Quyết định số 20/2000/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 20/2000/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20/2000/QĐ-BCN về việc thành lập Trường Đào tạo nghề mỏ Hồng Cẩm do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/2000/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/2000/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ MỎ HỒNG CẨM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước; Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 14/CP-ĐMDN ngày 02 tháng 02 năm 2000, giao Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chủ trì phối hợp các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo việc tổ chức lại hoặc chuyển đổi các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam; Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Than Việt Nam (tờ trình số 387CV/HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 1999) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Trường Đào tạo nghề mỏ Hồng Cẩm là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam, trên cơ sở hợp nhất Trường Đào tạo nghề mỏ Hòn Gai và Trường Đào tạo nghề mỏ (Cẩm Phả). Trường Đào tạo nghề mỏ Hồng Cẩm là đơn vị sự nghiệp, có tài khoản tại ngân hàng, có con dấu (bao gồm cả con dấu nổi và con dấu thu nhỏ) để giao dịch và hoạt động theo quy định của pháp luật. -Trụ sở chính đặt tại : Phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. -Trường có 02 cơ sở đào tạo: +Thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh; +Thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điều 2. Nhiệm vụ của trường:
  2. - Đào tạo, bồi dưỡng công nhân vận hành và sửa chữa các nghề: khoan, xúc, gạt, ô tô, sàng tuyển, bốc rót, xây dựng, cơ khí, vận tải đường sắt, sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, khai thác hầm lò, tin học; - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; - Liên kết với các viện, trường đại học-cao đẳng để tổ chức các lớp đại học-cao đẳng tập trung và tại chức; - Hợp tác với các đơn vị sản xuất trong Tổng Công ty để khai thác, chế biến, kinh doanh than; - Dịch vụ khoa học kỹ thuật và công nghệ (tin học, in ấn, trắc địa...); liên kết với các cơ quan nghiên cứu để thực hiện các đề tài khoa học phục vụ ngành mỏ. Điều 3. Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam chỉ đạo thực hiện việc hợp nhất hai đơn vị trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhân sự của Trường gọn, nhẹ đảm bảo hoạt động bình thường và có hiệu quả. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Đào tạo nghề mỏ Hòn Gai, Hiệu trưởng Trường Đào tạo nghề mỏ (Cẩm Phả), Hiệu trưởng Trường Đào tạo nghề mỏ Hồng Cẩm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: - Như điều 4, - Ban Đổi mới quản lýDN TW, - Ban TCCB Chính phủ, - Bộ Kế hoạch- Đầu tư, - Bộ Tài chính, - Bộ Công an, Đặng Vũ Chư - Bộ KHCNMT, - Bộ Thương mại, - Ngân hàng Nhà nước , - Kho bạc Nhà nước, - UBND tỉnh QN, - Công báo, - Lưu VP, Vụ TCCB.
Đồng bộ tài khoản