Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
46
lượt xem
6
download

Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 20/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 29 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A S NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Ngh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Qu c h i v i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư liên t ch s 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 c a liên B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn thu c UBND c p t nh, c p huy n và nhi m v qu n lý nhà nư c c a UBND c p xã v nông nghi p và phát tri n nông thôn; Căn c Ngh quy t s 06/2008/NQ-H ND ngày 02 tháng 8 năm 2008 c a H ND thành ph Hà N i v vi c phê chu n cơ c u t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i T trình s 78/TTr-SNN ngày 29 tháng 8 năm 2008 và c a Giám c S N i v t i T trình s 232/TTr-SNV ngày 24 tháng 9 năm 2008 v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T NNH i u 1. Quy nh v trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph Hà N i như sau: 1. V trí, ch c năng S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph Hà N i là cơ quan chuyên môn thu c UBND thành ph Hà N i, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng theo quy nh hi n hành c a pháp lu t; S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và ho t ng c a UBND thành ph ; ng th i, ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.
  2. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph Hà N i có ch c năng tham mưu giúp UBND thành ph th c hi n qu n lý nhà nư c v nông nghi p; lâm nghi p, th y s n; th y l i và phát tri n nông thôn; phòng, ch ng l t, bão; an toàn nông s n, lâm s n, th y s n trong quá trình s n xu t n khi ưa ra th trư ng; v các d ch v công thu c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn và th c hi n m t s nhi m v , quy n h n theo s y quy n c a UBND thành ph Hà N i và theo quy nh c a pháp lu t. 2. Nhi m v và quy n h n a. Trình UBND thành ph : a.1. D th o quy t nh, ch th , quy ho ch, k ho ch phát tri n dài h n, 05 năm và hàng năm; chương trình, án, d án v nông nghi p, lâm nghi p, th y s n, th y l i và phát tri n nông thôn; quy ho ch phòng, ch ng gi m nh thiên tai phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, m c tiêu qu c phòng, an ninh c a thành ph ; chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n các nhi m v c i cách hành chính nhà nư c v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c ư c giao; a.2. D th o văn b n quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Chi c c tr c thu c; a.3. D th o văn b n quy ph m pháp lu t quy nh c th i u ki n, tiêu chuNn ch c danh i v i Trư ng, Phó các t ch c thu c S ; Trư ng phòng, Phó phòng Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thu c UBND huy n; tham gia d th o quy nh i u ki n, tiêu chuNn, ch c danh lãnh o ph trách lĩnh v c nông nghi p c a Phòng Kinh t thu c UBND qu n, thành ph thu c thành ph Hà N i; b. Trình Ch t ch UBND thành ph : b.1. D th o quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th các ơn v thu c S theo quy nh c a pháp lu t b.2. D th o quy t nh, ch th thu c thNm quy n ban hành c a Ch t ch UBND thành ph Hà N i; b.3. Ban hành quy ch qu n lý, ph i h p công tác và ch thông tin báo cáo c a các t ch c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn thành ph Hà N i t t i a bàn c p huy n v i UBND c p huy n; các nhân viên k thu t trên a bàn c p xã v i UBND c p xã; c. Hư ng d n và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch phát tri n, chương trình, án, d án, tiêu chuNn qu c gia, quy chuNn k thu t qu c gia, nh m c kinh t - k thu t v nông nghi p, lâm nghi p, th y s n, th y l i và phát tri n nông thôn ã ư c phê duy t; thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c ư c giao; d. V nông nghi p (tr ng tr t, chăn nuôi)
  3. d.1. Ch u trách nhi m t ch c th c hi n phương án s d ng t dành cho tr ng tr t và chăn nuôi sau khi ư c phê duy t và bi n pháp ch ng thoái hoá t nông nghi p trên a bàn thành ph Hà N i theo quy nh; d.2. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh qu n lý nhà nư c v gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi, phân bón, th c ăn chăn nuôi, thu c b o v th c v t, thu c thú y và các v t tư khác ph c v s n xu t nông nghi p theo quy nh c a pháp lu t; d.3. Giúp UBND thành ph Hà N i ch o s n xu t nông nghi p, thu ho ch, b o qu n, ch bi n s n phNm nông nghi p; th c hi n cơ c u gi ng, th i v , k thu t canh tác, nuôi tr ng; d.4. T ch c công tác b o v th c v t, thú y (bao g m c thú y th y s n), phòng, ch ng và kh c ph c h u qu d ch b nh ng v t, th c v t; hư ng d n và t ch c th c hi n ki m d ch n i a v ng v t, th c v t trên a bàn thành ph Hà N i theo quy nh; d.5. T ch c phòng, ch ng kh c ph c h u qu thiên tai, sâu b nh, d ch b nh iv i s n xu t nông nghi p; d.6. Qu n lý và s d ng d tr a phương v gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi, thu c b o v th c v t, thu c thú y, các v t tư hàng hóa thu c lĩnh v c tr ng tr t, chăn nuôi trên a bàn sau khi ư c UBND thành ph Hà N i phê duy t; . V lâm nghi p: .1. Hư ng d n vi c l p và ch u trách nhi m thNm nh quy ho ch, k ho ch b o v và phát tri n r ng c a UBND c p huy n; .2. Giúp UBND thành ph Hà N i quy t nh xác l p các khu r ng phòng h , khu r ng c d ng, khu r ng s n xu t trong ph m vi qu n lý c a thành ph Hà N i sau khi ư c phê duy t; t ch c th c hi n vi c phân lo i r ng, xác nh ranh gi i các lo i r ng, th ng kê, ki m kê, theo dõi di n bi n r ng theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; .3. T ch c th c hi n phương án giao r ng cho c p huy n và c p xã sau khi ư c phê duy t; t ch c th c hi n vi c giao r ng, cho thuê r ng, thu h i r ng, chuy n m c ích s d ng r ng, công nh n quy n s d ng r ng, quy n s h u r ng s n xu t là r ng tr ng cho t ch c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và t ch c, cá nhân nư c ngoài th c hi n d án u tư v lâm nghi p t i Vi t Nam; t ch c vi c l p và qu n lý h sơ giao, cho thuê r ng và t tr ng r ng. .4. Giúp UBND thành ph Hà N i ch o UBND c p huy n th c hi n giao r ng cho c ng ng dân cư thôn, b n và giao r ng, cho thuê r ng cho h gia ình, cá nhân theo quy nh; .5. T ch c vi c bình tuy n và công nh n cây m , cây u dòng và r ng gi ng trên a bàn thành ph . Xây d ng phương án, bi n pháp, ch o, ki m tra và ch u trách nhi m v s n xu t gi ng cây tr ng lâm nghi p và s d ng v t tư lâm nghi p; tr ng
  4. r ng; ch bi n và b o qu n lâm s n; phòng và ch ng d ch b nh gây h i r ng, cháy r ng; .6. Ch u trách nhi m phê duy t phương án i u ch r ng, thi t k khai thác r ng; giúp UBND thành ph ch o và ki m tra vi c tr ng r ng, b o v r ng u ngu n, r ng c d ng, r ng phòng h theo quy nh; .7. Hư ng d n, ki m tra vi c cho phép m c a r ng khai thác và giao k ho ch khai thác cho ch r ng là t ch c và UBND c p huy n sau khi ư c phê duy t; vi c th c hi n các quy nh v trách nhi m c a UBND c p huy n, UBND c p xã trong qu n lý, b o v r ng a phương; vi c ph i h p và huy ng l c lư ng, phương ti n c a các t ch c, cá nhân trên a bàn trong b o v r ng, qu n lý lâm s n và phòng cháy, ch a cháy r ng; e. V th y s n: e.1. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n quy nh hành lang cho các loài th y s n di chuy n khi áp d ng các hình th c khai thác th y s n; công b b sung nh ng n i dung quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v danh m c các loài th y s n b c m khai thác và th i gian c m khai thác; các phương pháp khai thác, lo i ngh khai thác, ngư c c m s d ng ho c h n ch s d ng; ch ng lo i, kích c t i thi u các loài th y s n ư c phép khai thác; mùa v khai thác; khu v c c m khai thác và khu v c c m khai thác có th i h n cho phù h p v i ho t ng khai thác ngu n l i th y s n c a thành ph Hà N i; e.2. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n quy t nh c a UBND thành ph Hà N i v quy ch vùng khai thác th y s n sông, h , m, phá và các vùng nư c t nhiên khác thu c ph m vi qu n lý c a thành ph Hà N i theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; e.3. T ch c ánh giá ngu n l i th y s n trên a bàn thành ph Hà N i thu c ph m vi qu n lý nhà nư c ư c giao; e.4. Hư ng d n, ki m tra vi c l p quy ho ch chi ti t các vùng nuôi tr ng th y s n. Ch u trách nhi m thNm nh quy ho ch, k ho ch nuôi tr ng th y s n c a c p huy n và t ch c th c hi n vi c qu n lý vùng nuôi tr ng th y s n t p trung; e.5. Tham mưu và giúp UBND thành ph Hà N i t ch c th c hi n vi c giao, cho thuê, thu h i m t nư c nuôi tr ng th y s n theo quy nh; e.6. T ch c ki m tra ch t lư ng và ki m d ch gi ng th y s n các cơ s s n xu t gi ng th y s n; t ch c th c hi n phòng tr và kh c ph c h u qu d ch b nh th y s n trên a bàn theo quy nh; f. V th y l i: f.1. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a UBND thành ph Hà N i v phân c p qu n lý các công trình th y l i v a và nh và chương trình m c tiêu c p, thoát nư c nông thôn trên a bàn thành ph ; hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m
  5. v vi c xây d ng, khai thác, s d ng và b o v các công trình th y l i v a và nh ; t ch c th c hi n chương trình, m c tiêu c p, thoát nư c nông thôn ã ư c phê duy t; f.2. Th c hi n các quy nh v qu n lý sông, su i, khai thác s d ng và phát tri n các dòng sông, su i trên a bàn thành ph Hà N i theo quy ho ch, k ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; f.3. Hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m v vi c xây d ng, khai thác, b o v ê i u, b o v công trình phòng, ch ng lũ, l t, bão; xây d ng phương án, bi n pháp và t ch c th c hi n vi c phòng, ch ng lũ, l t, bão, h n hán, úng ng p, s t, l ven sông trên a bàn thành ph Hà N i; f.4. Hư ng d n vi c xây d ng quy ho ch s d ng t th y l i, t ch c c m m c ch gi i trên th c a và xây d ng k ho ch, bi n pháp th c hi n vi c di d i công trình, nhà liên quan t i ph m vi b o v ê i u và bãi sông theo quy nh; f.5. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh qu n lý nhà nư c v khai thác và b o v công trình th y l i; v hành lang b o v ê i v i ê c p IV, c p V; vi c quy t nh phân lũ, ch m lũ h ê trong ph m vi c a thành ph Hà N i theo quy nh; g. V phát tri n nông thôn: g.1. T ng h p, trình UBND thành ph Hà N i v cơ ch , chính sách, bi n pháp khuy n khích phát tri n nông thôn; phát tri n kinh t h , kinh t trang tr i nông thôn, kinh t h p tác, h p tác xã nông, lâm, ngư, g n v i ngành ngh , làng ngh nông thôn trên a bàn c p xã. Theo dõi, t ng h p báo cáo UBND thành ph Hà N i v phát tri n nông thôn trên a bàn; g.2. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh phân công, phân c p thNm nh các chương trình, d án liên quan n di dân, tái nh cư trong nông thôn; k ho ch chuy n d ch cơ c u kinh t và chương trình phát tri n nông thôn; vi c phát tri n ngành ngh , làng ngh nông thôn g n v i h gia ình và h p tác xã trên a bàn thành ph Hà N i; ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n sau ư c phê duy t; g.3. Hư ng d n phát tri n kinh t h , trang tr i, kinh t h p tác, h p tác xã, phát tri n ngành, ngh , làng ngh nông thôn trên a bàn thành ph Hà N i; g.4. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n công tác nh canh, di dân, tái nh cư trong nông nghi p, nông thôn phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph Hà N i; g.5. T ch c th c hi n chương trình, d án ho c h p ph n c a chương trình, d án xóa ói gi m nghèo, chương trình xây d ng nông thôn m i; xây d ng khu dân cư; xây d ng cơ s h t ng nông thôn theo phân công ho c y quy n c a UBND thành ph Hà N i; h. V ch bi n và thương m i nông s n, lâm s n, th y s n:
  6. h.1. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n quy ho ch, chương trình, cơ ch , chính sách phát tri n lĩnh v c ch bi n g n v i s n xu t và th trư ng các ngành hàng thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S ; chính sách phát tri n cơ i n nông nghi p, ngành ngh , làng ngh g n v i h gia ình và h p tác xã sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t; h.2. Hư ng d n, ki m tra, ánh giá tình hình phát tri n ch bi n i v i các ngành hàng và lĩnh v c cơ i n, ngành ngh , làng ngh nông thôn, b o qu n sau thu ho ch thu c ph m vi qu n lý c a S ; h.3. T ch c th c hi n công tác xúc ti n thương m i nông s n, lâm s n, th y s n thu c ph m vi qu n lý c a S ; h.4. Ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c công tác d báo th trư ng, xúc ti n thương m i i v i s n phNm nông s n, lâm s n, th y s n; i. T ch c th c hi n công tác khuy n nông, ng d ng ti n b khoa h c công ngh vào s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, th y s n; k. Xây d ng và ch o th c hi n các bi n pháp b o v môi trư ng trong s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, th y s n và ho t ng phát tri n nông thôn c a thành ph Hà N i; l. T ch c th c hi n và ch u trách nhi m v ăng ki m, ăng ký, c p và thu h i gi y phép, ch ng ch hành ngh thu c ph m vi qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t ho c s phân công, y quy n c a UBND thành ph Hà N i và hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; m. Xây d ng h th ng thông tin, lưu tr tư li u v nông nghi p, lâm nghi p, th y l i và phát tri n nông thôn; t ch c công tác th ng kê di n bi n t nông nghi p, t lâm nghi p, di n bi n r ng, m t nư c nuôi tr ng th y s n theo quy nh; n. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các d án và xây d ng mô hình phát tri n v nông nghi p, lâm nghi p, th y s n, th y l i và phát tri n nông thôn trên a bàn thành ph Hà N i; ch u trách nhi m th c hi n các chương trình, d án ư c giao; o. Th c hi n h p tác qu c t v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a S theo phân c p c a UBND thành ph Hà N i và quy nh c a pháp lu t p. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a các ơn v s nghi p tr c thu c và các ơn v s nghi p công l p ho t ng trong lĩnh v c nông nghi p, lâm nghi p, th y s n, th y l i và phát tri n nông thôn c a thành ph theo quy nh c a pháp lu t; ch u trách nhi m v các d ch v công do S t ch c th c hi n; q. Giúp UBND thành ph qu n lý nhà nư c i v i doanh nghi p, t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân; hư ng d n, ki m tra ho t ng c a các h i, t ch c phi Chính ph thu c lĩnh v c nông nghi p, lâm nghi p, th y s n, th y l i và phát tri n nông thôn theo quy nh c a pháp lu t;
  7. r. Hư ng d n chuyên môn, nghi p v i v i Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và ki m tra vi c th c hi n quy ch qu n lý, ph i h p công tác và ch thông tin báo cáo c a t ch c nông nghi p và phát tri n nông thôn thành ph t trên a bàn c p huy n v i UBND c p huy n; các nhân viên k thu t trên a bàn xã v i UBND c p xã; s. T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh vào s n xu t c a ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn trên a bàn thành ph Hà N i; t. Thanh tra, ki m tra và gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý vi ph m pháp lu t v nông nghi p, lâm nghi p, th y s n, th y l i và phát tri n nông thôn trong ph m vi qu n lý theo quy nh c a pháp lu t; u. Th c hi n nhi m v Thư ng tr c c a Ban Ch huy phòng, ch ng l t, bão; tìm ki m c u n n; các v n c p bách trong b o v và phòng cháy, ch a cháy r ng c a thành ph Hà N i theo quy nh c a pháp lu t; tham gia kh c ph c h u qu thiên tai v bão, lũ, l t, s t, l , h n hán, úng ng p và d ch b nh trong s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, th y s n trên a bàn thành ph Hà N i; v. Ch o và t ch c th c hi n chương trình c i cách hành chính trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S sau khi ư c UBND thành ph Hà N i phê duy t; w. Quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c, m i quan h công tác c a Văn phòng, các phòng chuyên môn và ơn v s nghi p tr c thu c S ; qu n lý cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a UBND thành ph Hà N i; t ch c ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c và cán b xã, phư ng, th tr n làm công tác qu n lý v nông nghi p, lâm nghi p, th y s n, th y l i và phát tri n nông thôn theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và UBND thành ph Hà N i; x. Qu n lý tài chính, tài s n c a S theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a UBND thành ph Hà N i; y. Th c hi n công tác thông tin, báo cáo nh kỳ ho c t xu t v tình hình th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c ư c giao theo quy nh c a UBND thành ph Hà N i và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; z. Th c hi n các nhi m v khác do UBND thành ph Hà N i giao ho c theo quy nh c a pháp lu t 3. Cơ c u t ch c a. Lãnh oS : Lãnh o S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có Giám c và các Phó Giám c. Giám c S là ngư i ng u S , ch u trách nhi m trư c UBND thành ph , Ch t ch UBND thành ph và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a S .
  8. Phó Giám c S là ngư i giúp vi c Giám c S , ch u trách nhi m trư c Giám c S và trư c pháp lu t v các nhi m v ư c phân công ho c ư c y nhi m. Vi c b nhi m Giám c, Phó Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn do Ch t ch UBND thành ph quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành và theo các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý cán b . Vi c i u ng, luân chuy n, mi n nhi m, cách ch c, cho t ch c, khen thư ng, k lu t và th c hi n các ch , chính sách khác i v i Giám c và Phó Giám c S th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. b. Các phòng chuyên môn, nghi p v thu c S : b.1. Văn phòng S ; b.2. Phòng T ch c cán b ; b.3. Phòng K ho ch - u tư; b.4. Phòng Tài chính - K toán; b.5. Phòng Chăn nuôi; b.6. Phòng Tr ng tr t; b.7. Phòng Qu n lý xây d ng công trình; b.8. Thanh tra S . Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các phòng chuyên môn, nghi p v thu c S và trách nhi m ngư i ng u do Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh theo quy nh c a pháp lu t c. Các chi c c tr c thu c S : c.1. Chi c c ê i u và phòng ch ng l t bão; c.2. Chi c c Th y l i; c.3. Chi c c Phát tri n nông thôn; c.4. Chi c c Th y s n; c.5. Chi c c Thú y; c.6. Chi c c B o v th c v t; c.7. Chi c c Ki m lâm.
  9. d. Các ơn v s nghi p tr c thu c S : d.1. Trung tâm Nư c sinh ho t và v sinh môi trư ng nông thôn; d.2. Trung tâm Khuy n nông; d.3. Trung tâm Gi ng Th y s n; d.4. Trung tâm Phát tri n chăn nuôi gia súc l n; d.5. Trung tâm Gi ng v t nuôi; d.6. Trung tâm Gi ng cây tr ng; d.7. Ban Qu n lý d án kè c ng hóa b sông H ng; d.8. Ban Qu n lý d án u tư và xây d ng; d.9. Ban Qu n lý các d án nông nghi p - th y l i; d.10. Ban Qu n lý d án công trình phân lũ sông áy; d.11. Ban Qu n lý d án r ng c d ng Hương Sơn; d.12. Tr i Lâm nghi p Tiên Phong, Ba Vì; d.13. Tr m Lâm nghi p Thư ng Tín. Các Chi c c và ơn v s nghi p tr c thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn do UBND thành ph quy t nh thành l p, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng giao d ch, ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. . Các doanh nghi p nhà nư c ư c y quy n qu n lý tr c thu c S : .1. Công ty Xu t nh p khNu và xây d ng nông lâm nghi p; .2. Công ty D ch v và ch bi n chè Lương M ; .3. Công ty D ch v s n xu t d a Su i Hai; .4. Công ty V t tư k thu t nông nghi p; .5. Công ty D ch v và s n xu t nông lâm nghi p sông à; .6. Công ty Th y l i sông Nhu ; .7. Công ty Th y l i sông áy; .8. Công ty Th y l i sông Tích;
  10. .9. Công ty Khai thác công trình th y l i Mê Linh. 4. Biên ch Biên ch c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph Hà N i do UBND thành ph phân b hàng năm, trong ó: biên ch hành chính g m Lãnh o S và cán b , công ch c các phòng chuyên môn, nghi p v , các Chi c c thu c S ; biên ch s nghi p g m cán b , viên ch c các ơn v s nghi p thu c S . Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn căn c s lư ng biên ch ư c giao, có trách nhi m b trí, s d ng cán b , công ch c, viên ch c phù h p v i ch c danh, tiêu chuNn ng ch công ch c, viên ch c nhà nư c theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b các Quy t nh trư c ây c a UBND t nh Hà Tây (cũ) và UBND thành ph Hà N i (cũ) ban hành trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c các S : N i v , Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Th trư ng các S , Ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c và các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: -B N iv ; - B Nông nghi p và PTNT; - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n); - Thư ng tr c Thành y, H ND TP; - Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND TP; - oàn BQH TP; Nguy n Th Th o - Các Ban H ND TP; - Như i u 3; - Báo Hà N i m i; - CVP, PVP, Công báo; - Các CVNCTH; - Lưu: Văn thư, Chung NC1 (2b)
Đồng bộ tài khoản