Quyết định số 20/2001/QĐ-CHK

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 20/2001/QĐ-CHK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20/2001/QĐ-CHK về giá vận chuyển hành khách trên các đường bay trong nước do Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/2001/QĐ-CHK

  1. C C HÀNG KHÔNG DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA D NG VI T NAM VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2001/Q -CHK Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM S 26/2001/Q -CHK NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2001 V GIÁ V N CHUY N HÀNH KHÁCH TRÊN CÁC Ư NG BAY TRONG NƯ C C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 25/10/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. Căn c Quy t nh s 818/TTg ngày 13/12/1995 c a Th tư ng Chính ph v "Qu n lý cư c Hàng không dân d ng Vi t Nam". Căn c Công văn s 3907/VPCP-KTTH ngày 29/8/2001 c a Văn phòng Chính ph v vi c "Hoà ng giá v n chuy n hành khách trên ư ng bay n i a". Sau khi th ng nh t v i Ban V t giá Chính ph . Xét ngh c a T ng công ty Hàng không Vi t Nam t i Công văn s 2120/TCTHK- TTHK ngày 20/11/2001; QUY T NNH i u 1: Quy nh m c giá t i a (m c giá tr n) cho vi c v n chuy n hành khách b ng ư ng hàng không trên các tuy n bay n i a c a Vi t Nam. Các m c giá tr n ư c quy nh c th t i ph l c 1, ph luc 2 kèm theo quy t nh này và có hi u l c áp d ng t ngày 01/01/2002 Trên cơ s m c giá tr n này, các hãng v n chuy n hàng không liên quan xây d ng các m c giá c th cho t ng i tư ng và i u ki n áp d ng giá tương ng trên t ng chuy n bay. Các m c giá c th nêu trên ph i ư c ăng ký v i C c Hàng không dân d ng Vi t Nam 10 ngày trư c th i i m áp d ng giá. i u 2: Quy t nh này có hi u l c t ngày ký và thay th các Quy t nh khác trái v i quy nh t i Quy t nh này. Các ông Trư ng ban Tài chính, Trư ng ban Không t i - Không v n và các hãng hàng không, các bên liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Ti n Sâm ( ã ký)
  2. PH L C 1: B NG M C GIÁ TR N ÁP D NG CHO I TƯ NG HÀNH KHÁCH LÀ CÔNG DÂN VI T NAM VÀ NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI TRÊN Ư NG BAY N I NA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 26/2001/Q -CHK ngày 11/12/2001) ơn v tính: ng Vi t Nam Gi a Và Lo i giá M c giá DAD BMV Y2VN 440000 DAD HPH C2VN 900000 Y2VN 600000 DAD NHA Y2VN 360000 DAD PXU Y2VN 330000 DAD UIH Y2VN 185000 DAD VII Y2VN 440000 HAN DAD C2VN 900000 Y2VN 600000 HAN DIN Y2VN 330000 HAN HUI C2VN 800000 Y2VN 600000 HAN NHA Y2VN 970000 HAN SGN C2VN 1700000 Y2VN 1200000 HAN SQH Y2VN 150000 PQC VKG Y2VN 220000 SGN BMV Y2VN 350000 SGN CAH Y2VN 330000 SGN DAD C2VN 950000 Y2VN 680000 SGN DLI Y2VN 285000 SGN HPH C2VN 1700000
  3. Y2VN 1200000 SGN HUI C2VN 950000 Y2VN 680000 SGN NHA Y2VN 360000 SGN PQC Y2VN 330000 SGN PXU Y2VN 440000 SGN TBB Y2VN 440000 SGN UIH Y2VN 390000 SGN VCA Y2VN 250000 SGN VII Y2VN 800000 SGN VKG Y2VN 440000 Ghi chú: - Các m c giá nêu trên là m c giá m t chi u. M c giá kh h i b ng hai l n m c giá m t chi u. - M c giá này ã bao g m thu Giá tr gia tăng. PH L C 2 B NG M C GIÁ TR N ÁP D NG CHO I TƯ NG HÀNH KHÁCH LÀ CÔNG DÂN NƯ C NGOÀI TRÊN Ư NG BAY N I NA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 26/2001/Q -CHK ngày 11/12/2001) ơn v tính: ng Vi t Nam Gi a Và Lo i giá M c giá DAD BMV Y2 530000 DAD HPH C2 1200000 Y2 950000 DAD NHA Y2 550000 DAD PXU Y2 520000 DAD UIH Y2 520000 DAD VII Y2 670000 HAN DAD C2 1200000
  4. Y2 950000 HAN DIN Y2 620000 HAN HUI C2 1200000 Y2 950000 HAN NHA Y2 1400000 HAN SGN C2 2400000 Y2 1800000 HAN SQH Y2 520000 PQC VKG Y2 430000 SGN BMV Y2 620000 SGN CAH Y2 600000 SGN DAD C2 1200000 Y2 950000 SGN DLI Y2 430000 SGN HPH C2 2400000 Y2 1800000 SGN HUI C2 1200000 Y2 950000 SGN NHA Y2 630000 SGN PQC Y2 670000 SGN PXU Y2 670000 SGN TBB Y2 670000 SGN UIH Y2 670000 SGN VCA Y2 400000 SGN VII Y2 1200000 SGN VKG Y2 670000 Ghi chú: - Các m c giá nêu trên là m c giá m t chi u. M c giá kh h i b ng hai l n m c giá m t chi u.
  5. - M c giá này ã bao g m thu giá tr gia tăng.
Đồng bộ tài khoản