Quyết định số 202/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 202/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 202/QĐ về việc ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 202/QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 202/Q Hà N i, ngày 27 tháng 9 năm 1982 QUY T NNH C A CH NHI M U BAN KHOA H C K THU T NHÀ NƯ C S 202/Q NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 1982 BAN HÀNH M T TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 123-CP ngày 24-8-1963 c a H i ng Chính ph ban hành i u l t m th i v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p; Xét ngh c a V qu n lý khoa h c k thu t B Xây d ng trong Công văn s 93- BXD/QLKHKT ngày 10-8-1981, QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành tiêu chuNn Nhà nư c TCVN 3736 - 82. Xi măng. Phương pháp nhanh xác nh gi i h n b n khi nén. i u 2.- Tiêu chuNn trên ban hành khuy n khích áp d ng. oàn Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản