Quyết định số 204-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 204-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 204-QĐ về việc ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 204-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 204-Q Hà N i, ngày 27 tháng 9 năm 1982 QUY T NNH C A U BAN KHOA H C K NHÀ NƯ C S 204-Q NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 1982 BAN HÀNH HAI TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C K NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 123-CP ngày 24-8-1963 c a H i ng Chính ph ban hành i u l t m th i v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p; Xét ngh c a C c ki m nghi m hàng hoá xu t nh p kh u B Ngo i thương trong công văn s 244-KN/TC L ngày 23-12-1981, QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành các tiêu chuNn Nhà nư c; TCVN 3737 - 82. Th m cói xe xu t khNu. Yêu c u k thu t. TCVN 3738 - 82. Th m cói b n xu t khNu. Yêu c u k thu t. i u 2.- Các tiêu chuNn trên ban hành chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1 tháng 1 năm 1983 và ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan. oàn Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản