Quyết định số 206/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 206/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 206/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2000 và giai đoạn 2001-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 206/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 206/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 10 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 206/1999/Q -TTG NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 1999 V VI C PHÊ DUY T K HO CH PHÁT TRI N GIÁO D C VÀ ÀO T O KHU V C NG B NG SÔNG C U LONG N NĂM 2000 VÀ GIAI O N 2001 - 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy t nh s 01/1998/Q -TTg ngày 05 tháng 01 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i khu v c ng b ng sông C u Long t nay n năm 2010; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o t i t trình s 5485/VP, ngày 15 tháng 6 năm 1999 v vi c phê duy t K ho ch phát tri n giáo d c và ào t o khu v c ng b ng sông C u Long n năm 2000 và giai o n 2001 - 2005, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t K ho ch phát tri n giáo d c và ào t o khu v c ng b ng sông C u Long n năm 2000 và giai o n 2001 - 2005 v i các n i dung ch y u sau: 1. Tên k ho ch: K ho ch phát tri n giáo d c và ào t o khu v c ng b ng sông C u Long n năm 2000 và giai o n 2001 - 2005. 2. Cơ quan qu n lý k ho ch: B Giáo d c và ào t o. 3. M c tiêu c a k ho ch: T năm 1999 n năm 2000 và trong giai o n 2001 - 2005 các m c tiêu phát tri n giáo d c và ào t o khu v c ng b ng sông C u Long là: 1. Thu hút các cháu trong tu i có nhu c u vào nhà tr /m u giáo. B o m thu hút tr 5 tu i i h c m u giáo trư c khi vào ti u h c t t l 60-75% vào năm 2000 và kho ng 80-95% vào năm 2005. 2. Năm 2000 t t c các t nh khu v c ng b ng sông C u Long t chuNn ph c p ti u h c và xoá mù ch , ch ng tái mù ch , trên cơ s ó ti p t c c ng c v ng ch c k t qu xóa mù ch và nâng cao ch t lư ng ph c p giáo d c ti u h c. 3. T ng bư c th c hi n ph c p giáo d c trung h c cơ s nh ng nơi có i u ki n.
  2. 4. Phát tri n m nh các lo i hình giáo d c ngh nghi p. Ph n u nâng t l lao ng ã qua ào t o trong khu v c t 13 - 14,5% vào năm 2000, 20 - 25% vào năm 2005. Năm 2000 m i t nh có ít nh t 1 trư ng ào t o ngh , 30% s qu n, huy n có trung tâm d y ngh , Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên, Trung tâm Giáo d c hư ng nghi p. Nh ng t nh có i u ki n thì thành l p Trư ng Trung h c Y t , Trư ng Trung h c Văn hóa - Th d c th thao. 5. Phát tri n quy mô và nâng cao ch t lư ng ào t o i h c, cao ng. Nâng s sinh viên trên 1 v n dân lên 40 vào năm 2000 và kho ng 60 - 70 vào năm 2005. 6. C ng c m ng lư i trư ng, l p. T ng bư c xây d ng các trư ng theo tiêu chuNn qu c gia. Cơ b n xoá vi c h c ca 3 vào năm 2001, xây d ng trư ng ph thông kiên c và bán kiên c t t l ít nh t 60% vào năm 2000, 80% vào năm 2005. 7. Gi i quy t cơ b n nhu c u giáo viên ti u h c vào năm 2002; giáo viên trung h c cơ s và trung h c ph thông vào năm 2005. Tăng quy mô ào t o giáo viên cho Khoa Sư ph m i h c C n Thơ, trư ng Sư ph m k thu t và các trư ng sư ph m i phương. Ph n u n năm 2003 m i b môn c a các trư ng sư ph m có ít nh t t 1 - 3 cán b có trình sau i h c. Nâng cao trình giáo viên các trư ng sư ph m, trư ng d y ngh t trình chuNn qu c gia vào năm 2005. i u 2. T ch c th c hi n: Giao cho các cơ quan sau ây xây d ng k ho ch c th và t ch c th c hi n t các m c tiêu phát tri n giáo d c và ào t o khu v c ng b ng sông C u Long n năm 2000 và giai o n 2001 - 2005. 1. V xây d ng quy ho ch phát tri n giáo d c, ào t o khu v c ng b ng sông C u Long. Căn c m c tiêu phát tri n giáo d c ào t o nêu t i i u 1 Quy t nh này, Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i khu v c ng b ng Sông C u Long n năm 2010, y ban nhân dân các t nh trong khu v c ng b ng sông C u Long xây d ng k ho ch phát tri n giáo d c - ào t o c a t nh trong giai o n 2001 - 2005. B Giáo d c và ào t o ch trì và ph i h p v i các a phương, các cơ quan tuyên truy n, các phương ti n thông tin i chúng Trung ương và các a phương thư ng xuyên cung c p thông tin, tuyên truy n, v n ng nâng cao nh n th c v vai trò, tác d ng c a giáo d c và ào t o trong các t ng l p nhân dân các a phương và huy ng m i l c lư ng xã h i tham gia phát tri n giáo d c ào t o. 2. V th c hi n ph c p giáo d c ti u h c và xoá mù ch : - B Giáo d c và ào t o ch o, h tr v tài chính t chương trình m c tiêu cho các t nh Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang ch m nh t là trong năm 2000 các t nh này t chuNn v ph c p giáo d c ti u h c và xóa mù ch . 3. V ào t o i h c và giáo d c ngh nghi p:
