Quyết định số 2039/2008/QĐ-BCA(A11)

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
5
download

Quyết định số 2039/2008/QĐ-BCA(A11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2039/2008/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ mật của ngành xây dựng do Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2039/2008/QĐ-BCA(A11)

  1. B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 2039/2008/Q -BCA(A11) Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V DANH M C BÍ M T NHÀ NƯ C M T C A NGÀNH XÂY D NG B TRƯ NG B CÔNG AN Căn c Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c ngày 28/12/2000; Căn c Ngh nh s 136/2003/N -CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công an; Căn c Ngh nh s 33/2002/N -CP ngày 28/3/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c; Sau khi th ng nh t v i B trư ng B Xây d ng, QUY T NNH: i u 1. Danh m c bí m t nhà nư c M t c a ngành Xây d ng g m nh ng tin trong ph m vi sau: 1. án xây d ng quy ho ch vùng, khu kinh t c thù, các c a khNu biên gi i chưa công b ; 2. S li u, b n v các công trình ng m ô th tr ng i m do ngành Xây d ng l p, qu n lý chưa công b ho c không công b ; 3. N i dung chuNn b àm phán, văn b n àm phán và k t qu các cu c àm phán, ký k t v h p tác kinh t , khoa h c k thu t trong lĩnh v c xây d ng v i nư c ngoài ho c t ch c qu c t mà hai bên th a thu n chưa công b ; 4. Các h sơ d th u n p theo yêu c u c a h sơ m i th u; 5. Tài li u, s li u th ng kê v k ho ch d b ng viên, ng viên công nghi p c a Nhà nư c iv i ngành Xây d ng; 6. H sơ, tài li u thanh tra, ki m tra, k t qu thanh tra, ki m tra, gi i quy t ơn, thư khi u n i, t cáo trong n i b ngành Xây d ng chưa công b ho c không công b ; 7. H sơ nhân s cán b ngành Xây d ng t c p V trư ng và tương ương tr lên; 8. Tài li u thi t k , thông s k thu t và các quy nh, quy ư c m b o an ninh m ng máy tính n i b ngành Xây d ng; 9. H sơ, tài li u xác minh s c i v i công trình xây d ng quan tr ng theo yêu c u c a Th tư ng Chính ph chưa công b k t qu ; 10. Báo cáo, công văn c a Ngành Xây d ng có s d ng tài li u, s li u thu c Danh m c bí m t nhà nư c M t c a ng và Nhà nư c, c a các B , Ban, Ngành khác. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng ký Công báo và thay th Quy t nh s 1486/2004/Q -BCA(A11) ngày 20/12/2004 c a B trư ng B Công an v Danh m c bí
  2. m t nhà nư c M t c a ngành Xây d ng. Cơ quan ch c năng c a B Xây d ng và B Công an ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c thi hành Quy t nh này. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; các cơ quan, t ch c nói trong i u 2 Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c ngày 28/12/2000 và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG I TƯ NG Nơi nh n: - VPCP ( báo cáo Th tư ng CP) - Các b , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng TƯ và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Lê H ng Anh - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - M t tr n t qu c Vi t Nam và các oàn th TW; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - Công báo; - Lưu: BCA; B Xây d ng.
Đồng bộ tài khoản