Quyết định số 203/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 203/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 203/1999/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại học phòng cháy chữa cháy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 203/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 203/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 203/1999/QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an tại tờ trình số 564/1999/BCA ngày 20 tháng 5 năm 1999; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công văn số 4762/TCCB ngày 25 tháng 5 năm 1999; Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tờ trình số 148/TTr- TCCP ngày 04 tháng 6 năm 1999, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Thành lập Trường Đại học phòng cháy chữa cháy trên cơ sở Trường Cao đẳng phòng cháy chữa cháy trực thuộc Bộ Công an. Điều 2. Trường Đại học phòng cháy chữa cháy có nhiệm vụ : - Đào tạo cán bộ phòng cháy chữa cháy trình độ đại học và các trình độ thấp hơn; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy. - Nghiên cứu khoa học về phòng cháy chữa cháy phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Điều 3. Trường Đại học phòng cháy chữa cháy trực thuộc Bộ Công an và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục đào tạo; được hưởng các chính sách, chế độ do Nhà nước ban hành áp dụng cho hệ thống các trường đại học và cao đẳng. Điều 4. Bộ Công an cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng các ngành nghề và chương trình đào tạo; xác định quy mô đào tạo hợp lý đối với từng trình độ đào tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy của cả nước.
  2. Điều 5. Tổ chức bộ máy, nhiệm vụ cụ thể của Trường Đại học phòng cháy chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 7. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phạm Gia Khiêm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản