Quyết định số 20/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 20/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20/2003/QĐ-UB về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 20/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V K HO CH CH O, I U HÀNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I THÀNH PH NĂM 2003 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh quy t s 02/2003/NQ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v m t s ch trương, gi i pháp ch y u c n t p trung ch o th c hi n nhi m v phát tri n kinh t – xã h i năm 2003; Căn c Ngh quy t H i ngh l n th 10 Ban ch p hành ng b thành ph ngày 04 tháng 01 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 33/2003/NQ-H ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t – xã h i năm 2003; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch ch o, i u hành phát tri n kinh t – xã h i thành ph năm 2003. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Th trư ng các cơ quan, t ch c, ơn v , doanh nghi p tr c thu c thành ph căn c theo nhi m v , tình hình c a ơn v và n i dung K ho ch xây d ng chương trình hành ng c th , nh m th c hi n t hi u qu cao nh t. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Th trư ng các t ch c, ơn v và các doanh nghi p tr c thu c thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c thành ph , - Văn phòng Thành y, - Ban Tư tư ng Văn hóa Thành y, - y ban Ki m tra Thành y
 2. - VPH -UB : PVP, các T NCTH - T TH (6b) Lê Thanh H i - Lưu (TH-LT). K HO CH CH O, I U HÀNH PHÁT TRI N KINH T -XÃ H I THÀNH PH NĂM 2003. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 20 /2003/Q -UB ngày26 tháng 02 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) Năm 2003 là năm “b n l ” c a k ho ch 5 năm 2001 - 2005. Nh ng thành t u trong năm 2003 có ý nghĩa quy t nh cho vi c th c hi n th ng l i Ngh quy t i h i ng b thành ph l n th VII. Th c hi n Ngh quy t s 02/2003/NQ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph , Ngh quy t H i ngh Thành y l n th 10, Ngh quy t kỳ h p l n th 10 H i ng nhân dân thành ph ; y ban nhân dân thành ph xác nh m t s gi i pháp t p trung ch o, i u hành như sau (các công vi c thư ng xuyên ã có k ho ch th c hi n trong các chương trình ban hành trư c ây) : I.-THÚC Y CHUY N DNCH CƠ C U KINH T , CH NG H I NH P; NÂNG CAO KH NĂNG C NH TRANH VÀ HI U QU S N XU T-KINH DOANH: Các Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ph trách các lĩnh v c, các kh i ch u trách nhi m ch o tri n khai th c hi n các gi i pháp như sau : 1. T p trung thúc Ny chuy n d ch cơ c u kinh t : 1.1- Các chương trình m c tiêu phát tri n 16 ngành kinh t ch l c và chương trình phát tri n các s n phNm công nghi p ch l c c a thành ph . Nh ng v n c n t p trung là xây d ng và tri n khai các d án c p thành ph (ch m nh t là vào tháng 6 năm 2003), xúc ti n u tư, ban hành các chính sách và tri n khai các bi n pháp h tr , t ch c b máy th c hi n và phân công trách nhi m cho các s -ngành, qu n- huy n có liên quan. 1.2- Vi n Kinh t ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng cơ ch , chính sách, bi n pháp khuy n khích phát tri n m nh các thành ph n kinh t , các lo i hình doanh nghi p, b o m s bình ng c a các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t trư c pháp lu t và vai trò ch o c a kinh t Nhà nư c. 1.3- Xây d ng và công b trong quý 2 quy ho ch phát tri n ngành làm cơ s c p ăng ký kinh doanh, ph i h p các B -Ngành Trung ương tri n khai th c hi n, nh t là m t s ngành thu c lĩnh v c thương m i, d ch v văn hóa nh y c m. 1.4- Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph tri n khai th c hi n úng n i dung và ti n các Chương trình hành ng c a Thành y th c hi n Ngh quy t Trung ương 3 v t ch c, s p x p l i doanh nghi p Nhà nư c, c ph n hóa doanh nghi p Nhà nư c, cơ b n hoàn thành vào năm 2005; xây d ng án thành l p T ng Công ty Cơ khí, T ng Công ty D t.
 3. 1.5- Phát tri n kinh t t p th và kinh t tư nhân úng nh hư ng và k ho ch ra. Hoàn thành vi c tách ch c năng qu n lý Nhà nư c v kinh t ra kh i qu n lý s n xu t- kinh doanh c a doanh nghi p i v i s -ngành, qu n-huy n. 2. D ch v -Thương m i : 2.1- Tri n khai th c hi n Ngh quy t Thành y v d ch v -thương m i, c bi t là tri n khai chương trình m c tiêu phát tri n các ngành thương m i, tài chính-ngân hàng, du l ch. 2.2- S Thương m i ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n: 2.2.1. Xây d ng quy ho ch phát tri n các ngành d ch v -thương m i trên a bàn thành ph ; quy ho ch Trung tâm Tri n lãm-H i ch Qu c t Th Thiêm, h th ng các ch bán buôn, bán l , trung tâm thương m i, siêu th , nhà hàng, khách s n. 2.2.2. Tháo g khó khăn, Ny nhanh ti n xây d ng các ch um i ưa vào ho t ng trong năm; di d i các ch nông s n, th c phNm trong n i thành ra ch u m i; Ny m nh ho t ng qu n lý th trư ng, nh m ngăn ch n có hi u qu vi c s n xu t hàng gi và tiêu th hàng nh p l u. 2.2.3. Ch o th c hi n án h tr doanh nghi p xây d ng, qu ng bá, b o v thương hi u; ti n hành ăng ký thương hi u các s n phNm c a thành ph trên các th trư ng chính ; tranh th Qu h tr xu t khNu c a Chính ph trong vi c h tr các s n phNm xu t khNu m i và các th trư ng xu t khNu m i. 2.2.4. Xây d ng án thành l p các Văn phòng i di n thương m i c a thành ph t i các th trư ng l n (ph i h p v i B Thương m i m các Văn phòng M , Nga, Trung ông, Nh t, …), k t h p xúc ti n thương m i v i xúc ti n u tư; t ch c tri n lãm, qu ng bá các thương hi u s n phNm c a thành ph trong và ngoài nư c. 2.3- Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan tri n khai các chương trình h tr doanh nghi p th c hi n AFTA, th c hi n Hi p nh thương m i Vi t-M , các Hi p nh song phương và a phương mà Nư c ta ã ký k t, xây d ng và tri n khai các chương trình xúc ti n thương m i tr ng i m (B c M , ông á, Trung Qu c, Nga, Lào, Campuchia, Trung ông, B c Âu), h tr các H i ngành ngh xây d ng niên giám các doanh nghi p, phát tri n i ngũ thương nhân b ng cách b i dư ng, c p nh t ki n th c, m trang Web v h i nh p kinh t ,…). 2.4- S Du l ch ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan t p trung u tư phát tri n Khu du l ch sinh thái C n Gi ; m r ng Khu a o C Chi và n tư ng ni m B n Dư c ; c ng du l ch ư ng th y; k t h p t t vi c t ch c, khai thác du l ch v i vi c t ch c SEA Games 22. 3. Công nghi p và Xây d ng : 3.1- S Công nghi p ch trì tri n khai chương trình m c tiêu phát tri n 6 ngành công nghi p ch l c (cơ khí, i n t , hóa ch t, nh a-cao su, d t-may, da giày); l a ch n và t p trung u tư xây d ng m t s ngành công nghi p và c m công nghi p h tr (s n xu t nguyên ph li u), ph c v cho công nghi p ch bi n và s n xu t các s n phNm xu t khNu, nâng cao t tr ng n i a hóa trong cơ c u giá tr các s n phNm xu t khNu, c bi t là trong khu v c có v n u tư nư c ngoài; tri n khai chương trình phát tri n các s n phNm công nghi p ch l c c a thành ph , ph n u trong năm tri n khai h tr kho ng t 20 n 30 s n phNm c a các doanh nghi p, các Trư ng i h c, Vi n nghiên c u.
 4. 3.2- Vi n Kinh t ch trì ph i h p v i các B -Ngành Trung ương và các cơ quan liên quan xây d ng quy ho ch ngành cơ c u l i công nghi p thành ph theo hư ng ưu tiên u tư phát tri n các ngành, các s n phNm có nhu c u lao ng có k thu t, có hàm lư ng khoa h c cao, có th trư ng l n và có giá tr gia tăng l n. 3.3- S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng án và tri n khai xây d ng Trung tâm thi t k và ch t o thi t b m i, góp ph n Ny nhanh vi c thương m i hóa r ng rãi các k t qu nghiên c u khoa h c ph c v phát tri n kinh t . 3.4- Ban ch o di d i doanh nghi p ô nhi m c a thành ph th c hi n úng k ho ch di d i các doanh nghi p ô nhi m ra các khu công nghi p k t h p v i i m i công ngh thi t b . 3.5- S Xây d ng ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng chương trình m c tiêu phát tri n ngành xây d ng thành ph . 4. Nông nghi p : - S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n : 4.1. Tri n khai 3 chương trình m c tiêu phát tri n ngành th y s n, ch bi n g , ch bi n th c phNm; l p danh m c các d án u tư chuy n d ch cơ c u s n xu t theo Quy t nh s 1902/Q -UB ngày 05 tháng 5 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ; t p trung th c hi n các d án xây d ng các tr i gi ng ch l c như tôm, rau, cây ăn trái, gi ng bò s a; khNn trương xây d ng Trung tâm ki m nh gi ng cây, gi ng con; u tư cơ s v t ch t h t ng thi t y u ph c v chương trình nuôi tôm Nhà Bè và C n Gi , chương trình tr ng m i 300 ha thơm Cayen; ph i h p v i Vi n Khoa h c k thu t nông nghi p Mi n Nam, i h c Nông lâm tri n khai xây d ng Khu nông nghi p công ngh cao úng ti n . 4.2- Ti p t c th c hi n chương trình h tr lãi su t vay tín d ng nông dân phát tri n chăn nuôi bò s a và m t s lĩnh v c s n xu t khác theo hư ng chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi. 4.3- Ti p t c tri n khai và hoàn thi n các mô hình Trung tâm giao d ch th y s n, ch bò s a, ch gi ng cây tr ng và v t tư k thu t, ch c ; hình thành h th ng các c a hàng, ch chuyên cung c p rau s ch; chú tr ng an toàn v sinh th c phNm, tuyên truy n v n ng nông dân ki m soát ch t ch vi c s d ng hóa ch t, thu c tr sâu và các ch t kháng sinh trong s n xu t, ch bi n nông th y s n. 4.4- Xây d ng án B o v và chăm sóc t t r ng phòng h , r ng c d ng, b o v và qu n lý t t khu d tr sinh quy n C n Gi . 4.5- Ti p t c th c hi n u tư hoàn ch nh kiên c hóa h th ng th y l i Kênh ông- C Chi ch ng trong tư i tiêu và tăng v ; tri n khai d án b h u sông Sàigòn ; d án Tham Lương-B n Cát-R ch Nư c Lên giai o n 1, Trung tâm th y s n (huy n Nhà Bè); ti p t c nghiên c u chuNn b u tư d án khu t m bi n C n Gi . II. HUY NG NGU N L C TOÀN XÃ H I U TƯ PHÁT TRI N:
 5. 1. Vi n Kinh t ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan xu t cơ ch , chính sách huy ng và khai thác các ngu n v n xã h i u tư phát tri n cơ s h t ng (khai thác qu t và nhà , m t b ng nhà xư ng, xây d ng phương án và t ch c phát hành trái phi u ô th ); xây d ng cơ ch tài chánh i v i vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng khi u tư phát tri n h t ng giao thông. 2. S a chính-Nhà t ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n : 2.1. Xây d ng án t o qu t ph c v u tư trong nư c và ngoài nư c phù h p v i quy ho ch s d ng t (thu h i t ã giao cho các d án mà không tri n khai theo lu t nh, nh n chuy n giao theo nhu c u c a các doanh nghi p và cá nhân, ch ng mua quy n s d ng t), hình thành Trung tâm khai thác t và cung ng h t ng ph c v u tư theo án ư c Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph phê duy t. 2.2. Ph i h p v i các qu n-huy n th c hi n các d án ch nh trang, nâng c p khu ô th cũ (trong ó t p trung ch nh trang khu Trung tâm thành ph như tr ng thêm cây xanh, s a ch a nâng c p v a hè và có ư ng dành cho ngư i i b ,…) ng th i v i nghiên c u Ny nhanh hơn n a vi c xây d ng các khu ô th m i văn minh, hi n i. 2.3. Ph i h p v i các qu n-huy n xác nh qu t dành cho tái nh cư, khNn trương tri n khai xây d ng qu nhà tái nh cư; th c hi n phân c p m nh hơn cho các qu n- huy n vi c xây d ng các khu tái nh cư. 3. S Giao thông Công chánh xây d ng và khNn trương th c hi n án phát tri n h th ng v n t i hành khách công c ng ng th i v i vi c h n ch phương ti n v n t i cá nhân, nh t là xe hai bánh g n máy ; xúc ti n kêu g i u tư b ng nhi u lo i hình, nhi u ngu n v n trong nư c và nư c ngoài u tư phát tri n các phương ti n giao thông công c ng có s c t i l n (như ư ng s t trên cao và trên m t t, xe i n ng m). 4. S Quy ho ch - Ki n trúc ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng, i u ch nh quy ho ch và l trình tri n khai xây d ng các khu công nghi p, khu ô th m i, t nay n năm 2010. 5. S Tài chánh-V t giá ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan ti n hành th c hi n u giá quy n s d ng t; rà soát tình hình các m t b ng c a các cơ quan, ơn v , doanh nghi p ang qu n lý nhưng s d ng không có hi u qu b sung danh m c di n tích có th ưa ra u giá. 6. S K ho ch và u tư ch trì th c hi n các công vi c như sau : 6.1. Rà soát hàng quý các d án u tư trong năm, tham mưu y ban nhân dân thành ph ình hoãn các d án chưa th t c n thi t, chưa các i u ki n kh i công, t p trung v n u tư cho các d án quan tr ng, các d án có th hoàn thành trong năm - ưa vào s d ng; công b danh m c các d án u tư nh hư ng cho các nhà u tư trong và ngoài nư c tham gia, làm cơ s cho vi c huy ng các ngu n v n ưa vào u tư phát tri n; các h p ng thi công các d án có v n ngân sách ph i có n i dung ch tài v th i gian thi công; t p trung ch o Ny nhanh ti n th c hi n các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư; các ngành, các c p khi ăng ký d án ph i ng th i xu t ngu n v n, không ch d a vào v n ngân sách t p trung. 6.2- Tri n khai Ch th c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v c i ti n m t s quy trình th t c u tư trong nư c và quy ch u th u, sơ k t trong tháng 6; ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan rà soát l i các văn b n hi n hành v công tác giám nh
 6. u tư tham mưu y ban nhân dân thành ph i u ch nh, b sung ; ch trì ph i h p v i các qu n-huy n, s -ngành liên quan tăng cư ng công tác ki m tra và theo dõi, xu t x lý vi ph m i v i các ch u tư, các ơn v tư v n thi t k , giám sát các nhà th u thi công, các ban qu n lý d án t t c các ngành, các c p, phát hi n và x lý nh ng hành vi vi ph m các quy nh v qu n lý u tư xây d ng, k p th i ngăn ch n tiêu c c, th t thoát trong xây d ng. 6.3- Ph i h p v i các qu n-huy n và s -ngành liên quan ki m tra ho t ng c a các doanh nghi p sau ăng ký kinh doanh theo quy nh c a Lu t doanh nghi p, ki n ngh các gi i pháp m b o l i ích h p pháp c a nhà u tư, nhân dân và Nhà nư c Vi t Nam, kh c ph c s y u kém trong qu n lý Nhà nư c, sơ k t trong tháng 6. 7. S Xây d ng ch trì và cùng các S qu n lý xây d ng chuyên ngành ch u trách nhi m hư ng d n quy trình và t ch c ki m tra ch t lư ng công trình xây d ng cơ b n trên a bàn thành ph , quy nh rõ trách nhi m c a cá nhân, ơn v liên quan n ch t lư ng các d án u tư như ch u tư, t ch c tư v n, thi t k , ơn v thi công; tăng cư ng công tác giám sát, ki m tra ch t lư ng thi công, k p th i phát hi n nh ng sai ph m trong t ch c thi công, nghi m thu theo úng các i m d ng k thu t, n u phát hi n có nh ng sai ph m ph i ình ch thi công có bi n pháp kh c ph c. 8. Trung tâm Xúc ti n thương m i và u tư, S K ho ch và u tư, S Thương m i tri n khai chương trình xúc ti n thương m i và u tư ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t, t o ra nh ng chuy n bi n m i, có tác d ng thi t th c ti p t c nâng cao tính c nh tranh c a môi trư ng u tư, t p trung vào các lĩnh v c cung c p thông tin cho nhà u tư và thương m i, chuNn b k các d án kêu g i u tư, h tr các nhà u tư chuNn b d án trình xin c p phép, cung ng lao ng k thu t d ch v Internet, t cho các nhà u tư qua d ch v m t c a, t ch c i tho i nh kỳ gi a các nhà u tư và Chính quy n thành ph , t ch c các oàn xúc ti n ra nư c ngoài, t ch c h i ngh các i s , Tham tán Kinh t và T ng Lãnh s (ph i h p v i B Ngo i giao) h tr xúc ti n u tư và thương m i c a thành ph . 9. y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c t ng k t óng góp c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài cho s phát tri n c a thành ph và ki n ngh các cơ ch , chính sách thu hút, phát huy kh năng óng góp c a Vi t ki u, th c hi n trong quý 2. 10. C c Th ng kê ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan i u tra ánh giá v hi u qu s n xu t-kinh doanh, hi u qu u tư và trình công ngh c a các ngành kinh t ch l c c a thành ph , t ó xu t các gi i pháp nâng cao hi u qu u tư, s c c nh tranh c a doanh nghi p và các chính sách h tr , khuy n khích i m i công ngh , thi t b . III. THU CHI NGÂN SÁCH : S Tài chánh-V t giá và C c Thu th c hi n : 1. Ph n u th c hi n vư t m c d toán thu trong năm v i m c tăng t i thi u 5% so v i nhi m v ư c giao ; t p trung qu n lý thu có hi u qu i v i các khu v c kinh t , nh t là kinh t ngoài qu c doanh ; tăng cư ng phân c p thu cho các qu n-huy n, y nhi m thu cho y ban nhân dân phư ng- xã, th tr n, nâng cao hi u qu qu n lý các ngu n thu ; ch ng th t thu. 2. Tri n khai th c hi n nhi m v thu ngân sách theo úng quy nh c a pháp lu t; th c hi n nghiêm túc yêu c u thNm tra, quy t toán và hoàn thu giá tr gia tăng úng h n lu t nh ; thu úng, thu và thu h i k p th i các kho n th t thu ngân sách; tăng
 7. cư ng công tác ki m tra trư c và sau hoàn thu giá tr gia tăng, x lý nghiêm vi ph m ; thu h i các kho n chi m d ng ti n hoàn thu ; kiên quy t ch ng th t thu, ch ng buôn l u, gian l n thương m i, tr n l u thu , n ng thu . 3. Ti p t c tri n khai th c hi n cơ ch giao quy n t ch và trách nhi m cho ơn v theo Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph và Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2002 c a B Tài chính v ch tài chánh áp d ng cho ơn v s nghi p có thu, ph n u n h t tháng 6 t 100% ơn v s nghi p có thu th c hi n ch trương c a Chính ph t i Ngh nh này ; ng th i ti p t c và m r ng vi c th c hi n khoán biên ch và chi phí qu n lý hành chánh i v i các ơn v hành chánh theo Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . 4. Tăng cư ng ki m tra, thanh tra và giám sát vi c th c hi n công khai tài chánh các c p ; tăng quy n t ch và ch u trách nhi m c a Th trư ng ơn v s d ng ngân sách ; nâng cao hi u qu qu n lý, s d ng tài s n công ; m b o vi c mua s m tài s n, trang thi t b th c hi n úng ch , tiêu chuNn quy nh. 5. ChuNn b các công vi c trong công tác l p, ch p hành và quy t toán ngân sách, nh t là i v i vi c t ch c xây d ng d toán ngân sách Nhà nư c năm 2004 theo Lu t ngân sách Nhà nư c (s a i); trình y ban nhân dân thành ph ban hành quy nh v qu n lý thu chi ngân sách và Ny m nh phân c p trong thu chi ngân sách. 6. S Giao thông Công chánh ch trì ph i h p S Tài chánh-V t giá Ny m nh vi c th c hi n cơ ch khoán chi và u th u toàn b ho c t ng công o n trong qui trình thu gom, v n chuy n và x lý rác c a công tác v sinh môi trư ng. IV. TĂNG CƯ NG QU N LÝ Ô THN (g n v i Năm tr t t k cương và N p s ng văn minh ô th ) : 1. Xây d ng và công b công khai quy ho ch : 1.1- S Quy ho ch-Ki n trúc ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n : 1.1.1- Xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph thông qua i u ch nh quy ho ch t ng m t b ng thành ph n năm 2010 và trình y ban nhân dân thành ph trong tháng 6; xây d ng Trung tâm thông tin quy ho ch thành ph , ưa vào ho t ng trong quý 2. 1.1.2- Ph i h p v i các qu n t ch c xây d ng, ph kín quy ho ch chi ti t 5 qu n : 2, 7, 9, 12, Th c và nh ng khu ô th hóa các huy n; sau ó thông qua H i ng nhân dân cùng c p (qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n), trình c p thNm quy n ban hành, công khai quy ho ch chi ti t cho nhân dân bi t th c hi n. 1.1.3- Trình y ban nhân dân thành ph Ch th v tăng cư ng công tác qu n lý quy ho ch và xây d ng quy ch , chính sách, t ch c b máy nhân s m b o thành ph phát tri n úng quy ho ch, th c hi n có hi u qu vi c qu n lý quy ho ch. 1.2- S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng ch trì nghiên c u, Ny m nh áp d ng công ngh thông tin a lý (GIS) vào công tác quy ho ch và qu n lý.
 8. 1.3- S Giao thông Công chánh ch trì ph i h p v i S Quy ho ch-Ki n trúc, S K ho ch và u tư, các s -ngành liên quan, y ban nhân dân qu n 2, 4, 7 và huy n Nhà Bè và các cơ quan Trung ương có liên quan xây d ng k ho ch di d i các c ng bi n; trong năm ph i làm xong bư c th a thu n v i các B -Ngành Trung ương có liên quan v k ho ch và l trình di d i, cơ ch th c hi n; trong ó, có cơ ch v s d ng m t b ng cũ và cơ ch t o v n trong vi c xây d ng các c ng m i. 2. Tr t t an toàn giao thông : 2.1- S Văn hóa và Thông tin ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan v n ng nhân dân, cán b công ch c, công nhân, h c sinh, sinh viên, l c lư ng võ trang và gia ình ch p hành pháp lu t, xây d ng n p s ng văn minh ô th ; ti p t c xây d ng và nhân r ng các mô hình t qu n c a nhân dân, k t h p v i các bi n pháp hành chính thích h p, do các cơ quan hành chính Nhà nư c th c hi n. 2.2- Các s -ngành, qu n-huy n t ch c th c hi n Quy t nh s 07/2003/Q -UB ngày 08 tháng 01 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v chương trình ch ng k t xe n i th . Ch n ch nh và duy trì công tác ki m tra thư ng xuyên nh m làm thông thoáng t i 30 tuy n ư ng tr ng i m do c p thành ph tri n khai th c hi n, 100 tuy n ư ng và 11 khu v c do qu n-huy n ch u trách nhi m th c hi n. Cương quy t ngăn ch n tái l n chi m i v i các trư ng h p ã gi i t a. 2.3- Công an thành ph ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng phương án ngăn ch n và bi n pháp gi i quy t nhanh, tăng cư ng huy ng các l c lư ng tham gia gi i quy t ùn t c giao thông (C nh sát giao thông, C nh sát tr t t , Thanh niên xung phong, Thanh niên tình nguy n,…). Các ngành Giao thông Công chánh, Công an, Giáo d c và ào t o, Thương m i và u tư, Du l ch, Lao ng-Thương binh và Xã h i,.v.v… cùng ph i h p b ng nhi u bi n pháp t ng h p, ph n u gi m 1/3 s i m và s v ùn t c giao thông; gi m 10% s v tai n n giao thông; áp d ng các bi n pháp m nh nh t và kiên quy t nh t ch m d t n n ua xe trái phép. 2.4- S Giao thông Công chánh ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan tri n khai các d án phát tri n h t ng úng ti n , nh t là các công trình tr ng i m (c ư ng b và ư ng sông); m các nút giao thông, xây d ng ít nh t 3 c u vư t (Trư ng Chinh, Ngã tư B y Hi n, vòng xoay Hàng Xanh) và m t s c u vư t cho ngư i i b ; quy ho ch, s p x p có tr t t các b n bãi u xe 4 bánh ; các i m gi xe 2, 4 bánh, nh t là t i khu v c trung tâm ; quy ho ch và có chính sách khuy n khích u tư xây d ng các bãi u xe l n các c a ngõ ra vào thành ph ; phân lu ng tuy n m t chi u, t các ti u o, dãy phân cách. 2.5- Công an thành ph ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng và trình phương án h n ch phát tri n xe g n máy b ng nhi u cách như t m ngưng ăng ký xe m i có th i h n, tăng l phí trư c b , thu phí giao thông, ph thu xe hai bánh g n máy; x ph t th t nghiêm t t c m i trư ng h p vi ph m Lu t giao thông, trư c tiên t p trung vi c ki m tra gi y phép lái xe hai bánh g n máy trên 70 phân kh i, nh t là h c sinh ph thông trung h c. 2.6- S Giao thông Công chánh ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan tham mưu cho y ban nhân dân thành ph ki n ngh Chính ph y quy n cho thành ph ban hành quy nh t c lưu thông c a các lo i xe theo các tuy n ư ng trên a bàn thành ph .
 9. 2.7- S Lao ng-Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng và thông qua áp d ng án b trí gi làm vi c, gi i h c l ch nhau nh m gi m ùn t c giao thông trong gi cao i m. 3. Tr t t trong xây d ng : S Xây d ng ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan trình y ban nhân dân thành ph i u ch nh, s a i th t c hành chính c p phép xây d ng nhà t o thu n l i và th i gian nhanh nh t cho nhân dân, Ny m nh phân c p qu n lý cho qu n-huy n trong vi c c p phép; c ng c b máy qu n lý, ngăn ng a và x lý nghiêm tiêu c c trong vi c c p phép xây d ng; ch trì ph i h p v i các qu n-huy n xây d ng và th c hi n ngay phương án x lý d t i m các t n t i c a vi c xây d ng không phép, sai phép và phát hi n k p th i, x lý kiên quy t, ch m d t vi c xây d ng m i không phép, trái phép. 4. V sinh môi trư ng : 4.1- S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng th c hi n vai trò cơ quan thư ng tr c tri n khai chương trình b o v môi trư ng n 2005 ã ư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph phê duy t; phân c p và tăng cư ng trách nhi m qu n lý môi trư ng c a các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n; tăng cư ng l c lư ng b o v môi trư ng thành ph v t ch c, biên ch , nhân s và phương ti n năng l c qu n lý môi trư ng trên a bàn thành ph . 4.2- Cương quy t x lý các doanh nghi p gây ô nhi m, b t bu c ph i tri n khai các bi n pháp gi m thi u ô nhi m, không phát sinh cơ s gây ô nhi m, g n v i chương trình di d i các doanh nghi p gây ô nhi m ra các khu công nghi p theo quy ho ch. Trư c m t, nh ng doanh nghi p gây ô nhi m n ng d c tuy n kênh Tham Lương-Sông Vàm Thu t ph i tri n khai s n xu t s ch hơn ho c u tư thi t b x lý ô nhi m theo cam k t; n u không th c hi n thì ph i t m ngưng ho t ng ho c th c hi n quy t nh c a Tòa án n u b nhân dân ho c Chính quy n a phương kh i ki n. 4.3- S Giao thông Công chánh ch trì ph i h p v i các qu n-huy n ki m tra và ch n ch nh ho t ng thu gom rác th i, xà b n, h th ng nhà v sinh công c ng ; x lý có k t qu vi c vi ph m v sinh môi trư ng (nh t là phóng u b a bãi, rác xu ng kênh, r ch trong n i thành) và hoàn thi n công tác qu n lý các ơn v d ch v thu gom, v n chuy n rác ngoài qu c doanh qu n-huy n. 4.4.- Tri n khai úng ti n các d án b ng ngu n v n ODA v c i t o h th ng kênh r ch, ch nh trang ô th ; m b o các bãi ch a rác ph i có h th ng x lý nư c th i ho t ng úng tiêu chuNn môi trư ng. 5. Phòng cháy, ch a cháy : Công an thành ph , các s - ngành thành ph và các qu n - huy n ti p t c tri n khai th c hi n Ch th s 27/2002/CT-UB ngày 5 tháng 12 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v tăng cư ng qu n lý và các bi n pháp c p bách phòng cháy, ch a cháy; nâng c p trang thi t b phòng cháy, ch a cháy cho l c lư ng chuyên nghi p t u năm 2003. V. KHOA H C VÀ CÔNG NGH : S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan và các qu n-huy n th c hi n : 1. Ti p t c i m i cơ ch ho t ng khoa h c, công ngh nh m phát huy cao nh t ti m l c khoa h c, công ngh trên a bàn thành ph thông qua ho t ng c a H i
 10. ng Khoa h c và Công ngh thành ph , Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t thành ph ; cơ ch liên k t doanh nghi p, các cơ quan nghiên c u khoa h c và Chính quy n thành ph ; hình thành H i ng các Hi u trư ng Trư ng i h c ; chương trình liên k t v i i h c Qu c gia thành ph H Chí Minh ; chương trình phát tri n các s n phNm công nghi p ch l c c a thành ph ; ch công ngh th c và trên m ng ; qu h tr phát tri n khoa h c và công ngh . 2. Ny m nh nghiên c u tri n khai, ng d ng r ng rãi các thành t u khoa h c, công ngh t o các s n phNm ch l c c a thành ph , nâng cao năng l c c nh tranh và Ny m nh xu t khNu, h tr doanh nghi p hi n i hóa v i chi phí th p (Chương trình 04 c a y ban nhân dân thành ph ); tri n khai các tài nghiên c u v xã h i, nhân văn nh m phát huy s c m nh v văn hóa, con ngư i ph c v s phát tri n lâu dài c a thành ph và s lãnh o c a ng, t o l i th ngu n nhân l c cho phát tri n c a thành ph ; ph n u ít nh t 90% tài nghiên c u t ngân sách ư c ng d ng trong vòng 6 tháng sau nghi m thu; ch ng ph i h p v i S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng Hà N i, B Khoa h c và Công ngh t ch c ch công ngh quy mô qu c gia t i thành ph H Chí Minh. 3. Ph i h p v i Ban Qu n lý các d án công ngh thông tin tri n khai kiên quy t, m nh m chương trình m c tiêu ng d ng và phát tri n công ngh thông tin, t o bư c t phá trong ng d ng công ngh thông tin vào qu n lý Nhà nư c ( án 112), ào t o nhân l c cho công ngh thông tin và thu hút u tư vào Công viên Ph n m m Quang Trung; ph i h p v i Ban ch o qu c gia Chương trình 58 t ch c H i th o và H i ch công ngh thông tin toàn qu c l n th 1 t i thành ph H Chí Minh. 4. Ban i u hành chương trình ào t o 300 Th c sĩ - Ti n sĩ, sơ k t m t năm tri n khai chương trình và ti p t c th c hi n v i t c nhanh hơn, ph c v thi t th c s phát tri n c a thành ph . 5. Thành l p H i ng các Trư ng i h c, h tr vi c nâng cao trình i ngũ gi ng viên các Trư ng i h c, liên k t khai thác các phòng thí nghi m, các thư vi n i n t , ph i h p v i S Quy ho ch-Ki n trúc và S a chính-Nhà t ti n hành quy ho ch v trí các Trư ng i h c, các khu ký túc xá sinh viên trên a bàn n năm 2010. 6. Ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u, xây d ng phương án trình y ban nhân dân thành ph thành l p qu h tr phát tri n khoa h c và công ngh ; quy nh v chính sách khuy n khích các nhà nghiên c u và ng d ng r ng rãi k t qu nghiên c u vào s n xu t và i s ng t o ng l c phát tri n khoa h c, công ngh . VI. PHÁT TRI N VĂN HÓA - XÃ H I (g n v i Năm tr t t k cương và n p s ng văn minh ô th ) : 1. Giáo d c và ào t o : 1.1- S Giáo d c và ào t o ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n : 1.1.1- T p trung t ch c th c hi n các gi i pháp do B ra v i m i chương trình, sách giáo khoa, nh t là s a i sách giáo khoa l p 1, l p 6; tri n khai chương trình ph c p ph thông trung h c; tri n khai chương trình phát tri n giáo d c ph thông 2002-2005 ã ư c y ban nhân dân thành ph thông qua (thu c chương trình phát tri n ngu n nhân l c); hoàn ch nh quy ho ch m ng lư i trư ng h c c a thành ph và qu n-huy n; ti p t c xây d ng cơ s v t ch t trư ng h c, xây d ng t t môi trư ng sư ph m và t ng bư c nâng cao i u ki n d y và h c các trư ng; t p trung i u hành s d ng h t v n u tư t ngân sách b trí cho ngành giáo d c và chương trình
 11. kích c u thông qua u tư; Ny m nh th c hi n xã h i hóa i ôi v i vi c tăng cư ng qu n lý trong lĩnh v c giáo d c và ào t o; nhân r ng các i n hình tiêu bi u c a các h trư ng; ch cho phép m cơ s ào t o khi ã chuNn b các i u ki n v cơ s v t ch t, i ngũ giáo viên và chương trình ào t o. 1.1.2.- Ti p t c tăng cư ng k cương, n n n p; ngăn ch n h u hi u các hi n tư ng tiêu c c và t n n xã h i xâm nh p nhà trư ng; hoàn thành công tác di d i các h ang cư trú trong khuôn viên trư ng h c. 1.2- S Lao ng-Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan tri n khai chương trình phát tri n d y ngh và ào t o công nhân k thu t, xây d ng phương án a d ng hóa các hình th c ào t o công nhân k thu t, cán b qu n lý và cán b k thu t cho các ngành công nghi p, c bi t là các ngành công nghi p ch l c, áp ng nhu c u lao ng k thu t các nhà u tư theo cơ ch t hàng ào t o trư c khi s n xu t. 1.3- S K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan tri n khai chương trình h tr phát tri n doanh nhân cho các doanh nghi p v a và nh 2002 - 2005 (thu c chương trình phát tri n ngu n nhân l c c a thành ph ). 2. Y t : S Y t ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n : 2.1- Ti p t c th c hi n các chương trình Qu c gia v chăm sóc s c kho có m c tiêu, ti n t i hoàn thành các ch tiêu cơ b n v s c kho và y t , kh ng ch không d ch l n x y ra trên a bàn thành ph ; gi m s m c b nh và t vong do các b nh d ch; ti p t c duy trì k t qu phòng, ch ng m t s b nh xã h i và Ny m nh phòng, ch ng b nh lây, c bi t là HIV/AIDS, các b nh lây truy n qua ư ng tình d c. 2.2- Ti p t c c ng c và tăng cư ng m ng lư i y t cơ s , phát tri n m ng lư i nhân viên s c kh e c ng ng; phát huy vai trò m ng lư i y t cơ s trong chăm sóc y t cho ngư i nghèo, ngư i có th B o hi m xã h i và m r ng d ch v chăm sóc y t t i nhà; hoàn thành xong qui ho ch m ng lư i y t thành ph , nâng cao năng l c qu n lý Nhà nư c c a ngành y t t ng bư c th c hi n vi c xã h i hoá trong công tác u tư, m r ng m ng l i y t tư nhân, tranh th vi n tr nư c ngoài, v n vay và Ny m nh h p tác liên doanh trong lãnh v c khám ch a b nh và trang thi t b y t . 2.3- T p trung i u hành s d ng có hi u qu v n u tư t ngân sách và chương trình kích c u thông qua u tư c a ngành y t thành ph ; Ny m nh th c hi n ch trương xã h i hóa ho t ng y t nh m tăng cư ng huy ng v n u tư phát tri n ngành y t thành ph ; tranh th th i cơ và ngu n l c tăng cư ng u tư, nâng c p m r ng cơ s y t , c bi t các cơ s khám ch a b nh, các Trung tâm Y t chuyên sâu, tăng cư ng u tư nâng c p trang thi t b , xây d ng m i cơ s 2 m t s B nh vi n công t i khu y t k thu t cao; hình thành h th ng khám ch a b nh theo mô hình liên k t ch t ch gi a các b nh vi n, Trung tâm chuyên khoa thành ph v i các Trung tâm y t qu n-huy n, y t tư nhân; i m i công tác qu n lý i u hành b nh vi n, tăng cư ng giáo d c y c, xây d ng ngành y t ti n b , t ng bư c ti n lên chính quy hi n i. 2.4- T p trung s p x p l i ngành dư c, c ng c các doanh nghi p Nhà nư c, Ny m nh t c c ph n hóa doanh nghi p, u tư cơ s v t ch t nh m nâng cao ch t lư- ng dư c phNm, t tiêu chuNn GMP c a khu v c; phát tri n cơ s s n xu t, s a ch a,
 12. b o trì thi t b y t ; kiên quy t th c hi n vi c di d i các h dân cư trú trong các cơ s y t theo úng k ho ch ã ra. 3. Văn hóa và Thông tin : S Văn hóa và Thông tin ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan và các qu n- huy n th c hi n : 3.1- Ph c v t t các nhi m v chính tr và các công tác tr ng tâm như ho t ng các ngày l , k ni m l n trong năm, ph i h p v i các ngành có liên quan ch ng t ch c các chương trình tuyên truy n c ng và văn hóa, ngh thu t ph c v SEA Games năm 2003; làm t t công tác v n ng "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa", nh t là xây d ng i s ng văn hóa cơ s , nông thôn; t ng bư c gi m d n s cách bi t v m c hư ng th văn hóa trong nhân dân gi a n i và ngo i thành. 3.2- Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n “Năm tr t t k cương và n p s ng văn minh ô th ”; tuyên truy n, v n ng t p trung 3 n i dung v văn hóa là vi c cư i; v sinh môi trư ng - ư ng ph ; xây d ng thành ph thân thi n, l ch s góp ph n t ch c thành công SEA Games 2003. 3.3- Nâng cao ch t lư ng ho t ng thông tin c ng; t ng bư c hi n i hóa ho t ng tri n lãm, c ng tr c quan; tăng cư ng công tác qu n lý Nhà nư c trên các lĩnh v c, nh t là v t ch c bi u di n ngh thu t, v s n xu t - kinh doanh băng, ĩa nh c; Ny m nh vi c tuyên truy n văn hóa i ngo i, xu t khNu văn hóa phNm; ch ng giao lưu văn hóa v i các nư c, c bi t các nư c có ông Vi t ki u và các nư c trong khu v c; Ny m nh hơn n a vi c th c hi n chính sách xã h i hóa trong lĩnh v c ho t ng văn hóa, làm t t công tác thanh ki m tra, x lý vi ph m, c bi t chú ý khâu ki m tra, x lý vi ph m sau ăng ký kinh doanh. 3.4- Th c hi n quy ho ch phát tri n các lo i hình ho t ng văn hóa, các án nâng cao ch t lư ng c a các lo i hình ho t ng ngh thu t, nh t là vi c c ng c , nâng cao ch t lư ng ho t ng c a các oàn ngh thu t. 3.5- Ph i h p ch t ch v i các qu n - huy n và S K ho ch và u tư trong vi c c p phép, ki m tra ho t ng các lo i hình kinh doanh nh y c m v văn hóa; x lý nghiêm kh c các trư ng h p vi ph m. 3.6- L p án v b o tàng, b o t n các di tích l ch s ; xây d ng quy ho ch v h th ng tư ng ài; Ny nhanh ti n xây d ng Khu tư ng ni m các Vua Hùng t i Công viên L ch s -Văn hóa Dân t c; hoàn thành xây d ng b o tàng Ch ng tích chi n tranh và chuNn b k ho ch xây d ng r p xi c, nhà hát giao hư ng vũ k ch và m r ng b o tàng L ch s thành ph . 4. Gi i quy t vi c làm và xóa ói gi m nghèo : S Lao ng-Thương binh và Xã h i và Ban ch o chương trình xóa ói gi m nghèo thành ph ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n: 4.1- Ph n u gi m trên 20.000 h nghèo n cu i năm 2003 hoàn thành cơ b n chương trình xóa ói gi m nghèo theo tiêu chí c a thành ph ; hoàn thành u tư xây d ng các công trình cơ b n 20 xã-phư ng nghèo. 4.2- Gi i thi u vi c làm cho 210.000 ngư i, ào t o ngh 180.000 ngư i; t ch c t t công tác i u tra, thông tin, d báo th trư ng lao ng, nâng cao năng l c qu n lý ngu n lao ng t i các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n; ph i h p v i chương trình
 13. công ngh thông tin xây d ng án và tri n khai ch lao ng trên m ng; th c hi n chương trình xu t khNu lao ng và chuyên gia, chú tr ng các gi i pháp h tr xu t khNu lao ng cho các i tư ng gia ình công nhân, di n chính sách, gia ình lao ng nghèo. 4.3- T ch c t ng ki m tra ho t ng c a các cơ s gi i thi u vi c làm, tri n khai các bi n pháp qu n lý Nhà nư c thi t th c nh m xóa b tình tr ng l a o trong gi i thi u vi c làm và xu t khNu lao ng. 4.4- Tăng cư ng hư ng d n tư v n, nâng cao ki n th c k thu t, kinh nghi m s n xu t thông qua hình th c khuy n nông; c n t p trung h tr ngư i nghèo, h nghèo t ch c s n xu t theo hư ng chuy n i cơ c u cây tr ng v t nuôi; t p trung phát tri n 2 cây (rau an toàn, d a cayen) và 2 con (bò s a, tôm sú) ; h tr ngh làm mu i, tr ng c nuôi bò; phát tri n các khu d ch v , ngành ngh ti u-th công nghi p t p trung gi i quy t vi c làm cho lao ng nghèo, k t h p d y ngh , chuy n d ch cơ c u lao ng nông thôn. 4.5- T ch c ào t o ngh cho lao ng nghèo nông thôn thông qua các chương trình khuy n nông, lâm, ngư g n v i khôi ph c các ngành ngh truy n th ng; th c hi n các chính sách h tr ưu ãi v vay v n d y ngh , B o hi m xã h i, B o hi m y t , ưu tiên cho ngư i nghèo i lao ng nư c ngoài; tăng cư ng công tác giáo d c nâng cao ý th c t vươn lên gi m nghèo, vư t chuNn nghèo c a ngư i nghèo, h nghèo; xây d ng nhi u mô hình t nhóm h gi m nghèo, hư ng d n các h vư t chuNn nghèo làm ăn h p tác t o i u ki n giúp l n nhau, ch ng tái nghèo, ti n lên làm ăn khá gi , gi m nghèo b n v ng; t ch c i u tra xã h i h c có cơ s xem xét i u ch nh m c h nghèo c a thành ph giai o n 2004-2010 theo hư ng ti p c n d n tiêu chuNn nghèo c a các nư c trong khu v c và th gi i. 5. Th d c- Th thao : S Th d c-Th thao ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n : 5.1- ChuNn b và t ch c t t SEA Games l n th 22 v i 3 m c tiêu cơ b n : Gi v ng và nâng cao thành tích thi u vư t th h ng SEA Games l n th 21 ; qu ng bá ti m năng du l ch, thu hút khách nư c ngoài; gi i thi u truy n th ng văn hóa t nư c và con ngư i Vi t Nam. Vi c ăng cai t ch c là cơ h i thành ph t gi i thi u mình, góp ph n t o môi trư ng thu n l i cho ti n trình ch ng h i nh p v i khu v c và qu c t , gi i thi u cho các nư c hi u v m t thành ph an toàn, thân thi n, năng ng, sáng t o ; ng th i là i u ki n cho ngành th d c - th thao thành ph có cơ h i phát tri n t t hơn, k t h p v i phát tri n du l ch góp ph n thúc Ny tăng trư ng kinh t , k t h p v i phát tri n các lo i hình văn hóa, nh t là văn hóa truy n th ng m à b n s c dân t c. 5.2- Phát ng phong trào toàn thành ph tham gia hư ng ng xây d ng thành ph h p d n, thân thi n, an toàn và văn minh ; k t h p Năm tr t t k cương và n p s ng văn minh ô th ch n ch nh tr t t ô th , giao thông, qu ng cáo, c nh quan, v sinh ư ng ph ,… nhân d p SEA Games 22 ; m i phư ng - xã, th tr n, qu n - huy n, m i s - ngành, m i t ch c oàn th chính tr xã h i ch ng xu t các sáng ki n, công trình c a mình góp ph n t ch c thành công SEA Games 22.
 14. 5.3- Yêu c u ph i chuNn b y cơ s v t ch t úng tiêu chuNn quy nh c a qu c t ph c v t ch c, i u hành và ti n hành các cu c thi u; t p trung u tư cho 23 công trình ph c v SEA Games, trong ó 8 công trình xây m i và 15 công trình nâng c p c i t o; Ny nhanh ti n th c hi n các công trình hoàn thành úng k ho ch. 6. Ti p t c Ny m nh th c hi n chương trình m c tiêu 3 gi m. Công an thành ph , S Lao ng-Thương binh và Xã h i và L c lư ng Thanh niên xung phong là ơn v ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n : 6.1- Ti p t c xác nh công tác u tranh phòng, ch ng ma túy v a có yêu c u c p bách trư c m t, v a lâu dài; ngăn ch n có hi u qu các ư ng dây, t ch c v n chuy n ma túy vào thành ph tiêu th ; ánh m nh các t ch c, cá nhân mua bán, tàng tr trái phép các ch t ma túy và t ch c s d ng ma túy trong a bàn dân cư, nơi công c ng; ch ng phòng ng a, h n ch m c th p nh t s ngư i m i và tái nghi n, phát hi n 100% s ngư i nghi n ma túy t i c ng ng ưa i t p trung cai nghi n, ch a b nh; t p trung qu n lý, cai nghi n, giáo d c, t ch c lao ng cho các i tư ng sau cai nghi n ma túy. 6.2- T ch c l c lư ng, s d ng ng b các bi n pháp, liên t c t n công tr n áp t i ph m, ma túy và m i dâm b ng nhi u hình th c; tăng cư ng công tác ki m tra hành chính các a bàn, t i m ph c t p v hình s , ma túy, m i dâm, các cơ s kinh doanh d ch v văn hóa - xã h i và các khu v c t p trung ông ngư i t các t nh n, l p h sơ x lý theo Ngh nh s 20, 32, 33/CP, qu n lý giáo d c t i a phương, g i răn e giáo d c, gi v ng an ninh - tr t t ; t p trung qu n lý, ch a tr , giáo d c 3000 i tư ng gái m i dâm. 6.3- T p trung t t c nh ng ngư i trong tu i lao ng còn s c lao ng, nhưng s ng lang thang nơi công c ng, trên ư ng ph , xin ăn, chèo kéo khách nư c ngoài, móc túi,… gây m t tr t t và m quan ư ng ph . VII.- TI P T C C I CÁCH HÀNH CHÁNH : 1. Trong quý I, Ban ch o c i cách hành chánh thành ph trình y ban nhân dân thành ph ban hành Quy ch ho t ng c a các s -ngành thành ph ; phân nh rõ ch trách nhi m ơn v , trách nhi m cá nhân và ngư i ng u cơ quan, ơn v ; xác nh rõ các m i quan h , l l i làm vi c có s phân công h p lý, tránh ch ng chéo nhi m v . y ban nhân dân thành ph t p trung vào vi c xây d ng chương trình công tác hàng năm, m b o các i u ki n v ngân sách, cơ ch th c hi n, ki m tra, t ng k t, ph bi n i n hình; vi c tri n khai th c hi n các chương trình, k ho ch ch y u giao cho Th trư ng các s - ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n th c hi n. Phân công phân nhi m theo nguyên t c m t vi c ch do m t ngư i, m t t ch c ch u trách nhi m, xác nh rõ trách nhi m ôn c, ki m tra, ch o sâu sát c a ngư i ng u ; s d ng úng quy n h n, không ùn Ny trách nhi m cũng như không ôm m bao bi n làm thay.
 15. Phân c p và y quy n m nh hơn cho các s -ngành và qu n-huy n. Công vi c nào c p dư i làm có hi u qu , thu n l i cho nhân dân và doanh nghi p, gi m b t th i gian gi i quy t thì phân c p và y quy n cho c p ó làm. Th c hi n m u hóa th ng nh t t t c các lo i gi y t thu c th t c hành chính theo quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a các B -Ngành Trung ương. Trong ó, t p trung xây d ng và hoàn thi n h th ng các th t c, quy trình hành chính m i, tiên ti n, b o m nguyên t c là ơn gi n, công khai, úng lu t, th ng nh t, m t c a, nhanh chóng và thu n ti n, gi m phi n hà cho công dân và t ch c. Chính quy n c p dư i ph i nghiêm ch nh ch p hành quy t nh c a cơ quan c p trên. Cơ quan c p trên ph i tr l i chính th c các ngh c a cơ quan c p dư i ho c ngư i dân trong th i h n do Lu t pháp ho c cơ quan c p trên quy nh và ư c công b công khai. C i ti n ch h ih p dành th i gian gi i quy t công vi c t i c p dư i. 2. Các s -ngành ư c phân công ti p t c th c hi n Ch th s 37/2001/CT-UB ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph nh m c th hóa Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph , hoàn t t trong quý 2 năm 2003. 3. Ban T ch c Chính quy n thành ph ch trì ph i h p các s -ngành, qu n-huy n tham mưu cho y ban nhân dân thành ph ti p t c t ch c tri n khai th c hi n án ki n toàn t ch c, ti p t c s p x p, i u ch nh l i m t s cơ quan thu c thành ph . 4. y ban nhân dân qu n - huy n ch u trách nhi m chính trong t ch c n bù, gi i phóng m t b ng; l p ra cơ quan chuyên trách, tăng cư ng cán b , t p trung ch o, áp ng k p th i ti n gi i phóng m t b ng cho các d án phát tri n h t ng k thu t và h t ng xã h i, g n li n v i t ch c tái nh cư. 5. Ban ch o th c hi n án 112 v tin h c hóa qu n lý hành chính Nhà nư c ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan tri n khai th c hi n úng ti n án ã ư c duy t; tri n khai h th ng i tho i doanh nghi p - Nhà nư c trên m ng t tháng 3 năm 2003. 6. Tăng cư ng công tác ti p công dân, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo : 6.1- Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ch o và ki m tra, Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph tham mưu, rà soát khNn trương, ng b , kiên quy t ch n ch nh, l p l i k cương, k lu t trong công tác qu n lý Nhà nư c t thành ph n qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n. T t c các quy t nh c a c p trên ph i ư c c p dư i ch p hành ; nh ng cơ quan, cá nhân c tình không thi hành ho c thi hành không n nơi n ch n ph i b x lý. Th trư ng các s -ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n có k ho ch t ch c th c hi n ngay nh ng quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a c p trên và c a c p mình, ng th i ch ng rà soát th c hi n úng th i h n phúc tra theo quy t nh ho c văn b n ch o c a c p có thNm quy n i v i các quy t nh gi i quy t khi u n i ang ư c ch o phúc tra. 6.2- y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n tăng cư ng công tác hòa gi i và th c hi n dân ch cơ s trong vi c gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo; d a vào các oàn th làm t t công tác hòa gi i, h n ch phát sinh tranh ch p, khi u n i.
 16. 6.3- Văn phòng Ti p công dân thành ph ti p t c i m i công tác gi i quy t khi u n i theo hư ng công khai h sơ, tăng cư ng i tho i v i các bên khi u n i có thêm thông tin, làm cơ s cho vi c ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i chính xác, h n ch vi c khi u n i kéo dài; ng th i hư ng d n qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n th c hi n. 7. S Tư pháp ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan ti p t c t ng rà soát, bãi b các văn b n quy ph m pháp lu t và văn b n hư ng d n không còn phù h p, gi m các th t c rư m rà, nhi u t ng n c trung gian ; trong ó t p trung vi c rà soát, i u ch nh các trình t th t c hành chính quan h tr c ti p gi a cơ quan v i công dân. 8. Ban ch o c i cách hành chánh thành ph t ng k t kinh nghi m và tri n khai nhân r ng các thí i m ã có k t qu trong quá trình th c hi n c i cách hành chánh s - ngành và qu n-huy n; ti p t c ch n và th c hi n thí i m có tính ch t t phá m t s lĩnh v c, c bi t là lĩnh v c hành chánh mà ngư i dân và t ch c ang òi h i c p bách. 9. Ban T ch c Chính quy n thành ph ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan tham mưu cho y ban nhân dân thành ph ch o t ch c th c hi n án chia tách và phân nh l i a gi i hành chính m t s qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n. VIII. CÔNG TÁC T NG K T TRONG NĂM 2003 : 1. Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ph trách các kh i, lĩnh v c tr c ti p ch o các cơ quan liên quan t ch c sơ k t 12 chương trình và công trình tr ng i m trong tháng 6. 2. S Ngo i v ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan chuNn b án v nhi m v i ngo i và h i nh p qu c t và trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph trong tháng 6. 3. Ban ch o nông nghi p và nông thôn thành ph chuNn b sơ k t m t năm th c hi n chương trình công nghi p hóa nông nghi p, nông thôn theo Ngh quy t Trung ương 5 và trình y ban nhân dân thành ph trong tháng 5. 4. H i ng Liên minh H p tác xã chuNn b sơ k t m t năm th c hi n chương trình phát tri n kinh t h p tác, h p tác xã, kinh t tư nhân và trình y ban nhân dân thành ph trong tháng 6. 5. Ban ch o công tác n bù - gi i t a và tái nh cư thành ph chuNn b t ng k t tình hình th c hi n Ngh quy t s 18/TU v n bù, gi i t a, di d i, tái nh cư và trình y ban nhân dân thành ph trong tháng 6. 6. Ban Qu n lý các Khu ch xu t và Khu công nghi p thành ph chuNn b t ng k t tình hình xây d ng các Khu công nghi p, Khu ch xu t và trình y ban nhân dân thành ph trong tháng 6. 7. Ban ch o xóa ói gi m nghèo thành ph chuNn b t ng k t 10 năm th c hi n chương trình xóa ói gi m nghèo ( ng chí Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch o chuNn b ) và trình y ban nhân dân thành ph trong tháng 10.
 17. 8. H i ng Thi ua và khen thư ng thành ph chuNn b t ng k t 5 năm th c hi n Ch th s 35/CT-TW c a B Chính tr v i m i công tác thi ua khen thư ng trong giai o n m i và trình y ban nhân dân thành ph trong tháng 10. IX. T CH C TH C HI N : 1. Trên cơ s K ho ch này, y ban nhân dân thành ph s ban hành b n phân công trách nhi m ch o, t ch c tri n khai và ti n th c hi n m i gi i pháp; làm rõ trách nhi m c a Ch t ch và các Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n i v i m i nhi m v ư c giao. 2. Các s -ngành thành ph , y ban nhân dân các qu n-huy n, cơ quan, ơn v ư c phân công căn c vào K ho ch này, theo ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m xây d ng k ho ch, chương trình công tác c th tri n khai th c hi n ngay; các s - ngành ư c phân công ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan c a m i chương trình c th c n ch ng xác nh các cơ quan, ơn v c n ph i h p, k ho ch, chi ti t hóa ti n công vi c, các yêu c u v v n, nhân s , t ch c th c hi n. 3. Hàng quý, Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph t ch c giao ban v i Ch t ch y ban nhân dân các qu n – huy n và Th trư ng các s - ngành có liên quan. Hàng tháng t ch c các bu i làm vi c chuyên gi i quy t các v n c p bách, phát sinh trong quá trình t ch c th c hi n các gi i pháp theo k ho ch này. 4. H i ng Thi ua và khen thư ng thành ph hư ng d n thang i m thi ua năm 2003 phù h p v i các nhi m v ch o tr ng tâm c a thành ph và n i dung “Năm Tr t t k cương - n p s ng văn minh ô th ”. Các s -ngành, qu n – huy n t ch c các phong trào thi ua phù h p v i n i dung K ho ch này. 5. y ban nhân dân thành ph , các s -ngành, y ban nhân dân các qu n-huy n th c hi n công b công khai k ho ch, chương trình công tác, công vi c năm 2003 ch m nh t trong tháng 3 nhân dân bi t, tham gia ý ki n và giám sát th c hi n (tr nh ng n i dung thu c bí m t qu c gia ã ư c quy nh). Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph hư ng d n th c hi n công khai hóa trong tháng 3./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản