Quyết định số 20/2008/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
82
lượt xem
16
download

Quyết định số 20/2008/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20/2008/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và Nhân dân ban hành theo Quyết định số 1122/2001/QĐ-NHNN ngày 04/9/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/2008/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 20/2008/Q -NHNN Hà N i, ngày 04 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A QUY NNH V C ÔNG, C PH N, C PHI U VÀ V N I U L C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N C A NHÀ NƯ C VÀ NHÂN DÂN BAN HÀNH THEO QUY T NNH S 1122/2001/Q -NHNN NGÀY 04/9/2001 C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng năm 1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Các t ch c tín d ng năm 2004; Căn c Lu t Doanh nghi p năm 2005; Căn c Ngh nh s 52/2003/N -CP ngày 19/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 49/2000/N -CP ngày 12/9/2000 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Ngân hàng thương m i; Theo ngh c a V trư ng V Các Ngân hàng và T ch c tín d ng phi ngân hàng, QUY T NNH i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Quy nh v c ông, c ph n, c phi u và v n i u l c a ngân hàng thương m i c ph n c a Nhà nư c và Nhân dân ban hành theo Quy t nh s 1122/2001/Q -NHNN ngày 04/9/2001 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c như sau: 1. Kho n 2 i u 25 ư c s a i như sau: “2. H sơ ngh ch p thu n thay i m c v n i u l , g m: a) T trình c a Ch t ch H i ng qu n tr (nêu rõ lý do, s c n thi t); b) Biên b n h p ih i ng c ông v vi c thay im cv n i ul ; c) Phương án thay i m c v n i u l ã ư c i h i ng c ông thông qua, trong ó ph i nêu ư c t i thi u các n i dung sau ây: (i) Nhu c u quy t nh thay i m c v n i u l (nêu rõ vi c s d ng v n iv i m i nhu c u tương ng).
 2. (ii) ánh giá hi u qu kinh doanh d ki n sau khi thay i m c v n i u l : Trong ó nêu rõ các ch tiêu d ki n sau khi thay i m c v n i u l g m: m c (s tuy t i và t tr ng) tăng trư ng T ng tài s n có, tín d ng, huy ng ti n g i c a khách hàng và ti n g i và vay c a các T ch c tín d ng khác; các t l b o m an toàn trong ho t ng c a ngân hàng; t su t l i nhu n trư c thu trên v n ch s h u bình quân (ROE), t su t l i nhu n trư c thu trên t ng tài s n bình quan (ROA). (iii) ánh giá kh năng qu n tr , i u hành, ki m soát c a H i ng qu n tr , Ban i u hành và h th ng ki m soát n i b i v i quy mô v n và quy mô ho t ng sau khi thay i m c v n i u l . (iv) K ho ch thay i m c v n i u l trong năm tài chính ph i nêu ư c t i thi u các n i dung sau ây: - T ng m c v n i u l d ki n thay i; - Các t d ki n phát hành trong năm; - Phương án phát hành cho t ng t: các lo i i tư ng ư c mua, giá chào bán cho t ng lo i i tư ng (trư ng h p chưa xác nh ư c thì ghi là chưa xác nh, tuy nhiên, giá chào bán c ph n ph i phù h p v i quy nh c a Lu t Doanh nghi p), th i i m bán và các i u ki n khác liên quan n quy n l i và nghĩa v c a t ng lo i i tư ng n u có; - D ki n thay i v cơ c u s h u c a các c ông s h u t 5% v n i u l tr lên c a ngân hàng thương m i c ph n sau m i t thay i m c v n i u l và lý do c a s thay i này; d) Báo cáo danh sách c ông hi n ang s h u t 5% v n i u l tr lên c a ngân hàng thương m i c ph n và d ki n thay i các c ông này sau m i t thay i m c v n i u l g m các n i dung sau: Tên c ông, a ch , s lư ng c ph n c a t ng lo i, t ng s c ph n, t l so v i t ng s v n i u l c a ngân hàng. ) Báo cáo tóm t t v cơ c u H i ng qu n tr , Ban ki m soát d ki n s thay i (n u có) sau khi thay i m c v n i u l , trong ó nêu tóm t t v trình , kinh nghi m ho t ng ngân hàng c a t ng thành viên. e) H sơ c a các c ông tham gia mua c ph n tăng v n i u l : (i) i v i các c ông là t ch c khác (không ph i là t ch c tín d ng) hi n ang ho c d ki n s h u t 5% v n i u l tr lên và c ông là t ch c tín d ng: - ơn xin mua c ph n do ngư i i di n theo pháp lu t ký tên, óng d u (Ph l c s 1); - Báo cáo tài chính trong năm li n k năm mua c ph n. i v i t ch c nư c ngoài, báo cáo tài chính ph i m b o theo quy nh t i Thông tư s 07/2007/TT-NHNN ngày 29/11/2007 c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v vi c Hư ng d n thi hành m t s n i dung Ngh nh s 69/2007/N -CP ngày
 3. 20/4/2007 c a Chính ph v vi c nhà u tư nư c ngoài mua c ph n c a ngân hàng thương m i Vi t Nam. i v i t ch c Vi t Nam, báo cáo tài chính ph i áp ng các yêu c u sau: + Tuân th ch k toán hi n hành c a Nhà nư c; + Báo cáo tài chính bao g m: b n cân i k toán, báo cáo k t qu ho t ng s n xu t, kinh doanh, báo cáo lưu chuy n ti n t và thuy t minh báo cáo tài chính; + Trư ng h p c ông là công ty m thì c ông ph i n p báo cáo tài chính h p nh t theo quy nh c a pháp lu t v k toán kèm theo báo cáo tài chính c a chính công ty m . + Báo cáo tài chính năm ph i ư c ki m toán b i t ch c ki m toán c l p thu c danh sách các t ch c ki m toán ã ư c B Tài chính công b tiêu chuNn ki m toán doanh nghi p. Ý ki n ki m toán i v i các báo cáo tài chính ph i th thi n ch p nh n toàn b . Trư ng h p ý ki n ki m toán là ch p nh n có ngo i tr thì kho n ngo i tr ph i là không tr ng y u và ph i có tài li u gi i thích h p lý v cơ s cho vi c ngo i tr ó; + Trư ng h p h sơ ư c n p trư c ngày 01 tháng 3 hàng năm, báo cáo tài chính năm c a năm trư c ó trong h sơ ban u có th là báo cáo chưa có ki m toán, nhưng ph i có báo cáo tài chính ư c ki m toán c a năm trư c li n k và b sung ngay sau khi có báo cáo tài chính ã ư c ki m toán năm li n k năm mua c ph n; + Trư ng h p ngày k t thúc kỳ k toán c a báo cáo tài chính g n nh t cách th i i m g i h sơ ngh ch p thu n thay i m c v n i u l h p l cho Ngân hàng Nhà nư c quá chín mươi ngày, c ông ph i l p báo cáo tài chính b sung n tháng ho c quý g n nh t; + Trư ng h p có nh ng bi n ng b t thư ng sau th i i m k t thúc niên c a báo cáo tài chính g n nh t, c ông ph i l p báo cáo tài chính b sung n tháng ho c quý g n nh t; + N u báo cáo tài chính là b n sao, thì ph i là b n sao có ch ng th c c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ho c c a t ch c ki m toán (trư ng h p báo cáo tài chính ã ư c ki m toán) ho c sao y c a c ông (trư ng h p báo cáo tài chính chưa ư c ki m toán). Trư ng h p c ông không có báo cáo tài chính do m i ư c thành l p và ho t ng trong kho ng th i gian t 31/12/năm trư c năm thay i m c v n i u l n 1/3/năm thay i m c v n i u l , c ông ph i n p nh ng tài li u sau ây thay th cho báo cáo tài chính theo quy nh này: Báo cáo b ng văn b n v năng l c tài chính c a ch s h u n m quy n ki m soát t ch c này kèm theo nh ng tài li u ch ng minh liên quan; và văn b n cam k t hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c c ông có năng l c tài chính góp v n vào ngân hàng. (ii) i v i cá nhân hi n ang ho c d ki n s h u t 5% v n i u l tr lên:
 4. - ơn xin mua c ph n c a các c ông (Ph l c s 2); - B ng kê khai thu nh p, tài s n c a cá nhân có giá tr t m t trăm tri u ng tr lên theo m u qui nh c a Ngân hàng Nhà nư c (Ph l c s 3) (iii) i v i c ông là thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Ban i u hành c a ngân hàng; ơn xin mua c ph n c a các c ông là thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Ban i u hành c a ngân hàng (Ph l c s 2). Trư ng h p ngư i i di n c ông là t ch c tham gia làm thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát c a ngân hàng thì ch làm ơn mua c ph n theo Ph l c s 1. g) Các văn b n khác có liên quan theo quy nh c a pháp lu t.” 2. Kho n 3 i u 25 ư c s a i như sau: “3. Ngân hàng thương m i c ph n ph i l p h sơ theo quy nh t i Kho n 2 i u này (2 b chính) g i Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph nơi ngân hàng thương m i c ph n t Tr s chính. Trong th i h n mư i ngày k t ngày nh n h sơ c a ngân hàng thương m i c ph n, Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph ch u trách nhi m: a) ThNm nh h sơ theo quy nh t i Quy nh này. b) ánh giá phương án thay i m c v n i u l v : hi u qu ho t ng c a ngân hàng sau khi thay i m c v n i u l , kh năng qu n tr , i u hành, ki m soát c a ngân hàng thương m i c ph n i v i qui mô v n và qui mô ho t ng sau khi thay i m c v n i u l , năng l c tài chính c a c ông hi n ang ho c d ki n s h u t 5% v n i u l tr lên và c ông là t ch c tín d ng. c) Ki m tra năng l c tài chính c a các c ông mua c ph n theo các n i dung sau: (i) iv ic ông là t ch c: - i v i t ch c tín d ng: Sau khi mua c ph n c a ngân hàng thương m i c ph n, T ch c tín d ng ph i tuân th các qui nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà nư c v các t l b o m an toàn ho t ng c a t ch c tín d ng; vi c phân lo i n , trích l p và s d ng d phòng r i ro tín d ng. - i v i các t ch c khác không ph i là t ch c tín d ng ang ho c d ki n s h u t 5% v n i u l tr lên c a ngân hàng thương m i c ph n ph i m b o: V n ch s h u tr i các kho n u tư dài h n ư c tài tr b i v n ch s h u, tài s n ng n h n tr i n ng n h n còn l i t i thi u b ng s v n mua c ph n c a ngân hàng thương m i c ph n (cách xác nh c th theo Ph l c s 04 ính kèm). Các ch tiêu trên ư c xác nh căn c báo cáo tài chính c a t ch c nêu t i i m e (i) Kho n 2 i u này.
 5. (ii) i v i c ông là cá nhân ang ho c d ki n s h u t 5% v n i u l tr lên c a ngân hàng thương m i c ph n: Ph i ch ng minh ư c kh năng góp v n vào ngân hàng qua vi c kê khai B ng kê khai thu nh p, tài s n c a cá nhân nêu t i Kho n 2 i u e (ii) i u này. d) Có ý ki n xu t c th trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c xem xét, trong ó nêu rõ quan i m ng ý, không ng ý vi c thay i m c v n i u l c a Ngân hàng thương m i c ph n. Sau khi có ý ki n c a Th ng c ngân hàng Nhà nư c, Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph có văn b n ch p thu n vi c Ngân hàng thương m i c ph n thay i m c v n i u l . Trư ng h p chưa ho c không ch p thu n vi c Ngân hàng thương m i c ph n thay i m c v n i u l , Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph ph i có văn b n nêu rõ lý do tr l i ơn v ” 3. B sung i u 39 như sau: “ i u 39: Trách nhi m c a các ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c: 1. V Các ngân hàng: a) Là u m i ti p nh n h sơ ngh ch p thu n thay i m c v n i u l c a các ngân hàng thương m i c ph n t Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph nơi ngân hàng thương m i c ph n t tr s chính, l y ý ki n c a Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c và V Chính sách ti n t . b) Trong th i h n b y ngày làm vi c k t khi nh n ư c ý ki n c a Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c và V Chính sách ti n t , V các Ngân hàng t ng h p và xu t trình Ban lãnh o Ngân hàng Nhà nư c xem xét và có ý ki n ch o b ng văn b n i v i vi c thay i m c v n i u l c a Ngân hàng thương m i c ph n. 2. Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c: Trong th i h n t i a b y ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ngh c a V các Ngân hàng (g i kèm h sơ thay i m c v n i u l c a Ngân hàng thương m i c ph n), Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m: a) Tham gia b ng văn b n, ánh giá ho t ng c a ngân hàng thương m i c ph n ư c giám sát theo các ch tiêu CAMEL; k t qu x p lo i năm li n k năm ngh thay i v n i u l ; k t qu x p lo i năm li n k năm ngh thay i v n i u l ; k t qu thanh tra t i ch và vi c phân lo i n và trích l p d phòng, ch p hành các t l an toàn ho t ng t i th i i m g n nh t khi ngh thay i v n i u l . b) Ý ki n c a Thanh tra nêu rõ ng ý hay không ng ý v i ngh thay iv n i u l c a ngân hàng thương m i c ph n. 3. V chính sách ti n t : Trong th i gian b y ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ngh c a V các Ngân hàng (g i kèm h sơ thay i m c v n i u l c a Ngân hàng thương m i c ph n), V Chính sách ti n t có trách nhi m tham gia b ng văn b n, ánh giá s tác ng c a Phương án thay i m c v n i u l n m c tăng trư ng tín d ng c a ngân hàng thương m i c ph n theo ch trương c a Chính ph ; ng ý hay
 6. không ng ý i v i vi c thay i m c v n i u l c a Ngân hàng thương m i c ph n g i V các Ngân hàng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có ngân hàng thương m i c ph n t tr s chính, Ch t ch H i ng Qu n tr , Trư ng Ban ki m soát và T ng Giám c (Giám c) các ngân hàng thương m i c ph n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH NG C PHÓ TH NG C Nơi nh n: - Như i u 3; - B Tư pháp ( ki m tra); - Văn phòng Chính ph (2 b n); - Th tư ng Chính ph và các phó Th tư ng ( báo cáo); - BL , NHNN; - Lưu: VP, V Pháp ch , V CNH. Tr n Minh Tu n PH L C S 1 M U ƠN MUA C PH N I V I T CH C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 20/2008/Q -NHNN ngày 04/07/2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- …., ngày….tháng…..năm…. ƠN MUA C PH N Kính g i: H i ng qu n tr Ngân hàng ….. 1. T ch c ngh mua c ph n: - Tên t ch c (tên y và chính th c, ghi b ng ch in hoa) - S Quy t nh thành l p ho c s ăng ký kinh doanh, do ….. c p ngày …. tháng …. năm…… -V n i ul
 7. - a ch tr s chính: -S i n tho i …..S Fax:………….. 2. Ngư i i di n theo pháp lu t: - H và tên: - Ngày tháng năm sinh - Ch c v ang n m gi t i t ch c: - S ch ng minh thư ho c s h chi u ho c s gi y t ch ng th c cá nhân khác, ngày c p, nơi c p: - Qu c t ch: - Nơi hi n nay: - a ch ăng ký h khNu thư ng trú: 3. Ngư i ư c c làm i di n y quy n c a t ch c t i ngân hàng thương m i c ph n: - H và tên: - Ngày tháng năm sinh - Nơi công tác và ch c v hi n t i: - M i liên h v i t ch c (trong trư ng h p không làm vi c cho t ch c ó) - S ch ng minh thư ho c s h chi u ho c s gi y t ch ng th c cá nhân khác, ngày c p, nơi c p. - Qu c t ch: - Nơi hi n nay: - a ch ăng ký h khNu thư ng trú: 4. N i dung ăng ký mua c ph n: - S lư ng c ph n ăng ký mua, lo i c ph n, giá tr , t l s h u so v i v n i u l - Th i gian n p ti n: 5. Tình hình góp v n, mua c ph n t i các t ch c khác: - Tên t ch c tín d ng, doanh nghi p mà t ch c ang có v n góp;
 8. - S v n ã góp và t l so v i t ng v n i u l c a t ch c tín d ng, doanh nghi p ó; 6. Cam k t: Sau khi nghiên c u i u l ngân hàng và các quy nh c a pháp lu t có liên quan, chúng tôi xin cam k t: a) Mua s c ph n và góp v n úng th i h n ã ăng ký; b) Có năng l c tài chính góp v n vào ngân hàng theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; Ch u trách nhi m v tính h p pháp c a kho n ti n ã góp v n vào ngân hàng; c) Tuân th các quy nh trong i u l ngân hàng, Quy ch n i b c a ngân hàng và các quy nh c a pháp lu t có liên quan; d) Hoàn toàn ch u trách nhi m v tính trung th c, chính xác c a nh ng h sơ g i kèm (n u có). Ngư i i di n theo pháp lu t c a t ch c (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và óng d u) PH L C S 2 M U ƠN MUA C PH N I V I CÁ NHÂN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 20/2008/Q -NHNN ngày 04/07/2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- …., ngày….tháng…..năm…. ƠN MUA C PH N Kính g i: H i ng qu n tr Ngân hàng ….. 1. Cá nhân ngh mua c ph n: - H và tên: (tên y và chính th c, ghi b ng ch in hoa) - Ngày tháng năm sinh
 9. - S ch ng minh thư ho c s h chi u ho c s gi y t ch ng th c cá nhân khác, ngày c p, nơi c p - Nơi công tác và ch c v hi n t i: -S i n tho i: - Qu c t ch: - Nơi hi n nay: - a ch ăng ký h khNu thư ng trú: 2. N i dung ăng ký mua c ph n. - S lư ng c ph n ăng ký mua, lo i c ph n, giá tr , t l s h u so v i v n i u l - Th i gian n p ti n: 3. Tình hình góp v n, mua c ph n t i các t ch c khác: - Tên t ch c tín d ng, doanh nghi p mà cá nhân ang có v n góp; - S v n ã góp và t l so v i t ng v n i u l c a t ch c tín d ng, doanh nghi p ó. 4. Cam k t: Sau khi nghiên c u i u l ngân hàng và các quy nh c a pháp lu t có liên quan, tôi xin cam k t: a) Mua s c ph n và góp v n úng th i h n ã ăng ký; b) Có năng l c tài chính góp v n vào ngân hàng theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; Ch u trách nhi m v tính h p pháp c a kho n ti n ã góp v n vào ngân hàng; c) Tuân th các quy nh trong i u l ngân hàng, Quy ch n i b c a ngân hàng và các quy nh c a pháp lu t có liên quan; d) Hoàn toàn ch u trách nhi m v tính trung th c, chính xác c a nh ng h sơ g i kèm (n u có). Ngư i mua c ph n (Ký và ghi rõ h tên)
 10. PH L C S 03 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- B N KÊ KHAI TÀI S N, THU NH P (C ông là cá nhân s h u t 5% v n i u l c a ngân hàng thương m i c ph n tr lên) Kính g i: NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM - H và tên Ngư i kê khai tài s n, thu nh p: ………………………………………………………… - Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………………………………… - Ch ng minh nhân dân s :…………………Ngày c p:…./…../…… Nơi c p:…………………… - Cơ quan / ơn v công tác ho c nơi làm vi c: ……………………………………………………… - H khNu thư ng trú:…………………………………………………………………………………… - Ch hi n t i:……………………………………………………………………………………… ….. TT Lo i Thông tin mô t v tài s n tài s n 1 Nhà, - S lư ng: ………cái công trình 1.1. Nhà th nh t: xây d ng + Lo i nhà: …………………………..... + Di n tích t: …………………. m2 + Di n tích t xây d ng: ………. m2. + Di n tích s d ng: .………….. m2 + a ch : ……………………………………………………………………….
 11. …………………………………………………………………………………… ( ính kèm b n sao có ch ng th c gi y ch quy n theo quy nh c a pháp lu t) + Tr giá ngôi nhà và t theo giá th trư ng: ……………………………….. 1.2. Nhà th hai: + Lo i nhà: …………………………..... + Di n tích t: …………………. m2 + Di n tích t xây d ng: ………. m2. + Di n tích s d ng: .………….. m2 + a ch : ………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… ( ính kèm b n sao có ch ng th c gi y ch quy n theo quy nh c a pháp lu t) + Tr giá ngôi nhà và t theo giá th trư ng: ……………………………….. 1.3. Nhà th ...: 2 Quy n - S lư ng: …….. th a s d ng 2.1 Th a th nh t: t + Lo i t: .........................…………………………………………………. + Di n tích: ………………………………………………………………......m2 + a ch : ……………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………….. ( ính kèm b n sao có ch ng th c gi y ch ng nh n QSD t theo quy nh c a pháp lu t) + Tr giá th a t theo giá th trư ng: ………………………………………. 2.2 Th a th hai: + Lo i t: ………………………………………………………………………. + Di n tích: ………………………………………………………………......m2 + a ch : ………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………..
 12. ( ính kèm b n sao có ch ng th c gi y ch ng nh n QSD t theo quy nh c a pháp lu t) + Tr giá th a t theo giá th trư ng: ………………………………………. 2.3. Th a th ….: 3 Tài s n - ng s n: nư c ngoài ( ính kèm b n sao có ch ng th c gi y t liên quan) + Tên: …………………………………………………………………………. + S lư ng: …………………………………………………………………... + Tr giá theo giá th trư ng: ………………………………………………... -B t ng s n: ( ính kèm b n sao có ch ng th c gi y t liên quan) + Tên: …………………………………………………………………………. + a ch : ……………………………………………………………………... + Tr giá theo giá th trư ng: ………………………………………………... 4 Tài ( ính kèm b n sao có ch ng th c gi y t liên quan) kho n nư c - Ngân hàng m tài kho n: …………………………………………………. ngoài - S dư tài kho n vào th i i m kê khai: ………………………………….. 5 Thu - Lương: …………………………………………………………………/tháng nh p - Thu nh p khác (n u có): ……………………………………………/tháng 6 Mô tô, ( ính kèm b n sao có ch ng th c gi y ăng ký c a cơ quan ch c năng) ô tô, tàu, - Ch ng lo i, nhãn hi u: ……………………………………………………... thuy n có giá - S lư ng: ……………………………………………………………………… tr t 100 - T ng giá tr theo giá th trư ng: ……………………………………………... tri u ng tr lên 7 Kim ( ính kèm b n sao có ch ng th c gi y t liên quan n u có) khí quý, á - T ng giá tr ư c tính: …………………………………………………………. quý có
 13. giá tr t 100 tri u ng tr lên 8 Ti n, Ti n m t: s ti t ki m, T ng giá tr : ………………………………………………………………….. c Ti n g i t i ngân hàng, t ch c tín d ng (tài kho n, s ti t ki m, s tín phi u, d ng….): trái phi u, ( ính kèm b n sao có ch ng th c c a ngân hàng) các công T ng giá tr : …………………………………………………………………….. c chuy n C phi u: như ng khác ( ính kèm b n sao có ch ng th c c a cơ quan phát hành ho c công ty ch ng có giá khoán) tr t 100 T ng giá tr theo m nh giá: ………………………………………………….. tri u ng T ng giá tr theo giá th trư ng (Sàn giao d ch, OTC): ……………………. tr lên Trái phi u: ( ính kèm b n sao có ch ng th c c a cơ quan phát hành ho c công ty ch ng khoán) T ng giá tr theo m nh giá: …………………………………………………. T ng giá tr theo giá th trư ng (Sàn giao d ch, OTC): ……………………. Các công c chuy n như ng khác: T ng giá tr theo m nh giá: ………………………………………………….. T ng giá tr theo giá th trư ng: ……………………………………………… 9 Tài s n ( ính kèm b n sao có ch ng th c gi y t liên quan) khác có giá - Tên: ……………………………………………………………………………. tr t 100 - S lư ng: ……………………………………………………………………… tri u ng - T ng giá tr ư c tính: …………………………………………………………. tr lên 10 Ngu n ( ính kèm b n sao có ch ng th c gi y t liên quan) v n i vay - Dư n cho vay t i (th i i m kê khai): …………………………………….
 14. TCTD hình - M c ích vay: ………………………………………………………………… thành các tài s n có giá tr t 100 tri u ng tr lên Tôi cam k t B n t kê khai tài s n, thu nh p trên ây là trung th c, y . N u khai man, tôi hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t. ………….,ngày…..tháng….năm 20….. NGƯ I KÊ KHAI TÀI S N, THU NH P (Ký, ghi rõ h tên) HƯ NG D N KÊ KHAI THEO M U 1. i v i ph n kê khai v nhà, công trình xây d ng khác: - Không ph i kê khai nhà công v ; - Nhà công trình xây d ng ph i kê khai g m: Nhà , nhà xư ng, nhà hàng, câu l c b , các công trình xây d ng khác… - Nhà, công trình xây d ng ti p theo (n u có) thì kê khai như nhà, công trình xây d ng th nh t, th hai. 2. i v i ph n kê khai v thu nh p: N i dung kê khai t i ph n này bao g m: - Lương: kê khai lương tháng t i th i i m kê khai; - Thu nh p khác (n u có). 4. i v i ph n kê khai 6, 7, 8, 9: Ch kê khai n u t ng giá tr c a m i lo i tài s n t 100 tri u ng tr lên. Ví d : có 3 xe máy, n u t ng giá tr c a 3 xe máy t 100 tri u ng tr lên thì ph i kê khai, n u t ng giá tr c a 3 xe máy dư i 100 tri u ng thì không ph i kê khai.
 15. 5. i v i tài s n chung theo ph n: Kê khai rõ ph n giá tr tài s n ư c tính thu c s h u c a ngư i kê khai có ư c trong kh i tài s n chung. PH L C S 4 CÁCH XÁC NNH KH NĂNG TÀI CHÍNH C A T CH C GÓP V N TĂNG V N I U L C A NGÂN HÀNG IV IC ÔNG LÀ T CH C KHÔNG PH I LÀ T CH C TÍN D NG A- Công th c tính kh năng v tài chính c a t ch c góp v n tăng v n i u l c a ngân hàng i v i c ông là t ch c không ph i là t ch c tín d ng: 1.1. Công th c t ng quát: * Công th c 1: Kh năng v tài chính V n ch u tư dài h n ư c tài tr b i v n = – góp v n s h u ch s h u * Công th c 2: Kh năng thanh toán = Tài s n ng n h n – N ng n h n 1.2. Công th c c th : a/ V công th c 1: A = E – LI (1) và LI = LA – (2) LD Trong ó: + A: Kh năng v tài chính góp v n + E: V n ch s h u: + LI: u tư dài h n ư c tài tr b i v n ch s h u + LD: Ph n N dài h n dùng u tư Tài s n dài h n + LA: Tài s n dài h n
 16. b/ V công th c 2: L = SA – (3) SD Trong ó: + L: Kh năng thanh kho n + SA: Tài s n ng n h n + SD: N ng n h n c/ K t lu n: * N u A và L >= S v n ph i góp vào ngân hàng theo cam k t c a c ông thì c ông có kh năng v tài chính góp v n vào ngân hàng. * N u A và L không ng th i >= S v n ph i góp vào ngân hàng theo cam k t c a c ông: - i v i trư ng h p A >= S v n ph i góp vào ngân hàng theo cam k t c a c ông và L < S v n ph i góp vào ngân hàng theo cam k t c a c ông: c n yêu c u c ông thuy t minh và ch ng minh rõ v ngu n ti n m t d ki n s d ng góp v n vào ngân hàng có thêm cơ s ưa ra k t lu n cu i cùng v kh năng tài chính góp v n vào ngân hàng c a c ông. - i v i các trư ng h p còn l i: c ông không có kh năng v tài chính góp v n vào ngân hàng. B- Ví d minh h a: Theo ơn xin mua c ph n, Công ty X s góp vào ngân hàng th c hi n tăng v n i u l năm 2008 là 100 t VND. Phân tích ngu n v n Công ty X góp vào ngân hàng xin tăng v n i u l d a trên b ng cân i k toán t i th i i m 31/12/2007 (năm li n k năm mua c ph n) như sau: STT Tài s n STT Ngu n v n I Tài s n ng n h n 1.092,42 I N ph i tr 664,88 1 Ti n và các kho n 711,90 1 N ng n h n 517,18 tương ương ti n 2 Các kho n u tư tài 0 2 N dài h n 147,70 chính ng n h n 3 Các kho n ph i thu 377,87 ng n h n 4 Hàng t n kho 0,08 5 Tài s n ng n h n khác 2,57
 17. II Tài s n dài h n 1.530,90 II V n ch s h u 1.958,44 1 Các kho n ph i thu dài 0 1 V n ch s h u 1.900 h n 2 Tài s n c nh 26,02 2 Ngu n kinh phí và qu 58,44 khác 3 B t ng s n u tư 0 4 Các kho n u tư tài 1.504,78 chính dài h n 5 Tài s n dài h n khác 0,10 C ng 2.623,32 C ng 2.623.32 V n d ng công th c (1), (2) và (3) xác nh kh năng v tài chính góp v n vào ngân hàng c a Công ty X, ta có: u tư dài h n ư c tài tr b i V n ch s h u V n ch s h u (E) (LI) Tài s n dài h n (LA) 1.530,90 t VND V n ch s 1.900 t h u VND Ph n N dài h n dùng 147,70 t VND u tư Tài s n dài h n (LD)* LI=LA-LD 1.383.2 t VND E 1.900 t VND A=E-LI 516,8 t VND (Gi nh trong Thuy t minh báo cáo tài chính n ngày 31/7/2007 c a Công ty X ã thuy t minh rõ vi c toàn b N dài h n – 147,70 t VND ư c dùng u tư Tài s n dài h n) ng th i L = SA – SD = 1.092,42 – 517,18 = 575,24 (t VND) So sánh A (516,8 t VND) và L (575,24 t VND) v i S v n ph i góp vào ngân hàng theo ơn xin mua c ph n c a Công ty X (100 t VND) có th th y Công ty X có kh năng v tài chính góp v n tăng v n i u l ngân hàng (516,8 t VND > 100 t VND và 575,24 t VND > 100 t VND). Chú ý: * N u trong Thuy t minh báo cáo tài chính c a t ch c chưa thuy t minh rõ v kho n m c Ph n n dài h n dùng u tư Tài s n dài h n (tài s n c nh, u tư tài chính dài h n….) thì c n yêu c u t ch c có văn b n thuy t minh rõ v kho n m c này.
Đồng bộ tài khoản