Quyết định số 2037/1999/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Phạm Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 2037/1999/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2037/1999/QĐ-BKHCNMT về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2037/1999/QĐ-BKHCNMT

  1. BỘ KHOA HỌC, CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ******** Số: 2037/1999/QĐ-BKHCNMT Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 2037/1999/QĐ-BKHCNMT NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 1999 VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ về Tổng rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; Theo đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo về Tổng rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ 72 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành hết hiệu lực được ban hành kèm theo Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường, các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Chu Tuấn Nhạ (Đã ký) DANH MỤC
  2. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC (Từ năm 1976 đến nay) (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2037 /1999/QĐ-BKHCNMT ngày 24/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) STT Hình thức, Số, ký hiệu Ngày, Trích yếu nội dung tên văn bản văn bản tháng, năm văn bản ban hành CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Thông tư liên Bộ 34/TC- 17/12/1980 Hướng dẫn việc chi tiêu Tài chính - Uỷ ban UBKHKTNN cho các chương trình tiến Khoa học và Kỹ bộ khoa học, kỹ thuật thuật Nhà nước trọng điểm của Nhà nước Thông tư liên Bộ 18-TC/KHKT 16/07/1983 Quy định chế độ phụ cấp Tài chính - Uỷ ban trách nhiệm cho các chủ Khoa học và Kỹ nhiệm, thành viên Ban thuật Nhà nước chủ nhiệm chương trình và chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật trọng điểm của Nhà nước Quyết định của Chủ 370-QĐ 06/12/1983 Ban hành điều lệ về tổ nhiệm Uỷ ban Khoa chức và hoạt động của học và Kỹ thuật Uỷ ban khoa học, kỹ Nhà nước thuật tỉnh, thành phố và đặc khu thuộc trung ương Quyết định của Chủ 1312-TCCB 06/09/1984 Về việc thành lập Tổ Cán nhiệm Uỷ ban Khoa bộ Khoa học học và Kỹ thuật Nhà nước Quyết định của Chủ 326/QĐ 20/09/1984 Thành lập Ban Thanh tra nhiệm Uỷ ban Khoa Uỷ ban Khoa học và Kỹ học và Kỹ thuật thuật Nhà nước Nhà nước Thông tư liên Bộ 28/TC-KHKT 24/09/1986 Hướng dẫn trích lập và Tài chính - Uỷ ban sử dụng quỹ phát triển Khoa học và Kỹ khoa học và kỹ thuật tập thuật Nhà nước trung Quyết định của Chủ 116/QĐ 19/03/1987 Về việc thành lập Ban nhiệm Uỷ ban Khoa Cán bộ khoa học và kỹ học và Kỹ thuật thuật trực thuộc Uỷ ban
  3. Nhà nước Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước hiện có Quyết định của Chủ 427/QĐ 26/08/1987 Về việc sửa đổi tổ chức, nhiệm Uỷ ban Khoa bộ máy của Viện Thông học và Kỹ thuật tin Nhà nước Quyết định của Chủ 04/QĐ 07/01/1988 Về việc chuyển Trung nhiệm Uỷ ban Khoa tâm ứng dụng khoa học, học và Kỹ thuật kỹ thuật sang hạch toán Nhà nước kinh doanh xã hội chủ nghĩa Quyết định của Chủ 105/QĐ/TCCB 30/03/1988 Về việc sáp nhập Phòng nhiệm Uỷ ban Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng học và Kỹ thuật nghiệp vụ quản lý khoa Nhà nước học, kỹ thuật vào Viện Nghiên cứu quản lý khoa học, kỹ thuật Quyết định của Chủ 108/QĐ/TCCB 30/03/1988 Về việc sáp nhập Ban nhiệm Uỷ ban Khoa Cán bộ khoa học, kỹ học và Kỹ thuật thuật vào Vụ Tổ chức Nhà nước cán bộ Thông tư của Uỷ 1050/QLKH 21/07/1988 Hướng dẫn về tổ chức và ban Khoa học và hoạt động khoa học và Kỹ thuật Nhà nước kỹ thuật đối với kinh tế tập thể, cá thể, tư doanh và kinh tế gia đình theo các Nghị định số 27- HĐBT, 28-HĐBT, 29- HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 09/03/1988 Thông tư liên Bộ 788/KHKT-TC 23/06/1989 Hướng dẫn tạm thời của Uỷ ban Khoa phương thức cấp phát học và Kỹ thuật kinh phí cho hoạt động Nhà nước - Tài khoa học, kỹ thuật chính Quyết định của Chủ 480/QĐ/TCCB 20/09/1990 Về việc thành lập Ban nhiệm Uỷ ban Khoa Quản lý Khoa học xã hội học Nhà nước thuộc Uỷ ban Khoa học Nhà nước Thông tư liên Bộ 1308/TC-KHKT 24/11/1990 Hướng dẫn chế độ thu của Uỷ ban Khoa hồi kinh phí đối với hoạt
  4. học Nhà nước - Tài động khoa học và công chính nghệ Quyết định của Chủ 462/QĐ/TCCB 31/07/1991 Về việc sửa đổi, tổ chức nhiệm Uỷ ban Khoa lại bộ máy của Viện học Nhà nước Nghiên cứu quản lý khoa học, kỹ thuật Thông tư của Uỷ 1060/THKH 01/10/1991 Hướng dẫn xây dựng, tổ ban Khoa học Nhà chức thực hiện và quản nước lý các chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 1991 - 1995. Quyết định của Chủ 489/QĐ/TCCB 25/07/1992 Về việc thành lập Phòng nhiệm Uỷ ban Khoa Tài chính - Kiểm toán học Nhà nước trực thuộc Uỷ ban Khoa học Nhà nước Quyết định của Chủ 551/QĐ/TCCB 15/08/1992 Về việc giải thể Ban nhiệm Uỷ ban Khoa quản lý công tác khoa học Nhà nước học, kỹ thuật địa phương trực thuộc Văn phòng Uỷ ban Khoa học Nhà nước Quy định của Uỷ 1041/THKT 17/08/1992 Về việc sử dụng Quỹ hỗ ban Khoa học Nhà trợ phát triển khoa học, nước công nghệ của Nhà nước Thông tư liên Bộ 1213/KHCN-TC 26/09/1992 Hướng dẫn việc quản lý Tài chính - Uỷ ban tài chính của các chương Khoa học Nhà nước trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 1991 - 1995 Thông tư liên Bộ 1291/KHCNMT- 08/10/1992 Hướng dẫn trích lập và Khoa học, Công TC sử dụng quỹ phát triển nghệ và Môi trường khoa học, công nghệ của - Bộ Tài chính Bộ, tỉnh, thành phố Quyết định của Bộ 61/QĐ 16/02/1993 Về việc thành lập doanh trưởng Bộ Khoa nghiệp nhà nước: Công học, Công nghệ và ty Xuất nhập khẩu kỹ Môi trường thuật Quyết định của Bộ 63/QĐ 16/02/1993 Về việc thành lập doanh trưởng Bộ Khoa nghiệp nhà nước: Trung học, Công nghệ và tâm Ứng dụng tiến bộ
  5. Môi trường khoa học, kỹ thuật thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quyết định của Bộ 87/QĐ 04/03/1993 Về việc thành lập Vụ trưởng Bộ Khoa Nghiên cứu triển khai học, Công nghệ và thuộc Bộ Khoa học, Môi trường Công nghệ và Môi trường Quyết định của Bộ 88/QĐ 04/03/1993 Về việc thành lập Vụ trưởng Bộ Khoa Phát triển công nghệ học, Công nghệ và thuộc Bộ Khoa học, Môi trường Công nghệ và Môi trường Thông tư của Bộ 28/TT-QLKH 22/01/1994 Hướng dẫn chuyển giao Khoa học, Công công nghệ nước ngoài nghệ và Môi trường vào Việt Nam Quyết định của Bộ 1762/QĐ-PTCN 17/11/1995 Quy định những yêu cầu trưởng Bộ Khoa kỹ thuật chung về nhập học, Công nghệ và khẩu các thiết bị đã qua Môi trường sử dụng Quyết định của Bộ 2183/QĐ-PTCN 16/12/1995 Về việc bổ sung Điều 3 - trưởng Bộ Khoa Quyết định số 1762/QĐ- học, Công nghệ và PTCN ngày 17/11/1995. Môi trường Quyết định của Bộ 2691/QĐ-TCCB 16/11/1996 Ban hành Điều lệ tổ chức trưởng Bộ Khoa và hoạt động của Vụ học, Công nghệ và Quản lý công nghệ Môi trường Quyết định của Bộ 2692/QĐ-TCCB 16/11/1996 Ban hành Điều lệ tổ chức trưởng Bộ Khoa và hoạt động của Vụ học, Công nghệ và Quản lý khoa học Môi trường CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG Thông tư liện Bộ 01-TT/LB 18/01/1984 Quản lý và sử dụng tiền Tài chính - Bộ Lâm nuôi rừng nghiệp - Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước Thông tư của Bộ 715-TT/MTg 03/04/1995 Hướng dẫn lập và thẩm Khoa học, Công định báo cáo đánh giá tác
  6. nghệ và Môi trường động môi trường đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài Chỉ thị của Bộ 513/VP 06/05/1997 Về việc triển khai cuộc trưởng Bộ Khoa thanh tra diện rộng học, Công nghệ và chuyên đề về bảo vệ môi Môi trường trường Thông tư của Bộ 1100-TT/MTg 20/08/1997 Hướng dẫn lập và thẩm Khoa học, Công định báo cáo đánh giá tác nghệ và Môi trường động môi trường đối với các dự án đầu tư CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Thông tư của Uỷ 361/ SCPM 31/03/1981 Hướng dẫn thi hành Điều ban Khoa học và lệ về sáng kiến cải tiến Kỹ thuật nhà nước kỹ thuật-hợp lý hoá sản xuất và sáng chế Thông tư Liên Bộ 892/TT /LB 04/08/1982 Hướng dẫn thi hành Tài chính - Uỷ ban những vấn đề tài chính Khoa học và Kỹ và trả thưởng quy định thuật nhà nước trong Điều lệ về sáng kiến và cải tiến kỹ thuật- thuật-hợp lý hoá sản xuất và sáng chế. Thông tư liên Bộ 1119/SC 19/09/1983 Về lệ phí đối với bằng Tài chính - Uỷ ban độc quyền sáng chế. Khoa học và Kỹ thuật nhà nước Thông tư của Uỷ 1258/SC 18/10/1983 Hướng dẫn thi hành Điều ban Khoa học và lệ về nhãn hiệu hàng hoá. Kỹ thuật nhà nước Quyết định của Chủ 785/SC 15/11/1986 Về sửa đổi bảng lệ phí nhiệm Uỷ ban Khoa đăng ký nhãn hiệu hàng học và Kỹ thuật nhà hoá. nước Quyết định của Chủ 199/SC 27/05/1988 Về sửa đổi bảng lệ phí nhiệm Uỷ ban Khoa đăng ký nhãn hiệu hàng học và Kỹ thuật hoá. Nhà nước Thông tư liên Bộ 796/LBKH/TC 30/05/1988 Về việc sửa đổi mức Tài chính - Uỷ ban thưởng cho tác giả sáng
  7. Khoa học và Kỹ kiến cải tiến kỹ thuật-hợp thuật nhà nước lý hoá sản xuất và sáng chế. Thông tư của Uỷ 1273/SC 10/08/1988 Vướng dẫn thi hành Điều ban Khoa học và lệ về kiểu dáng công Kỹ thuật nhà nước nghiệp. Thông tư của Uỷ 628/SC 23/05/1989 Về lệ phí đối với bằng ban Khoa học và độc quyền giải pháp hữu Kỹ thuật nhà nước ích. Quyết định của Uỷ 309/QĐ 12/06/1990 Han hành Quy định về ban Khoa học và Người đại diện sở hữu Kỹ thuật nhà nước công nghiệp. Thông tư của Uỷ 1134/SC 17/10/1991 Hướng dẫn thi hành Nghị ban Khoa học và định số 84/HĐBT ngày Kỹ thuật nhà nước 20.3.1990 của Hội đồng Bộ trưởng. Thông tư liên Bộ 1254-TT/LB 08/11/1991 Hướng dẫn thực hiện Thương mại và Du Nghị định số 140/HĐBT lịch - Uỷ ban Khoa của Hội đồng Bộ trưởng học và Kỹ thuật về kiểm tra, xử lý việc Nhà nước sản xuất, buôn bán hàng giả. Quyết định của Bộ 199/QĐ 21/12/1992 Ban hành quy định về đại trưởng Bộ Khoa diện sở hữu công nghiệp. học, Công nghệ và Môi trường Thông tư của Bộ 437/SC 19/03/1993 Hướng dẫn bổ sung về Khoa học, Công việc đăng ký nhãn hiệu nghệ và Môi trường hàng hoá. Thông tư của liên 99/TC- 02/12/1993 Hướng dẫn quản lý thu Bộ Tài chính - KHCNMT chi tài chính trong hoạt Khoa học, Công động sáng kiến và sở hữu nghệ và Môi trường công nghiệp. Thông tư của Bộ 163/TT-SHCN 15/04/1994 Hướng dẫn thi hành các Khoa học, Công quy định về phê duyệt và nghệ và Môi trường đăng ký hợp đồng li- xăng. Thông tư của Bộ 238/TT-SHCN 02/05/1994 Hướng dẫn việc nộp và Khoa học, Công xử lý đơn quốc tế yêu nghệ và Môi cầu bảo hộ sáng chế, giải
  8. trường. pháp hữu ích theo Hiệp ước hợp tác patent tại Việt Nam CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG Quyết định của Chủ 195/QĐ-KHKT 27/05/1976 Viện định chuẩn là cơ nhiệm Uỷ ban Khoa quan trực thuộc Uỷ ban học và Kỹ thuật nhà Khoa học và Kỹ thuật nước Nhà nước giúp Uỷ ban quản lý về mặt công tác đo lường - tiêu chuẩn hoá kiểm tra chất lượng Thông tư của Uỷ 341-KHKT/TT 11/09/1976 Hướng dẫn thi hành Điều ban Khoa học và lệ kiểm tra chất lượng Kỹ thuật nhà nước sản phẩm hàng hoá 55. Thông tư liên Bộ 415/TT-LB 23/11/1976 Hướng dẫn một số biện của Uỷ ban Khoa pháp quản lý chất lượng học và Kỹ thuật nhà sản phẩm và hàng hoá để nước - Uỷ ban Kế thi hành Nghị định số 62- hoạch nhà nước - CP ngày 12/04/1976 của Uỷ ban Vật giá nhà Hội đồng Chính phủ nước 56. Quyết định của Chủ 27-KHKT/QĐ 26/01/1977 Bổ sung về hình thức dấu nhiệm Uỷ ban Khoa kiểm định của các cơ học và Kỹ thuật nhà quan quản lý đo lường nước nhà nước các cấp 57. Thông tư của Uỷ 197 -KHKT/TT 15/04/1977 Hướng dẫn về kiểm tra ban Khoa học và nhà nước đối với chất Kỹ thuật nhà nước lượng hàng hoá 58. Quyết định của Chủ 452/QĐ 24/09/1987 Về việc đổi tên một số nhiệm Uỷ ban Khoa đơn vị thuộc Tổng cục học và Kỹ thuật nhà Tiêu chuẩn - Đo lường - nước Chất lượng 59. Thông tư liên Bộ 1191/TTLB 29/06/1991 Về việc quản lý nhãn và Uỷ ban Khoa học quảng cáo sản phẩm nhà nước - Bộ Văn hàng hoá hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch 60. Quyết định của Chủ 873-QĐ 23/12/1991 Ban hành bản Quy định nhiệm Uỷ ban Khoa về công nhận phòng thử
  9. học nhà nước nghiệm 61. Quyết định của Chủ 879-QĐ 27/12/1991 Ban hành bản Quy định nhiệm Uỷ ban Khoa về chứng nhận hàng hoá học nhà nước phù hợp TCVN 62. Quyết định của Chủ 17-QĐ 24/02/1992 Ban hành danh mục hàng nhiệm Uỷ ban Khoa hoá bắt buộc đăng ký học nhà nước chất lượng 63. Quyết định của Chủ 397-QĐ 10/06/1992 Ban hành bản Quy định nhiệm Uỷ ban Khoa về kiểm tra nhà nước về học nhà nước chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 64. Quyết định của Chủ 398-QĐ 10/06/1992 Ban hành danh mục hàng nhiệm Uỷ ban Khoa hoá xuất khẩu, nhập khẩu học nhà nước phải kiểm tra nhà nước về chất lượng 65. Quyết định của Chủ 399-QĐ 10/06/1992 Quy định về thẩm quyền nhiệm Uỷ ban Khoa và thủ tục xử phạt các học nhà nước hành vi vi phạm pháp luật chất lượng hàng hoá 66. Thông tư liên Bộ 04/TTLB 24/04/1993 Hướng dẫn thực hiện Khoa học, Công Pháp lệnh Đo lường và nghệ và Môi trường Pháp lệnh Chất lượng - Bộ Y tế hàng hoá trong lĩnh vực bảo vệ sức khoẻ nhân dân 67. Quyết định của Bộ 514/QĐ 27/09/1993 Ban hành danh mục hàng trưởng Bộ Khoa hoá xuất khẩu, nhập khẩu học, Công nghệ và phải kiểm tra chất lượng Môi trường 68. Thông tư liên Bộ 48/TTLB 19/01/1995 Hướng dẫn việc quản lý Khoa học, Công chất lượng dầu nhờn nghệ và Môi trường động cơ - Bộ Thương mại 69. Quyết định của Bộ 2577/QĐ-TĐC 28/10/1996 Ban hành danh mục hàng trưởng Bộ Khoa hoá bắt buộc đăng ký học, Công nghệ và chất lượng năm 1997 Môi trường 70. Quyết định của Bộ 2578/QĐ-TĐC 28/10/1996 Ban hành quy định về trưởng Bộ Khoa việc kiểm tra nhà nước học, Công nghệ và đối với chất lượng hàng
  10. Môi trường hoá xuất nhập khẩu 71. Quyết định của Bộ 2579/QĐ-TĐC 28/10/1996 Ban hành danh mục hàng trưởng Bộ Khoa hoá xuất nhập khẩu phải học, Công nghệ và kiểm tra nhà nước về Môi trường chất lượng 72. Quyết định của Bộ 1604/QĐ-TĐC 20/10/1997 Ban hành danh mục hàng trưởng Bộ Khoa hoá xuất nhập khẩu phải học, Công nghệ và kiểm tra nhà nước về Môi trường chất lượng năm 1998
Đồng bộ tài khoản