Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH THU N NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 20/2009/Q -UBND Phan Thi t, ngày 25 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V CÔNG TÁC QU N LÝ GIÁ TRÊN NA BÀN T NH BÌNH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Giá s 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 c a y ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Căn c Ngh nh s 75/2008/N -CP ngày 09/6/2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Căn c Thông tư s 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá và Ngh nh s 75/2008/N -CP ngày 09/6/2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Theo ngh c a Giám c S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v công tác qu n lý giá trên a bàn t nh Bình Thu n. i u 2. 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 05/2005/Q -UBBT ngày 21/01/2005 c a UBND t nh Bình Thu n v vi c ban hành Quy nh v công tác qu n lý giá trên a bàn t nh Bình Thu n. 2. Nh ng n i dung qu n lý giá mà UBND t nh không quy nh t i Quy t nh này thì th c hi n theo Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25/12/2003, Ngh nh s 75/2008/N -CP ngày 09/6/2008 c a Chính ph và Thông tư s 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 c a B Tài chính.
 2. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Tài chính, Giám c S Công thương, th trư ng các cơ quan thu c UBND t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph và các t ch c, cá nhân có liên quan căn c Quy t nh thi hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Huỳnh T n Thành QUY NNH V CÔNG TÁC QU N LÝ GIÁ TRÊN NA BÀN T NH BÌNH THU N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 20/2009/Q -UBND ngày 25/3/2009 c a UBND t nh Bình Thu n) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh vi c qu n lý Nhà nư c v giá và ho t ng v giá c a các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh trên a bàn t nh Bình Thu n. i u 2. i tư ng i u ch nh 1. Các cơ quan qu n lý Nhà nư c, các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài ho t ng s n xu t, kinh doanh trên a bàn t nh Bình Thu n ph i th c hi n các Quy nh này và nh ng quy nh khác c a pháp lu t v giá. 2. Trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh v giá khác v i Quy nh này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. Chương II NH NG QUY NNH C TH i u 3. Bình n giá 1. Danh m c hàng hóa, d ch v th c hi n bình n giá:
 3. a) Xăng, d u; b) Xi măng; c) Thép xây d ng; d) Khí hóa l ng; ) Phân bón hóa h c; e) Thu c b o v th c v t; g) Thu c thú y: v c xin l m m long móng; v c xin cúm gia c m; các lo i kháng sinh: Oxytetracycline, Ampicilline, Tylosin, Enrofloxacin; h) Mu i; i) S a; k) ư ng ăn ( ư ng tr ng và ư ng tinh luy n) l) Thóc, g o; m) Thu c phòng, ch a b nh cho ngư i thu c danh m c thu c ch a b nh ch y u s d ng t i các cơ s khám, ch a b nh do B Y t quy nh; n) Th c ăn chăn nuôi gia súc: ngô, u tương, khô d u u tương. Căn c tình hình bi n ng giá c trên th trư ng và yêu c u qu n lý trong t ng th i kỳ, UBND t nh s quy t nh b sung thêm hàng hóa, d ch v th c hi n bình n giá ngoài danh m c quy nh nêu trên. 2. i u ki n áp d ng các bi n pháp bình n giá: theo hư ng d n t i kho n 2 m c I ph n B Thông tư s 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 c a B Tài chính, c th : a) i v i các m t hàng xi măng, thép xây d ng; thu c b o v th c v t, thu c thú y; thu c phòng, ch a b nh cho ngư i: trong th i gian t i thi u t 15 ngày liên t c, giá bán l trên th trư ng tăng t 15% tr lên so v i giá th trư ng trư c khi có bi n ng; b) i v i m t hàng thóc (lúa): trong th i gian t i thi u t 15 ngày liên t c, giá bán thóc trên th trư ng c a ngư i nông dân gi m ít nh t 15% so v i giá th trư ng trư c khi có bi n ng; c) i v i m t hàng mu i: trong th i gian t i thi u t 15 ngày liên t c, giá bán mu i c a diêm dân s n xu t cho t ch c, cá nhân thu mua gi m ít nh t 20% so v i giá trư c khi có bi n ng; d) i v i các m t hàng khí hóa l ng, phân bón hóa h c, s a, ư ng ăn, g o, th c ăn chăn nuôi gia súc: trong th i gian t i thi u t 15 ngày liên t c, giá bán l trên th trư ng tăng t 20% tr lên so v i giá th trư ng trư c khi có bi n ng.
 4. 3. Ch t ch UBND t nh quy t nh và công b áp d ng các bi n pháp bình n giá: a) T ch c th c hi n các bi n pháp bình n giá do Th tư ng Chính ph và các b quy t nh; b) Quy t nh các bi n pháp th c hi n bình n giá t i a phương: - Các bi n pháp theo thNm quy n i u hòa cung c u hàng hóa, d ch v ; - Các bi n pháp tài chính, ti n t ; - ăng ký giá, kê khai giá: th c hi n theo Quy nh này; - Công khai thông tin v giá theo Quy nh này; - Các bi n pháp v kinh t , hành chính khác theo thNm quy n bao g m: + Quy t nh ình ch th c hi n các m c giá hàng hóa, d ch v do doanh nghi p ã quy t nh và yêu c u th c hi n các m c giá trư c khi có bi n ng b t thư ng; + Ph t c nh cáo, ph t ti n, thu chênh l ch giá do tăng giá b t h p lý vào ngân sách Nhà nư c ho c thu h i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t; + Quy t nh t ch c các oàn ki m tra, thanh tra vi c ch p hành các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý giá, bán hàng hóa, d ch v theo úng giá do cơ quan có thNm quy n quy nh; ki m tra vi c niêm y t giá và bán hàng hóa, d ch v theo giá niêm y t. X ph t các vi ph m hành chính trong lĩnh v c giá theo quy nh c a pháp lu t; + Quy t nh bi n pháp th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, gi m giá thành s n phNm. 4. Trách nhi m c a S Tài chính: a) Ch trì cùng các s , ngành liên quan tham mưu UBND t nh quy t nh và công b áp d ng m t hay m t s bi n pháp bình n giá theo thNm quy n khi giá hàng hóa, d ch v bi n ng b t thư ng theo quy nh t i kho n 2 i u này; b) Tham mưu UBND t nh b sung danh m c hàng hóa, d ch v th c hi n bình n giá phù h p v i tình hình th c t áp d ng trong t ng th i kỳ; c) T ch c th c hi n ki m soát các y u t hình thành giá i v i các m t hàng do các doanh nghi p kinh doanh trên a bàn theo quy nh t i i u 8 Quy nh này; d) Ch trì, ph i h p v i các s , ngành, các ơn v th c hi n ki m tra ho c tham mưu UBND t nh giao nhi m v cho các s chuyên ngành th c hi n ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v giá và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan như: ki m tra vi c niêm y t giá, bán hàng hóa và d ch v theo giá niêm y t; vi c ăng ký giá, kê khai giá, công khai thông tin v giá i v i lo i hàng hóa, d ch v thu c danh m c ph i ăng ký giá, kê khai giá, phát hi n và x lý k p th i i v i các
 5. hành vi vi ph m theo quy nh c a Pháp l nh Giá và các quy nh c a pháp lu t có liên quan; ki m tra vi c ch p hành các bi n pháp bình n giá; ) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan: qu n lý th trư ng, công thương, thu , h i quan, công an... ki m tra, thanh tra và x lý k p th i theo quy nh c a pháp lu t hi n hành i v i các hi n tư ng c quy n, liên minh c quy n, c nh tranh không úng pháp lu t v giá, l i d ng ch trương i u hành giá c a Nhà nư c, l i d ng s bi n ng c a th trư ng, tình hình thiên tai, d ch b nh tăng giá, ép giá b t h p lý; e) Báo cáo B Tài chính, UBND t nh v tình hình t ch c th c hi n các bi n pháp bình n giá do Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tài chính và Ch t ch UBND t nh quy t nh và công b áp d ng trên a bàn a phương. 5. Doanh nghi p s n xu t, kinh doanh khi kinh doanh hàng hóa, d ch v thu c danh m c th c hi n bình n giá có trách nhi m: a) Th c hi n các bi n pháp bình n giá do Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tài chính, Ch t ch UBND t nh quy t nh; b) Báo cáo y , k p th i v chi phí s n xu t và các y u t hình thành giá, giá thành, giá bán hàng hóa, d ch v thu c danh m c bình n giá, ăng ký giá, kê khai giá theo yêu c u b ng văn b n c a S Tài chính. i u 4. Qu n lý tài s n, hàng hóa, d ch v do Nhà nư c nh giá 1. Xây d ng phương án giá, trình UBND t nh quy t nh theo thNm quy n. a) Các cơ quan chuyên ngành ư c phân công xây d ng ho c hư ng d n các ơn v xây d ng phương án giá trình UBND t nh quy t nh theo thNm quy n sau khi l y ý ki n b ng văn b n c a các cơ quan liên quan và ý ki n thNm nh b ng văn b n c a cơ quan tài chính cùng c p: - Giá cư c v n chuy n hành khách công c ng b ng xe buýt do Nhà nư c t ch c u th u cung c p d ch v v n chuy n hành khách trong ô th , khu công nghi p: S Giao thông v n t i xây d ng phương án giá; - Giá bán Báo Bình Thu n: Ban biên t p Báo xây d ng phương án giá và có ý ki n th ng nh t c a Văn phòng T nh y; - Giá r ng, giá cho thuê các lo i r ng: S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng phương án giá; - Giá bán ho c giá cho thuê nhà thu c s h u Nhà nư c; giá bán ho c giá cho thuê nhà thu c s h u Nhà nư c cho các i tư ng tái nh cư, i tư ng chính sách; giá bán ho c cho thuê nhà thu c s h u Nhà nư c làm vi c ho c s d ng vào các m c ích khác; giá cho thuê, thuê mua nhà xã h i; giá cho thuê nhà công v : S Xây d ng xây d ng phương án giá;
 6. - Giá bán l i n sinh ho t t i khu v c nông thôn, mi n núi, h i o mà vi c u tư và ho t ng i n l c không có hi u qu kinh t : S Công thương hư ng d n ơn v qu n lý ngu n i n l p phương án giá; - M c tr giá, tr cư c v n chuy n hàng hóa thu c danh m c ư c tr giá, tr cư c v n chuy n chi t ngân sách a phương và Trung ương, m c giá ho c khung giá bán l hàng hóa ư c tr giá, tr cư c v n chuy n; giá cư c v n chuy n cung ng hàng hóa, d ch v thi t y u thu c danh m c ư c tr giá ph c v ng bào mi n núi, vùng sâu, vùng xa và h i o: Ban Dân t c hư ng d n các ơn v kinh doanh ngành, lĩnh v c l p phương án giá; - Giá nư c s ch cho sinh ho t: S Xây d ng xây d ng phương án giá; - Giá s n phNm, d ch v công ích ư c s n xu t theo t hàng, giao k ho ch; giá hàng hóa, d ch v ư c s n xu t theo t hàng c a Nhà nư c thu c ngân sách a phương th c hi n theo phương th c l a ch n nhà th u, ch nh th u, t th c hi n, theo quy nh c a Lu t u th u và không qua hình th c u giá: nhi m v chi thanh toán thu c c p ngân sách nào thì c p ó có trách nhi m ch o, qu n lý, xét duy t giá thanh toán, m c tr giá. b) Các cơ quan chuyên ngành xây d ng phương án giá trình UBND t nh quy t nh sau khi l y ý ki n các cơ quan liên quan: - Giá các lo i t: S Tài nguyên và Môi trư ng xây d ng phương án giá; - Giá cho thuê t, thuê m t nư c: S Tài chính xây d ng phương án giá. 2. H sơ phương án giá và n i dung phương án giá: th c hi n theo kho n 1, 2, 3 m c III ph n B Thông tư s 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 c a B Tài chính, c th : a) H sơ phương án giá ho c i u ch nh giá (sau ây g i chung là h sơ phương án giá) bao g m: - Công văn ngh cơ quan có thNm quy n nh giá, i u ch nh giá; - B n gi i trình phương án giá (b ng t ng h p cơ c u tính giá theo các y u t hình thành giá và thuy t minh v cơ c u tính giá ó); - Văn b n t ng h p ý ki n tham gia c a các cơ quan liên quan (kèm theo b n sao ý ki n c a các cơ quan); - Văn b n thNm nh phương án giá c a các cơ quan có ch c năng thNm nh theo quy nh; - Các tài li u liên quan khác. b) N i dung gi i trình phương án giá bao g m:
 7. - S c n thi t và các m c tiêu ph i nh giá ho c i u ch nh giá (tình hình s n xu t, kinh doanh c a hàng hóa, d ch v c n nh giá ho c i u ch nh giá; di n bi n giá c th trư ng trong nư c và th gi i; s c n thi t ph i thay i giá..); - Căn c nh giá ho c i u ch nh giá (các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan); - B n tính toán giá thành hàng hóa d ch v (n u s n xu t trong nư c), giá v n nh p khNu (n u là hàng hóa nh p khNu); giá bán hàng hóa, d ch v , cơ c u các m c giá ki n ngh ph i th c hi n theo quy ch tính giá do B Tài chính quy nh. So sánh m c giá ngh v i m c giá c a hàng hóa, d ch v c a th trư ng trong nư c (n u có); - Tác ng c a m c giá m i i v i ho t ng c a các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh khác, n ngân sách Nhà nư c, tác ng n i s ng, xã h i, thu nh p c a ngư i tiêu dùng; - Các bi n pháp t ch c tri n khai th c hi n m c giá m i. c) H sơ phương án giá g i cơ quan thNm nh: th c hi n theo m u th ng nh t t i Ph l c s 2 kèm theo Thông tư s 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 c a B Tài chính. i u 5. Hi p thương giá 1. S Tài chính t ch c hi p thương giá i v i hàng hóa, d ch v áp ng i u ki n quy nh t i kho n 2 i u này, có ph m vi nh hư ng trong a phương ho c theo yêu c u c a Ch t ch UBND t nh. 2. Vi c t ch c hi p thương giá ư c th c hi n i v i các hàng hóa, d ch v áp ng các i u ki n sau ây: - Hàng hóa, d ch v không thu c danh m c do Nhà nư c nh giá; - Hàng hóa, d ch v quan tr ng ư c s n xu t, cung ng trong i u ki n c thù, có tính ch t c quy n mua, c quy n bán và các bên mua, bán ph thu c l n nhau không th thay th ư c, th trư ng c nh tranh h n ch ; - Theo ngh c a m t trong hai bên mua, bán khi các bên này không th a thu n ư c giá mua, giá bán ký h p ng. 3. H sơ và th t c hi p thương giá: th c hi n theo n i dung hư ng d n c a B Tài chính t i kho n 1, 2 m c IV ph n B Thông tư s 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 c a B Tài chính, c th : a) H sơ hi p thương giá g m: - Văn b n ch o yêu c u hi p thương giá c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n ho c văn b n ngh hi p thương giá c a m t trong hai (ho c c hai) bên mua và bên bán g i cơ quan có thNm quy n t ch c hi p thương giá; - Phương án giá hi p thương:
 8. + Bên bán ph i hi p thương giá b t bu c theo ch o c a cơ quan có thNm quy n ho c chính bên bán ngh hi p thương giá thì bên bán ph i l p phương án giá hi p thương g i cơ quan có thNm quy n hi p thương giá gi i trình rõ nh ng n i dung: tình hình s n xu t - tiêu th , cung - c u c a hàng hóa, d ch v ; phân tích m c giá ngh hi p thương. (L p b ng t ng h p cơ c u tính giá theo các y u t hình thành giá, phân tích thuy t minh cơ c u tính giá, có phân tích, so sánh v i cơ c u hình thành giá trư c khi ư c yêu c u ho c ngh hi p thương giá; phân tích tác ng c a m c giá m i n hi u qu s n xu t, kinh doanh n ho t ng tài chính, i s ng ngư i lao ng trong doanh nghi p và nghĩa v v i ngân sách Nhà nư c; nh ng v n mà bên bán chưa th ng nh t ư c v i bên mua, l p lu n c a bên bán v nh ng v n chưa th ng nh t; các ki n ngh n u có); + Bên mua ph i hi p thương giá b t bu c theo ch o c a cơ quan có thNm quy n ho c chính bên mua ngh hi p thương giá thì bên mua ph i l p phương án giá hi p thương g i cơ quan có thNm quy n hi p thương giá gi i trình nh ng n i dung: l p b ng t ng h p cơ c u tính giá theo các y u t hình thành giá c a hàng hóa, d ch v do mình s n xu t ra tính theo giá u vào m i mà bên bán d ki n bán; thuy t minh cơ c u tính giá có phân tích, so sánh v i m c giá u vào trư c khi ư c yêu c u ho c ngh hi p thương giá; phân tích tác ng c a m c giá m i n hi u qu s n xu t, kinh doanh, n ho t ng tài chính, i s ng c a ngư i lao ng trong doanh nghi p, giá bán c a s n phNm, kh năng ch p nh n c a ngư i tiêu dùng, so sánh v i giá hàng hóa, d ch v cùng lo i trên th trư ng và nghĩa v i v i ngân sách Nhà nư c; nh ng v n mà bên mua chưa th ng nh t v i bên bán, l p lu n c a bên mua v nh ng v n chưa th ng nh t ó; các ki n ngh khác n u có. - Khi có ch o hi p thương giá b t bu c theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n thì c hai bên mua và bán u ph i l p h sơ hi p thương giá; g i trư c cho cơ quan có thNm quy n t ch c hi p thương giá ít nh t 3 b và ng g i cho bên i tác mua (ho c bán); - H sơ hi p thương giá th c hi n theo m u th ng nh t t i Ph l c s 3 kèm theo Thông tư s 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 c a B Tài chính. b) Th t c và trình t hi p thương giá: - Thành ph n tham gia t ch c hi p thương giá hàng hóa, d ch v bao g m: S Tài chính, i di n có thNm quy n c a bên mua, bên bán và cơ quan có liên quan do S Tài chính m i; - Trình t hi p thương giá: + Sau khi nh n ư c y h sơ hi p thương giá, trong th i gian 5 ngày (ngày làm vi c) S Tài chính thông báo b ng văn b n v th i gian c th ti n hành h i ngh hi p thương giá cho các bên tham gia hi p thương giá bi t. Th i gian ti n hành h i ngh ch m nh t là 15 ngày (ngày làm vi c) k t khi S Tài chính nh n ư c yêu c u hi p thương giá và nh n ư c y h sơ. Trong trư ng h p h sơ hi p thương giá c a các doanh nghi p chưa th c hi n y theo quy nh, S Tài chính có văn b n yêu c u các bên th c hi n úng quy nh.
 9. Trư c khi t ch c hi p thương giá, S Tài chính ph i thu th p, phân tích nh ng thông tin c n thi t có liên quan n hàng hóa, d ch v hi p thương giá; phân tích các y u t hình thành giá nh hư ng n bên bán và bên mua, t o i u ki n cho hai bên mua và bán th a thu n th ng nh t v i nhau v m c giá; + T i h i ngh hi p thương giá: S Tài chính trình bày m c ích, yêu c u, n i dung hi p thương giá; yêu c u bên mua, bên bán trình bày h sơ, phương án hi p thương giá ng th i nghe ý ki n c a các cơ quan có liên quan tham gia hi p thương giá. S Tài chính k t lu n và ghi biên b n (có ch ký c a cơ quan t ch c hi p thương giá, i di n bên mua, bên bán), thông báo k t qu hi p thương và hình th c công b k t qu hi p thương giá hai bên mua và bán thi hành; + Doanh nghi p hi p thương giá có quy n rút l i h sơ hi p thương giá t th a thu n v i nhau v m c giá mua, giá bán c a hàng hóa, d ch v ngh hi p thương giá trư c khi S Tài chính t ch c hi p thương giá. i u 6. Th m nh giá 1. Tài s n c a Nhà nư c ph i thNm nh giá n u n m trong danh m c t i i m a và có giá tr tài s n t i i m b dư i ây: a) Danh m c tài s n thNm nh giá: - Tài s n ư c mua b ng toàn b ho c m t ph n t ngu n ngân sách Nhà nư c; - Tài s n c a Nhà nư c cho thuê, chuy n như ng, bán, góp v n và các hình th c chuy n quy n khác; - Tài s n c a doanh nghi p Nhà nư c cho thuê, chuy n như ng, bán, góp v n, c ph n hóa, gi i th và các hình th c chuy n i khác; - Tài s n khác c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t ph i thNm nh giá. b) Tài s n c a Nhà nư c có giá tr dư i ây thì ph i thNm nh giá: - Tài s n có giá tr ơn chi c t 100 tri u ng tr lên ho c mua m t l n cùng m t lo i tài s n v i s lư ng l n có t ng giá tr t 100 tri u ng tr lên i v i tài s n ư c mua b ng toàn b ho c m t ph n t ngu n ngân sách Nhà nư c; - Tài s n có giá tr t 500 tri u ng tr lên i v i tài s n c a Nhà nư c cho thuê, chuy n như ng, bán, góp v n và các hình th c chuy n quy n khác; - Tài s n có giá tr t 500 tri u ng tr lên i v i tài s n doanh nghi p Nhà nư c cho thuê, chuy n như ng, bán, góp v n, c ph n hóa, gi i th và các hình th c chuy n i khác; - Có giá tr t 500 tri u ng tr lên i v i tài s n khác c a Nhà nư c. Trư ng h p c n thi t, UBND t nh s i u ch nh m c giá tr c th các lo i tài s n thu c danh m c ph i thNm nh giá.
 10. 2. Cơ quan, t ch c, doanh nghi p, ơn v s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c mua s m tài s n quy nh t i kho n 1 i u này không qua H i ng xác nh giá ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t thì ph i th c hi n thNm nh giá. Riêng i v i d án u tư xây d ng cơ b n s d ng v n ngân sách Nhà nư c (v n u tư xây d ng cơ b n, v n s nghi p, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n vay tín d ng do Nhà nư c b o lãnh và v n khác thu c ngu n v n ngân sách) thì th c hi n theo quy nh c a Lu t Xây d ng, Lu t u th u và các ngh nh, thông tư hư ng d n th c hi n. 3. Tài s n c a Nhà nư c ph i thNm nh giá quy nh t i kho n 1 i u này n u ã qua u th u ho c ã qua H i ng xác nh giá ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t thì không nh t thi t ph i thNm nh giá. 4. Cơ quan qu n lý Nhà nư c th c hi n thNm nh giá: S Tài chính là cơ quan th c hi n công tác thNm nh giá tài s n trên a bàn t nh theo quy trình thNm nh giá ư c UBND t nh quy nh riêng. i u 7. i u tra, ki m soát, x lý liên k t c quy n v giá 1. Liên k t c quy n v giá là s th a thu n gi a các t ch c, cá nhân s n xu t kinh doanh n nh m t m c giá chi m lĩnh th trư ng vư t quá th ph n theo quy nh c a pháp lu t, gây thi t h i n l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh khác c a ngư i tiêu dùng và l i ích c a Nhà nư c. T ch c, cá nhân có hành vi ư c xác nh là liên k t c quy n v giá quy nh t i kho n 2, i u 20 Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25/12/2003 c a Chính ph . 2. S Tài chính là cơ quan ra quy t nh i u tra ki m soát giá c quy n và liên k t c quy n v giá i v i hàng hóa, d ch v thu c thNm quy n quy t nh giá, bình n giá c a UBND t nh khi: a) Có ơn t cáo c a t ch c i di n cho ngành s n xu t ho c ngư i tiêu dùng; b) Có d u hi u l i d ng c quy n và liên k t c quy n v giá khi cơ quan Nhà nư c phát hi n. 3. N i dung i u tra: i u tra chi phí s n xu t, lưu thông, giá hàng hóa, d ch v c a các t ch c, cá nhân kinh doanh hàng hóa c quy n và liên k t c quy n v giá. 4. Th i h n i u tra: th i gian m t l n i u tra t i a là 30 ngày k t ngày ra quy t nh i u tra. Trư ng h p c n kéo dài thêm, S Tài chính ph i có thông báo b ng văn b n nêu rõ lý do, nhưng th i h n i u tra cũng không kéo dài thêm quá 15 ngày. 5. Căn c k t qu i u tra, S Tài chính ti n hành x lý ho c chuy n cho cơ quan có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. 6. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh khi nh n ư c yêu c u ki m soát giá c quy n và liên k t c quy n v giá có trách nhi m cung c p y , chính xác, k p
 11. th i s li u, tài li u có liên quan theo yêu c u c a S Tài chính trong th i gian ch m nh t là 7 ngày k t ngày nh n ư c yêu c u i u tra. i u 8. Ki m soát các y u t hình thành giá 1. Hàng hóa, d ch v thu c danh m c ki m soát các y u t hình thành giá bao g m: a) Hàng hóa, d ch v thu c thNm quy n quy t nh giá c a Nhà nư c; b) Hàng hóa, d ch v thu c danh m c th c hi n bình n giá; c) Theo yêu c u c a Th tư ng Chính ph , B trư ng các b , Ch t ch UBND t nh. 2. Cơ quan có thNm quy n quy t nh ki m soát các y u t hình thành giá c a t nh: S Tài chính ch trì ph i h p cùng các s , ngành th c hi n ki m soát các y u t hình thành giá i v i hàng hóa, d ch v thu c danh m c th c hi n bình n giá ho c thu c thNm quy n quy t nh giá c a UBND t nh. 3. Th t c ki m soát các y u t hình thành giá ư c ti n hành như sau: a) S Tài chính ra quy t nh ki m soát các y u t hình thành giá và g i ơn n t ch c, cá nhân ư c yêu c u ki m soát các y u t hình thành giá; ng th i có văn b n yêu c u t ch c, cá nhân cung c p các tài li u: - Phương án tính giá hàng hóa, d ch v và m c giá hàng hóa, d ch v theo quy ch tính giá chung do B trư ng B Tài chính quy nh và hư ng d n c th c a các b , ngành liên quan; các tài li u, ch ng t ph c v vi c l p phương án giá; - Tình hình lưu chuy n hàng hóa (t n kho u năm, u quý, u tháng; nh p và xu t trong năm, trong quý, trong tháng; t n kho cu i năm, cu i quý, cu i tháng) và cung ng d ch v ; - Báo cáo tài chính năm liên quan n vi c ki m soát các y u t hình thành giá; - Tài li u khác liên quan n n i dung ki m soát các y u t hình thành giá. b) Các t ch c s n xu t, kinh doanh khi nh n ư c yêu c u b ng văn b n v ki m soát các y u t hình thành giá c a S Tài chính, có trách nhi m ph i h p và cung c p k p th i, chính xác, y s li u, tài li u liên quan. 4. Th i h n ki m soát các y u t hình thành giá: a) Th i gian m t l n ki m soát t i a là 15 ngày, k t ngày ra quy t nh ki m soát các y u t hình thành giá. Trư ng h p c n thi t ph i kéo dài thêm th i gian ki m soát thì S Tài chính ph i thông báo b ng văn b n và nêu rõ lý do ph i kéo dài cho t ch c, cá nhân liên quan; th i h n ki m soát kéo dài không quá 05 ngày, k t ngày k t thúc ki m soát l n u;
 12. b) Trong th i h n t i a là 07 ngày (ngày làm vi c), k t ngày k t thúc ki m soát các y u t hình thành giá, S Tài chính ph i ban hành và g i văn b n thông báo k t lu n ki m soát n t ch c, cá nhân và các cơ quan liên quan. 5. Các hình th c x lý: căn c k t qu ki m soát, S Tài chính x lý ho c báo cáo UBND t nh x lý theo thNm quy n. Tùy theo m c vi ph m có th x lý theo m t trong các hình th c sau: a) Yêu c u t ch c, cá nhân ph i mua, bán theo úng giá mua, giá bán do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy t nh ho c do doanh nghi p quy t nh trư c khi tăng giá b t h p lý; b) X ph t vi ph m hành chính, yêu c u b i thư ng cho ngư i b thi t h i theo quy nh c a pháp lu t; c) ình ch vi c th c hi n giá hàng hóa, d ch v do t ch c, cá nhân quy t nh; d) Trư ng h p hành vi vi ph m có d u hi u vi ph m pháp lu t hình s thì chuy n h sơ cho cơ quan có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. ăng ký giá 1. Danh m c hàng hóa, d ch v ph i ăng ký giá: a) Xăng, d u; b) Các lo i v t li u xây d ng: xi măng; thép xây d ng; c) Khí hóa l ng; d) Nư c s ch cho s n xu t công nghi p, kinh doanh d ch v ; ) Phân bón hóa h c: phân U rê, DAP, NPK, phân Lân; e) Thu c b o v th c v t: - Thu c tr sâu: Fenobucarb (min 96%), Etofenrox (min 96%), Buprofezin (min 98%), Imi aclorpi (min 96%), Fipronil (min 96%); - Thu c tr b nh: Isoprothiolane (min 96%), Tricyclazole (min 95%), Kasugamycin (min 70%); - Thu c tr c : Glyphosate (min 95%), Pretilachlor, Quynclorac (min 99%); - Thu c thú y: v c xin l m m long móng; v c xin cúm gia c m; các lo i kháng sinh: Oxytetracycline, Ampicilline, Tylosin, Enrofloxacin d ng thu c tiêm, thu c viên, thu c b t (tên g c và tên thương m i), Oxytetracycline d ng b t tr n th c ăn gia súc.
 13. g) Lương th c, th c phNm: g o do các doanh nghi p kinh doanh ăng ký; mu i ăn do các doanh nghi p kinh doanh ăng ký; s a b t cho tr em dư i 6 tu i; ư ng ăn ( ư ng tr ng và ư ng tinh luy n); h) Th c ăn chăn nuôi gia súc: ngô, u tương, khô d u u tương do các doanh nghi p s n xu t kinh doanh th c ăn chăn nuôi ăng ký; i) Than; k) Gi y: gi y in, gi y in báo, gi y vi t; l) Sách giáo khoa. 2. Doanh nghi p ph i ăng ký giá: doanh nghi p s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v thu c di n ph i ăng ký giá là các công ty c ph n, công ty TNHH thu c UBND t nh qu n lý và có trên 50% v n s h u Nhà nư c trong v n i u l doanh nghi p. 3. Hình th c, n i dung và th t c ăng ký giá: a) ăng ký giá ư c th c hi n dư i hình th c g i h sơ ăng ký giá cho cơ quan ti p nh n ăng ký giá. - ăng ký giá l n u ư c th c hi n khi doanh nghi p s n xu t, kinh doanh b t u ăng ký giá v i cơ quan ti p nh n h sơ ăng ký giá theo quy nh t i Quy nh này; - ăng ký l i giá ư c th c hi n khi doanh nghi p s n xu t, kinh doanh nh n ư c yêu c u ph i ăng ký l i c a cơ quan có thNm quy n. b) N i dung h sơ ăng ký giá g m: - M c giá ăng ký là giá do doanh nghi p s n xu t, kinh doanh quy t nh tính theo: nguyên t c, phương pháp Chính ph quy nh; quy ch tính giá do B trư ng B Tài chính ban hành và hư ng d n c th c a các b ngành có liên quan; phù h p v i tiêu chuNn, quy cách, ch t lư ng hàng hóa, d ch v ; - D ki n th i gian m c giá có hi u l c; - Thuy t minh cơ c u tính giá theo các y u t hình thành giá (kèm theo văn b n ăng ký giá). c) Th t c ăng ký giá: - Doanh nghi p s n xu t kinh doanh hàng hóa, d ch v ph i ăng ký giá theo danh m c quy nh t i kho n 1 i u này l p h sơ ăng ký giá g i cơ quan ti p nh n h sơ ăng ký giá; - H sơ ăng ký giá ư c l p thành ba b g i các cơ quan ch c năng tài chính, ngành chuyên qu n và lưu tr t i ơn v ;
 14. - Cơ quan ti p nh n h sơ ăng ký giá có trách nhi m ki m tra, óng d u n và ghi rõ ngày tháng năm nh n h sơ theo úng th t c hành chính; - Khi cơ quan ti p nh n h sơ ăng ký giá phát hi n giá do doanh nghi p ăng ký có y u t không h p lý ph i có văn b n g i doanh nghi p yêu c u phân tích rõ nh ng y u t không h p lý và yêu c u doanh nghi p ăng ký l i giá; - Trong th i gian t i a b y ngày (theo ngày làm vi c và tính t ngày ghi trên d u công văn n c a cơ quan ti p nh n h sơ) n u không có yêu c u ăng ký l i giá t phía cơ quan ti p nh n h sơ ăng ký giá, doanh nghi p s n xu t, kinh doanh t ch c bán hàng hóa, d ch v theo giá ã ăng ký. d) Cơ quan ti p nh n h sơ ăng ký giá t i t nh: S Tài chính, s chuyên qu n ngành hàng ti p nh n h sơ ăng ký giá hàng hóa, d ch v quy nh t i kho n 1 i u này. 4. Quy n h n và trách nhi m c a các t ch c, cá nhân: a) S Tài chính ch trì ph i h p v i s chuyên qu n ngành hàng th c hi n: - Xem xét h sơ c a các doanh nghi p ăng ký giá trong th i h n t i a không quá 07 ngày làm vi c; - Ti p nh n ăng ký giá do doanh nghi p ăng ký; ki m tra tính h p lý, h p pháp c a h sơ; rà soát n i dung giá ăng ký; ư c phép yêu c u doanh nghi p d ng vi c bán hàng theo giá ăng ký khi phát hi n giá do doanh nghi p ăng ký có nh ng y u t không h p lý và yêu c u doanh nghi p ăng ký l i; - Th c hi n công tác b o m t i v i h sơ do doanh nghi p ăng ký giá, b o m t b n thuy t minh cơ c u hình thành giá, m c giá trong th i gian m c giá ăng ký m i c a doanh nghi p chưa có hi u l c th c hi n; ch s d ng m c giá doanh nghi p ăng ký ph c v m c tiêu bình n giá, ki m soát vi c th c hi n các nghĩa v tài chính theo lu t nh khi c n thi t. b) i v i doanh nghi p ăng ký giá: - Trư c khi ban hành quy t nh giá bán hàng hóa, d ch v , doanh nghi p có trách nhi m ăng ký giá ph i th c hi n ăng ký giá v i cơ quan có thNm quy n; - G i h sơ ăng ký giá cho cơ quan ti p nh n ăng ký giá. H sơ ăng ký giá th c hi n theo m u th ng nh t t i Ph l c s 4 kèm theo Thông tư s 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 c a B Tài chính và ư c l p thành 3 b (1 b ơn v lưu, 1 b g i S Tài chính, 1 b g i s chuyên qu n ngành hàng); - Doanh nghi p ăng ký giá ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m c giá ăng ký; - Công b công khai thông tin v giá; niêm y t giá bán ã ăng ký công khai trong toàn h th ng, th c hi n úng giá niêm y t và ph i ch p hành các bi n pháp bình n giá theo quy nh c a pháp lu t khi th trư ng có bi n ng b t thư ng.
 15. i u 10. Kê khai giá 1. Danh m c hàng hóa, d ch v ph i kê khai giá bao g m: a) V t li u n công nghi p; b) D ch v c ng bi n theo danh m c trong bi u giá d ch v c ng bi n do t ch c, cá nhân cung ng d ch v c ng bi n ban hành; c) Cư c v n t i b ng ô tô th c hi n theo Thông tư liên t ch s 86/2007/TTLT-BTC- BGTVT ngày 18/7/2007 c a Liên B Tài chính - B Giao thông v n t i hư ng d n v m u vé khách; khai giá cư c, niêm y t giá cư c và ki m tra th c hi n giá cư c v n t i b ng ô tô; d) Thu c phòng, ch a b nh cho ngư i theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 31/8/2007 c a Liên B Y t - B Tài chính - B Công thương hư ng d n th c hi n qu n lý Nhà nư c v giá thu c phòng, ch a b nh cho ngư i. Tài s n, hàng hóa, d ch v do Nhà nư c nh giá quy nh t i kho n 1, i u 4 t i Quy nh này và danh m c hàng hóa, d ch v ph i ăng ký giá quy nh t i kho n 1, i u 9 t i Quy nh này không ph i kê khai giá. 2. Cơ quan ti p nh n kê khai giá: S Tài chính ti p nh n h sơ kê khai giá c a các doanh nghi p Nhà nư c s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v thu c cơ quan c p t nh qu n lý quy nh. a) Khi nh n ư c h sơ kê khai giá, ti n hành ki m tra tính h p lý, h p pháp c a h sơ, không th c hi n phê duy t giá hàng hóa, d ch v do doanh nghi p kê khai; ch ghi ngày, tháng, năm nh n văn b n và óng d u n h sơ kê khai theo th t c hành chính; b) Ch s d ng m c giá do doanh nghi p kê khai ph c v m c tiêu bình n giá khi giá th trư ng có bi n ng b t thư ng và ki m soát vi c th c hi n các nghĩa v tài chính theo quy nh c a pháp lu t. 3. Doanh nghi p ph i kê khai giá: a) T t c các doanh nghi p s n xu t kinh doanh hàng hóa, d ch v theo danh m c quy nh t i kho n 1 i u này u ph i kê khai giá; b) Doanh nghi p ph i kê khai giá có trách nhi m kê khai giá bán hàng hóa, d ch v c a mình v i cơ quan ti p nh n h sơ kê khai giá theo m u th ng nh t t i Ph l c s 5 kèm theo Thông tư s 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 c a B Tài chính. H sơ kê khai giá hàng hóa, d ch v ư c l p thành 3 b : 1 b lưu t i doanh nghi p kê khai giá, 1 b g i S Tài chính, 1 b g i S Công thương. S Tài chính c p t nh có trách nhi m t ng h p và nh kỳ hàng tháng g i báo cáo tình hình kê khai giá hàng hóa, d ch v t i a phương v C c Qu n lý giá (B Tài chính);
 16. c) Doanh nghi p kê khai giá th c hi n bán hàng hóa, d ch v theo giá kê khai công b công khai thông tin v giá và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính úng n i v i các m c giá ã kê khai. 4. Hình th c, n i dung và th t c kê khai giá: a) Kê khai giá ư c th c hi n dư i hình th c doanh nghi p s n xu t, kinh doanh g i văn b n kê khai giá cho cơ quan ti p nh n kê khai giá (bao g m kê khai giá l n u, kê khai l i giá); b) N i dung h sơ kê khai giá: - M c giá kê khai là giá bán cho khách hàng do doanh nghi p s n xu t kinh doanh quy nh phù h p v i quy cách, tiêu chuNn, ch t lư ng hàng hóa, d ch v (ho c m c giá mà doanh nghi p ã th a thu n ư c v i khách hàng); - B ng giá kê khai ho c quy t nh giá. c) Th t c kê khai giá: - Doanh nghi p l p h sơ kê khai giá g i S Tài chính khi có quy t nh thay i giá; - Kê khai giá l n u ư c th c hi n khi doanh nghi p s n xu t, kinh doanh b t u kê khai giá v i S Tài chính; - Kê khai l i giá ư c th c hi n khi doanh nghi p s n xu t, kinh doanh i u ch nh tăng ho c gi m giá so v i m c giá c a l n kê khai trư c và li n k . i u 11. Niêm y t giá 1. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh nh ng hàng hóa, d ch v trên a bàn t nh Bình Thu n thu c danh m c ph i niêm y t giá t i các c a hàng, nơi giao d ch mua, bán hàng hóa và cung ng d ch v . Danh m c nh ng hàng hóa, d ch v ph i niêm y t giá bao g m: a) Các m t hàng thu c danh m c Nhà nư c quy nh giá; b) Các m t hàng thu c danh m c ph i ăng ký giá; c) Các m t hàng khác do t ch c, cá nhân t quy t nh giá: xe máy các lo i; i n máy gia d ng; v t li u xây d ng; các m t hàng nông s n, th c phNm: g o, heo hơi, nư c m m; các m t hàng ăn u ng, gi i khát nhà hàng, khách s n, khu du l ch; giá phòng ng t i các khách s n, nhà tr ; d ch v khám, ch a b nh t i các b nh vi n, phòng khám; các m t hàng v i, qu n áo may m c. Khuy n khích các t ch c, cá nhân th c hi n niêm y t giá i v i nh ng m t hàng không n m trong danh m c ph i niêm y t giá. 2. Giá niêm y t ư c quy nh như sau:
 17. a) Hàng hóa, d ch v do Nhà nư c quy nh giá: giá niêm y t ph i úng theo m c giá quy nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; b) Hàng hóa, d ch v không thu c danh m c Nhà nư c quy nh giá thì giá niêm y t là giá do t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh quy t nh. 3. Hình th c và n i dung niêm y t giá: a) V hình th c: tùy theo tính ch t c a t ng lo i hàng hóa mà các t ch c, cá nhân th c hi n niêm y t giá b ng b ng giá, th giá hay nhãn giá. - B ng giá ư c treo phía trư c ho c bên trong a i m giao d ch mua bán, sao cho khách hàng d th y, thu n ti n cho vi c ki m tra; - Th giá ư c g n tr c ti p trên t ng m t hàng, trình bày s ch p, rõ ràng, không ư c gây nh m l n cho khách hàng; - Nhãn giá ư c s d ng trong trư ng h p trên bao bì hàng hóa ã ghi rõ nhãn hi u, quy cách, s lư ng. b) V n i dung: b ng giá hay th giá u ph i th hi n y v tên m t hàng, ch ng lo i, quy cách, ch t lư ng, m c giá bán, a i m giao hàng. 4. Giá niêm y t hàng hóa, d ch v c a các t ch c, cá nhân có th là m t trong nh ng căn c ăng ký kê khai thu giá tr gia tăng, thu thu nh p. i u 12. Công khai thông tin v giá 1. S Tài chính, các s chuyên ngành; các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh tài s n, hàng hóa, d ch v có trách nhi m công khai nh ng thông tin v giá, bao g m: a) Các ch trương, chính sách, bi n pháp qu n lý giá c a Nhà nư c; b) Các quy t nh giá c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; c) Các m c giá do doanh nghi p quy t nh và các thông tin kinh t - k thu t liên quan n hàng hóa, d ch v . Nh ng quy nh công khai thông tin v giá không áp d ng i v i nh ng thông tin không ư c phép công khai theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các hình th c công khai: a) H p báo; b) ăng t i trên các phương ti n thông tin i chúng; c) Niêm y t giá theo quy nh; d) Các hình th c khác;
 18. ) i v i hàng hóa, d ch v th c hi n khuy n m i gi m giá th c hi n theo quy nh c a Lu t Thương m i. 3. Trách nhi m trong vi c công khai thông tin v giá: a) Cơ quan qu n lý Nhà nư c có trách nhi m công khai các văn b n v ch , chính sách giá, các quy t nh giá hàng hóa, d ch v thu c thNm quy n; b) Doanh nghi p s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v có trách nhi m công khai giá hàng hóa, d ch v do doanh nghi p s n xu t, cung ng; c) Cơ quan thông tin, truy n thông có trách nhi m ưa tin chính xác, khách quan, trung th c và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v thông tin theo các quy nh hi n hành. i u 13. Thanh tra v giá 1. S Tài chính ch u trách nhi m t ch c ho c ph i h p v i các s , ban, ngành liên quan c a t nh và UBND các huy n, th xã, thành ph th c hi n ch c năng ki m tra, thanh tra các t ch c, cá nhân ch p hành các quy nh c a pháp lu t v giá và các quy nh c a pháp lu t khác có liên quan. 2. Thanh tra v giá có quy n: a) Yêu c u t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh báo cáo k p th i, chính xác, trung th c nh ng s li u, tài li u có liên quan n n i dung ki m tra, thanh tra giá phù h p v i pháp lu t; b) Yêu c u cơ quan có liên quan c ngư i tham gia và cung c p các s li u, tài li u có liên quan tr c ti p n ki m tra, thanh tra giá; c) X lý theo thNm quy n ho c ki n ngh UBND c p huy n, UBND t nh x lý nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v giá theo quy nh c a pháp lu t. 3. Thanh tra v giá có trách nhi m: a) Không ư c s d ng các s li u, tài li u, thông tin thu th p ư c vào m c ích khác ngoài m c ích qu n lý Nhà nư c v giá; b) Không ư c ti t l nh ng bí m t có liên quan n ho t ng s n xu t, kinh doanh c a các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh; c) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c ki m tra, thanh tra giá c a mình. 4. Quy n và nghĩa v c a t ch c, cá nhân khi ư c ki m tra, thanh tra giá: a) T ch c, cá nhân nh n ư c yêu c u c a cơ quan có thNm quy n ki m tra, thanh tra giá ph i báo cáo k p th i, chính xác, trung th c nh ng s li u, tài li u có liên quan n n i dung ki m tra, thanh tra giá;
 19. b) Ch p hành nghiêm ch nh các quy t nh x lý c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v giá; trong trư ng h p không nh t trí v i quy t nh ó thì có quy n khi u n i theo quy nh c a pháp lu t; trong th i gian khi u n i, v n ph i ch p hành quy t nh ó; c) Có quy n t ch i các yêu c u ki m tra, thanh tra giá không úng quy nh c a pháp lu t. Chương III T CH C TH C HI N i u 14. Trách nhi m c a S Tài chính 1. Nghiên c u, tham mưu UBND t nh ban hành các văn b n i v i các quy ph m pháp lu t v giá; các chính sách, bi n pháp trong lĩnh v c qu n lý giá; i v i các tài s n, hàng hóa, d ch v ư c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này. 2. T ch c hư ng d n, tri n khai th c hi n các chính sách, các bi n pháp v giá và các quy t nh giá tài s n, hàng hóa, d ch v do các c p có thNm quy n Trung ương và do UBND t nh Bình Thu n ban hành. 3. Ch trì cùng các s , ngành, các ơn v tri n khai th c hi n các n i dung v qu n lý giá trên a bàn t nh theo Quy nh này. i u 15. Trách nhi m c a các s , ngành 1. Trình UBND t nh ban hành các chính sách, bi n pháp, quy t nh v giá tài s n, hàng hóa, d ch v theo thNm quy n. 2. T ch c hư ng d n, tri n khai và ki m tra vi c th c hi n các chính sách, bi n pháp, quy t nh v giá tài s n, hàng hóa, d ch v thu c ngành mình qu n lý. i u 16. Trách nhi m c a UBND các huy n, th xã, thành ph 1. Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v giá theo thNm quy n. 2. Quy t nh giá tài s n, hàng hóa, d ch v trên a bàn theo s y quy n c a UBND t nh. 3. T ch c hư ng d n, tri n khai và ki m tra vi c th c hi n các chính sách, bi n pháp, quy t nh v giá tài s n, hàng hóa, d ch v cho các t ch c, cá nhân trên a bàn qu n lý. i u 17. Trách nhi m c a các t ch c, cá nhân có liên quan 1. Các t ch c, cá nhân t i t nh Bình Thu n u có trách nhi m tuân th úng các quy nh c a pháp lu t v giá.
 20. 2. M i công dân u có quy n và trách nhi m giám sát, ph n ánh vi c tuân th quy nh pháp lu t v giá c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c; các t ch c, các nhân s n xu t, kinh doanh trên a bàn t nh Bình Thu n. 3. ài Phát thanh - Truy n hình Bình Thu n, Báo Bình Thu n thông báo r ng rãi Quy nh này m i t ch c, cá nhân bi t và th c hi n. 4. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân báo cáo k p th i v UBND t nh nghiên c u, gi i quy t./.
Đồng bộ tài khoản