  3. - B Giáo d c và ào t o cùng các B , ngành liên quan và y ban nhân dân các t nh trong vùng xây d ng án m ng lư i trư ng i h c, cao ng trong khu v c, trình Th tư ng Chính ph trong quý IV năm 1999; ch o xây d ng án thành l p trư ng i h c An Giang, Trư ng i h c dân l p Vĩnh Long, các trư ng cao ng c ng ng Ti n Giang, ng Tháp. - B Giáo d c và ào t o có k ho ch tăng ch tiêu tuy n sinh cho các t nh thu c ng b ng sông C u Long; tăng biên ch cán b gi ng d y, cán b có trình sau i h c; u tư cơ s v t ch t và các i u ki n khác cho i h c C n Thơ, ưu tiên Khoa Y và Khoa Sư ph m nh m áp ng nhu c u ào t o. - B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i các B , ngành, y ban nhân dân các t nh liên quan ch o thành l p m i trư ng ào t o ngh các t nh Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang. i v i các trư ng ào t o ngh , trư ng trung h c chuyên nghi p hi n có, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Giáo d c và ào t o ch o m r ng quy mô ào t o, di n ngành ngh , chú tr ng các ngh g n v i phát tri n kinh t a phương như nông nghi p, nuôi tr ng ánh b t h i s n, ch bi n lương th c, th c phNm, i n nông thôn, cơ khí nông nghi p, óng tàu, thuy n ánh cá và v n t i, xây d ng, giao thông. - B Giáo d c và ào t o ch trì ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i xây d ng án phát tri n m ng lư i các cơ s giáo d c và ào t o không chính quy như trung tâm d y ngh , trung tâm giáo d c thư ng xuyên, trung tâm lao ng hư ng nghi p. 4. V xây d ng cơ s v t ch t trư ng h c: y ban nhân dân các t nh trong khu v c có trách nhi m c p t xây d ng các trư ng h c theo quy ho ch, ch o th c hi n xã h i hoá giáo d c, ào t o, ng viên nhân dân óng góp ti n c a và công s c cho công tác xây d ng trư ng, s d ng ngu n kinh phí c a Nhà nư c t các chương trình m c tiêu, các chương trình vay v n nư c ngoài và các ngu n khác trong cân i ngân sách a phương xây d ng cơ s v t ch t cho trư ng h c. y ban nhân dân các t nh ph i dành kho ng 30 - 40% ngu n thu ư c l i cho a phương theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c (thu s d ng nông nghi p, thu chuy n quy n s d ng t, thu v x s ki n thi t...) u tư cho các công trình trư ng h c, xóa ca 3. - y ban nhân dân các t nh trong khu v c xây d ng cơ ch , chính sách huy ng s óng góp c a nhân dân và các ngu n v n khác u tư phát tri n giáo d c và ào t o c bi t là nâng c p h th ng trư ng, l p a phương. 5. V v n giáo viên và các trư ng sư ph m: - y ban nhân dân các t nh ch o các ngành ti p t c tăng cư ng cơ s v t ch t cho các Trư ng Sư ph m. Ph i h p v i Ban T ch c - Cán b Chính ph , B Giáo d c và ào t o t ch c kh o sát ánh giá tình hình giáo viên, xây d ng và th c hi n k ho ch tuy n d ng, tăng cư ng i ngũ giáo viên cho các trư ng này áp ng nhu c u ào t o.
  4. - y ban nhân dân các t nh Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh t p trung u tư cho các trư ng Trung h c Sư ph m c a t nh s m nâng c p các trư ng này thành các trư ng Cao ng Sư ph m, m nh n công tác ào t o giáo viên ti u h c, trung h c cơ s c a a phương. - B Giáo d c và ào t o ch o th c hi n phương th c ào t o t i a phương m t s l p cao h c nâng cao trình giáo viên c a các trư ng sư ph m trong khu v c ng b ng sông C u Long. Có k ho ch t ch c và huy ng các trư ng sư ph m trong c nư c, c bi t là trư ng i h c Sư ph m thành ph H Chí Minh và trư ng i h c Sư ph m K thu t Th c h tr các trư ng sư ph m c a khu v c v ào t o giáo viên Trung h c cơ s và Trung h c ph thông, giáo viên d y ngh . - Ban T ch c - Cán b Chính ph ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o, các cơ quan liên quan và y ban nhân dân các t nh có gi i pháp ti p t c s d ng h p lý giáo viên n tu i hưu nhưng còn năng l c làm vi c, s c kho và tình nguy n ti p t c làm vi c. 6. V u tư cho giáo d c và ào t o khu v c ng b ng sông C u Long. - B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính ti p t c ưu tiên u tư cho giáo d c và ào t o khu v c ng b ng sông C u Long trong các chương trình - k ho ch u tư tr ng i m c a Nhà nư c v giáo d c ào t o, các chương trình phát tri n kinh t - xã h i khác; xây d ng k ho ch tăng d n t l u tư cho giáo d c - ào t o ng b ng sông C u Long t 18% (1998) lên 20% vào năm 2000 và kho ng 22% t ng ngân sách giáo d c ào t o vào giai o n 2001 - 2005. 7. V chính sách ưu ãi Ban T ch c - Cán b Chính ph ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, y ban Dân t c và Mi n núi, B Tài chính và y ban nhân dân các t nh xu t chính sách ưu tiên i v i các i tư ng khó khăn trong khu v c. i u 3. Giao B Giáo d c và ào t o theo dõi, ch o vi c th c hi n k ho ch này, nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình th c hi n. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh thu c khu v c ng b ng sông C u Long ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản