Quyết định số 201/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 201/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 201/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Tiểu ban nội dung phục vụ Hội nghị cấp cao về ASEM 5 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 201/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 201/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 9 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 201/2003/Q -TTG NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2003 V VI C THÀNH L P TI U BAN N I DUNG PH C V H I NGHN C P CAO V ASEM 5 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 44/2003/Q -TTg ngày 01 tháng 4 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p U ban Qu c gia chu n b và t ch c H i ngh c p cao di n àn h p tác á - Âu l n th 5 (ASEM 5); Xét ngh c a B trư ng B Ngo i giao và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ti u ban n i dung thu c U ban Qu c gia chuNn b và t ch c H i ngh c p cao di n àn h p tác Á - Âu l n th 5 (ASEM 5), do B trư ng B Ngo i giao Nguy n Dy Niên làm Trư ng Ti u ban và các thành viên là các ng chí có tên dư i ây: 1. ng chí Nguy n Qu c Huy, Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph , 2. ng chí Lương Văn T , Th trư ng B Thương m i, 3. ng chí Lê Th Băng Tâm, Th trư ng B Tài chính, 4. ng chí Tr n ình Khi n, Th trư ng B K ho ch và u tư, 5. ng chí Nguy n Văn Dũng, Trư ng ban Ban i ngo i T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, 6. ng chí Nguy n Trung Thành, Trư ng oàn ASEM SOM Vi t Nam, B Ngo i giao, 7. ng chí ào Ng c Dung, Bí thư thư ng tr c Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, 8. ng chí Tr n c L i, T ng Thư ký liên hi p các T ch c h u ngh Vi t Nam,
  2. 9. ng chí Trư ng ban Ban Thư ký ASEM 5, B Ngo i giao, 10. M t cán b c p v c a B Công an, 11. M t cán b c p v c a B Khoa h c và Công ngh , 12. M t cán b c p v c a B Tài nguyên và Môi trư ng, 13. M t cán b c p v c a B Văn hoá - Thông tin, 14. M t cán b c p v c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i, 15. M t cán b c p v c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 2. Ti u ban n i dung có các nhi m v sau: - Ch u trách nhi m chuNn b và xây d ng n i dung tham gia c a phía Vi t Nam v t t c các lĩnh v c h p tác; ph i h p v i các nư c i u ph i viên châu Á và châu Âu xây d ng chương trình ngh s , chương trình làm vi c, văn ki n và toàn b các tài li u khác có liên quan n n i dung ho t ng c a H i ngh c p cao ASEM 5. - Ch trì chuNn b tài li u cho các i bi u trong và ngoài nư c (information book, handbook...); x lý m i v n phát sinh có liên quan n i dung th o lu n t i H i ngh . i u 3. Ti u ban nh kỳ báo cáo k t qu công tác, tình hình chuNn b n i dung, di n bi n m i phát sinh và thái c a các nư c tham gia di n àn v i Ch t ch c a U ban Qu c gia và Th tư ng Chính ph , k p th i ki n ngh ch trương i sách c a ta m b o t ch c t t H i ngh c p cao ASEM 5. i u 4. Các thành viên c a Ti u ban làm vi c theo hình th c kiêm nhi m, ư c huy ng và s d ng b máy, cán b thu c quy n qu n lý c a cơ quan mình ph c v cho ho t ng c a Ti u ban. - Trư ng Ti u ban quy t nh vi c phân công, quy nh ch ph i h p công tác, nh kỳ h p giao ban m b o x lý công vi c linh ho t và hi u qu . - B ph n giúp vi c c a Ti u ban là Nhóm c trách n i dung thu c Ban Thư ký ASEM 5, t t i B Ngo i giao, ng th i, làm u m i ph i h p v i các cơ quan và Ti u ban khác. - Các B , cơ quan là thành viên c a Ti u ban khNn trương c cán b theo dõi, th ng nh t u m i liên l c duy trì ch ph i h p v i b ph n giúp vi c c a Ti u ban. i u 5. Ti u ban n i dung c a U ban Qu c gia v ASEM 5 làm vi c t ngày ký Quy t nh này cho n khi k t thúc H i ngh . i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan nêu t i i u 1 và các ng chí có tên nêu trên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  3. Vũ Khoan ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản