Quyết định số 203-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
1
download

Quyết định số 203-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 203-QĐ về việc ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 203-QĐ

  1. U BAN KHOA H C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ K THU T NHÀ c l p - T do - H nh phúc NƯ C ******** ******** S : 203-Q Hà N i, ngày 27 tháng 9 năm 1982 QUY T NNH C A U BAN KHOA H C K THU T NHÀ NƯ C S 203-Q NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 1982 BAN HÀNH M T TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 123-CP ngày 24-8-1963 c a H i ng Chính ph ban hành i u l t m th i và vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p; Xét ngh c a V qu n lý khoa h c k thu t B Xây d ng trong Công văn s 183- BXD/QLKHKT ngày 17-11-1981; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành tiêu chuNn Nhà nư c TCVN 3735 - 82. Ph giá ho t tính pudôlan, i u 2.- Tiêu chuNn trên ư c ban hành khuy n khích áp d ng. oàn Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản