Quyết định số 20/2002/QĐ-BNN

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 20/2002/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20/2002/QĐ-BNN về việc chuyển giao trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I và trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II về Cục Kiểm lâm quản lý do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/2002/QĐ-BNN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** THÔN ****** Số: 20/2002/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH V/V CHUYỂN GIAO TRUNG TÂM KỸ THUẬT BẢO VỆ RỪNG SỐ I VÀ TRUNG TÂM KỸ THUẬT BẢO VỆ RỪNG SỐ II VỀ CỤC KIỂM LÂM QUẢN LÝ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ nghị định số 73/CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn; Căn cứ nghị số 39/CP ngày 18/5/1994 của Chính phủ về hệ thống tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của Kiểm lâm; Căn cứ quyết định số 1271/NN-TCCB-QĐ ngày 30/7/1996 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm; Căn cứ văn bản số 20/BCS/TB ngày 11/3/2002 của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo Nghị quyết của Ban cán sự về công tác tổ chức cán bộ; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chuyển giao nguyên trạng Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I và Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Cục Kiểm lâm quản lý. Điều 2. Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ căn cứ vào chức năng, nghiệm vụ của Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I và Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II xây dựng phương án tổ chức của các Trung tâm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Cục Kiểm lâm trình Bộ phê duyệt và triển khai thực hiện. Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức - Cán bộ, Tài chính - Kế toán, Kế hoạch và quy hoạch, Đầu tư xây dựng cơ bản và các Cục, Vụ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn việc chuyển giao theo đúng Quyết định này, phù hợp với các quy định quản lý của Nhà nước hiện hành và giải quyết những tồn đọng khi chuyển giao Trung tâm, đồng thời phối hợp với Cục Kiểm lâm để xét duyệt trình Bộ giao chỉ tiêu kế hoạch, kinh phí đảm bảo các hoạt động bình thường của các Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng nêu trên.
  2. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với quyết định này. Điều 5. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Thủ trưởng các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ ghi ở Điều 3, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I và Giám đốc Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Đẳng
Đồng bộ tài khoản