Quyết định số 204-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định số 204-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 204-TTg về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra an toàn hàng hải Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 204-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 204-TTg Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 1992 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T Đ NG C A THANH TRA AN TOÀN HÀNG H I VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c B Lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 12 tháng 7 năm 1990; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, QUY T Đ NH: i u 1. Nay ban hành "Quy ch t ch c và ho t ng thanh tra an toàn hàng h i Vi t Nam" kèm theo Quy t nh này. i u 2. B n Quy nh này có hi u l c t ngày ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh c a b n Quy ch này b bãi b . i u 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan khác thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký) QUY CH T CH C VÀ HO T NG CU THANH TRA AN TOÀN HÀNG H I VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 204-TTg ngày 28-12-1992 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1:
  2. H NG QUY NNH CHUNG i u 1. B n Quy ch này quy nh các nguyên t c t ch c b máy và ho t ng c a Thanh tra an toàn hàng h i Vi t Nam. i u 2. Thanh tra an toàn hàng h i Vi t Nam là t ch c thanh tra chuyên trách tr c thu c C c Hàng h i Vi t Nam, th c hi n ch c năng Thanh tra an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng do tàu bi n gây ra t i các vùng nư c c a Vi t Nam mà tàu bi n ư c phép ho t ng. i u 3. 1- Thanh tra an toàn hàng h i Vi t Nam t ch c theo nguyên t c t p trung, th ng nh t; ư c s d ng con d u nghi p v , trang ph c, phù hi u, c p hi u, th thanh tra viên theo quy nh c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam. 2- C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam là ngư i có thNm quy n cao nh t trong vi c x lý các v vi c liên quan n ho t ng nghi p v do Thanh tra an toàn hàng h i Vi t Nam ti n hành. i u 4. H th ng t ch c c a Thanh tra an toàn hàng h i Vi t Nam bao g m: 1- Thanh tra an toàn hàng h i trung ương, t t i C c hàng h i Vi t Nam. 2- Thanh tra an toàn hàng h i khu v c, t t i các Chi c c Hàng h i ho c t i các khu v c hàng h i do C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam quy nh. i u 5. Trong ph m vi nhi m v và quy n h n c a mình, t t c các thanh tra viên an toàn hàng h i Vi t Nam u có nghĩa v th c hi n công v m t cách khách quan, m n cán và úng pháp lu t. M i hành vi vi ph m pháp lu t ho c l m d ng quy n h n, c tình làm trái các quy nh trong B Lu t Hàng h i Vi t Nam và Quy ch này v Thanh tra an toàn hàng h i, u b x lý theo pháp lu t. i u 6. 1- Các ch tàu, thuy n trư ng và t ch c, cá nhân liên quan khác có nghĩa v tôn tr ng, t o m i i u ki n c n thi t các ho t ng thanh tra an toàn hàng h i ư c ti n hành thu n l i, có hi u qu . 2- Các khi u n i, t cáo liên quan n ho t ng Thanh tra an toàn hàng h i ư c gi i quy t theo các quy nh t i Chương IV, Quy ch này. Chương 2: NHI M V VÀ QUY N H N C A THANH TRA AN TOÀN HÀNG H I VI T NAM i u 7. Thanh tra an toàn hàng h i Vi t Nam có nh ng nhi m v sau:
  3. 1- Thanh tra vi c ch p hành các quy nh pháp lu t c a Vi t Nam và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t, công nh n v an toàn hàng h i, phòng ng a ô nhi m môi trư ng do tàu bi n gây ra i v i các lo i tàu bi n không quân s c a Vi t Nam ho c nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam; 2- Thanh tra các kh năng b o m an toàn cho tàu bi n, ngư i, hàng hoá và tài s n khác trên tàu bi n, h th ng c u c ng, lu ng ra vào c ng bi n, báo hi u hàng h i ho c các công trình, thi t b tương t . 3- Ch o các c ng v ho c t mình t ch c i u tra, xác nh nguyên nhân c a các v tai n n, s c hàng h i sau ây: a) Tai n n, s c hàng h i do tàu bi n Vi t Nam ho c tàu bi n nư c ngoài gây ra t i Vi t Nam. b) Tai n n, s c hàng h i do con ngư i ho c các phương ti n khác không ph i là tàu bi n gây ra, nhưng có liên quan n tàu bi n khi ho t ng t i các vùng nư c mà tàu bi n ư c phép ho t ng. Trong quá trình i u tra mà phát hi n th y các d u hi u ph m t i, thì Thanh tra an toàn hàng h i Vi t Nam có nhi m v chuy n giao h sơ v vi c cho cơ quan có thNn quy n truy c u trách nhi m hình s . 4- Ki n ngh v i C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam v các bi n pháp c n thi t, nh m b o m các i u ki n an toàn hàng h i, phòng ng a ô nhi m môi trư ng do tàu bi n gây ra t i Vi t Nam. 5- Giám sát ho t ng b o m an toàn hàng h i c a c ng v , b o m hàng h i, hoa tiêu, ăng ki m tàu bi n, t ch c tìm ki m - c u n n và các t ch c, cá nhân có liên quan khác. 6- T ch c tuyên truy n, giáo d c ý th c ch p hành pháp lu t v an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng trong ho t ng hàng h i. i u 8. Thanh tra an toàn hàng h i có nh ng quy n h n sau ây: 1- Ki m tra các i u ki n b o m an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng c a các lo i tàu bi n không quân s c a Vi t Nam ho c nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam. C th như sau: a) Ki m tra tình tr ng th c t c a v tàu; các máy móc, thi t b hàng h i; trang thi t b c u sinh, c u ho ; h th ng thông tin liên l c; h th ng ng l c, i n và các lo i máy móc, trang thi t b khác ư c l p t trên tàu bi n. b) Ki m tra b ng c p chuyên môn và kh năng nghi p v c a thuy n viên, hoa tiêu làm vi c trên tàu. c) Ki m tra các lo i gi y ch ng nh n v ăng ký tàu; các lo i gi y ch ng nh n do cơ quan ăng ki m có thNm quy n c p; các lo i nh t ký hàng h i; b ng phân công nhi m
  4. v c u sinh, c u ho , ch ng chìm tàu và các gi y t , tài li u có liên quan khác c a tàu. d) Yêu c u thuy n trư ng, máy trư ng, s quan trư ng ca ho c các thuy n viên khác báo cáo v tình hình ho t ng c a b ph n thu c ph m vi ch c trách c a t ng ngư i; ki m tra s hi u bi t c a thuy n viên, hành khách trên tàu v các bi n pháp ngăn ng a ho c i phó trong các t nh hu ng nguy hi m có th x y ra trên tàu. N u xét th y c n thi t, thì có quy n yêu c u thuy n trư ng ti n hành các cu c th c t p báo ng v c u sinh, c u ho và ch ng chìm tàu có th ánh giá kh năng ng phó c a thuy n viên và nh ng ngư i có m t trên tàu. 2- Ki m tra kh năng b o m an toàn theo thi t k c a h th ng c u b n, lu ng ra, vào c ng, báo hi u hàng h i và các công trình, thi t b có liên quan khác. 3- Th c hi n các ho t ng nghi p v i u tra, thu th p b ng ch ng, l y l i khai, trưng c u giám nh chuyên môn nh m xác nh nguyên nhân, rút kinh nghi p và xác nh trách nhi m c a nh ng ngư i liên quan trong các v tai n n, s c hàng h i. Các k t lu n i u tra c a Thanh tra an toàn hàng h i Vi t Nam có giá tr ch ng c , khi v vi c ư c ưa ra xét x trư c toà án ho c tr ng tài. 4- Yêu c u ch tàu, thuy n trư ng có bi n pháp s a ch a ho c b sung k p th i các trang thi t b , máy móc ho c thay th , b sung thuy n viên c a tàu nh m b o m các i u ki n do pháp lu t quy nh v an toàn hàng h i, phòng ng a ô nhi m môi trư ng trên bi n. 5- Yêu c u các cơ quan qu n lý, khai thác c ng bi n, lu ng ra, vào các c ng, báo hi u hàng h i và các công trình thi t b khác ph i s a ch a ho c kh c ph c k p th i tình tr ng c u b n, lu ng, báo hi u hàng h i nh m b o m các i u ki n do pháp lu t quy nh v an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng bi n. 6- ngh C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam ra l nh t m ình ch , ình ch ho t ng c a nh ng tàu bi n, c u b n, lu ng ra vào c ng, báo hi u hàng h i, các công trình thi t b có liên quan khác ho c t m ình ch , ình ch công tác i v i nh ng s quan, thuy n viên, hoa tiêu không i u ki n ư c làm vi c trên tàu bi n theo quy nh c a pháp lu t, n u xét th y có th gây nguy h i n tính m ng, s c kho con ngư i, tàu, hàng hoá, tài s n v t ch t và môi trư ng bi n. 7- X phát vi ph m hành chính i v i nh ng hành vi vi ph m các quy nh pháp lu t v an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng do tàu bi n gây ra, mà chưa n m c b truy c u trách nhi m hình s . i u 9. 1- Ho t ng Thanh tra an toàn hàng h i ư c ti n hành b ng cách t ch c oàn thanh tra ho c do thanh tra viên c l p thanh tra theo t ng lĩnh c c chuyên môn nh t nh.
  5. 2- Thanh tra an toàn hàng h i Trung ương ch u trách nhi m t ch c k ho ch, xây d ng n i dung và hình th c ho t ng Thanh tra an toàn hàng h i trong ph m vi c nư c theo quy nh c a B Lu t Hàng h i Vi t Nam và Quy ch này. Chương 3: THANH TRA VIÊN AN TOÀN HÀNG H I VI T NAM i u 10. Thanh tra viên an toàn hàng h i Vi t Nam có nh ng ch c danh sau ây: - Chánh thanh tra an toàn hàng h i Trung ương. - Phó Chánh thanh tra an toàn hàng h i Trung ương. - Thanh tra viên an toàn hàng h i Trung ương. - Chánh thanh tra an toàn hàng h i khu v c. - Phó Chánh thanh tra an toàn hàng h i khu v c. - Thanh tra viên an toàn hàng h i khu v c. i u 11. 1- C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam b nhi m, i u ng và mi n nhi m, cách ch c Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra an toàn hàng h i Trung ương. 2- C c trư ng C c hàng h i Vi t Nam b nhi m, mi n nhi m, i u ng và cách ch c các thanh tra viên an toàn hàng h i Trung ương; Chánh thanh tra và Phó Chánh thanh tra viên an toàn hàng h i khu v c theo ngh c a Chánh thanh tra an toàn hàng h i Trung ương. i u 12. 1- Khi th c hi n công v , t t c các Thanh tra viên an toàn hàng h i Vi t Nam b t bu c ph i s d ng trang ph c, phù hi u, c p hi u và th thanh tra viên theo quy nh c a C c trư ng C c hàng h i Vi t Nam. 2- C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam c p và thu h i th công v c a các Thanh tra viên an toàn hàng h i t c p Thanh tra viên an toàn hàng h i Trung ương tr lên, theo ngh c a Chánh Thanh tra an toàn hàng h i Trung ương. 3- Chánh thanh tra an toàn hàng h i Trung ương c p và thu h i th công v c a các Thanh tra viên an toàn hàng h i các c p còn l i. 4- Trong th thanh tra viên ph i có nh, tên, tu i, thNm quy n chuyên môn và s hi u thanh tra viên c a ngư i ư c c p. i u 13.
  6. Thanh tra viên an toàn hàng h i Vi t Nam ph i là s quan hàng h i Vi t Nam ho c là ngư i ã t t nghi p i h c v các chuyên ngành thi t k , ch t o tàu bi n ho c thi t k , xây d ng các công trình bi n; có phNm ch t và uy tín chuyên môn; b ng c p chuyên môn, s c kho và tu i phù h p v i ch c trách ư c giao phó. Thanh tra an toàn hàng h i u ph i ư c b túc v ki n th c pháp lu t và nghi p v thanh tra an toàn hàng h i theo chương trình do C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam quy nh. 1- Chánh thanh tra và các Phó Chánh thanh tra an toàn hàng h i Trung ương ph i có b ng c p chuyên môn c p trư ng v hàng h i ít nh t t h ng II tr lên; có thâm niên i bi n trên 10 năm; tu i i t 35 tr lên. 2- Chánh thanh tra và các Phó Chánh thanh tra an toàn hàng h i khu v c, các Thanh tra viên an toàn hàng h i Trung ương và khu v c ph i có b ng c p chuyên môn c p trư ng v hàng h i ít nh t t h ng III tr lên; có thâm niên i bi n trên 7 năm; tu i i t 32 tr lên. 3- Thanh tra viên an toàn hàng h i ư c giao nhi m v thanh tra chuyên trách v công trình bi n, báo hi u hàng h i, v tàu, thi t b x p d hàng hoá ho c các thi t b tương t khác u ph i là k sư, công trình sư có b ng c p chuyên ngành tương ng; thâm niên ngh nghi p ít nh t 10 năm; tu i i t 32 tr lên. i u 14. Thanh tra viên an toàn hàng h i Vi t Nam ư c trang c p phù hi u, c p hi u, qu n áo ng ph c, áo mưa, mũ kêpi, C ravát, dây lưng, giây, bít t t, c p ng tài li u, th thanh tra viên và các phương ti n làm vi c khác. C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam quy nh c th m u và ch s d ng các trang c p trên. i u 15. Thanh tra viên an toàn hàng h i Vi t Nam khi c l p ti n hành các ho t ng thanh tra an toàn hàng h i ch ư c phép thanh tra các vi c thu c thNm quy n chuyên môn ã ư c ch rõ trong th thanh tra viên. N u xét th y có v n nghi v n thu c thNm quy n chuyên môn khác, thì ph i báo cáo ngay cho ngư i ng u cơ quan thanh tra an toàn hàng h i khu v c g n nh t x lý. ng th i, có quy n khuy n ngh các bi n pháp t m th i phòng ng a tai n n x y ra. i u 16. Trong khi thi hành công v , Thanh tra viên an toàn hàng h i Vi t Nam ư c quy n áp d ng các bi n pháp x lý hành chính quy nh t i Pháp l nh X ph t vi ph m hành chính ngày 7 tháng 12 năm 1989 và Ngh nh s 141-H BT ngày 25-1- 1991 c a H i ng B trư ng v x phát vi ph m hành chính trong lĩnh v c an ninh, tr t t . 1- Riêng i v i vi c ph t ti n vi ph m an toàn hàng h i ư c áp d ng như sau: a) Ph t ti n t 30.000 ng n 200.000 ng Vi t Nam i v i các v vi ph m nh và không gây tác h i. - Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng Vi t Nam i v i các vi ph m l n, có tính ch t tái ph m ho c c ý, chưa gây tác h i.
  7. - Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng Vi t Nam i v i các vi ph m nghiêm tr ng, gây tác h i. b) Ph t ti n i v i các i tư ng nư c ngoài: - Ph t ti n t 50 USD n 200 USD i v i các vi ph m nh và chưa gây tác h i. - Ph t ti n t 200 USD n 5.000 USD i v i các vi ph m l n, có tính ch t tái ph m ho c c ý, chưa gây tác h i. - Ph t ti n t 5.000 USD n 20.000 USD i v i các vi ph m nghiêm tr ng, gây tác h i. c) Vi c áp d ng các m c ph t t 200.000 ng Vi t Nam và 200 USD tr lên ph i do các Thanh tra viên an toàn hàng h i t c p Chánh thanh tra an toàn hàng h i khu v c tr lên quy t nh. 2- Vi c ph t ti n theo các quy nh nói t i Quy ch này không thay th ho c lo i tr trách nhi m b i thư ng thi t h i v t ch t th c t ã gây ra. Chương 4: TH T C KHI U NAN VÀ GI I QUY T KHI U NAN i u 17. 1- Ngư i khi u n i v các quy t nh x ph t hành chính ho c các yêu c u, khuy n ngh c a thanh tra viên an toàn hàng h i các c p có th g i n, trình bày tr c ti p hay thông qua ngư i i di n h p pháp c a mình khi u n i v i ngư i ng u cơ quan thanh tra an toàn hàng h i có liên quan. 2- Ngư i có trách nhi m gi i quy t khi u n i ph i xem xét và tr l i b ng văn b n ch m nh t là 48 ti ng ng h k t khi nh n ư c khi u n i. 3- Chánh thanh tra an toàn hàng h i Trung ương có th tr c ti p xem xét và gi i quy t các khi u n i liên quan n ho t ng c a các cơ quan thanh tra an toàn hàng h i khu v c, n u các khi u n i ó liên quan tr c ti p n các Chánh thanh tra an toàn hàng h i khu v c ho c khi ngư i khi u n i không ng ý v i ý ki n gi i quy t khi u n i c a các Chánh thanh tra an toàn hàng h i khu v c. i u 18. Trong trư ng h p ngư i khi u n i không ng ý v i các ý ki n gi i quy t khi u n i thu c ph m vi thNm quy n c a Chánh thanh tra an toàn hàng h i Trung ương ho c khi khi u n i liên quan tr c ti p n Chánh thanh tra an toàn hàng h i Trung ương thì ngư i có trách nhi m gi i quy t khi u n i là C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam. C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam có trách nhi m xem xét và tr l i b ng văn b n ch m nh t là 7 ngày, k t ngày nh n ư c khi u n i. i u 19.
  8. 1- Trong khi ch i gi i quy t khi u n i theo các trình t quy nh t i i u 17 và i u 18 Quy ch này, nh ng ngư i có liên quan v n ph i ch p hành y các yêu c u khuy n ngh ho c bi n pháp x lý hành chính do các thanh tra viên an toàn hàng h i quy t nh. 2- Th i h n khi u n i liên quan n các quy t nh c a các thanh tra viên an toàn hàng h i là 6 tháng, k t ngày phát sinh v vi c. i u 20. Các khi u n i, t cáo khác c a công dân liên quan n an toàn hàng h i và ô nhi m môi trư ng do tàu bi n gây ra ư c gi i quy t theo Pháp l nh v Khi u n i, t cáo c a công dân ngày 2 tháng 5 năm 1991.
Đồng bộ tài khoản