Quyết định số 2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2005/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các sở ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2005/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH TÂY NINH NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 2005/Q -UBND Tây Ninh, ngày 21 tháng 09 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH TH C HI N CƠ CH M T C A, CƠ CH M T C A LIÊN THÔNG T I CÁC S , NGÀNH T NH, Y BAN NHÂN DÂN HUY N, THN XÃ VÀ Y BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯ NG, THN TR N CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH TÂY NINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 93/Q -TTg ngày 22/06/2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông t i cơ quan hành chính Nhà nư c a phương; Xét ngh c a Giám c S N i v , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông t i các s , ngành t nh, y ban nhân dân huy n, th xã và y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th các Quy t nh s 201/2002/Q -UBND ngày 16/8/2002; 105/1998/Q -UBND ngày 10/09/1998; 115/2001/Q -UBND ngày 28/06/2001; 220, 221, 222/2005/Q -UBND ngày 01/11/2005 c a y ban nhân dân t nh v vi c ban hành và i u ch nh, b sung án th c hi n c i cách th t c hành chính theo mô hình “M t c a” t i các s , ngành t nh, y ban nhân dân huy n, th xã và y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S N i v , th trư ng các s , ngành t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã căn c Quy t nh thi hành./. CH TNCH Nguy n Văn Nên QUY CH TH C HI N CƠ CH M T C A, CƠ CH M T C A LIÊN THÔNG T I CÁC S , NGÀNH T NH, Y BAN NHÂN DÂN C P HUY N VÀ Y BAN NHÂN DÂN C P XÃ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2005/Q -UBND ngày 21 tháng 09 năm 2007 c a Ch t ch UBND t nh)
  2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông 1. Cơ ch m t c a là cơ ch gi i quy t công vi c c a t ch c, cá nhân, bao g m c t ch c, cá nhân nư c ngoài (Sau ây g i là t ch c, cá nhân) thu c trách nhi m, thNm quy n c a m t cơ quan hành chính Nhà nư c, t hư ng d n, ti p nh n gi y t , h sơ, gi i quy t n tr k t qu ư c th c hi n t i m t u m i là b ph n ti p nh n và tr k t qu c a cơ quan hành chính Nhà nư c. 2. Cơ ch m t c a liên thông là cơ ch gi i quy t công vi c c a t ch c, cá nhân thu c trách nhi m, thNm quy n c a nhi u cơ quan hành chính Nhà nư c cùng c p ho c gi a các c p hành chính t hư ng d n, ti p nh n gi y t , h sơ, gi i quy t n tr k t qu ư c th c hi n t i m t u m i là b ph n ti p nh n và tr k t qu c a m t cơ quan hành chính Nhà nư c. i u 2. Các nguyên t c th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông 1. Th t c hành chính ơn gi n, rõ ràng, úng pháp lu t. 2. Công khai các th t c hành chính, m c thu phí, l phí, gi y t , h sơ và th i gian gi i quy t công vi c c a t ch c, cá nhân. 3. Nh n yêu c u và tr k t qu t i b ph n ti p nh n và tr k t qu . 4. B o m gi i quy t công vi c nhanh chóng, thu n ti n cho t ch c, cá nhân. 5. m b o s ph i h p gi i quy t công vi c gi a các b ph n, cơ quan hành chính Nhà nư c gi i quy t công vi c c a t ch c, cá nhân. i u 3. Cơ quan áp d ng cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông 1. Cơ ch m t c a ư c áp d ng i v i các cơ quan sau: a) Văn phòng y ban nhân dân, các s và cơ quan tương ương (Sau ây g i là cơ quan chuyên môn c p t nh) thu c y ban nhân dân t nh; b) y ban nhân dân huy n, th xã thu c t nh (Sau ây g i là y ban nhân dân c p huy n); c) y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (Sau ây g i là y ban nhân dân c p xã); d) Các cơ quan ư c t ch c và qu n lý theo h th ng d c t t i t nh c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . 2. Cơ ch m t c a liên thông ư c áp d ng i v i m t s cơ quan quy nh t i kho n 1 i u 3 Quy ch này. i u 4. Ph m vi áp d ng cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông 1. Th c hi n cơ ch m t c a trong gi i quy t các công vi c liên quan tr c ti p t i t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t thu c trách nhi m, thNm quy n c a các cơ quan hành chính Nhà nư c a phương quy nh t i kho n 1 i u 3 Quy ch này. 2. Th c hi n cơ ch m t c a liên thông gi i quy t m t s lĩnh v c công vi c liên quan tr c ti p t i t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t cùng thu c trách nhi m, thNm quy n c a nhi u cơ quan hành chính Nhà nư c quy nh t i kho n 1 i u 3 Quy ch này. Chương 2:
  3. VN TRÍ, CÁN B , CÔNG CH C VÀ HO T NG C A B PH N TI P NH N VÀ TR K T QU i u 5. V trí c a b ph n ti p nh n và tr k t qu 1. i v i cơ ch m t c a: a) B ph n ti p nh n và tr k t qu cơ quan chuyên môn c p t nh t t i Văn phòng cơ quan và ch u s qu n lý toàn di n c a Văn phòng cơ quan chuyên môn c p t nh, riêng i v i Văn phòng y ban nhân dân c p t nh thì t t i Phòng Hành chính - T ch c và ch u s qu n lý toàn di n c a Phòng Hành chính - T ch c. b) B ph n ti p nh n và tr k t qu y ban nhân dân c p huy n t t i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân, ch u s qu n lý toàn di n c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân c p huy n. c) B ph n ti p nh n và tr k t qu y ban nhân dân c p xã t t i tr s y ban nhân dân, do Ch t ch y ban nhân dân c p xã ph trách. 2. i v i cơ ch m t c a liên thông: a) i v i cơ ch m t c a liên thông gi a nhi u cơ quan hành chính Nhà nư c cùng c p: Ti p nh n gi y t , h sơ, gi i quy t và tr k t qu ư c th c hi n t i m t u m i là b ph n ti p nh n và tr k t qu c a m t trong s các cơ quan hành chính Nhà nư c có liên quan; b) i v i cơ ch m t c a liên thông gi a cơ quan hành chính Nhà nư c các c p: Cơ quan hành chính Nhà nư c các c p và các b ph n ti p nh n và tr k t qu hi n có, có trách nhi m gi i quy t công vi c c a t ch c, cá nhân liên quan t i thNm quy n và trách nhi m c a các cơ quan hành chính Nhà nư c. i u 6. Cán b , công ch c làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu 1. Cán b , công ch c làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu c a cơ quan chuyên môn c p t nh ch u s qu n lý toàn di n c a Văn phòng cơ quan chuyên môn c p t nh, riêng i v i Văn phòng U ban nhân dân c p t nh thì ch u s qu n lý toàn di n c a Phòng Hành chính - T ch c. 2. Cán b , công ch c làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu c a y ban nhân dân c p huy n ch u s qu n lý toàn di n c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân c p huy n. 3. Cán b , công ch c làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu c a y ban nhân dân c p xã là các ch c danh quy nh t i kho n 2 i u 2 Ngh nh s 114/2003/N - CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph quy nh v cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n, ch u s qu n lý toàn di n c a Ch t ch y ban nhân dân c p xã. i u 7. Ho t ng c a b ph n ti p nh n và tr k t qu theo cơ ch m t c a 1. T ch c, cá nhân có yêu c u gi i quy t công vi c liên h , n p h sơ t i b ph n ti p nh n và tr k t qu . 2. Cán b , công ch c làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m xem xét h sơ c a t ch c, cá nhân: a) Trư ng h p yêu c u c a t ch c, cá nhân không thu c ph m vi gi i quy t thì hư ng d n t ch c, cá nhân n cơ quan có thNm quy n gi i quy t; b) Trư ng h p h sơ chưa úng, chưa theo quy nh thì hư ng d n c th m t l n, y t ch c, cá nhân b sung, hoàn ch nh;
  4. c) Trư ng h p h sơ chưa các y u t pháp lý c n thi t gi i quy t nhưng cán b ti p nh n ã nh n và chuy n cho cán b th lý thì ch m nh t trong th i h n 3 ngày k t ngày nh n, cán b th lý ph i nêu rõ yêu c u v b sung h sơ cho cán b ti p nh n phát hành phi u báo b sung h sơ n ngư i n p. Vi c yêu c u b sung h sơ ch ư c th c hi n m t l n và th i gian ch b sung không tính vào th i gian gi i quy t h sơ ã niêm y t. d) i v i các lo i công vi c theo quy nh gi i quy t trong ngày làm vi c không ư c ghi gi y h n thì ti p nh n và gi i quy t ngay, sau ó trình lãnh o có thNm quy n ký, tr k t qu cho t ch c, cá nhân, thu phí, l phí i v i nh ng công vi c ư c thu phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t; e) i v i các lo i công vi c theo quy nh ư c ghi gi y h n thì ti p nh n và vi t gi y biên nh n h sơ, h n ngày tr k t qu , ch trì, ph i h p v i b ph n ch c năng có liên quan gi i quy t h sơ, sau ó trình lãnh o có thNm quy n ký, tr k t qu cho t ch c, cá nhân, thu phí, l phí i v i nh ng công vi c ư c thu phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Ho t ng c a b ph n ti p nh n và tr k t qu theo cơ ch m t c a liên thông 1. T ch c, cá nhân có yêu c u gi i quy t công vi c ư c quy nh áp d ng cơ ch m t c a liên thông liên h , n p h sơ t i b ph n ti p nh n và tr k t qu c a m t cơ quan hành chính Nhà nư c theo quy nh. 2. Cán b , công ch c làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m xem xét h sơ c a t ch c, cá nhân: a) Trư ng h p yêu c u c a t ch c, cá nhân không thu c thNm quy n gi i quy t thì hư ng d n t ch c, cá nhân n cơ quan có thNm quy n gi i quy t; b) Trư ng h p h sơ chưa úng, chưa theo quy nh thì hư ng d n c th m t l n, y t ch c, cá nhân b sung, hoàn ch nh. c) Trư ng h p h sơ chưa các y u t pháp lý c n thi t gi i quy t nhưng cán b ti p nh n ã nh n và chuy n cho cán b th lý thì ch m nh t trong th i h n 3 ngày k t ngày nh n, cán b th lý ph i nêu rõ yêu c u v b sung h sơ cho cán b ti p nh n phát hành phi u báo b sung h sơ n ngư i n p. Vi c yêu c u b sung h sơ ch ư c th c hi n m t l n và th i gian ch b sung không tính vào th i gian gi i quy t h sơ ã niêm y t. 3. B ph n ti p nh n và tr k t qu căn c vào tính ch t công vi c có trách nhi m xem xét, x lý theo quy trình sau: a) Ghi gi y biên nh n h sơ, h n ngày tr k t qu , ch trì, ph i h p v i b ph n ch c năng có liên quan x lý h sơ, sau ó trình lãnh o gi i quy t theo trách nhi m thNm quy n; b) Tr c ti p liên h v i các cơ quan liên quan gi i quy t h sơ. Các cơ quan liên quan có trách nhi m ti p nh n h sơ, gi i quy t theo thNm quy n, úng th i gian quy nh; c) Nh n k t qu , tr l i cho t ch c, cá nhân, thu phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: CÁC I U KI N B O M VÀ KHEN THƯ NG, K LU T
  5. i u 9. Phòng làm vi c, trang thi t b c a b ph n ti p nh n và tr k t qu Phòng làm vi c, trang thi t b c a b ph n ti p nh n và tr k t qu các c p ư c b trí theo quy nh chung t i Quy t nh s 170/2006/Q -TTg ngày 18 tháng 7 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy nh tiêu chuNn, nh m c trang thi t b và phương ti n làm vi c c a cơ quan và cán b , công ch c, viên ch c Nhà nư c, ngoài ra ư c b trí c th như sau: 1. Di n tích phòng làm vi c c a b ph n ti p nh n và tr k t qu : a) i v i cơ quan chuyên môn c p t nh: T i thi u 40m2; b) i v i y ban nhân dân c p huy n: T i thi u 80m2; c) i v i y ban nhân dân c p xã: T i thi u 40m2; d) Trong t ng di n tích phòng làm vi c c a b ph n ti p nh n và tr k t qu ph i dành 50% di n tích b trí nơi ng i ch cho t ch c, cá nhân; e) Trư ng h p tình tr ng tr s hi n t i chưa áp ng yêu c u v di n tích, cơ quan hành chính Nhà nư c các c p a phương ư c dành di n tích th p hơn quy nh b trí b ph n ti p nh n và tr k t qu và nơi ng i ch cho t ch c, cá nhân nhưng th i gian kéo dài không quá ngày 31 tháng 10 năm 2008. 2. Trang thi t b c a b ph n ti p nh n và tr k t qu : M c t i thi u ph i có máy vi tính, máy fax, máy in, i n tho i c nh, gh ng i, bàn làm vi c, nư c u ng, qu t mát ho c máy i u hoà nhi t và các trang thi t b khác áp ng nhu c u làm vi c; khuy n khích cơ quan hành chính Nhà nư c các c p ng d ng công ngh thông tin, hi n i hóa vi c ti p nh n, x lý, gi i quy t công vi c cho t ch c, cá nhân. 3. Căn c tình hình c th c a a phương, cơ quan, Ch t ch y ban nhân dân, th trư ng cơ quan hành chính Nhà nư c các c p trang b ng ph c cho cán b , công ch c làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu , xem xét, b trí các trang thi t b c n thi t ph c v theo hình th c tr giá cho t ch c, cá nhân khi có yêu c u v photocopy, ánh máy vi tính các tài li u, hoàn ch nh bi u m u, h sơ, i n tho i. i u 10. Kinh phí th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông Kinh phí th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông ư c s d ng trong ph m vi d toán ngân sách t nh hàng năm và t các ngu n kinh phí khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. Khen thư ng, k lu t 1. Th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông m b o s lư ng, ch t lư ng, th i gian theo quy nh là m t trong nh ng căn c ánh giá m c hoàn thành nhi m v công tác hàng năm c a ngư i ng u cơ quan hành chính Nhà nư c các c p và c a cán b , công ch c. 2. Th trư ng cơ quan hành chính Nhà nư c, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n, xã và cán b , công ch c hoàn thành t t các nhi m v v th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông ư c xem xét, khen thư ng hàng năm theo quy nh c a pháp lu t v thi ua khen thư ng. Cán b , công ch c có năng l c t t trong th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông là ngu n cán b trong quy ho ch ư c xem xét, b nhi m c a cơ quan. 3. Cơ quan, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh ho c c n tr vi c t ch c th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông thì coi là không hoàn thành
  6. nhi m v công tác hàng năm; tùy theo m c vi ph m s b xem xét, x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: TRÁCH NHI M TRI N KHAI, T CH C TH C HI N CƠ CH M T C A, CƠ CH M T C A LIÊN THÔNG i u 12. Trách nhi m c a th trư ng cơ quan chuyên môn c p t nh, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n, Ch t ch y ban nhân dân c p xã 1. Ban hành quy ch quy nh công vi c gi i quy t theo cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông trong ó bao g m các lo i công vi c gi i quy t ngay trong ngày làm vi c không ph i ghi gi y h n, lo i công vi c gi i quy t ph i ghi gi y h n; th i gian gi i quy t công vi c; quy trình ti p nh n, chuy n h sơ, x lý, trình ký, tr l i b ph n ti p nh n và tr k t qu ; trách nhi m c a các b ph n, cơ quan liên quan trong th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông; trách nhi m c a cán b , công ch c làm vi c b ph n ti p nh n và tr k t qu (g i quy ch này v S N i v trư c ngày 10 tháng 10 năm 2007 t ng h p, báo cáo Ch t ch y ban nhân dân t nh). 2. Ban hành quy t nh thành l p b ph n ti p nh n và tr k t qu theo cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông (g i quy t nh này v S N i v trư c ngày 05 tháng 11 năm 2007 t ng h p, báo cáo Ch t ch y ban nhân dân t nh). 3. B trí cán b , công ch c úng chuyên môn, nghi p v làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu . 4. Hư ng d n, ch o vi c t ch c thu các lo i phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t. 5. Niêm y t công khai các quy nh, th t c hành chính, gi y t , h sơ, m c thu phí, l phí và th i gian gi i quy t các lo i công vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu . 6. T p hu n v nghi p v và cách giao ti p v i t ch c, cá nhân trong quá trình gi i quy t công vi c i v i i ngũ cán b , công ch c tr c ti p làm vi c b ph n ti p nh n và tr k t qu . 7. Thông tin, tuyên truy n t ch c, cá nhân bi t v ho t ng c a cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông t i các cơ quan hành chính Nhà nư c a phương. 8. nh kỳ 6 tháng, hàng năm ki m tra vi c th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông thu c ph m vi qu n lý. i u 13. Trách nhi m c a S N i v 1. Tham mưu y ban nhân dân t nh ban hành quy t nh quy nh m c ph c p i v i cán b , công ch c làm vi c t i b ph n tham mưu giúp vi c chuyên trách công tác c i cách hành chính; làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu các cơ quan chuyên môn c p t nh, y ban nhân dân c p huy n và y ban nhân dân c p xã. 2. Tham mưu Ch t ch y ban nhân dân t nh ban hành quy ch quy nh i v i nh ng công vi c liên quan tr c ti p t i t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t cùng thu c trách nhi m, thNm quy n c a nhi u cơ quan hành chính Nhà nư c cùng c p ho c gi a các c p hành chính. i u 14. Trách nhi m c a S K ho ch u tư, S Xây d ng và S Tài chính
  7. 1. Cân i k ho ch v n u tư xây d ng cơ b n xây d ng phòng làm vi c c a b ph n ti p nh n và tr k t qu các cơ quan chuyên môn c p t nh, y ban nhân dân c p huy n và y ban nhân dân c p xã theo quy nh t i kho n 1 i u 9 Quy ch này. 2. Cân i ngân sách t nh hàng năm b o m kinh phí th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông t i cơ quan chuyên môn c p t nh, y ban nhân dân c p huy n và y ban nhân dân c p xã v trang thi t b quy nh t i kho n 2, 3 i u 9 Quy ch này. 3. Tham mưu y ban nhân dân t nh ban hành Quy t nh quy nh ch công tác phí i v i cán b , công ch c làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu các c p phù h p v i quy nh khung c a B Tài chính; quy t nh m c thu i v i kho n thu v phí, l phí có trong danh m c thu c thNm quy n ư c phép ban hành c a H i ng nhân dân c p t nh. i u 15. Trách nhi m c a S Bưu chính - Vi n thông và S khoa h c Công ngh 1. Khuy n khích cơ quan hành chính Nhà nư c các c p ng d ng công ngh thông tin, hi n i hóa vi c ti p nh n, x lý, gi i quy t công vi c cho t ch c, cá nhân. 2. Khuy n khích xây d ng và th c hi n h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001:2000, theo Quy t nh s 144/2006/N -CP ngày 20/6/2006 c a Th tư ng Chính ph . Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 16. Th trư ng cơ quan chuyên môn c p t nh, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n ch u trách nhi m ch o và t ch c th c hi n Quy ch này; hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm g i báo cáo v S N i v (Trư c ngày 10 c a tháng cu i quý) t ng h p, báo cáo Ch t ch y ban nhân dân t nh. i u 17. Giám c S N i v ch trì, ph i h p v i các s , ngành t nh có liên quan theo dõi, ki m tra, báo cáo k t qu vi c th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông theo quy nh t i Quy ch này./.
Đồng bộ tài khoản