Quyết định số 20/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 20/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20/2005/QĐ-UB về việc Ban hành Quy định về Quản lý, khai thác hệ thống cấp nước sạch nông thôntrên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/2005/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 20/2005/Q -UB Hà N i, ngày 14 tháng 02 năm 2005 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ, KHAI THÁC H TH NG C P NƯ C S CH NÔNG THÔN TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Quy t nh s 05/1998/Q -TTg ngày 24/01/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t chương trình Qu c gia Nư c s ch & V sinh môi trư ng nông thôn; Căn c Quy t nh s 104/2000/Q -TTg ngày 25/8/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t chi n lư c Qu c gia v c p nư c s ch & V sinh môi trư ng nông thôn n năm 2020; Căn c Quy t nh s 53/1998/Q -UB ngày 07/10/1998 c a UBND Thành ph v vi c xác nh l i ch c năng, nhi m v , t ch c b máy cho Trung tâm Nư c sinh ho t & V sinh môi trư ng nông thôn; Xét ngh c a Giám c S Nông nghi p và PTNT t i t trình s 145/TTr-SNN-TL, ngày 23.11. 2004 v vi c qu n lý, khai thác h th ng c p nư c s ch nông thôn trên a bàn Hà N in (ý ki n c a S Tư pháp t i công văn s 2910/CV-STP ngày 16.12.2004). QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh t m th i v vi c qu n lý, khai thác h th ng c p nư c s ch nông thôn Thành ph Hà N i. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các s : Nông nghi p và PTNT, Công nghi p, Giao thông công chính, Y t , K ho ch và u tư Tài chính; Th trư ng các ban, ngành có liên quan; Ch t ch UBND các huy n, xã, th tr n; Giám c Trung tâm Nư c sinh ho t và VSMT Nông thôn và các t ch c, cá nhân ư c hư ng l i t tr m c p nư c s ch nông thôn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM/ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT/ CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Lê Quý ôn QUY NNH V VI C QU N LÝ, KHAI THÁC H TH NG C P NƯ C S CH NÔNG THÔN TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 20 /2005/Q -UB, ngày 14 tháng 2 năm 2005 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: Văn b n này quy nh trách nhi m vi c qu n lý và t ch c qu n lý, khai thác h th ng c p nư c s ch nông thôn cung c p nư c s ch cho nhân dân a phương và duy trì h th ng n nh, lâu dài. i u 2: U ban nhân dân (UBND) xã. th tr n g i chung là UBND c p xã có trách nhi m qu n lý toàn b tài s n công thu c h th ng c p nư c s ch nông thôn ã ư c Nhà nư c u tư, h tr , nhân dân a phương tham gia óng góp khai thác c p nưóc s ch cho nhân dân. i u 3: T ch c, cá nhân khi ư c Nhà nư c giao nhi m v xây d ng h th ng c p nư c s ch nông thôn, sau khi hoàn thành, có trách nhi m bàn giao cho UBND c p xã toàn b công trình, h sơ thi t k , thi công, d toán và quy t toán công trình a phương qu n lý s d ng. i u 4: Nhà nư c khuy n khích các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c, u tư xây d ng h th ng c p nư c s ch nông thôn Hà N i. Sau khi công trình hoàn thành ưa vào s d ng, th c hi n vi c qu n lý khai thác theo quy nh này. Chương 2: H TH NG C P NƯ C S CH NÔNG THÔN i u 5: H th ng c p nư c s ch nông thôn bao g m: 1. H th ng c p nư c s ch nông thôn l y ngu n khai thác nư c ng m t i ch và ư ng ng d n nư c s ch. 2. H th ng c p nư c s ch nông thôn l y ngu n t ư ng ng d n nư c s ch c a các Công ty Kinh doanh nư c s ch thành ph . 3. H th ng c p nư c s ch nông thôn l y ngu n khai thác nư c m t t i ch và ư ng ng d n nư c s ch.
  3. i u 6: M c ích s d ng c a h th ng c p nư c s ch nông thôn: 1/. Cung c p nư c s ch cho nhân dân ăn, u ng, sinh ho t gia ình, nơi công c ng c a a phương. 2/. Ph c v chăn nuôi gia súc, gia c m t p th và gia ình. 3/. Ph c v s n xu t nh , ngh truy n th ng h gia ình. 4/. Ph c v nơi vui chơi, văn hoá c a a phương. 5/. Ph c v các nhu c u khác tuỳ theo công su t u m i bơm nư c. i u 7: Tài s n h th ng c p nư c s ch nông thôn, g m: 1/. Tài s n công: - Gi ng khoan khai thác nư c ng m ho c công trình khai thác nư c m t. - Các thi t b i n, các lo i máy bơm, thi t b l c nư c, kh trùng. - H th ng l c nư c, nhà tr m bơm, b ch a nư c. - Các công trình ph tr khác c a khu u m i. - ư ng ng chính, ư ng ng nhánh và ng h o nư c u ng nhánh vào ngõ. - Quy n s d ng t c a khu u m i, ư ng ng chính, ng nhánh i qua. 2/. Tài s n t p th và gia ình: - ư ng ng d n nư c s ch t ư ng ng nhánh vào ngõ và h gia ình. - ng h o nư c c a h gia ình. - B ch a nư c s ch c a h gia ình. i u 8: Trách nhi m qu n lý tài s n: - UBND xã có trách nhi m t ch c qu n lý, b o v , s a ch a, thay th tài s n công. - C ng ng dân trong ngõ và h gia ình có trách nhi m qu n lý, b o v s a ch a, thay th tài s n t p th và gia ình theo s hư ng d n c a UBND c p xã. Chương 3: T CH C QU N LÝ KHAI THÁC
  4. i u 9: M i h th ng c p nư c s ch nông thôn, UBND c p xã quy t nh thành l p m t Ban (T ) qu n lý nư c s ch giúp U ban nhân dân c p xã ho c UBND c p xã u quy n qu n lý tài s n, khai thác công trình cung c p nư c s ch cho nhân dân. i u 10: Ban (T ) qu n lý khai thác h th ng c p nư c s ch nông thôn ư c thu, chi và t trang tr i v tài chính theo phương th c báo s trong ho t ng tài chính c a UBND c p xã ho c UBND c p xã u quy n; th c hi n cơ ch ho t ng tài chính theo s hư ng d n c a ngành tài chính. i u 11: UBND xã xây d ng quy ch ho t ng c a c th sát v i a phương, th hi n trách nhi m c a Ban (T ) qu n lý nư c s ch, nhân dân trong vi c qu n lý, b o v , v n hành, nh kỳ duy tu b o dư ng h th ng, s a ch a an toàn lao ng, ch và l ch thu ti n nư c ph bi n r ng rãi toàn dân bi t, giám sát và th c hi n. i u 12: T ch c c a Ban (T ) qu n lý nư c s ch ph i g n, l c lư ng qu n lý ph i có hi u bi t chuyên môn trong công vi c ư c giao, ho t ng có hi u qu nh m m b o giá thu ti n nư c s ch không vư t quá m c quy nh, gi m chi phí trong qu n lý t trang tr i v m t tài chính. i u 13: UBND Thành ph giao cho Trung tâm nư c sinh ho t và v sinh môi trư ng nông thôn Hà N i (S Nông nghi p và PTNT) hàng năm có k ho ch kinh phí t ch c các l p t p hu n b i dư ng, nâng cao ki n th c nghi p v cho l c lư ng Ban (T ) qu n lý nư c s ch nông thôn, l y m u nư c xét nghi m ki m tra ch t lư ng nư c s ch c a nhân dân. Chương 4: QU N LÝ TÀI CHÍNH i u 14: Chi phí cho công tác qu n lý, khai thác h th ng c p nư c s ch nông thôn g m: 1/. Chi phí ti n i n bơm nư c. 2/. Chi phí ti n công qu n lý, b o v , v n hành, thu ti n nư c cho Ban (T ) qu n lý nư c s ch. 3/. Chi phí s a ch a, thay th nh thư ng xuyên. 4/. Chi phí b o dư ng nh kỳ h th ng. 5/. Kh u hao tài s n nhà tr m, thi t b . 6/. Chi phí qu n lý ch t lư ng nư c. 7/. Th c hi n nghĩa v các chính sách v i Nhà nư c (n ucó). 8/. Chi phí khác. i u 15: Giá nư c s ch:
  5. Căn c vào chi phí h p lý cho công tác qu n lý, khai thác h th ng c p nư c s ch nông thôn quy nh t i i u 14 c a quy nh này, U ban nhân dân xã quy nh giá thành m t mét kh i (m3) nư c s ch theo qui nh c a Nhà nư c, phù h p v i c i m c a h th ng và tình hình a phương. i u 16: UBND xã ch u trách nhi m, ho c UBND c p xã u quy n v thu, chi tài chính ph i rõ ràng công khai. Thu úng i tư ng, chi úng m c ích nh m m b o t trang tr i v tài chính cho nhi m v qu n lý khai thác h th ng nư c s ch ph c v nhân dân a phương ư c n nh và lâu dài. Chương 5: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 17: T ch c, cá nhân có thành tích trong qu n lý, ho t ng cung c p nư c s ch nông thôn ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 18: T ch c, cá nhân vi ph m quy nh v này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 19: UBND huy n ch u trách nhi m ch o UBND c p xã có h th ng c p nư c s ch nông thôn t ch c tri n khai, ki m tra, ki m soát các ho t ng qu n lý h th ng nư c s ch và tài chính th c hi n quy nh này. i u 20 Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, UBND huy n t p h p ý ki n c a UBND c p xã và ph i h p v i S Nông nghi p & PTNT báo cáo, xu t v i UBND Thành ph i u ch nh b sung k p th i. i u 21 Th trư ng các S , Ban, Ngành Thành ph , Ch t ch UBND các huy n và Ch t ch UBND c p xã có h th ng c p nư c s ch nông thôn, Giám c trung tâm Nư c s ch & VSMT Nông thôn có trách nhi m thi hành quy nh này. TM/ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT/ CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn
Đồng bộ tài khoản