intTypePromotion=1

Quyết định số 203/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyễn Liêm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
259
lượt xem
18
download

Quyết định số 203/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 203/QĐ-TTg về việc Ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 203/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 203/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÔNG VŨ ĐỨC ĐAM THÔI GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị tại văn bản số 3358-CV/BTCTW ngày 14 tháng 02 năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để nhận nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị phân công. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Vũ Đức Đam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Chính trị (để báo cáo); - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Ban Tổ chức Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ CN, TCCB; Nguyễn Tấn Dũng Website Chính phủ; - Lưu: VT, VPBCS (2)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2