Quyết định số 204/2002/QÐ-TCBÐ

Chia sẻ: Quang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 204/2002/QÐ-TCBÐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 204/2002/QÐ-TCBÐ về việc cấp dải số thuê bao mạng điện thoại cố định do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 204/2002/QÐ-TCBÐ

  1. TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 204/2002/QÐ-TCBÐ Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2002 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC CẤP DẢI SỐ THUÊ BAO MẠNG ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ÐIỆN Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/3/1996 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện; Căn cứ Nghị định số 109/1997/NÐ - CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông; Căn cứ Thông tư số 04/1998/TT - TCBÐ ngày 29/9/1998 của Tổng cục Bưu điện về hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NÐ - CP của Chính phủ về mạng lưới và dịch vụ Viễn thông; Căn cứ Quyết định số 265/CSBÐ - GP ngày 12/5/1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc cho phép Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn được thiết lập mạng lưới và kinh doanh các dịch vụ viễn thông; Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn tại công văn số 870/BCVTSG - CV ngày 26/12/2001 và công văn số 68/CV - SPT ngày 29/01/2002; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Bưu điện, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Phân bổ dải số cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn để cung cấp dịch vụ điện thoại cố định tại Thành Phố Hồ Chí Minh theo quy định như sau: - Bắt đầu bằng 40, 41, 42, 43, 44, độ dài 7 chữ số; - Kết hợp với mã trung kế (8) tạo thành số quốc gia có nghĩa; - Tổng cục Bưu điện có thể thay đổi hoặc thu hồi số đã phân bổ theo các quy định về quản lý và quy hoạch đánh số mạng viễn thông quốc gia. Ðiều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn có trách nhiệm nộp phí cấp phép , phân bổ và sử dụng kho số mạng viễn thông quốc gia theo quy định của Nhà nước; chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông khác có liên quan đưa các số trên vào khai thác, đồng thời thông báo và hướng dẫn cho khách hàng việc sử dụng số mới này.
  2. Ðiều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách Bưu điện và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Bưu điện, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn, Tổng giám đốc và Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông khác chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ÐIỆN PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3 - Lưu VT, CSBÐ Trần Ngọc Bình
Đồng bộ tài khoản