n i th xã, th tr n đư c s d ng đ xây d ng nhà , tr s c a các cơ quan, t ch c, các cơ s s n xu t, kinh doanh, cơ s h t ng ph c v l i ích c ng c ng, qu c phòng, an ninh và các m c đích khác. + Phân lo i đ t đô th theo đi u 2 Ngh đ nh 88/CP ngày 17/8/1994: Căn c vào m c đích s d ng ch y u, đ t đô th đư c phân thành các lo i sau đây: - Đ t s d ng vào m c đích c ng c ng. - Đ t s d ng cho qu c phòng, an ninh. -Đ t - Đ t chuyên dùng, - Đ t nông nghi p, đ t lâm nghi p. - Đ t chưa s d ng. + Đ t t i đô th : là đ t dùng đ xây d ng nhà , các công trình ph c v nhu c u phù h p v i quy ho ch đã đư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n phê duy t. 2. Đ t nông nghi p, đ t lâm nghi p: + Đ t nông nghi p là đ t đư c xác đ nh ch y u đ s d ng vào s n xu t nông nghi p như tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n ho c nghiên c u thí nghi m v nông nghi p. + Đ t lâm nghi p là đ t đư c xác đ nh ch y u đ s d ng vào s n xu t lâm nghi p g m đ t có r ng t nhiên, đ t đang có r ng tr ng và đ t đ s d ng vào m c đích lâm nghi p như tr ng r ng, khoanh nuôi, b o v đ ph c h i t nhiên, nuôi dư ng làm giàu r ng, nghiên c u thí nghi m v lâm nghi p. 3. Đ t thu c nông thôn: Đ t c a m i h gia đình nông thôn bao g m đ t đ làm nhà và các công trình ph c v cho đ i s ng gia đình. Đi u 3: Đ t thu h i s d ng vào vi c di dân tái đ nh cư đ gi i phóng m t b ng, xây d ng công trình ph c v m c đích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích c ng c ng cũng áp d ng chính sách đ n bù thi t h i như đ i v i đ t thu h i đ xây d ng các công trình đó. Chương 2: Đ N BÙ THI T H I V Đ T Đi u 4: Đ n bù thi t h i đ i v i đ t nông nghi p, đ t lâm nghi p (Th c hi n đi u 9 Ngh đ nh 22/1998/NĐ-CP): Khi thu h i đ t nông nghi p, đ t lâm nghi p thì ngư i b thu h i đ t đư c đ n bù b ng đ t theo di n tích và h ng đ t c a đ t b thu h i. N u không có đ t đ n bù thì ngư i b thu h i đ t đư c đ n bù b ng ti n theo giá đ t nông nghi p, lâm nghi p. Đi u 5: Đ n bù thi t h i v đ t t i đô th : (Th c hi n kho n 6 đi u 10 Ngh đ nh 22/1998/NĐ-CP): Đ i v i đ t đô th : h gia đình, cá nhân có khuôn viên đ t trong đó có đ t đang , đ t nông nghi p, đ t lâm nghi p đang s d ng n đ nh không tranh ch p (đư c chính quy n đ a phương xác nh n) mà không có gi y t xác đ nh di n tích đ t dùng đ ; khi thu h i đ t gi i phóng m t b ng đư c đ n bù như sau:
  3. a. Trư ng h p di n tích đ t đang s d ng nh hơn ho c b ng 120m2 đ i v i n i thành, 180m2 đ i v i n i th xã, th tr n: Di n tích đ t th c t b thu h i đư c đ n bù b ng ti n theo giá đ t t i đô th . b. Trư ng h p di n tích đ t đang s d ngl n hơn 120m2 đ i v i n i thành, 180m2 đ i v i n i th xã, th tr n: Di n tích đ t t i đa đư c đ n bù theo giá đ t t i đô th là 120m2 đ i v i n i thành, 180m2 đ i v i n i th xã th tr n. Ph n di n tích còn l i đư c đ n bù theo giá đ t nông nghi p, lâm nghi p nhân h s đi u ch nh K theo quy đ nh c a UBND Thành ph . Đi u 6: B trí nơi cho các h gia đình t i khu tái đ nh cư: (th c hi n kho n 3, kho n 4 đi u 10 và đi u 11, đi u 30 Ngh đ nh 22/1998/NĐ-CP): Vi c gi i quy t ch cho ngư i s d ng nhà, đ t b thu h i th c hi n theo nguyên t c sau: 1. Ngư i s d ng nhà, đ t t i khu v c n i thành, n i th xã, th tr n khi b thu h i thì ch y u đư c đ n bù b ng nhà ho c b ng ti n. Vi c gi i quy t nhà quy đ nh như sau: a. Nhà b thu h i gi i phóng m t b ng thu c s h u Nhà nư c (Nhà đang thuê Nhà nư c ho c t ch c t qu n): Ngư i b thu h i đư c ti p t c thuê nhà thu c s h u Nhà nư c theo giá quy đ nh t i Quy t đ nh 118/TTg ngày 27/11/1992 c a Th tư ng Chính ph ho c đư c mua nhà m i có di n tích không th p hơn di n tích b thu h i. C th như sau: + Trư ng h p đư c mua nhà 1 t ng ho c nhà nhi u t ng (không ph i nhà chung cư) b trí cho 1 h s d ng: - N u di n tích nhà bán tương đương di n tích thu h i: Giá bán nhà tính theo m c giá chu n t i thi u xây d ng nhà m i do UBND Thành ph quy đ nh. Giá đ t b ng 40% theo quy đ nh. - N u di n tích nhà bán l n hơn di n tích thu h i: Ph n chênh l ch di n tích bán theo giá nhà đ m b o kinh doanh (giá Quy t đ nh xây d ng nhà), giá đ t b ng 100% theo quy đ nh. + Trư ng h p đư c mua nhà chung cư cao t ng. Giá bán nhà cũng theo quy đ nh như trư ng h p trên nhưng đư c mi n toàn b ti n s d ng đ t. b. Nhà tư nhân b thu h i gi i phóng m t b ng: Đư c mua nhà m i có di n tích không th p hơn di n tích nhà, đ t b thu h i (nhưng không vư t quá m c di n tích t i đa đã quy đ nh t i kho n 2 đi u này). C th như sau: + Trư ng h p đư c mua nhà 1 t ng ho c nhà nhi u t ng (không ph i nhà chung cư) b trí cho 1 h s d ng: - N u di n tích nhà bán tương đương di n tích nhà, đ t b thu h i: Giá bán nhà tính theo khung giá đã đ n bù cho di n tích nhà b thu h i, giá đ t b ng 100% theo quy đ nh. - N u di n tích nhà bán l n hơn di n tích nhà, đ t b thu h i: Ph n chênh l ch di n tích bán theo giá nhà đ m b o kinh doanh (Giá quy t toán xây d ng nhà), giá đ t b ng 100% theo quy đ nh. + Trư ng h p đư c mua nhà chung cư cao t ng: Giá bán nhà cũng theo quy đ nh như trư ng h p trên nhưng đư c mi n toàn b ti n s d ng đ t. + Đ i v i c 2 trư ng h p trên n u di n tích nhà đư c mua t i nơi m i nh hơn di n tích nhà, đ t b thu h i thì ph n chênh l ch này ngoài ph n đư c đ n bù, còn đư c h tr 10% giá đ t t i nơi b thu h i do Thành ph quy đ nh. 2. Khi chưa có qu nhà thì ngư i có đ t b thu h i đư c xét giao đ t. Ch s d ng đ t có m t trong các đi u ki n theo quy đ nh t i đi u 6 Ngh đ nh 22/1998/NĐ-CP, có h kh u t i Hà n i, khi Nhà nư c thu h i đ t, n u đư c xét giao đ t thì theo tiêu chu n như sau: a. N u di n tích b thu h i toàn b b ng ho c nh hơn các m c di n tích quy đ nh dư i đây thì đư c giao b ng 100% di n tích b thu h i: - 60m2 đ i v i khu v c n i thành. - 80m2 đ i v i khu v c n i th xã, th tr n, các phư ng (trư c đây là xã) m i đư c thành l p t sau năm 1993. - 120m2 đ i v i khu v c nông thôn đ ng b ng. - 160m2 đ i v i khu v c nông thôn trung du.
  4. - 200m2 đ i v i khu v c nông thôn mi n núi. Vi c phân lo i xã nông thôn đ ng b ng, trung du, mi n núi áp d ng theo Quy t đ nh 3519/QĐ-UB ngày 12/9/1997 c a UBND Thành ph Hà n i. b. N u di n tích b thu h i toàn b l n hơn các m c quy đ nh t i m c a. trên đây thì đư c giao đ theo m c a. và giao b sung b ng 50% ph n di n tích chênh l ch, nhưng t ng di n tích đ t đư c giao không l n hơn 1,5 l n đ i v i đ t đô th và không l n hơn 2 l n đ i v i đ t nông thôn so v i m c quy đ nh t i m c a. trên. c. Trư ng h p Nhà nư c thu h i toàn b đ t c a ngư i đang s d ng mà di n tích b thu h i nh hơn 40m2 (đ i v i đ t t i đô th ) 100m2 (đ i v i đ t t i nông thôn) thì ngư i có đ t b thu h i đư c đ n bù b ng ti n, có th đư c xét mua nhà ho c xét giao đ t b sung cho đ m c giao đ t t i thi u theo quy đ nh t i kho n 2 đi u 30 Ngh đ nh 22/1998/NĐ-CP (40m2 đ i v i đ t t i đô th ; 100m2 đ i v i đ t thu c nông thôn), nhưng ph n di n tích giao b sung ph i n p ti n s d ng đ t theo giá đ t do UBND Thành ph quy đ nh nhân h s đi u ch nh như sau: + K= 1,5 đ i v i trư ng h p đư c giao đ t tái đ nh cư t i đô th . + K = 1,0 đ i v i trư ng h p đư c giao đ t tái đ nh cư t i vùng nông thôn. Đi u 7: X lý m t s trư ng h p c th v đ t (th c hi n kho n 1,3 đi u 12 Ngh đ nh 22/1998/NĐ- CP): 1. Trư ng h p Nhà nư c thu h i m t ph n đ t c a ngư i đang s d ng: - N u ph n di n tích còn l i ngoài ch gi i gi i phóng m t b ng l n hơn ho c b ng 20m2 thì ch s d ng đ t đư c đ n bù b ng ti n đ i v i di n tích b thu h i, ph n di n tích còn l i ph i xây d ng công trình theo quy ho ch - Ki n trúc đư c cơ quan có th m quy n Nhà nư c cho phép. - N u ph n di n tích còn l i dư i 20m2 ho c t 20m2 tr lên nhưng hình th th a đ t không xây d ng đư c theo quy ho ch - ki n trúc thì khuy n khích h chuy n như ng cho các h lân c n ho c Nhà nư c thu h i toàn b đ s d ng vào m c đích khác và ch s d ng đ t đư c đ n bù th ng nh t theo chính sách chung. 2. Trư ng h p b thu h i đ t c a ngư i l n chi m đ t trái phép: N u đ i tư ng b thu h i toàn b đ t và không còn nơi nào khác, có h kh u t i Hà n i thì có th đư c xem xét mua nhà theo giá đ m b o kinh doanh. Chương 3: Đ N BÙ THI T H I V TÀI S N Đi u 8: Đ n bù thi t h i v nhà, công trình ki n trúc (th c hi n đi u 17 Ngh đ nh 22/1998/NĐ-CP); Ch s h u tài s n theo quy đ nh t i kho n 2 đi u 16 Ngh đ nh 22/1998/NĐ-CP khi Nhà nư c thu h i đ t mà b thi t h i v tài s n thì đư c đ n bù theo m c quy đ nh t i đi u 17 c a Ngh đ nh 22/1998/NĐ-CP. Căn c đ tính ti n đ n bù nhà là c p nhà và đơn giá xây d ng theo Quy t đ nh c a UBND Thành ph . Đơn giá đ n bù nhà dư i c p 4, nhà t m, công trình ph theo quy đ nh c a liên S Tài chính - V t giá - xây d ng. 1. Đ n bù thi t h i v nhà và v t ki n trúc: - Bi t th và nhà c p I, II, III đ n bù theo giá tr còn l i và ngoài ph n đư c đ n bù theo giá tr còn l i ch s h u tài s n còn đư c tr c p thêm 50% giá tr kh u hao đư c xác đ nh t i phương án đ n bù nhưng t ng m c đ n bù không th p hơn 60% so v i giá xây d ng m i. Nhà c p IV, nhà t m dư i c p IV, các công trình ph đ n bù theo đơn giá xây d ng m i. - V t ki n trúc các công trình xây d ng khác đư c đ n bù theo đơn giá d toán do các cơ quan chuyên ngành quy đ nh. 2. Các cơ quan Nhà nư c, các t ch c chính tr xã h i, đơn v l c lư ng vũ trang nhân dân, các t ch c kinh t có tài s n là nhà c a v t ki n trúc ph i phá d gi i phóng m t b ng mà tài s n đó đư c đ u tư b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c thì không đư c đ n bù thi t h i v tài s n (v n lên
  5. phương án đ n bù) và đư c ghi gi m v n theo giá tr còn l i trên s sách (Trư ng h p tài s n đã đư c giao v n). N u có nhu c u xây d ng l i, ph i l p d án đ u tư trình c p có th m quy n phê duy t. Trư ng h p tài s n n m trong ch gi i gi i phóng m t b ng là tư ng rào, nhà b o v thì đư c đ n bù đ các cơ quan, t ch c trên xây d ng l i. N u các cơ quan t ch c dùng m t ph n ngu n v n huy đ ng đ xây d ng nhà c a v t ki n trúc thì ph n đ n bù thi t h i tài s n tr cho cơ quan, t ch c đó theo t l ph n trăm tương ng v i s ti n thu c ngu n v n huy đ ng. 3. M c đ n bù cho ch s d ng nhà đ t ph i di chuy n ch trong ph m vi Thành ph tính theo di n tích sàn xây d ng b thu h i: - Nhà c p III tr lên : 35.000 đ/m2 - Nhà c p IV : 25.000 đ/m2 - Nhà t m th i dư i c p IV dùng làm nhà : 15.000 đ/m2 Nhưng t ng m c đ n bù di chuy n cho m t ch s d ng nhà đ t t i đa không vư t quá 3.000.000 đ và t i ti u không th p hơn 1.000.000đ. Trư ng h p ch s d ng nhà đ t b thu h i ph i di chuy n ch n u không nh n nhà ho c đ t khu tái đ nh cư trong ph m vi Hà n i mà di chuy n ch v t nh khác thì đư c hư ng m c đ n bù di chuy n là 5.000.000đ/ch s d ng nhà đ t. Đi u 9: Đ n bù thi t h i v m m (Th c hi n đi u 20 Ngh đ nh 22/1998/NĐ-CP): 1. Trư ng h p Thành ph có qu đ t đ b trí di chuy n m m thì ch m đư c đ n bù ph n chi phí đào b i, di chuy n, xây d ng l i và các chi phí h p lý khác có liên quan tr c ti p như sau: + M đ t : 600.000đ/m + M xây: 900.000đ/m . + M không có ch : 400.000đ/m (Ch đ u tư có trách nhi m di chuy n đ n nơi quy đ nh). 2. Trư ng h p Thành ph không có qu đ t ho c gia đình t lo đ t di chuy n m thì ngoài ph n đ n bù chi phí quy đ nh t i kho n 1 nói trên, ch m còn đư c h tr chi phí đ t đai là : 1.000.000đ/m . 3. V t ki n trúc nghĩa trang đư c đ n bù căn c vào hi n tr ng, theo đơn giá d toán do cơ quan chuyên ngành phê duy t. Đi u 10: Đ n bù thi t h i v hoa màu, v t nuôi (th c hi n đi u 23 Ngh đ nh 22/1998/NĐ-CP). Đơn giá nông s n, thu s n th c t th trư ng đ a phương t i th i đi m duy t phương án đ n bù thi t h i hoa màu, v t nuôi trên đ t có m t nư c do S Tài chính - V t giá công b . Nh ng trư ng h p l i d ng vi c đ n bù gi i phóng m t b ng đ tr ng cây, giâm cây v i các lo i cây tr ng khác và s lư ng vu t quá đ nh m c kinh t k thu t thì ch đư c đ n bù theo lo i cây tr ng n đ nh trư c đây v i đ nh m c kinh t k thu t do cơ quan có th m quy n quy đ nh. Đi u 11: M i trư ng h p đ u tư xây d ng, chôn c t, tr ng m i trên đ t sau khi có công b quy ho ch ho c thông báo gi i phóng m t b ng đ u không đư c đ n bù. Nh ng trư ng h p phát sinh h p pháp đư c xem xét gi i quy t. Chương 4: CHÍNH SÁCH H TR Đi u 12: H tr đào t o chuy n ngh cho nh ng lao đ ng nông nghi p ph i chuy n làm ngh khác do b thu h i đ t (Th c hi n m c a kho n 4 đi u 25 c a Ngh đ nh 22/1998/NĐ-CP): Khi Nhà nư c thu h i đ t nông nghi p, lâm nghi p đ giao cho ch d án, ch d án có trách nhi m l p d toán b ng ti n chi h tr theo di n tích thu h i đ kh c ph c khó khăn và đào t o chuy n ngh d a trên căn c sau: - Đ t đư c Nhà nư c giao s d ng lâu dài: 20 năm.
  6. - L i nhu n thu t s n xu t trên 1ha đ t b ng 30% doanh thu. - S n lư ng (doanh thu) quy thóc là 10 t n thóc/ha. - Giá thóc tính theo giá th trư ng t i th i đi m duy t phương án đ n bù. Như v y khi thu h i đ t nông, lâm nghi p ch đ u tư h tr như sau: 10 t n 30 x x 20 năm = 60 t n thóc. năm 100 s ti n h tr này đư c chuy n toàn b cho ngư i đang s d ng đ t b thu h i. Đi u 13: H tr thi t h i v đ t v i ngư i b thu h i đ t không có m t trong các đi u ki n quy đ nh t i đi u 6 c a Ngh đ nh 22/1998/NĐ-CP (th c hi n đi u 7 Ngh đ nh 22/1998/NĐ-CP): 1. Ngư i b thu h i đ t t i th i đi m s d ng đ t vi ph m quy ho ch ho c vi ph m hành lang b o v công trình đư c c p có th m quy n phê duy t và đã công b thì x lý như sau: N u ngư i đang s d ng đ t do nh n chuy n như ng, chuy n đ i cho t ng c a ngư i s d ng đ t trư c mà ngư i s d ng đ t trư c có đ đi u ki n đư c đ n bù theo quy đ nh t i đi u 6 Ngh đ nh 22/1998/NĐ-CP thì ngư i đang s d ng đ t đư c h tr 80% giá đ t quy đ nh c a lo i đ t đang s d ng và đư c gi i quy t ch theo đi u 6 c a quyđ nh này. 2. Ngư i b thu h i đ t n u đư c UBND phư ng xã, th tr n xác nh n đ t đó đã đư c s d ng n đ nh t ngày 8/1/1998 đ n trư c ngày 15/10/1993 và không ph i đ t l n chi n thì đư c h tr 50% giá đ t quy đ nh c a lo i đ t đang s d ng. N u đ t đã đư c s d ng n đ nh t ngày 15/10/1993 đ n ngày có Quy t đ nh thu h i đ t thì đư c h tr 30% giá đ t quy đ nh c a lo i đ t đang s d ng và đư c gi i quy t ch theo đi u 6 c a quy đ nh này. Đi u 14: Các chính sách h tr khác (Th c hi n m c a; b kho n 2 đi u 18 và kho n 1; 2 đi u 26 Ngh đ nh 22/1998/NĐ-CP): 1. Ch s h u tài s n là ngư i có nhà, công trình xây d ng trên đ t thu c đ i tư ng không đư c đ n bù thi t h i v đ t theo quy đ nh t i đi u 7 c a Ngh đ nh 22/1998/NĐ-CP n u khi xây d ng vi ph m quy ho ch, vi ph m hành lang b o v công trình đã đư c công b , thì không đư c đ n bù v tài s n. N u t giác ch p hành di chuy n theo k ho ch thì đư c xem xét h tr theo quy đ nh t i kho n 3 đi u 8 và kho n 3 đi u 14 c a quy đ nh này. 2. H gia đình có ngư i đang hư ng ch đ tr c p xã h i c a Nhà nư c (có xác nh n c a Phòng lao đ ng thương bình và xã h i ) ph i di chuy n ch do b thu h i đ t đư c h tr như sau: + Ngư i ho t đ ng Cách m ng trư c 1945, Anh hùng LLVT, Bà m Vi t Nam anh hùng, Anh hùng lao đ ng, thương binh, b nh binh và ngư i đư c hư ng chính sách như thương b nh binh b m t s c lao đ ng t 81% tr lên, thân nhân c a li t s đang hư ng ti n tu t nuôi dư ng hàng tháng đư c h tr : 5.000.000đ ng/ch s d ng đ t. + Thương binh, ngư i đư c hư ng chính sách như thương binh, b nh binh b m t s c lao đ ng t 61% đ n 80% đư c h tr : 4.000.000 đ ng/ ch s d ng đ t. + Thương binh, ngư i đư c hư ng chính sách như thương binh b m t s c lao đ ng t 41% đ n 60% đư c h tr : 3.000.000 đ ng/ch s d ng đ t. + Gia đình c a li t s , ngư i có công giúp đ cách m ng đang hư ng tr c p hàng tháng, thương binh và ngư i đư c hư ng chính sách như thương binh b m t s c lao đ ng t 21% đ n 40% đư c h tr : 2.000.000 đ ng/ch s d ng đ t. + H gia đình có ngư i đang hư ng ch đ tr c p xã h i khác c a Nhà nư c đư c h tr : 1.000.000 đ ng/ ch s d ng đ t. 3. Ngư i b thu h i đ t th c hi n phá d công trình, di chuy n toàn b ch và bàn giao m t b ng đúng ti n đ c a H i đ ng gi i phóng m t b ng quy đ nh đư c thư ng ti n như sau: + 3.000.000 đ ng đ i v i trư ng h p di chuy n và bàn giao m t b ng đúng ngày quy đ nh.
  7. + 4.000.000 đ ng đ i v i trư ng h p di chuy n và bàn giao m t b ng trư c ngày quy đ nh trong ph m vi 15 ngày. + 5.000.000 đ ng đ i v i trư ng h p di chuy n và bàn giao m t b ng trư c ngày quy đ nh t 16 ngày tr lên. 4. Ngư i b thu h i đ t th c hi n phá d , di chuy n m t ph n công trình bàn giao m t b ng đúng ti n đ c a H i đ ng gi i phóng m t b ng quy đ nh đư c thư ng ti n như sau: + 1.000.000 đ ng đ i v i trư ng h p di chuy n và bàn giao m t b ng đúng ngày quy đ nh. + 2.000.000 đ ng đ i v i trư ng h p di chuy n, bàn giao m t b ng trư c ngày quy đ nh trong ph m vi 15 ngày. + 3.000.000 đ ng đ i v i trư ng h p di chuy n và bàn giao m t b ng trư c ngày quy đ nh t 16 ngày tr lên. Chương 5: T CH C TH C HI N Đi u 15: Th m quy n phê duy t phương án đ n bù gi i phóng m t b ng (Th c hi n kho n 5, đi u 32 Ngh đ nh 22/1998/NĐ-CP): - Căn c vào Ngh đ nh 22/1998/NĐ-CP, theo hư ng d n t i quy đ nh này Ch t ch UBND qu n, huy n t ch c th m đ nh và phê duy t đ i v i các d án có t ng m c chi phí đ n bù gi i phóng m t b ng đ n 500 tri u đ ng (đ i v i các d án đư c đ u tư b ng ngu n v n ngân sách ); đ n 1 t đ ng (đ i v i các d án đư c đ u tư b ng ngu n v n không thu c ngân sách ). - D án có t ng m c chi phí đ n bù gi i phóng m t b ng trên 500 tri u đ ng (Đ i v i d án đư c đ u tư b ng ngu n v n ngân sách ); trên 1 t đ ng (đ i v i các d án đư c đ u tư b ng ngu n v n không thu c ngân sách); Ch t ch UBND qu n, huy n có trách nhi m ch đ o H i đ ng đ n bù gi i phóng m t b ng qu n, huy n l p phương án đ n bù gi i phóng m t b ng báo cáo H i đ ng th m đ nh Thành ph trình UBND Thành ph phê duy t. Đi u 16: H i đ ng gi i phóng m t b ng qu n, huy n đư c thành l p đ ch đ o ch d án và ngư i đang s d ng đ t đã b thu h i th c hi n vi c giao và nh n đ t theo Quy t đ nh c a Chính ph và Thành ph đúng Pháp lu t quy đ nh cho m i d án. Đ i di n nh ng ngư i đư c đ n bù thi t h i (T 1 đ n 2 ngư i) do UBND và M t tr n T qu c xã, phư ng, th tr n gi i thi u là thành viên trong H i đ ng gi i phóng m t b ng qu n, huy n. H i đ ng gi i phóng m t b ng, qu n, huy n có trách nhi m t ch c đi u tra gi i phóng m t b ng ngay sau khi có d án đ u tư đư c phê duy t; l p phương án đ n bù gi i phóng m t b ng trên cơ s có đ các h sơ quy đ nh như sau: 1. Đ i v i đ t : a. B n đ c hi n tr ng s d ng đ t th hi n m c gi i gi i phóng m t b ng có xác nh n c a S Đ a chính và Văn phòng Ki n trúc sư trư ng. b. B n kê khai tình hình s d ng đ t và tài s n trên đ t c a t ch c, cá nhân có đ t và tài s n trong ch gi i gi i phóng m t b ng. Nh ng gi y t liên quan đ n tình hình s d ng nhà đ t (n u có) c a t ch c và cá nhân có đ t và tài s n trong ch gi i gi i phóng m t b ng (B n g c ho c b n sao công ch ng). c. Biên b n đi u tra hi n tr ng s d ng đ t và tài s n trên đ t trong ch gi i gi i phóng m t b ng. Biên b n đi u tra hi n tr ng nh t thi t ph i có b n v sơ h a v trí v i đ y đ kích thư c do v hình d ng th a đ t và nhà trong ch gi i gi i phóng m t b ng. S li u không đư c t y xoá. d. B n xác minh c a Chính quy n phư ng, xã v th i gian s d ng đ t, ngu n g c đ t, tính ch t h p pháp c a tài s n trên đ t c a ngư i có đ t và tài s n trên đ t n m trong ch gi i gi i phóng m t b ng. đ. Phi u xác minh nhân kh u c a trư ng công an phư ng, xã. e. T trình và trích ngang phương án đ n bù gi i phóng m t b ng t ng h c a H i đ ng gi i phóng m t b ng qu n, huy n. 2. Đ i v i đ t nông nghi p, đ t lâm nghi p:
  8. a. Biên b n đi u tra di n tích đ t, hi n tr ng tài s n trên đ t trong ch gi i gi i phóng m t b ng c a t ng ch s d ng đ t (cây c i, hoa màu, v t nuôi trên đ t có m t nư c). b. Xác đ nh h ng đ t nông nghi p, lâm nghi p c a Chi c c thu Qu n, huy n. c. T trình và trích ngang phương án đ n bù gi i phóng m t b ng t ng h s d ng đ t c a H i đ ng gi i phóng m t b ng qu n, huy n. Sau khi toàn b phương án đ n bù gi i phóng m t b ng đư c phê duy t, H i đ ng gi i phóng m t b ng có trách nhi m công b công khai cho các đ i tư ng bi t đ th c hi n; đ ng th i ch đ o, giám sát ch đ u tư đ n bù cho t ng ch s h u tài s n và ch s d ng đ t. Đi u 17: H i đ ng th m đ nh Thành ph đư c Thành l p đ th m đ nh phương án do H i đ ng gi i phóng m t b ng qu n, huy n trình; xác minh tính đúng đ n theo quy đ nh c a Lu t pháp đ trình cơ quan có th m quy n phê duy t. Th i gian th m đ nh phương án đ n bù gi i phóng m t b ng c a H i đ ng th m đ nh t i đa là 20 ngày k t khi nh n đư c phương án và đ h sơ theo quy đ nh do H i đ ng gi i phóng m t b ng qu n,huy n g i đ n. Thành ph n H i đ ng th m đ nh Thành ph : - Giám đ c S Tài chính - V t giá: Ch t ch H i đ ng - Giám đ c S Đ a chính : Phó Ch t ch H i đ ng - Đ i di n S xây d ng : U viên - Đ i di n C c đ u tư phát tri n: U viên - Đ i di n C c thu : U viên. Tuỳ đ c đi m tính ch t c a công trình, Ch t ch H i đ ng đ ngh Ch t ch UBND Thành ph Quy t đ nh m t s thành viên khác cho phù h p. Đi u 18: Chi phí ph c v công tác t ch c gi i phóng m t b ng, di dân tái đ nh cư: Các ban qu n lý d án căn c vào đ nh m c chi phí quy đ nh t i đi u 1 Quy t đ nh 1146/QĐ-UB ngày 19/3/1998 c a UBND Thành ph Hà n i đ l p d toán chi cho t ng d án trình c p có th m quy n phê duy t và th c hi n trích chuy n theo t l sau: 1. 70% dành cho Ban qu n lý d án đ chi cho các n i dung: + Ph i k t h p v i H i đ ng gi i phóng m t b ng qu n, huy n trong công tác đi u tra, kh o sát phúc tra đ t và tài s n trên đ t, nhân kh u, h kh u; thu th p các tài li u liên quan đ n di n tích đ t trong ch gi i gi i phóng m t b ng, l p phương án đ n bù, h tr trình H i đ ng th m đ nh Thành ph , U ban nhân dân Thành ph phê duy t. + Chi lương, ph c p, b o hi m xã h i và các kho n chi khác cho CBCNV có danh sách chính th c tr c ti p làm công tác gi i phóng m t b ng, di dân tái đ nh cư. + Chi mua s m văn phòng ph m, in n h sơ tài li u c a t ng phương án gi i phóng m t b ng, di dân tái đ nh cư. + Chi phí đ làm các th t c h sơ: Tr ti n đ n bù h tr , xin giao đ t, xin phép xây d ng cho các h tái đ nh cư, n p ti n s d ng đ t, ti n bán nhà và các kho n ph i n p khác theo quy đ nh. + Chi phí đ l p trích l c b n đ , c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng đ t cho các h sau khi đã nh n đ t tái đ nh cư... 2. 20% trích chuy n cho phòng tài chính qu n, huy n đ chi cho ho t đ ng c a H i đ ng gi i phóng m t b ng qu n, huy n trong vi c t ch c ho t đ ng tuyên truy n, ph bi n chính sách c a Nhà nư c có liên quan đ n gi i phóng m t b ng trên phương ti n thông tin đ i chúng; ti p dân, gi i quy t khi u n i... t ch c ki m tra, rà soát t ng phương án đ n bù đ trình H i đ ng th m đ nh Thành ph , UBND Thành ph phê duy t. 3. 10% trích chuy n v tài kho n c a S Tài chính - V t giá đ chi cho ho t đ ng c a H i đ ng th m đ nh Thành ph (Chi cho công tác đi u tra, phúc tra, kh o sát th c t ; chi cho công tác đi u hành,
  9. h p th m đ nh phương án; chi in n văn b n hư ng d n ch đ chính sách, h sơ th m đ nh; chi t p hu n công tác đ n bù gi i phóng m t b ng...) Các kho n chi trên ph i đư c quy t toán theo ch đ qu n lý tài chính hi n hành. Đi u 19: Ngư i b thu h i đ t n u th y Quy t đ nh đ nbù thi t h i không đúng v i quy đ nh thì có quy n khi u n i và đư c gi i quy t theo quy đ nh c a Pháp l nh khi u n i và t cáo c a công dân. Ngư i khi u n i ph i g i đơn đ n cơ quan Nhà nư c có th m quy n đ gi i quy t trong vòng 15 ngày k t ngày nh n đư c Quy t đ nh đ n bù thi t h i; quá th i h n này đơn khi u n i không còn giá tr xem xét x lý. Khi u n i, t cáo v đ n bù do Ch t ch UBND qu n, huy n gi i quy t l n đ u. N u đương s còn ti p t c khi u n i thì Chánh thanh tra Thành ph xem xét trình UBND Thành ph Quy t đ nh. Quy t đ nh c a UBND Thành ph là Quy t đ nh cu i cùng. Trong khi ch gi i quy t khi u n i v n ph i ch p hành di chuy n gi i phóng m t b ng và bàn giao m t b ng cho ch đ u tư theo đúng k ho ch. Đi u 20: Căn c vào Ngh đ nh 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph , theo hư ng d n t i quy đ nh này, Ch t ch UBND các qu n, huy n, các S Ban ngành ch c năng c a Thành ph trong ph m vi nhi m v , quy n h n đã đư c quy đ nh t i đi u 33 Ngh đ nh 22/1998/NĐ-CP có trách nhi m hư ng d n đôn đ c, ki m tra, th c hi n Ngh đ nh 22/1998/NĐ-CP và quy đ nh này c a UBND Thành ph . Các phương án đ n bù gi i phóng m t b ng UBND Thành ph đã phê duy t trư c ngày ban hành b n quy đ nh này v n có hi u l c th c hi n.
Đồng bộ tài khoản