intTypePromotion=1

Quyết định số 2053/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 2053/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2053/QĐ-UBND về việc duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Bàu Đưng (khu II), huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2053/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 2053/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH V DUY T NHI M V QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG T L 1/2000 KHU CÔNG NGHI P BÀU ƯNG (KHU II), HUY N C CHI, THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Thông tư s 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 c a B Xây d ng hư ng d n l p, th m nh, phê duy t quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 137/2005/Q -UBND ngày 02 tháng 8 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v th m quy n th m nh, phê duy t nhi m v , án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn; Căn c Quy t nh s 6994/Q -UB-QL T ngày 24 tháng 12 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph v vi c phê duy t i u ch nh quy ho ch chung huy n C Chi. thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 2675/Q -UBND ngày 21 tháng 6 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v duy t nhi m v i u ch nh quy ho ch chung xây d ng huy n C Chi, thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 2560/Q -UBND ngày 05 tháng 6 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v phê duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng (t l 1/2000) C m công nghi p Bàu ưng, huy n C Chi, thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 3368/Q -UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v duy t i u ch nh c c b quy ho ch xây d ng các khu công nghi p thành ph H Chí Minh n năm 2020, có tính n năm 2025; Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 3485/TTr-SQHKT ngày 31 tháng 8 năm 2007 v phê duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu Công nghi p Bàu ưng (khu II), huy n C Chi, thành ph H Chí Minh, QUY T NNH: i u 1. Duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu Công nghi p Bàu ưng (khu II), huy n C Chi, thành ph H Chí Minh v i các n i dung chính như sau: ( ính kèm h sơ l p nhi m v quy ho ch chi ti t). 1. V trí, quy mô và gi i h n ph m vi quy ho ch:
  2. - Quy mô khu v c quy ho ch: 52,05ha, n m trong ph m vi xã An Nhơn Tây, huy n C Chi. - V trí và gi i h n ph m vi quy ho ch: + Phía ông giáp khu t nông nghi p. + Phía Tây giáp ư ng Nguy n Th Rành. + Phía Nam giáp tuy n ư ng d ki n Khu Công nghi p Bàu ưng (khu I). + Phía B c giáp ư ng An Nhơn Tây - Gò N i. 2. M c tiêu c a án: Vi c hình thành Khu Công nghi p Bàu ưng nh m áp ng nhu c u u tư xây d ng trong các khu công nghi p hi n ang tăng m nh, ng th i áp ng ch trương di d i các cơ s s n xu t công nghi p ô nhi m trong khu v c n i thành vào khu công nghi p t p trung có i u ki n x lý, i m i công ngh , m r ng m t b ng… và phù h p v i nh hư ng phát tri n các khu công nghi p c a thành ph n năm 2020 ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t t i Quy t nh s 3368/Q -UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007. M c tiêu c th : - Xác nh cơ c u phân khu ch c năng và các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc kh ng ch nh m áp ng nhu c u s n xu t công nghi p, nhu c u di d i các cơ s s n xu t công nghi p ô nhi m trong khu v c n i thành, làm cơ s cho vi c tri n khai các d án u tư xây d ng c th . - K t n i h th ng h t ng k thu t trong Khu Công nghi p Bàu ưng (khu II) v i khu I và khu v c ô th li n k nh m m b o s ho t ng trong Khu công nghi p hi u qu , n nh lâu dài. - Tăng tính hi u qu trong vi c s d ng t. - Làm cơ s pháp lý ph c v công tác qu n lý ô th . 3. Tính ch t, ch c năng quy ho ch: Là Khu Công nghi p s ch, không gây ô nhi m ngu n nư c, v ô nhi m ti ng n và khói b i cho phép m c ô nhi m c p IV, V, bao g m ngành cơ khí nông nghi p và các ngành tr ng y u theo Quy t nh s 188/2004/Q -TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch phát tri n công nghi p thành ph H Chí Minh n năm 2010, có tính n năm 2020. 4. Cơ c u s d ng t và các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: 4.1. Cơ c u s d ng t: Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc cho Khu Công nghi p Bàu ưng (khu II) như sau:
  3. + t xí nghi p công nghi p : 55 - 65% + t kho tàng : 6 - 8% (ch b trí khu II) + t d ch v công c ng : 2 - 4% + t cây xanh : 8 - 15% + t giao thông : 10 - 15% + t u m i h t ng k thu t : ch b trí khu I Tuy nhiên, vi c b trí phân khu ch c năng trong khu I và khu II ph i m b o tính th ng nh t c a toàn khu và m b o các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc cho toàn Khu Công nghi p Bàu ưng như sau: + t xí nghi p công nghi p, kho tàng : 55 - 65% + t trung tâm i u hành - d ch v : 2 - 4% + t u m i h t ng k thu t : 2 - 5 % + t công viên, cây xanh : 10 - 15% + t giao thông : 15 - 20% 4.2. Ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: -M t xây d ng: +M t xây d ng chung Khu Công nghi p: ≤ 45% +M t xây d ng khu xí nghi p công nghi p, kho bãi . B c c phân tán : ≤ 50%. . B c c h p kh i : ≤ 70%. +M t xây d ng khu trung tâm i u hành - d ch v : ≤ 40% - H s s d ng t :≤2 - T ng cao xây d ng: + T ng cao xây d ng trong XN công nghi p, kho tàng : 1 - 3 t ng + T ng cao xây d ng trong trung tâm i u hành - d ch v : 1 - 5 t ng - Ch tiêu c p nư c : 50 m3/ha/ngày êm
  4. - Ch tiêu c p i n : 350 kW/ha - Ch tiêu thoát nư c : 40 m3/ha/ngày êm (80% nư c c p) - Ch tiêu rác th i : 0,4 t n/ha 5. Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: 5.1. H th ng giao thông: Khu Công nghi p có tr c ư ng chính theo hư ng B c - Nam, l gi i 30m mb o k t n i liên t c v i Khu Công nghi p Bàu ưng (khu I). Các tuy n ư ng n i b có l gi i t 16m n 25m. 5.2. ChuNn b k thu t t xây d ng: T ch c san i c c b , hoàn thi n n n xây d ng theo nguyên t c bám sát a hình t nhiên c a khu v c quy ho ch. T ch c thoát riêng h th ng thoát nư c bNn và nư c mưa. C ng thoát nư c mưa s d ng c ng bê tông c t thép t ng m, kích thư c c ng tính toán theo chu kỳ tràn c ng T = 3 năm. Hư ng thoát nư c t p trung thoát v su i Xóm M i, phía ông Nam khu v c quy ho ch. 5.3. H th ng c p i n: Giai o n u Khu Công nghi p Bàu ưng s ư c c p i n t tr m 110/15kV Phú Hòa ông hi n có. Giai o n dài h n s xây d ng tr m 110/15-22kV Bàu ưng t i Khu Công nghi p Bàu ưng (b trí t i khu I). 5.4. H th ng c p nư c: Khu Công nghi p Bàu ưng s d ng ngu n nư c ng m thông qua tr m x lý nư c c p (b trí t i khu I) và h th ng m ng lư i phân ph i. Vi c s d ng, khai thác nư c ng m ph i ư c s ng ý c a cơ quan qu n lý chuyên ngành. 5.5. H th ng thoát nư c bNn: Xây d ng h th ng thoát nư c th i sau khi x lý trong nhà máy t tiêu chuNn c t B - TCVN 5945-1995 và ư c thu gom v tr m x lý nư c th i (b trí t i khu I) x lý t tiêu chuNn c t A - TCVN 5945-1995 trư c khi x ra su i phía ông Nam khu v c quy ho ch. 6. Các i m lưu ý khi tri n khai án quy ho ch chi ti t t l 1/2000: - Sau khi nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu Công nghi p Bàu ưng (khu II), huy n C Chi ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t, án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu Công nghi p Bàu ưng - khu I và khu II c n s m hoàn thành và trình ng th i S Quy ho ch - Ki n trúc thNm nh m b o
  5. tính th ng nh t c a toàn Khu Công nghi p, b sung y các văn b n pháp lý liên quan trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. - B trí t p trung các xí nghi p công nghi p có m c ô nhi m c p IV và b trí cách ranh quy ho ch t i thi u 100m m b o kho ng cách ly và h n ch nh hư ng n các khu dân cư lân c n. - Khi tri n khai án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 c n tính toán tương quan gi a quy mô ngư i lao ng t i ây v i quy mô t dành cho các ho t ng d ch v tương ng. - Thành ph n h sơ án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 th c hi n úng theo i u 26 Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v Quy ho ch xây d ng và Thông tư s 15/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 c a B Xây d ng hư ng d n l p, thNm nh, phê duy t quy ho ch xây d ng. i u 2. Trên cơ s n i dung nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu Công nghi p Bàu ưng (khu II), huy n C Chi, thành ph H Chí Minh ư c duy t, S Quy ho ch - Ki n trúc hư ng d n Ban Qu n lý d án huy n C Chi tri n khai th c hi n nghiên c u án quy ho ch chi ti t xây d ng và trình duy t theo quy nh. i u 3. Giao Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph ph i h p v i S K ho ch và u tư, y ban nhân dân huy n C Chi kêu g i u tư, s m xu t công ty u tư h t ng và trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, S Tài nguyên và Môi trư ng, S K ho ch và u tư, S Xây d ng, S Giao thông - Công chính, S Công nghi p, Trư ng Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph , Ch t ch y ban nhân dân huy n C Chi, Giám c Ban Qu n lý d án huy n C Chi ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản