Quyết định số 20/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
53
lượt xem
5
download

Quyết định số 20/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/2008/QĐ-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 20/2008/Q -BCT Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH KI M TRA N I B VI C CH P HÀNH PHÁP LU T TRONG HO T NG KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH C A L C LƯ NG QU N LÝ THN TRƯ NG B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh nh s 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph v t ch c, nhi m v và quy n h n c a qu n lý th trư ng; Căn c Ngh nh s 27/2008/N -CP ngày 13 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph v t ch c, nhi m v và quy n h n c a qu n lý th trư ng; Xét ngh c a C c trư ng C c Qu n lý th trư ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ki m tra n i b vi c ch p hành pháp lu t trong ho t ng ki m tra và x lý vi ph m hành chính c a l c lư ng Qu n lý th trư ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. C c trư ng C c Qu n lý th trư ng, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B , Giám c S Công Thương và Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý th trư ng các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng Chính ph , các Phó Th tư ng Chính ph ; - Ban Bí thư TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c, VP Qu c h i; - Các B , cơ quan thu c Chính ph ; Vũ Huy Hoàng - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - B Tư pháp (C c ki m tra văn b n QPPL); - Công báo Chính ph , Website Chính ph ; - Các Th trư ng; - Website c a B Công Thương;
 2. - Lưu: VT, QLTT (10). QUY CH KI M TRA N I B VI C CH P HÀNH PHÁP LU T TRONG HO T NG KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH C A L C LƯ NG QU N LÝ THN TRƯ NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 20 /2008/Q -BCT ngày 31 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) Chương I. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy ch này quy nh v ki m tra n i b vi c ch p hành pháp lu t trong ho t ng ki m tra và x lý vi ph m hành chính c a l c lư ng Qu n lý th trư ng, bao g m: a) Ki m tra c a C c Qu n lý th trư ng i v i cơ quan, công ch c Qu n lý th trư ng các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; b) Ki m tra c a Chi c c Qu n lý th trư ng t nh, thành ph tr c thu c trung ương i v i cơ quan, công ch c Qu n lý th trư ng thu c a phương. 2. Quy ch này không i u ch nh i v i: a) Vi c ki m tra c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n n m tình hình th trư ng, vi c t ch c tri n khai th c hi n các ch trương, chính sách, pháp lu t v công tác qu n lý th trư ng t i cơ quan Qu n lý th trư ng các c p; b) Ho t ng giám sát, thanh tra, ki m tra, i u tra c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n i v i ho t ng c a cơ quan Qu n lý th trư ng các c p; c) Ho t ng thanh tra, ki m tra c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v qu n lý và s d ng tài chính, tài s n t i cơ quan Qu n lý th trư ng các c p; d) Ho t ng thanh tra, ki m tra theo ch th trư ng c a Giám c S Công Thương i v i l c lư ng Qu n lý th trư ng a phương và các ho t ng ki m tra khác theo ch th trư ng c a Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý th trư ng các t nh, thành ph i v i i Qu n lý th trư ng tr c thu c Chi c c. i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng i v i cơ quan, công ch c l c lư ng Qu n lý th trư ng trung ương, a phương và Giám c S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c trung ương.
 3. i u 3. M c ích ki m tra 1. Ki m tra vi c ch p hành pháp lu t trong ho t ng ki m tra và x lý vi ph m hành chính c a l c lư ng Qu n lý th trư ng là trách nhi m, công vi c thư ng xuyên c a th trư ng cơ quan Qu n lý th tru ng các c p nh m m b o vi c thi hành nghiêm ch nh các các quy nh c a pháp lu t v ki m tra ki m soát th trư ng và x lý vi ph m hành chính; ng th i phát hi n bi u dương k p th i nh ng nhân t tích c c, ch n ch nh ngay các sai sót, y u kém và x lý nghiêm các hành vi vi ph m pháp lu t n u có. 2. Nâng cao trình chuyên môn nghi p v và phNm ch t o c; cao trách nhi m c a cơ quan, cán b , công ch c Qu n lý th trư ng khi th c thi nhi m v ki m tra và x lý vi ph m hành chính. 3. Thông qua vi c ki m tra ki n ngh các bi n pháp c n thi t s a i, b sung cơ ch , chính sách, pháp lu t v t ch c và ho t ng c a l c lư ng Qu n lý th trư ng, v ki m tra và x lý vi ph m hành chính; có k ho ch b i dư ng chuyên môn nghi p v cho i ngũ cán b , công ch c Qu n lý th trư ng áp ng nhi m v ư c giao. i u 4. Nguyên t c ki m tra 1. Vi c ki m tra ph i do ngư i có thNm quy n ki m tra ti n hành theo úng quy nh c a Quy ch này, b o m chính xác, khách quan, công khai, trung th c, dân ch , k p th i. 2. Các hành vi vi ph m pháp lu t phát hi n ư c trong quá trình ki m tra ph i ình ch ngay và th c hi n các bi n pháp s a ch a, kh c ph c vi ph m. Cán b , công ch c Qu n lý th trư ng có hành vi vi ph m pháp lu t ph i x lý nghiêm theo quy nh c a pháp lu t. 3. Nghiêm c m l i d ng vi c ki m tra làm c n tr , gây khó khăn cho ho t ng c a ơn v , cá nhân ư c ki m tra. i u 5. N i dung ki m tra 1. Ki m tra vi c t ch c th c hi n công tác ki m tra, ki m soát th trư ng trên a bàn theo ch c năng, nhi m v ư c giao ho c theo s ch o c a th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c c p trên có thNm quy n. 2. Ki m tra vi c th c hi n quy ch công tác c a công ch c Qu n lý th trư ng; vi c s d ng th ki m tra th trư ng, trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, c hi u c a Qu n lý th trư ng và các công c h tr theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ki m tra và x lý vi ph m hành chính; v qu n lý, s d ng n ch và thi t l p h sơ v vi c x lý vi ph m hành chính. 4. Ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v gi i quy t khi u n i, t cáo liên quan n ho t ng ki m tra và x lý vi ph m hành chính.
 4. i u 6. Hình th c ki m tra 1. Ki m tra nh kỳ theo chương trình, k ho ch ki m tra ã ư c th trư ng cơ quan Qu n lý th trư ng các c p phê duy t ho c ban hành. 2. Ki m tra t xu t khi phát hi n ơn v , cá nhân có d u hi u vi ph m pháp lu t; theo n i dung c a ơn thư khi u n i, t cáo; theo ph n ánh ki n ngh c a cơ quan thông tin i chúng và do th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c c p trên có thNm quy n giao. Chương II. TH M QUY N, TH T C KI M TRA VÀ X LÝ K T QU KI M TRA i u 7. Th m quy n ki m tra 1. C c trư ng C c Qu n lý th trư ng có thNm quy n quy t nh vi c ki m tra iv i cơ quan, công ch c Qu n lý th trư ng các t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 2. Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý th trư ng các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có thNm quy n quy t nh vi c ki m tra i v i i Qu n lý th trư ng và công ch c Qu n lý th trư ng thu c quy n qu n lý. i u 8. T ch c ki m tra 1. Tuỳ theo yêu c u c th c a v vi c ki m tra, nh ng ngư i có thNm quy n ki m tra quy nh t i i u 7 Quy ch này (sau ây g i t t là th trư ng cơ quan có thNm quy n ki m tra) quy t nh c th chương trình, k ho ch, n i dung, thành ph n, th i gian và t ch c ti n hành ki m tra. 2. Khi ti n hành ki m tra, th trư ng cơ quan có thNm quy n ki m tra ph i thành l p oàn ki m tra ho c T ki m tra (sau ây g i t t là oàn ki m tra). M i oàn ki m tra ph i có t ba ngư i tr lên, trong ó có m t ngư i làm Trư ng oàn do th trư ng cơ quan có thNm quy n ki m tra quy t nh. 3. Cán b , công ch c ư c giao nhi m v ki m tra ph i m b o các i u ki n sau ây: a) Là ngư i ang ư c phân công ph trách ho c theo dõi công vi c liên quan n vi c ki m tra; b) Có phNm ch t o c; n m v ng chính sách, pháp lu t và nghi p v chuyên môn liên quan n n i dung ki m tra; c) Không trong th i gian b x lý k lu t ho c có ơn thư khi u n i, t cáo ang thNm tra, xác minh làm rõ. 4. Ngoài cán b , công ch c c a cơ quan Qu n lý th trư ng, tuỳ theo yêu c u c a t ng v vi c ki m tra, th trư ng cơ quan có thNm quy n ki m tra có th m i các cơ quan
 5. khác có liên quan c a B Công Thương ho c S Công Thương tham gia oàn ki m tra khi c n thi t. 5. Trư ng oàn ki m tra là ngư i t ch c, i u hành, phân công th c hi n nhi m v ki m tra ư c giao; th c hi n các quy n h n và trách nhi m c a oàn ki m tra quy nh t i i u 15 c a Quy ch này; ch u trách nhi m trư c th trư ng cơ quan có thNm quy n ki m tra v ho t ng ki m tra và các hành vi vi ph m pháp lu t c a các thành viên trong oàn ki m tra trong khi thi hành nhi m v ki m tra. 6. Thành viên oàn ki m tra th c hi n nhi m v theo s phân công c a Trư ng oàn ki m tra; ki n ngh Trư ng oàn ki m tra th c hi n các bi n pháp thu c thNm quy n c a oàn ki m tra; báo cáo k t qu th c hi n nhi m v v i Trư ng oàn ki m tra và ch u trách nhi m v s chính xác, trung th c, khách quan c a n i dung báo cáo, ki n ngh . i u 9. Trình t , th t c ki m tra 1. Ho t ng ki m tra ch ư c ti n hành khi có quy t nh ki m tra c a th trư ng cơ quan có thNm quy n ki m tra. 2. Vi c ra quy t nh ki m tra ph i có m t trong các căn c sau ây: a) Chương trình, k ho ch ki m tra ã ư c th trư ng cơ quan có thNm quy n ki m tra phê duy t - i v i ki m tra nh kỳ; b) Có d u hi u vi ph m pháp lu t ho c có khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh c a cơ quan thông tin i chúng và do th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c c p trên có thNm quy n giao - i v i ki m tra t xu t. 3. N i dung quy t nh ki m tra ph i ghi rõ căn c ki m tra, i tư ng, n i dung, ph m vi, nhi m v ki m tra, th i gian ti n hành ki m tra, Trư ng oàn ki m tra và các thành viên oàn ki m tra. 4. Quy t nh ki m tra ph i g i cho ơn v , cá nhân ư c ki m tra và các cơ quan có liên quan khác bi t ph i h p ch m nh t là ba ngày k t ngày ký. Trư ng h p ki m tra t xu t thì không nh t thi t ph i g i trư c quy t nh ki m tra. 5. Tr trư ng h p khNn c p, ch m nh t sau mư i ngày làm vi c k t ngày ký quy t nh ki m tra và sau ba ngày làm vi c k t ngày i tư ng ki m tra nh n ư c quy t nh ki m tra, oàn ki m tra ph i ti n hành vi c ki m tra theo quy t nh. Trư c khi ti n hành ki m tra, Trư ng oàn ki m tra ph i t ch c công b quy t nh ki m tra v i th trư ng ơn v , cá nhân ư c ki m tra, nêu rõ m c ích, nhi m v , quy n h n c a oàn ki m tra, th i gian ki m tra, quy n h n và trách nhi m c a ơn v , cá nhân ư c ki m tra, d ki n k ho ch làm vi c c a oàn ki m tra v i ơn v , cá nhân ư c ki m tra và l p biên b n công b quy t nh ki m tra. 6. Trư ng h p ti n hành ki m tra b ng bi n pháp nghi p v trinh sát, ti p c n theo dõi, thu th p tài li u, ch ng c , phát hi n hành vi vi ph m pháp lu t thì quy t nh ki m tra không ph i g i ho c công b v i th trư ng ơn v , cá nhân ư c ki m tra.
 6. 7. Khi k t thúc ki m tra t i ơn v ư c ki m tra, oàn Ki m tra ph i l p biên b n ki m tra. Biên b n ki m tra ph i có các n i dung: th i gian, a i m l p biên b n ki m tra; căn c ti n hành ki m tra; th i gian ã ti n hành ki m tra; tên các thành viên oàn ki m tra; n i dung k t q a ki m tra; các bi n pháp áp d ng theo thNm quy n ho c ki n ngh c p có thNm quy n áp d ng; nh n xét ánh giá c a oàn ki m tra; ý ki n c a cá nhân ho c th trư ng ơn v ư c ki m tra; ý ki n khác nhau n u có; ch ký c a Trư ng oàn ki m tra và c a cá nhân ho c th trư ng ơn v ư c ki m tra. i u 10. S lư ng cu c ki m tra và th i gian ki m tra 1. S lư ng cu c ki m tra như sau: a) Ki m tra nh kỳ theo chương trình, k ho ch quy nh t i kho n 1 i u 6 Quy ch này c a C c Qu n lý th trư ng i v i cơ quan, công ch c Qu n lý th trư ng a phương không quá m t l n trong năm v cùng m t n i dung, c a Chi c c Qu n lý th trư ng i v i i Qu n lý th trư ng và công ch c thu c quy n qu n lý không quá hai l n trong năm v cùng m t n i dung; b) Ki m tra t xu t theo quy nh t i kho n 2 i u 6 Quy ch này không gi i h n s lư ng cu c ki m tra. 2. Th i gian th c hi n m i cu c ki m tra như sau: a) Ki m tra c a C c Qu n lý th trư ng: m i cu c ki m tra không quá mư i lăm ngày làm vi c, trư ng h p ph c t p thì có th kéo dài nhưng không quá ba mươi ngày làm vi c; b) Ki m tra c a Chi c c Qu n lý th trư ng các t nh, thành ph : m i cu c ki m tra không quá mư i ngày làm vi c. mi n núi, nơi nào i l i khó khăn thì th i gian ki m tra có th kéo dài, nhưng không quá hai mươi ngày làm vi c; c) Trư ng h p ki m tra b sung, phúc ki m theo quy nh t i kho n 3 i u 12 Quy ch này: không quá 20 ngày làm vi c; d) Th i gian th c hi n m i cu c ki m tra ư c tính t ngày công b quy t nh ki m tra n khi k t thúc vi c ki m tra t i ơn v ư c ki m tra; ) Vi c kéo dài th i gian ki m tra quy nh t i i m a và i m b kho n 2 i u này do th trư ng cơ quan có thNm quy n ra quy t nh ki m tra quy t nh b ng văn b n. i u 11. Báo cáo k t qu ki m tra 1. Ch m nh t sau năm ngày làm vi c k t ngày k t thúc cu c ki m tra, Trư ng oàn ki m tra ph i báo cáo k t qu ki m tra b ng văn b n v i th trư ng cơ quan có thNm quy n ã ra quy t nh ki m tra. 2. Báo cáo k t qu ki m tra c a oàn ki m tra ph i có các n i dung: nh n xét, ánh giá c th v t ng n i dung ki m tra; xác nh tính ch t m c vi ph m, nguyên nhân, trách nhi m c a cá nhân, ơn v có vi ph m n u có; ý ki n khác nhau gi a các
 7. thành viên oàn ki m tra ho c cá nhân, ơn v nơi ư c ki m tra n u có; các bi n pháp ã áp d ng theo thNm quy n; ki n ngh xu t các bi n pháp x lý. i u 12. Ra k t lu n ki m tra 1. Ch m nh t sau mư i lăm ngày làm vi c k t ngày nh n ư c báo cáo k t qu ki m tra c a oàn ki m tra, th trư ng cơ quan có thNm quy n ki m tra ph i ra k t lu n ki m tra. 2. K t lu n ki m tra ph i có các n i dung sau ây: a) ánh giá vi c th c hi n chính sách pháp lu t, nhi m v c a ơn v , cá nhân ư c ki m tra theo n i dung ki m tra; b) K t lu n v n i dung ki m tra theo quy t nh ki m tra; c) Xác nh rõ tính ch t, m c vi ph m, nguyên nhân, trách nhi m c a ơn v , cá nhân có hành vi vi ph m n u có; d) Các bi n pháp x lý theo thNm quy n ã ư c áp d ng; ki n ngh các bi n pháp x lý. 3. N u v n nào chưa rõ, chưa căn c k t lu n thì th trư ng cơ quan có thNm quy n ki m tra yêu c u Trư ng oàn ki m tra ho c ơn v , cá nhân ư c ki m tra báo cáo, gi i trình ho c quy t nh ti p t c ki m tra b sung, phúc ki m làm rõ, m b o vi c ra k t lu n ki m tra có căn c , khách quan và chính xác. 4. Trư c khi có k t lu n chính th c, n u xét th y c n thi t thì th trư ng cơ quan có thNm quy n ki m tra có th g i d th o k t lu n ki m tra cho ơn v , cá nhân ư c ki m tra. Th trư ng ơn v , cá nhân ư c ki m tra có quy n gi i trình v nh ng v n chưa nh t trí v i n i dung d th o k t lu n ki m tra b ng văn b n kèm theo các ch ng c ch ng minh cho ý ki n gi i trình c a mình trong th i h n năm ngày k t ngày nh n ư c d th o k t lu n ki m tra. Quá th i h n nói trên, n u th trư ng ơn v , cá nhân ư c ki m tra không có ý ki n chính th c b ng văn b n thì coi như ng ý v i d th o k t lu n ki m tra. 5. K t lu n ki m tra ph i g i cho ơn v , cá nhân ư c ki m tra, th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c c p trên tr c ti p c a ơn v , cá nhân ư c ki m tra và th trư ng c p trên c a ngư i ã ra quy t nh ki m tra. Trư ng h p c n thi t thì th trư ng cơ quan có thNm quy n ki m tra ký văn b n k t lu n ki m tra có th u quy n cho Trư ng oàn ki m tra tr c ti p n ơn v ư c ki m tra công b k t lu n ki m tra và l p biên b n v vi c công b k t lu n ki m tra. i u 13. Th c hi n k t lu n ki m tra 1. Khi nh n ư c văn b n k t lu n ki m tra, th trư ng ơn v , cá nhân ư c ki m tra có trách nhi m th c hi n ngay các bi n pháp ch n ch nh, kh c ph c vi ph m; ti n hành xem xét x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh c p có thNm quy n xem xét x lý i v i cán b , công ch c có hành vi vi ph m pháp lu t n u có; báo cáo k t qu th c
 8. hi n v i th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c c p trên tr c ti p và th trư ng cơ quan có thNm quy n ki m tra ã ra k t lu n ki m tra. 2. Vi c ình ch , hu b ho c s a i, b sung, thay th quy t nh hành chính không úng pháp lu t phát hi n ư c trong quá trình ki m tra vi c ch p hành pháp lu t trong ho t ng ki m tra và x lý vi ph m hành chính ư c x lý tuỳ theo t ng trư ng h p c th và tình tr ng pháp lý c a các quy t nh hành chính không úng pháp lu t ó. i u 14. H sơ cu c ki m tra 1. Các cu c ki m tra vi c ch p hành pháp lu t trong ho t ng ki m tra và x lý vi ph m hành chính c a Qu n lý th trư ng theo Quy ch này u ph i l p h sơ. 2. H sơ cu c ki m tra g m có: a) Quy t nh ki m tra c a th trư ng cơ quan có thNm quy n ki m tra; b) Các biên b n, văn b n, tài li u do oàn ki m tra l p ho c thu th p ư c trong quá trình ti n hành ki m tra; c) Báo cáo, gi i trình c a ơn v , cá nhân ư c ki m tra; d) Báo cáo k t qu ki m tra và k t lu n ki m tra; ) Các tài li u khác có liên quan n cu c ki m tra. 3. Trư ng oàn ki m tra có trách nhi m l p h sơ cu c ki m tra và bàn giao cho cơ quan ã ra quy t nh ki m tra; vi c qu n lý, lưu tr , s d ng h sơ các cu c ki m tra th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v lưu tr . Chương III. QUY N H N, TRÁCH NHI M C A C A OÀN KI M TRA VÀ C A ƠN VN, CÁ NHÂN Ư C KI M TRA i u 15. Quy n h n, trách nhi m c a oàn ki m tra 1. oàn ki m tra có quy n: a) Yêu c u ơn v , cá nhân ư c ki m tra b trí cán b làm vi c v i oàn ki m tra; báo cáo, cung c p h sơ v vi c ki m tra, x lý vi ph m hành chính và các tài li u khác có liên quan n n i dung ki m tra; b) Làm vi c v i t ng b ph n, cá nhân có liên quan trong ơn v ư c ki m tra ho c các t ch c, cá nhân khác có liên quan thu th p tài li u, ch ng c ph c v yêu c u ki m tra; c) Tr c ti p ki m tra hi n trư ng, kho tang v t, hi n v t có liên quan n n i dung ki m tra; ti n hành ki m kê kho tang v t, hi n v t n u phát hi n gi a s sách, ch ng
 9. t v i th c t có s chênh l ch b t h p lý ho c có d u hi u hành vi chi m d ng, chi m o t tài s n; d) Niêm phong tài li u, tang v t, hi n v t có liên quan n vi c ki m tra trong trư ng h p xét th y c n b o m nguyên tr ng ph c v vi c ki m tra; ) Yêu c u ình ch ngay các hành vi vi ph m pháp lu t và ki n ngh ngư i có thNm quy n ình ch thi hành các quy t nh hành chính trái pháp lu t n u xét th y các hành vi và quy t nh ó ang ho c s gây thi t h i n l i ích nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a cơ quan, t ch c, cá nhân; e) Ki n ngh ngư i có thNm quy n t m th i thu h i ho c thu h i th ki m tra th trư ng c a cán b , công ch c Qu n lý th trư ng có hành vi vi ph m pháp lu t; g) Ki n ngh các bi n pháp ch n ch nh, kh c ph c, s a ch a và x lý vi ph m phát hi n ư c trong quá trình ki m tra. 2. oàn ki m tra có trách nhi m: a) Công b quy t nh ki m tra c a th trư ng cơ quan có thNm quy n ki m tra theo quy nh c a Quy ch này; b) Th c hi n ki m tra úng i tư ng, n i dung, nhi m v , th i h n ki m tra ghi trong quy t nh ki m tra; c) Th c hi n úng trình t , th t c ki m tra, quy n h n và trách nhi m theo quy nh c a Quy ch này; d) Có thái khách quan, trung th c khi th c hi n nhi m v ki m tra; ) Nghiêm c m vi c l i d ng ki m tra mưu l i cá nhân, t p th ho c gây m t oàn k t n i b t i ơn v ư c ki m tra; e) Không ư c gây phi n hà, sách nhi u, yêu c u v t ch t, nh n quà dư i m i hình th c c a ơn v , cá nhân ư c ki m tra; g) Báo cáo k p th i, úng s th t tình hình, k t qu ki m tra v i th trư ng cơ quan có thNm quy n ki m tra theo quy nh. i u 16. Quy n h n, trách nhi m c a ơn v , cá nhân ư c ki m tra 1. ơn v , cá nhân ư c ki m tra có quy n: a) T ch i vi c ki m tra n u vi c ki m tra ó không ư c th trư ng cơ quan có thNm quy n ki m tra quy t nh b ng văn b n ho c vi c ki m tra không ư c ti n hành úng th t c, i tư ng, n i dung, nhi m v , th i gian ghi trong quy t nh ki m tra và quy nh v s l n ki m tra;
 10. b) Báo cáo, gi i trình khó khăn, vư ng m c t th c t ho t ng ki m tra, x lý vi ph m hành chính c a ơn v ; xu t trình các tài li u, ch ng c c n thi t b o v cho quan i m và vi c làm c a mình oàn ki m tra xem xét; c) Khi u n i quy t nh ki m tra, k t lu n ki m tra, vi c áp d ng các bi n pháp quy nh t i i m d, i m , i m e và i m g kho n 1 i u 15 c a Quy ch này khi có căn c cho r ng các quy t nh, k t lu n ho c bi n pháp ó là không có căn c và trái pháp lu t; d) T cáo hành vi vi ph m pháp lu t c a Trư ng oàn ki m tra ho c c a thành viên oàn ki m tra trong khi thi hành nhi m v ki m tra; ) Yêu c u b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. 2. ơn v , cá nhân ư c ki m tra có trách nhi m: a) Ch p hành quy t nh ki m tra c a th trư ng cơ quan có thNm quy n ki m tra; b trí cán b có thNm quy n làm vi c v i oàn ki m tra theo yêu c u c a oàn ki m tra; b) Báo cáo, cung c p k p th i, y , chính xác các thông tin, tài li u theo yêu c u c a oàn ki m tra (tr các tài li u thu c bí m t nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t hi n hành ho c tài li u không liên quan n vi c ki m tra); ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a thông tin, tài li u cung c p; c) Không ư c lôi kéo, mua chu c, h i l cán b , công ch c ang thi hành nhi m v ki m tra ho c gây khó khăn c n tr vi c ki m tra; d) Th c hi n các yêu c u, ki n ngh c a oàn ki m tra, văn b n k t lu n ki m tra c a th trư ng cơ quan có thNm quy n ki m tra. N u có khi u n i thì trong th i gian ch gi i quy t khi u n i ơn v , cá nhân ư c ki m tra v n ph i th c hi n k t lu n ki m tra c a th trư ng cơ quan có thNm quy n ki m tra. Chương IV. KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 17. Khen thư ng 1. Cơ quan, công ch c Qu n lý th trư ng có thành tích xu t s c trong công tác ki m tra theo Quy ch này ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t v thi ua khen thư ng. 2. Các hình th c khen thư ng cá nhân, t p th ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v thi ua khen thư ng. i u 18. X lý vi ph m 1. Công ch c Qu n lý th trư ng có hành vi vi ph m pháp lu t trong ho t ng ki m tra và x lý vi ph m hành chính thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý thu
 11. h i có th i h n ho c không có th i h n th ki m tra th trư ng ư c c p và x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2. Th trư ng cơ quan, cá nhân ư c ki m tra không ch p hành quy t nh ki m tra, có hành vi gây khó khăn c n tr cho vi c ki m tra, không th c hi n ho c th c hi n không úng k t lu n ki m tra thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. Công ch c ư c giao nhi m v ki m tra theo quy ch này không th c hi n ho c th c hi n không úng ch c trách ư c giao, vi ph m các quy nh t i Quy ch này ho c có hành vi tiêu c c khác thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương V. T CH C TH C HI N i u 19. Trách nhi m th c hi n 1. C c trư ng C c Qu n lý th trư ng có trách nhi m: a) T ch c th c hi n công tác ki m tra theo quy nh c a Quy ch này; b) Thông báo chương trình, k ho ch ki m tra, quy t nh ki m tra theo Quy ch này v i Giám c S Công Thương và Chi c c Qu n lý th trư ng nơi ư c ki m tra; c) nh kỳ ho c t xu t báo cáo B trư ng tình hình, k t qu công tác ki m tra c a C c theo Quy ch này; d) xu t v i B trư ng các bi n pháp thi hành ho c s a i, b sung Quy ch này khi c n thi t. 2. Giám c S Công Thương có trách nhi m: a) Ch o, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này i v i l c lư ng Qu n lý th trư ng thu c a phương; b) Ph i h p v i C c Qu n lý th trư ng cùng ki m tra khi c n thi t; c) Ti n hành xem xét x lý k lu t theo thNm quy n và pháp lu t quy nh i v i công ch c Qu n lý th trư ng có hành vi vi ph m pháp lu t trong ho t ng ki m tra và x lý vi ph m hành chính; d) nh kỳ ho c t xu t báo cáo Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và B trư ng B Công Thương tình hình, k t qu công tác thanh tra, ki m tra vi c tuân th pháp lu t trong ho t ng ki m tra và x lý vi ph m hành chính c a l c lư ng Qu n lý th trư ng a phương; các bi n pháp ch n ch nh, kh c ph c và x lý vi ph m; các ki n ngh c n thi t pháp lu t ki m tra và x lý vi ph m hành chính ư c thi hành nghiêm ch nh.
 12. 3. Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý th trư ng có trách nhi m: a) T ch c th c hi n công tác ki m tra theo quy nh c a Quy ch này; b) Ph i h p v i C c Qu n lý th trư ng cùng ki m tra khi c n thi t; c) nh kỳ ho c t xu t báo cáo tình hình, k t qu th c hi n công tác ki m tra v i C c Qu n lý th trư ng và Giám c S Công Thương theo quy nh; d) Th c hi n các bi n pháp ch n ch nh, ngăn ch n, kh c ph c nh ng sai sót, y u kém phát hi n ư c trong ho t ng ki m tra và x lý vi ph m hành chính c a ơn v ; ) Ti n hành xem xét x lý k lu t theo thNm quy n và pháp lu t quy nh i v i công ch c Qu n lý th trư ng có hành vi vi ph m pháp lu t trong ho t ng ki m tra và x lý vi ph m hành chính. i u 20. i u kho n thi hành 1. Quy ch này ư c quán tri t, ph bi n n t ng cơ quan, cán b , công ch c l c lư ng Qu n lý th trư ng trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n. 2. Quy ch này ư c xem xét s a i, b sung, hoàn thi n trong quá trình th c hi n./.
Đồng bộ tài khoản