Quyết định số 2037/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 2037/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2037/QĐ-UBND về việc duyệt điều chỉnh lộ giới một số tuyến đường trên địa bàn phường 15, quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2037/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ******* ****** S : 2037/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2007 QUY T NNH V DUY T I U CH NH L GI I M T S TUY N Ư NG TRÊN NA BÀN PHƯ NG 15, QU N TÂN BÌNH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 4963/Q -UB-QL T ngày 30 tháng 08 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph v vi c phê duy t l gi i (ch gi i ư ng ) t 2; Căn c Quy t nh s 4010/1999/Q -UB-VX ngày 13 tháng 07 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph v vi c t tên ư ng m i; Căn c Quy t nh s 4016/1999/Q -UB-VX ngày 14 tháng 07 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph v vi c i tên ư ng m i; Căn c Quy t nh s 67/2000/Q -UB-VX ngày 05 tháng 12 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph v vi c i u ch nh m t s n i dung có liên quan n vi c i tên và t tên ư ng m i; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Tân Bình (Công văn s 894/UBND- T ngày 15 tháng 9 năm 2006, Công văn s 1047/UBND- T ngày 02 tháng 11 năm 2006 và Công văn s 304/UBND- T ngày 05 tháng 4 năm 2007) v ban hành và i u ch nh l gi i m t s tuy n ư ng trên a bàn phư ng 15, qu n Tân Bình: ư ng Ph m Văn B ch, Nguy n Phúc Chu, Nguy n S Sách, Tr n Thái Tông; Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i Công văn s 211/SQHKT-QHC&HT ngày 18 tháng 01 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh m t ph n n i dung c a Quy t nh s 4963/Q -UB-QL T ngày 30 tháng 8 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph v vi c phê duy t l gi i (ch gi i ư ng ) t 2 bao g m i u ch nh l gi i ư ng Tr n Thái Tông và ư ng Nguy n Phúc Chu, ng th i ban hành quy nh l gi i cho ư ng Ph m Văn B ch và ư ng Nguy n S Sách, phư ng 15, qu n Tân Bình như sau: - ư ng Nguy n S Sách có l gi i 20m ư c i u ch nh thành: + L gi i 16m: o n t ư ng Trư ng Chinh n Tr n Thái Tông + L gi i 18,5m: o n t ư ng Tr n Thái Tông n ư ng Ph m Văn B ch. - ư ng Tr n Thái Tông ( o n t ư ng Cách M ng Tháng Tám n ư ng ven sân bay) và Nguy n Phúc Chu ( o n t ư ng Trư ng Chinh n ư ng kênh Hy V ng) có l gi i 20m ư c i u ch nh thành 18,5m. - ư ng Ph m Văn B ch ( o n t ư ng Trư ng Chinh n ư ng Huỳnh Văn Ngh ) có l gi i 30m ư c i u ch nh thành 23m. i u 2. Giao Giám c S Giao thông - Công chính t ch c xác nh c m m c trên các tuy n ư ng nêu trên; Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc có trách nhi m hư ng d n th c hi n l gi i m i ư c i u ch nh t i i u 1 c a Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Giao thông - Công chính, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Ch t ch y ban nhân dân qu n Tân Bình và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n H u Tín
Đồng bộ tài khoản