Quyết định Số: 2020/QĐ-TTg

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
6
download

Quyết định Số: 2020/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC CẤP NHÀ NƯỚC KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG HAI NĂM 2009 - 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 2020/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2020/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC CẤP NHÀ NƯỚC KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG HAI NĂM 2009 - 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010, gồm các ông, bà sau đây: 1. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban; 2. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Phó Trưởng ban thường trực; 3. Ông Nguyễn Bắc Son, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương – Phó Trưởng ban; 4. Ông Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an – thành viên; 5. Ông Nguyễn Văn Thạo, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng – thành viên; 6. Ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - thành viên; 7. Ông Lê Bá Trình, Ủy viên thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – thành viên; 8. Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – thành viên;
  2. 9. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – thành viên; 10. Ông Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính – thành viên; 11. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng – thành viên; 12. Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh – thành viên; 13. Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội – thành viên Điều 2. Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010 có trách nhiệm giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan Thường trực giúp việc Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Tấn Dũng - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - UBND thành phố Hà Nội; - UBND thành phố Hồ Chí Minh;
  3. - Các thành viên Ban Tổ chức; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, Công báo; - Lưu: VT, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản