Quyết định số 2017/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 2017/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2017/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ VI, khu vực I - năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2017/QĐ-BVHTTDL

  1. B VĂN HÓA TH THAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ DU LNCH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2017/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 03 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH THÀNH L P BAN CH O H I THI TH THAO CÁC DÂN T C THI U S TOÀN QU C L N TH VI, KHU V C I - NĂM 2009 B TRƯ NG B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Ngh nh s 185/2007/ N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Căn c k ho ch công tác c a T ng c c Th d c Th thao thu c B Văn hoá, Th thao và Du l ch năm 2009; Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao, QUY T NNH : i u 1. Thành l p Ban Ch o H i thi Th thao các dân t c thi u s toàn qu c l n th VI, khu v c I - năm 2009, bao g m các t nh, thành ph t t nh Th a Thiên Hu tr ra, t ch c t ngày 18 n 23 tháng 9 năm 2009 t i t nh Yên Bái ( danh sách kèm theo) i u 2. Ban Ch o H i thi có trách nhi m t ch c, i u hành H i thi Th thao các dân t c thi u s toàn qu c l n th VI, khu v c I - năm 2009 t m c tiêu và yêu c u ra. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng, T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao, Giám c S Văn hoá, Th thao và Du l ch t nh Yên Bái, Th trư ng các ơn v liên quan và các ông (bà) có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TR C Nguy n Danh Thái
  2. DANH SÁCH BAN CH O H I THI TH THAO CÁC DÂN T C THI U S TOÀN QU C L N TH VI, KHU V C I - NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 2017/Q -BVHTTDL ngày 6 năm 2009 c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch) Trư ng Ban Ch o: Ông Nguy n Danh Thái, Th trư ng thư ng tr c c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch Phó trư ng ban: 1. Bà Ph m Th Thanh Trà, Phó Ch t ch UBND t nh Yên Bái; 2. Ông Lê Hoàng Minh, Phó ch t ch Ban ch p hành Trung ương H i Nông dân Vi t Nam; 3. Ông Vương Bích Th ng, Phó T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao, U viên: 1. Ông Lê Anh Thơ, V trư ng V TDTT Qu n chúng, T ng c c Th d c th thao, 2. Ông T Xuân Hi u, Giám c S Văn hoá, Th thao và Du l ch t nh Yên Bái; 3. Ông Chu Tu n Thanh, Phó v trư ng V Tuyên truy n, U ban Dân t c./.
Đồng bộ tài khoản