Quyết định số 206/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 206/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 206/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược Phát triển Giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 206/2004/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 206/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 206/2004/Q -TTG NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2004 V VI C PHÊ DUY T CHI N LƯ C PHÁT TRI N GIAO THÔNG V N T I VI T NAM N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Giao thông v n t i (T trình s 5145/GTVT-KH T ngày 31 tháng 12 năm 2002 và văn b n s 3406/2004/BGTVT ngày 08 tháng 7 năm 2004) và ý ki n c a B K ho ch và u tư (văn b n s 4955 BKH/KCHT& T ngày 14 tháng 8 năm 2003 và s 1026 BKH/ KCHT& T ngày 26 tháng 02 năm 2004) v Chi n lư c Phát tri n giao thông v n t i Vi t Nam n năm 2020, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chi n lư c Phát tri n giao thông v n t i Vi t Nam n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau ây: I. QUAN I M, M C TIÊU PHÁT TRI N GIAO THÔNG V N T I VI T NAM N NĂM 2020 1. Quan i m phát tri n - Giao thông v n t i là m t b ph n quan tr ng trong k t c u h t ng kinh t - xã h i, c n ưu tiên u tư phát tri n i trư c m t bư c v i t c nhanh, b n v ng nh m t o ti n cho phát tri n kinh t - xã h i, c ng c an ninh, qu c phòng, ph c v s nghi p công nghi p hóa - hi n i hóa t nư c. - Phát huy t i a l i th v v trí a lý và i u ki n t nhiên c a t nư c phát tri n h th ng giao thông v n t i h p lý, gi m thi u chi phí v n t i, ti t ki m chi phí xã h i. - Phát tri n k t c u h t ng giao thông m t cách ng b , h p lý, t ng bư c i vào hi n i, t o nên m ng lư i hoàn ch nh, liên hoàn, liên k t gi a các phương th c v n t i, gi a các vùng lãnh th , gi a ô th và nông thôn trên ph m vi toàn qu c. - Coi tr ng công tác b o trì, m b o khai thác hi u qu , b n v ng k t c u h t ng giao thông hi n có. ng th i Ny m nh vi c nâng c p và xây d ng m i các công trình k t c u h t ng giao thông mang l i hi u qu kinh t - xã h i, trư c h t là tr c B c - Nam, các khu kinh t tr ng i m, các tr c giao thông i ngo i, các ô th l n
 2. và các vùng có ý nghĩa quan tr ng trong chi n lư c xóa ói, gi m nghèo và ph c v an ninh, qu c phòng. - Phát tri n v n t i theo hư ng hi n i v i chi phí h p lý, an toàn, gi m thi u tác ng môi trư ng và ti t ki m năng lư ng; ng d ng công ngh v n t i tiên ti n, c bi t là v n t i a phương th c; nhanh chóng i m i phương ti n v n t i; nâng cao ch t lư ng d ch v v n t i, ng th i phát tri n nhanh h th ng d ch v v n t i i ngo i, trư c h t là v n t i hàng không và hàng h i nh m tăng cư ng kh năng c nh tranh và t o i u ki n Ny nhanh quá trình h i nh p qu c t . - ưu tiên c i t o, nâng c p u tư chi u sâu phát huy hi u qu c a các cơ s công nghi p giao thông v n t i hi n có, nhanh chóng i m i và ti p c n công ngh hi n i, t ng bư c tăng t l n i a hóa và ti n t i t s n xu t ư c các phương ti n v n t i, c bi t là trong lĩnh v c óng tàu và ch t o ôtô s d ng trong nư c và xu t khNu ra các nư c trong khu v c và th gi i. - Phát tri n h th ng giao thông v n t i i ngo i, g n k t ch t ch v i h th ng giao thông v n t i trong nư c, áp ng k p th i yêu c u h i nh p qu c t và khu v c. - Phát tri n giao thông v n t i các ô th theo hư ng s d ng v n t i công c ng là chính, m b o hi n i, an toàn, ti n l i và b o v môi trư ng. i v i các ô th l n (trư c m t là Hà N i và thành ph H Chí Minh) nhanh chóng phát tri n phương th c v n t i kh i lư ng l n (v n t i bánh s t); ki m soát s gia tăng phương ti n v n t i cá nhân; gi i quy t ùn t c giao thông và an toàn giao thông ô th . - Phát tri n m nh giao thông v n t i a phương, áp ng ư c yêu c u công nghi p hóa - hi n i hóa nông nghi p - nông thôn, g n k t ư c m ng giao thông v n t i a phương v i m ng giao thông v n t i qu c gia, t o s liên hoàn, thông su t và chi phí v n t i h p lý, phù h p v i a s dân cư. - Huy ng t i a m i ngu n l c, c bi t chú tr ng ngu n l c trong nư c dư i m i hình th c và t m i thành ph n kinh t u tư phát tri n giao thông v n t i. Xã h i hóa vi c u tư phát tri n k t c u h t ng giao thông, trư c h t là k t c u h t ng giao thông ư ng b : ngư i s d ng k t c u h t ng giao thông có trách nhi m óng góp b o trì và tái u tư xây d ng k t c u h t ng giao thông. - Dành qu t h p lý phát tri n k t c u h t ng giao thông và m b o hành lang an toàn giao thông. Quy ho ch s d ng t cho k t c u h t ng giao thông c n có s th ng nh t và ph i h p th c hi n ng b , ch t ch gi a các B , ngành và a phương. 2. M c tiêu phát tri n Giao thông v n t i Vi t Nam ph i phát tri n ng b c v k t c u h t ng, v n t i và công nghi p giao thông v n t i theo hư ng công nghi p hóa - hi n i hóa, t o thành m ng lư i giao thông v n t i hoàn ch nh, liên hoàn, liên k t ư c các phương th c v n t i, m b o giao lưu thông su t, nhanh chóng, an toàn và thu n l i trên ph m vi c nư c v i trình tương ương các nư c tiên ti n trong khu v c, ph c v m c tiêu ưa Vi t Nam cơ b n tr thành m t nư c công nghi p vào năm 2020, áp ng yêu c u h i nh p qu c t và khu v c.
 3. a) V v n t i Th a mãn nhu c u v n t i xã h i a d ng v i m c tăng trư ng cao, m b o ch t lư ng ngày càng cao, giá thành h p lý; ki m ch ti n t i gi m s gia tăng tai n n giao thông và gi m thi u tác ng môi trư ng. b) V k t c u h t ng giao thông v n t i: Phát tri n k t c u h t ng giao thông giai o n trư c m t t p trung ưa vào c p k thu t và nâng c p các công trình hi n có, k t h p xây d ng m i m t s công trình ph c v c l c cho phát tri n kinh t - xã h i c a trung ương và a phương. Giai o n 2010 - 2020, hoàn ch nh, hi n i hóa và ti p t c phát tri n k t c u h t ng giao thông m b o v n t i t i ưu trên toàn m ng lư i. M c tiêu c th n năm 2020 c a t ng chuyên ngành như sau: ư ng b : toàn b h th ng qu c l và h u h t t nh l ph i ư c ưa vào úng c p k thu t; m r ng và xây d ng m i các qu c l có nhu c u v n t i l n; xây d ng h th ng ư ng b cao t c trên các hành lang v n t i quan tr ng. Các tuy n ư ng b i ngo i t tiêu chuNn k thu t c a ư ng b khu v c. ư ng s t: hoàn thành c i t o, nâng c p các tuy n ư ng s t hi n có t c p tiêu chuNn k thu t ư ng s t qu c gia và khu v c; t ng bư c xây d ng m i m ng lư i ư ng s t cao t c và ư ng s t t c cao; ưu tiên xây d ng tuy n ư ng s t cao t c B c - Nam. ư ng bi n: hoàn thành vi c m r ng, nâng c p các c ng t ng h p qu c gia chính; xây d ng c ng nư c sâu 3 vùng kinh t tr ng i m; phát tri n c ng trung chuy n qu c t ti p nh n tàu tr ng t i l n, áp ng ư c nhu c u v n t i. ư ng sông: nâng t ng chi u dài sông kênh khai thác và qu n lý v n t i; nâng c p h th ng ư ng sông chính y u trong m ng ư ng sông trung ương và a phương t c p k thu t quy nh; u tư chi u sâu, nâng c p và xây d ng m i các c ng hàng hóa và hành khách, c bi t ng b ng sông H ng và ng b ng sông C u Long. Hàng không: nâng c p, m r ng và xây d ng m i các c ng hàng không - sân bay qu c t có quy mô và tiêu chuNn k thu t ngang t m v i các nư c trong khu v c. Hoàn thành nâng c p và xây d ng m i áp ng tiêu chuNn qu c t i v i các sân bay n i a. Giao thông ô th : phát tri n h p lý h th ng k t c u h t ng giao thông ô th và v n t i công c ng; m b o qu t dành cho giao thông ô th t 15 - 25%. i v i các thành ph l n, ti p t c xây d ng và hoàn ch nh h th ng v n t i công c ng kh i lư ng l n, c bi t là ư ng xe i n, ư ng s t trên cao và tàu i n ng m, gi i quy t ùn t c và tai n n giao thông. Giao thông nông thôn: ư ng giao thông nông thôn cho phương ti n giao thông cơ gi i t i t t c trung tâm các xã ho c c m xã, có i u ki n m b o thông su t quanh năm. T l m t ư ng nh a và bê tông xi-măng t trên 50%. c) V công nghi p giao thông v n t i:
 4. Công nghi p óng tàu: óng m i tàu bi n tr ng t i t i 100.000 DWT; s a ch a tàu bi n tr ng t i t i 400.000 DWT; t ng bư c áp ng nhu c u trong nư c và có s n phNm xu t khNu; ph n u nâng t l n i a hóa lên 70%. Công nghi p ô tô, xe máy thi công: hình thành ư c ngành công nghi p ô tô, xe máy thi công; tăng nhanh t l n i a hóa t trên 60%. Công nghi p ô tô Vi t Nam s phát tri n theo hư ng các dòng xe: lo i xe ph thông áp ng kho ng 80% nhu c u, xe chuyên dùng, xe cao c p áp ng 60%. Có s n phNm xu t khNu. Công nghi p u máy - toa xe: óng m i các lo i toa xe khách và hàng hi n i, ti n nghi và a d ng v ch ng lo i s d ng trong nư c và xu t khNu. Ch t o m t s ph tùng, linh ki n và l p ráp ư c các lo i u máy hi n i. Công nghi p hàng không: m nh n vi c b o dư ng, s a ch a nh các lo i máy bay hi n ang khai thác. i tu ư c m t s lo i máy bay, ng cơ và các thi t b trên máy bay. S n xu t ư c m t s ph tùng máy bay thay th nh p khNu. II. CHI N LƯ C PHÁT TRI N GIAO THÔNG V N T I VI T NAM N NĂM 2020 1. Chi n lư c phát tri n k t c u h t ng giao thông T p trung u tư, c i t o, nâng c p h th ng k t c u h t ng giao thông hi n có k t h p v i xây d ng m i các công trình quan tr ng khác, ưu tiên các công trình thu c 3 vùng kinh t tr ng i m và các khu u m i giao thông hình thành m ng lư i giao thông v n t i hi n i, liên hoàn, liên k t ư c các phương th c v n t i, m b o giao thông thông su t, ti t ki m chi phí u tư xây d ng và khai thác v n t i. a) Trên tr c d c B c - Nam: Hoàn thành nâng c p và m r ng qu c l 1A t H u Ngh Quan n Năm Căn; n i thông và nâng c p toàn tuy n ư ng H Chí Minh t Cao B ng n t Mũi (Cà Mau); xây d ng ư ng b cao t c B c - Nam t L ng Sơn n Cà Mau; hoàn thành nâng c p ư ng s t Th ng Nh t t c p tiêu chuNn k thu t qu c gia và khu v c, xây d ng thêm m t ư ng thành ư ng ôi và i n khí hóa các tuy n Hà N i - Vinh, Sài Gòn - Nha Trang. Nghiên c u và t ng bư c xây d ng ư ng s t cao t c B c - Nam. b) Khu v c phía B c: Phát tri n k t c u h t ng giao thông khu v c phía B c v i tr ng tâm là vùng kinh t tr ng i m B c B , t p trung vào các nhi m v sau: Xây d ng m i ư ng b cao t c: Hà N i - H i Phòng, N i Bài - H Long - Móng Cái, Hà N i - Vi t Trì - Yên Bái - Lào Cai, Hà N i - Thái Nguyên, L ng Sơn - Hà N i - Vinh (n m trong tuy n ư ng b cao t c B c - Nam), Láng - Hòa L c - Trung Hà, Hoà L c - Tân Kỳ, vành ai III, vành ai IV và vành ai V Hà N i; hoàn thành nâng c p các tuy n qu c l trong vùng kinh t tr ng i m: qu c l 5, qu c l 10, qu c l 18, qu c l 12B, qu c l 21, qu c l 21B; nâng c p các qu c l : qu c l 1B, qu c l 39, qu c l 38; nâng c p các tr c ư ng b nan qu t t Hà N i i các t nh phía
 5. B c, các c a khNu biên gi i bao g m qu c l 2, qu c l 3, qu c l 6, qu c l 32, qu c l 70. N i thông và nâng c p toàn b các qu c l thu c h th ng vành ai phía B c: vành ai I (qu c l 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4G, 34), vành ai II (qu c l 279, 12) và vành ai III (qu c l 37); nghiên c u xây d ng tuy n vành ai biên gi i; xây d ng m i các o n tránh ng p khi xây d ng th y i n Sơn La. Xây d ng m i ư ng s t t c cao Hà N i - H i Phòng; Hà N i - ng ăng; c i t o và nâng c p ư ng s t Hà N i - Lào Cai, Hà N i - L ng Sơn, Lưu Xá - Kép - H Long; xây d ng m i các o n tuy n: Thái Nguyên - Yên Bái, Yên Viên - Ph L i và H Long - Cái Lân. Hoàn thành ưa vào c p k thu t, m b o ch y tàu 24/24h các tuy n ư ng th y quan tr ng: C a áy - Ninh Bình, L ch Giang - Hà N i, Hà N i - Vi t Trì, H i Phòng - Ninh Bình, H i Phòng - Hà N i qua sông u ng, Qu ng Ninh - H i Phòng - Ninh Bình qua sông Lu c, Qu ng Ninh - Ph L i qua sông Chanh, á B ch, Kinh Th y, Vi t Trì - Tuyên Quang, Hà N i - Lào Cai. Nâng c p và xây d ng m i m t s c ng, c bi t t i c m c ng Hà N i - Khuy n Lương, Ninh Bình - Ninh Phúc, Vi t Trì, Hòa Bình. M r ng, nâng c p các c ng H i Phòng, Cái Lân; xây d ng các b n container và các bãi container n i a; xây d ng c ng c a ngõ nư c sâu L ch Huy n khu v c phía B c ti p nh n tàu tr ng t i 50.000 - 80.000 DWT. Phát tri n c ng hàng không - sân bay qu c t N i Bài thành i m trung chuy n hành khách, hàng hóa có s c c nh tranh trong khu v c, t tiêu chuNn qu c t ; nâng c p và xây d ng các sân bay n i a Cát Bi, i n Biên, Nà S n, Gia Lâm, Cao B ng, Lào Cai t tiêu chuNn qu c t i v i sân bay n i a. c) Khu v c mi n Trung: Phát tri n k t c u h t ng giao thông khu v c mi n Trung v i tr ng tâm là khu kinh t tr ng i m mi n Trung, t p trung vào các nhi m v sau: Xây d ng các o n ư ng b cao t c à N ng - Qu ng Ngãi, à N ng - Hu - Qu ng Tr (thu c tuy n ư ng b cao t c B c - Nam) và ư ng b cao t c Tây Nguyên o n Ng c H i - Chơn Thành. Nâng c p, xây d ng các ư ng thu c hành lang ông - Tây và các ư ng ngang n i vùng duyên h i v i các t nh Tây Nguyên, n i các c ng bi n Vi t Nam v i các nư c láng gi ng như Lào, Thái Lan và Campuchia bao g m: qu c l 45, qu c l 46, qu c l 48, qu c l 7, qu c l 8A, qu c l 12A, qu c l 9, qu c l 217, qu c l 49, qu c l 14D, qu c l 14E, qu c l 24, qu c l 19, qu c l 25, qu c l 26, qu c l 27, qu c l 27B, qu c l 28, qu c l 40; tuy n d c biên gi i Vi t - Lào - Campuchia: qu c l 14C; kiên c hóa các o n b ng p l t, m b o khai thác thư ng xuyên. Xây d ng ư ng phía Tây các t nh mi n Trung t Thanh Hoá, Ngh An n Qu ng Nam. Xây d ng ư ng Trư ng Sơn ông t à N ng n Lâm ng. Nghiên c u xây d ng o n ư ng s t Vũng áng - Biên gi i Vi t - Lào là tuy n nhánh c a ư ng s t xuyên á Singapore - Côn Minh. Xây d ng, nâng c p và m r ng các c ng: C a Lò, Nghi Sơn, Vũng áng, Chân Mây, c m c ng à N ng (Tiên Sa, Liên Chi u), Quy Nhơn, Ba Ngòi, Nha Trang, Dung
 6. Qu t; xây d ng c ng Kỳ Hà ph c v cho khu kinh t m Chu Lai; nghiên c u xây d ng c ng trung chuy n qu c t Văn Phong cho tàu container s c ch 4.000 - 6.000 TEU và tàu d u tr ng t i n 240.000 DWT. Phát tri n c ng hàng không - sân bay qu c t à N ng; khôi ph c và nâng c p sân bay Chu Lai thành sân bay d b qu c t và là sân bay trung chuy n hàng hoá c a khu v c; nâng c p và xây d ng các sân bay n i a Vinh, ng H i, Phú Bài, Phù Cát, Cam Ranh, Nha Trang, ông Tác, Liên Khương, Pleiku, Buôn Ma Thu t, ái T và Kon Tum t tiêu chuNn qu c t i v i sân bay n i a. d) Khu v c phía Nam: - Khu v c ông Nam B Phát tri n k t c u h t ng giao thông khu v c ông Nam B v i tr ng tâm là vùng kinh t tr ng i m phía Nam, t p trung vào các nhi m v sau: Xây d ng ư ng b cao t c thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây - Phan Thi t ( thu c ư ng b cao t c B c - Nam), thành ph H Chí Minh - Long Thành - Vũng Tàu; thành ph H Chí Minh - Th D u M t - Chơn Thành; D u Giây - à L t, vành ai III và vành ai IV thành ph H Chí Minh; hoàn thành nâng c p qu c l 13, qu c l 14C kéo dài, qu c l 20, qu c l 22, qu c l 22B, qu c l 55, qu c l 56. Xây d ng m i ư ng s t t c cao thành ph H Chí Minh - Vũng Tàu, ư ng s t Dĩ An - Chơn Thành - k Nông; khôi ph c, xây d ng ư ng s t thành ph H Chí Minh - L c Ninh. Nâng c p, c i t o tuy n ư ng sông thành ph H Chí Minh - B n Kéo; thành ph H Chí Minh - B n Súc; xây d ng và nâng c p các c ng sông hàng hóa và hành khách. C i t o, nâng c p và xây d ng 3 c m c ng bi n: 1. C m c ng thành ph H Chí Minh bao g m khu c ng Sài Gòn trên sông Sài Gòn, khu c ng Nhà Bè trên sông Nhà Bè, khu c ng Cát Lái trên sông ng Nai, khu c ng Hi p Phư c trên sông Soài R p ph c v tr c ti p vi c xu t nh p khNu hàng hóa c a thành ph H Chí Minh và vùng kinh t tr ng i m phía Nam. T năm 2008 th c hi n di d i khu c ng Sài Gòn. u tư phát tri n c m c ng thành ph H Chí Minh t i khu Cát Lái, khu c ng Hi p Phư c, khu c ng t ng h p Nhà Bè. 2. C m c ng ng Nai bao g m khu c ng ng Nai trên sông ng Nai, khu c ng Phú H u trên sông Lòng Tàu - Nhà Bè, khu c ng Ông Kèo trên sông Lòng Tàu, khu c ng Gò D u A và B, khu c ng Phư c An trên sông Th V i ch y u ph c v cho các khu công nghi p trên a bàn ng Nai. 3. C m c ng Bà R a - Vũng Tàu bao g m khu c ng Gò D u C, khu c ng Phú M , khu c ng Cái Mép trên sông Th V i, khu c ng Vũng Tàu (B n ình - Sao Mai), khu c ng sông Dinh trên sông Dinh. C m c ng này có vai trò c ng c a ngõ qu c t , v a ph c v cho các khu công nghi p trên a bàn, v a h tr cho c m c ng thành ph H Chí Minh và ng Nai.
 7. Phát tri n c ng hàng không - sân bay qu c t Tân Sơn Nh t thành i m trung chuy n hành khách, hàng hóa có s c c nh tranh trong khu v c, t tiêu chuNn qu c t ; nghiên c u xây d ng c ng hàng không - sân bay qu c t Long Thành. - Khu v c Tây Nam B Xây d ng ư ng b cao t c thành ph H Chí Minh - C n Thơ, C n Thơ - B c Liêu (thu c ư ng b cao t c B c - Nam). Nâng c p và xây d ng m i 3 tr c d c chính (qu c l 1A, tuy n N1, N2); 1 tr c ven bi n (qu c l 60 và qu c l 50); các tr c ti u vùng (tuy n Nam Sông H u, tuy n Qu n L - Ph ng Hi p); các tr c ngang (qu c l 30, qu c l 53, qu c l 54, qu c l 57, qu c l 61, qu c l 62, qu c l 63, qu c l 80, qu c l 91). Nghiên c u, xây d ng tuy n ư ng s t t c cao thành ph H Chí Minh - C n Thơ. Hoàn thành ưa vào c p k thu t, m b o ch y tàu 24/24h trên 4 tuy n ư ng thu ch y u: thành ph H Chí Minh - Kiên Lương qua kênh Sa éc - L p Vò; thành ph H Chí Minh - Kiên Lương qua ng Tháp Mư i; thành ph H Chí Minh - Cà Mau qua kênh Xà No; thành ph H Chí Minh - M c Hóa và 2 tuy n qu c t : C a Ti u - H ng Ng , C n Thơ - Tân Châu. Nâng c p tuy n ven bi n thành ph H Chí Minh - B n Tre - Trà Vinh - B c Liêu - Cà Mau và tuy n i Ngãi - B c Liêu - Cà Mau. M r ng, nâng c p c ng C n Thơ bao g m khu v c Hoàng Di u, Cái Cui và Trà Nóc tr thành c m c ng u m i khu v c Tây Nam B . Nâng c p, c i t o c ng nh An cho tàu tr ng t i 20.000 T. Nghiên c u xây d ng 1 c ng l n cho khu v c Tây Nam B . Khôi ph c, c i t o và nâng c p các sân bay n i a Cà Mau, Phú Qu c, R ch Giá, Côn Sơn. Nâng c p sân bay C n Thơ thành sân bay qu c t , trư c m t s m u tư áp ng nhu c u v n t i n i a. 2. Chi n lư c phát tri n v n t i a) Chi n lư c t ng th : u tư phát tri n cân i các phương th c v n t i và d ch v v n t i, m b o t n d ng l i th v v trí a lý và i u ki n t nhiên, gi m giá thành v n t i, ti t ki m chi phí xã h i, h i nh p v i qu c t , an toàn, ti n l i và b o v môi trư ng trên cơ s : - S d ng h p lý các phương th c v n t i: v n t i ư ng b ch y u m nh n v n chuy n hàng hóa, hành khách n i t nh, trên các cung, ch ng ng n dư i 300 km, gom hàng, t o chân hàng; v n t i ư ng s t ch y u v n t i hàng hóa, hành khách ư ng dài, kh i lư ng l n, c ly trên 300 km và v n t i hành khách gi a các thành ph và v n t i hành khách công c ng t i các thành ph l n. V n t i ư ng bi n ch y u v n chuy n hàng hóa các tuy n ven bi n dài trên 800 km và hàng hóa vi n dương. Nghiên c u và t ch c v n t i nh m tăng cư ng v n t i B c Nam b ng ư ng bi n gi m áp l c v n t i b ng ư ng b . Khuy n khích và có k ho ch phát tri n v n t i thu n i a t i các vùng có i u ki n t nhiên thu n l i, c bi t ng b ng sông H ng và ng b ng sông C u Long. Nghiên c u và t ch c v n t i hàng hóa b ng các phương ti n v n t i thu có tr ng t i l n vào các c ng sông c a ng b ng sông C u Long
 8. tăng hi u qu kinh t , thúc Ny s n xu t c a vùng và gi m áp l c cho v n t i ư ng b v thành ph H Chí Minh. V n t i hàng không ch y u v n t i hành khách ư ng dài và qu c t . - Phương ti n s d ng ph i phù h p v i tính ch t, c trưng c a hàng hóa v n chuy n, c ly v n chuy n, i u ki n k t c u h t ng giao thông; tăng d n m c cơ gi i hóa x pd . - u tư phát tri n ng b k t c u h t ng, phương ti n v n t i, công ngh x p d c a các phương th c v n t i; hoàn thi n, b sung lu t l th ch phù h p v i thông l qu c t phát tri n m nh v n t i a phương th c. - Phát tri n v n t i ư ng bi n tăng t l m nh n kh i lư ng v n chuy n hàng hóa xu t nh p khNu. M m i các tuy n bay qu c t t m trung và xa, tăng t l m nh n v n chuy n hành khách qu c t i/ n Vi t Nam. C i thi n th t c quá c nh, xu t nh p c nh biên gi i, t o i u ki n thu n l i phát tri n v n t i quá c nh b ng ư ng b , ư ng s t và ư ng sông v i các nu c láng gi ng. b) nh hư ng phát tri n phương ti n v n t i: ư ng b : t ng bư c h n ch t c tăng lư ng xe máy và ki m soát s gia tăng lư ng ô tô con cá nhân, c bi t các thành ph l n. Phương ti n v n t i phù h p v i k t c u c u ư ng, m b o tiêu chuNn môi trư ng, t c k thu t cho phép và phù h p v i ch ng lo i hàng hóa và i tư ng hành khách. ư ng s t: s d ng lo i u máy có công su t t 1.500 - 2.800 CV; toa xe hàng m b o an toàn và t i tr ng theo tiêu chuNn 16 T/tr c i v i ư ng 1.000 mm và 19 T/tr c i v i ư ng 1.435 mm; toa xe khách y ti n nghi, an toàn, văn minh, l ch s . Chú tr ng phát tri n toa xe ch container 20, 40 feet, tham gia tích c c vào v n t i a phương th c nh m tăng cư ng hi u su t v n t i xã h i. ư ng bi n: s d ng c tàu và lo i tàu phù h p v i lo i hàng, c ly, kh i lư ng v n chuy n trên t ng tuy n: i v i hàng r i i các nư c châu á ch y u dùng tàu tr ng t i 15.000 - 20.000 DWT, i B c M , châu Âu, châu Phi ch y u s d ng tàu tr ng t i 30.000 - 50.000 DWT, i các tuy n n i a s d ng tàu tr ng t i 3.000 - 5.000 DWT; i v i hàng bách hóa i các nư c châu á ch y u dùng tàu tr ng t i 10.000 - 15.000 DWT, i B c M , châu Âu, châu Phi ch y u s d ng tàu tr ng t i 20.000 - 30.000 DWT, i các tuy n n i a s d ng tàu tr ng t i 1.000 - 5.000 DWT; i v i hàng container i các nư c châu á ch y u dùng tàu s c ch 1.500 - 3.000 TEU, i B c M , châu Âu, châu Phi s d ng tàu c l n, t i thi u 4.000 - 6.000 TEU, i các tuy n n i a s d ng tàu c 500 - 1.000 TEU; i v i d u s n phNm s d ng tàu tr ng t i 30.000 - 40.000 DWT cho các tuy n khu v c châu á và 3.000 - 10.000 DWT cho các tuy n n i a, i v i d u thô s d ng c tàu tr ng t i 100.000 DWT. ư ng th y n i a: trên các tuy n ư ng sông khu v c ng b ng sông H ng, tàu hàng ch n oàn tàu kéo Ny 1200 - 1600 T, tàu t hành lo i 200 - 300 T và tàu khách ch n lo i tàu 50 - 120 gh ; trên các tuy n sông khu v c ng b ng sông C u Long, tàu hàng ch n oàn tàu kéo Ny 1200 - 1600 T, tàu t hành lo i 200 - 400 T và tàu khách ch n lo i 50 - 120 gh .
 9. Hàng không: các lo i máy bay v n t i hành khách t m ng n (40 - 80 gh ) s d ng lo i ATR72/42 và tương ương, t m trung ng n (120 - 220 gh ) s d ng lo i A318/319/320/321 và tương ương, t m trung xa và xa s d ng lo i B777-200/B777- 300 và tương ương. Các lo i máy bay khác: ch n mua thêm nh ng máy bay chuyên v n t i hàng hóa (Freighter) và k t h p v n t i hành khách và hàng hóa (Combi); máy bay ph c v taxi trong nư c cũng như i máy bay lên th ng và cánh c nh chuyên dùng ph c v n n kinh t qu c dân hay tìm ki m - c u n n. 3. Chi n lư c phát tri n giao thông v n t i ô th và các u m i giao thông ô th a) V k t c u h t ng: K t c u h t ng giao thông ô th , c bi t các u m i giao thông các ô th l n ph i ư c ưu tiên phát tri n ng b v i các công trình k thu t h t ng khác hình thành k t c u h t ng ô th h p lý, hoàn ch nh, áp ng nhu c u v n t i xã h i, ph c v hi u qu cho phát tri n kinh t - xã h i c a các thành ph . m b o qu t dành cho giao thông ô th n 2020 ph i t 15 - 25% t ng di n tích ô th bao g m c giao thông tĩnh và ng. Phát tri n a d ng h th ng k t c u h t ng ph c v v n t i hành khách công c ng m b o tr t t - an toàn giao thông ô th và b o v môi trư ng. Xây d ng h th ng v n t i kh i lư ng l n cho th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh, bao g m tàu i n m t t, ư ng s t trên cao, tàu i n ng m... Trư c m t, t nay t i năm 2010, bên c nh vi c nâng c p, c i t o h th ng k t c u h t ng hi n có, t p trung xây d ng các ư ng hư ng tâm, các ư ng vành ai, các tr c chính ô th , các nút giao c t l p th , phát tri n h th ng giao thông tĩnh và k t c u h t ng ph c v xe buýt ng th i tri n khai g p m t s tuy n tàu i n ng m, tàu i n m t t và ư ng s t trên cao cho Hà N i và thành ph H Chí Minh. b) V v n t i: Ưu tiên phát tri n v n t i hành khách công c ng, c bi t là các phương th c v n t i hành khách công c ng kh i lư ng l n, m b o t l m nh n v n t i hành khách công c ng các thành ph l n t 25 - 30% vào năm 2010 và 50 - 60% vào năm 2020. H n ch xe máy, ng th i có các gi i pháp h p lý v phát tri n xe ô tô con cá nhân, c bi t là t i hai thành ph l n Hà N i và thành ph H Chí Minh. T ch c qu n lý giao thông ô th m t cách khoa h c b ng vi c s d ng công ngh và các trang thi t b hi n i như tín hi u, ài i u khi n, h th ng camera ... m b o lưu thông thông su t, an toàn và b o v môi trư ng. 4. Chi n lư c phát tri n giao thông nông thôn Duy trì, c ng c và nâng c p m ng lư i giao thông hi n có theo úng tiêu chuNn k thu t ư ng giao thông nông thôn, áp ng yêu c u cơ gi i hóa s n xu t nông nghi p, nông thôn.
 10. T p trung m ư ng m i n trung tâm các xã, c m xã chưa có ư ng, các nông, lâm trư ng, các t i m công nghi p nông thôn. Ti p t c xây d ng h th ng ư ng liên thôn, xã t o thành m ng lư i giao thông nông thôn liên hoàn n các thôn, xã; g n k t m ng lư i giao thông nông thôn v i m ng lư i giao thông qu c gia. T ng bư c xây d ng h th ng c u chui, c u vư t t i các giao c t gi a ư ng cao t c, qu c l và ư ng a phương, m b o an toàn giao thông. i v i ng b ng sông C u Long, k t h p gi a giao thông ư ng b và giao thông ư ng th y, gi a giao thông v i th y l i hình thành các tuy n ư ng b n các p xã, các c m dân cư t p trung, áp ng yêu c u t n t i chung v i lũ, khai thác th m nh v giao thông th y. C i t o và xây d ng h th ng c u, c ng t tiêu chuNn k thu t. Phát tri n phương ti n v n t i cơ gi i nh phù h p v i i u ki n k t c u h t ng giao thông nông thôn. Giá thành v n t i phù h p v i m c s ng c a a s dân cư. 5. An toàn giao thông và b o v môi trư ng a) V an toàn giao thông: Phát tri n h th ng giao thông v n t i ph i g n li n v i vi c m b o an toàn, t ng bư c gi m thi u tai n n giao thông. m b o an toàn giao thông, trong quá trình phát tri n h th ng giao thông v n t i c n: - Các công trình giao thông và phương ti n v n t i ph i có tiêu chuNn k thu t và ch t lư ng phù h p v i các yêu c u v an toàn giao thông. - Nâng cao ch t lư ng ào t o ngư i i u khi n phương ti n v n t i. - Tăng cư ng công tác tuyên truy n giáo d c, nâng cao ý th c ch p hành lu t l giao thông. - Nghiên c u, ban hành các lu t l v an toàn giao thông. b) V môi trư ng trong giao thông v n t i: - Ti n hành vi c i u tra, phân tích, ánh giá tác ng n môi trư ng trong quá trình xây d ng và khai thác h th ng giao thông v n t i. - Nghiên c u, xu t các gi i pháp gi m thi u tác ng môi trư ng c a quá trình xây d ng, khai thác giao thông v n t i. - Nghiên c u các cơ ch chính sách b o v môi trư ng trong lĩnh v c giao thông v n t i. III. CÁC GI I PHÁP, CHÍNH SÁCH CH Y U
 11. 1. Các gi i pháp, chính sách t o v n phát tri n k t c u h t ng giao thông Tăng m c u tư cho k t c u h t ng giao thông b ng Ngân sách Nhà nư c hàng năm t kho ng 3% GDP. Phát huy n i l c, t o i u ki n thu n l i thu hút v n u tư t các thành ph n kinh t cho k t c u h t ng giao thông dư i nhi u hình th c: phát hành trái phi u, u tư - khai thác - chuy n giao (BOT); u tư - chuy n giao (BT); u tư - thu phí hoàn tr , chuy n như ng quy n thu phí ..., ph n u m b o ư c 40 - 50% t ng nhu c u u tư k t c u h t ng giao thông. Ti p t c tranh th các ngu n v n h tr phát tri n chính th c c a nư c ngoài v i các hình th c a d ng. Nghiên c u l p qu b o trì và u tư phát tri n k t c u h t ng giao thông, trư c h t là qu b o trì ư ng b . Có chính sách n bù gi i phóng m t b ng phù h p gi m chi phí u tư. 2. Các gi i pháp, chính sách phát tri n v n t i a) Khuy n khích m i thành ph n kinh t tham gia kinh doanh v n t i: Khuy n khích m i thành ph n kinh t tham gia kinh doanh trong lĩnh v c v n t i. Ny m nh c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c. Doanh nghi p nhà nư c ch chi m m t t l c n thi t v n t i ph c v vùng sâu, vùng xa, vùng h i o và các nhi m v t xu t khác. b) T o l p môi trư ng c nh tranh lành m nh, bình ng i v i m i thành ph n kinh t tham gia kinh doanh v n t i: Các phương ti n tham gia kinh doanh v n t i c a các thành ph n kinh t ph i m b o tiêu chuNn k thu t v an toàn v n t i và b o v môi trư ng, ng th i th c hi n y nghĩa v óng góp i v i nhà nư c (các lo i thu , phí ...) v i m c óng góp h p lý. Xây d ng h th ng giá cư c h p lý gi a các phương th c v n t i Nhà nư c làm công c i u ti t vĩ mô. c) Nâng cao ch t lư ng v n t i và d ch v v n t i: i m i phương ti n v ch t lư ng và ch ng lo i phù h p v i yêu c u v n t i hàng hóa, hành khách trên các tuy n v n t i và i u ki n k t c u h t ng. Phát tri n m nh v n t i a phương th c trong v n t i hàng hoá, m b o "c a t i c a", t o i u ki n thu n l i cho ch hàng. Quy nh, ki m tra thư ng xuyên ch t lư ng phương ti n và d ch v trên các tuy n v n t i hành khách liên t nh m b o quy n l i c a khách hàng.
 12. Phát tri n a d ng các d ch v v n t i, m b o nhanh chóng, an toàn, ti n l i, ti t ki m chi phí xã h i. d) Tăng cư ng, phát huy vai trò c a các cơ quan, hi p h i b o v quy n l i c a ngư i tiêu dùng các d ch v giao thông, v n t i: S p x p h th ng các cơ quan, t ch c, hi p h i b o v quy n l i khách hàng. T ch c m ng lư i văn phòng trên toàn qu c. Các cơ quan, hi p h i tham gia các oàn ki m tra thư ng xuyên, b t thư ng, k p th i x lý các sai ph m c a các ch v n t i. Tăng cư ng tuyên truy n khách hàng ý th c quy n l i c a mình và liên h , h p tác v i các cơ quan, hi p h i ch c năng khi nh n th y b xâm ph m quy n l i khách hàng. 3. Các gi i pháp, chính sách phát tri n công nghi p giao thông v n t i Cho phép các cơ s công nghi p giao thông v n t i trong nư c liên doanh v i nư c ngoài tranh th ngu n v n, công ngh cũng như kinh nghi m trong i u hành qu n lý, ng th i có l trình n i a hóa. Thành l p các công ty thuê mua tài chính có s b o lãnh c a Nhà nư c t o i u ki n cho các doanh nghi p ti p c n, s d ng các ngu n tài chính, công ngh , phương ti n k thu t m i. 4. Các gi i pháp, chính sách phát tri n giao thông ô th a) u tư phát tri n k t c u h t ng giao thông ô th theo hư ng a d ng hóa phương th c v n t i: Nhanh chóng xây d ng k t c u h t ng giao thông ô th hi n i nh m áp ng nhu c u i l i tăng r t nhanh t i các thành ph l n, gi i quy t tình tr ng ách t c giao thông. Ny nhanh vi c xây d ng h th ng v n t i kh i lư ng l n như xe i n m t t, ư ng s t trên cao, tàu i n ng m t i các thành ph l n. Nhà nư c có chính sách ưu tiên và t p trung u tư t các d án k t c u h t ng giao thông ô th cho th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh. b) Phát tri n v n t i hành khách công c ng: Khuy n khích m i thành ph n kinh t tham gia v n t i hành khách công c ng. Khi c n thi t Nhà nư c thành l p doanh nghi p công ích m b o v n t i hành khách công c ng. H tr u tư cho doanh nghi p v n t i hành khách công c ng v i nhi u hình th c a d ng như ưu ãi tín d ng, ưu ãi sau u tư mua s m phương ti n ho c tr giá. Khuy n khích s d ng phương ti n l p ráp trong nư c v n chuy n hành khách công c ng như bán tr ch m, bán tr góp, có chính sách ưu ãi trong vi c nh p khNu ph tùng, thi t b chưa s n xu t ư c trong nư c...
 13. Mi n ho c gi m t i a các lo i thu , phí theo quy nh c a pháp lu t i v i doanh nghi p tham gia v n t i hành khách công c ng ô th như: thu thu nh p doanh nghi p, thu giá tr gia tăng, thu s d ng t và ti n thuê t ( i v i t ư c dùng làm nhà ch , b n bãi xe, tr m b o dư ng s a ch a), phí s d ng b n bãi, phí c u ư ng i v i phương ti n v n t i khách công c ng ô th b ng xe buýt. Nâng cao ch t lư ng d ch v v n t i khách công c ng. Ch cho phép các doanh nghi p nào tiêu chuNn (phương ti n, ch t lư ng ph c v ...) m i ư c tham gia v n t i khách công c ng m b o l i ích c a hành khách. 5. Các gi i pháp, chính sách phát tri n giao thông nông thôn Ti p t c Ny m nh th c hi n ch trương "Nhà nư c và nhân dân cùng làm" m t m t tranh th ngu n l c trong dân, m t khác nâng cao ý th c trách nhi m c a nhân dân i v i vi c phát tri n k t c u h t ng giao thông a phương. Ưu tiên dành v n ODA, ngân sách a phương phát tri n giao thông nông thôn g n k t v i công nghi p hoá - hi n i hoá nông nghi p, nông thôn. H tr cho các doanh nghi p m nh n v n t i n các vùng sâu, vùng xa, h i o, vùng kinh t khó khăn và ph c v các nhi m v t xu t. Gi m các lo i phí, l phí ăng ký phương ti n cho các vùng nông thôn và các vùng sâu, vùng xa. Có chính sách ưu ãi tín d ng cho các doanh nghi p và cá nhân mua s m phương ti n v n t i ư ng b và ư ng th y ph c v nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 6. Gi i pháp v h i nh p và c nh tranh qu c t Phát tri n k t c u h t ng giao thông i ngo i (sân bay, c ng bi n qu c t , các tr c ư ng s t, ư ng b xuyên á) v i các tiêu chuNn k thu t công ngh tiên ti n ngang t m v i các nư c trong khu v c, có kh năng ti p nh n ư c các c tàu, máy bay l n. Nhà nư c ưu tiên v n và ngu n l c phát tri n i tàu bi n và máy bay Vi t Nam hi n i, tăng s c c nh tranh qu c t . Phát tri n phương ti n v n t i và công ngh x p d ng b , có tiêu chuNn phù h p v i các nư c trong khu v c và qu c t . Nâng cao ch t lư ng d ch v , tiêu chuNn ph c v , gi m th i gian v n chuy n t i a, các ch tiêu k thu t c a phương ti n ph i t m c như các nư c khu v c. Gi m giá thành v n t i, m b o m c cư c c nh tranh v i th trư ng khu v c và th gi i. T ch c, s p x p l i các ơn v tham gia v n t i, hình thành các t p oàn m nh có th h i nh p và c nh tranh trong khu v c và th gi i. a d ng hóa hình th c liên doanh các ơn v giao thông v n t i v i doanh nghi p nư c ngoài v i t l v n góp thu n l i cho phía Vi t Nam v lâu dài.
 14. S d ng các dây chuy n s n xu t hi n i, nâng cao trình công nhân lành ngh , cán b qu n lý trong s n xu t công nghi p giao thông v n t i. Áp d ng các lu t l , chính sách khuy n khích v n t i n và qua Vi t Nam phù h p v i thông l qu c t . Xây d ng l trình h i nh p c th . 7. Các gi i pháp, chính sách i m i t ch c qu n lý, c i cách hành chính Nghiên c u, s p x p l i các ơn v qu n lý theo mô hình ch c năng, tách ch c năng qu n lý nhà nư c v i qu n lý s n xu t kinh doanh, phân công, phân c p qu n lý m t cách h p lý b máy qu n lý g n nh , ho t ng có hi u qu . i m i ho t ng c a các doanh nghi p nhà nư c, Ny m nh chương trình c ph n hóa, th c hi n ch trương giao, bán, khoán kinh doanh và cho thuê doanh nghi p nhà nư c. Khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia vào các d ch v công như xây d ng và b o trì k t c u h t ng giao thông, môi trư ng giao thông ô th thông qua các hình th c chuy n như ng quy n thu phí, khoán thu, khoán chi b o trì k t c u h t ng giao thông gi m chi phí, tăng ch t lư ng công trình và tăng ngu n v n tái u tư. Tăng cư ng qu n lý ch t ch quy ho ch các c p. Ki n toàn t ch c và hoàn thi n th ch qu n lý i v i giao thông nông thôn ( c p huy n, xã). Xây d ng Lu t Giao thông ư ng s t; b sung, s a i B lu t Hàng h i, Lu t Hàng không và các văn b n quy ph m pháp lu t khác t o cơ s pháp lý qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i. 8. Các chính sách áp d ng khoa h c - công ngh m i Nghiên c u, xây d ng và hoàn thi n các tiêu chuNn, quy trình, quy ph m ... trong các lĩnh v c kh o sát, thi t k , thi công, nghi m thu, b o trì, v t li u, công ngh ư c s d ng trong xây d ng công trình giao thông v n t i. Khuy n khích áp d ng công ngh m i, v t li u m i. T ng bư c hi n i hóa phương ti n v n t i, áp d ng các công ngh và phương th c v n t i tiên ti n, c bi t là v n t i a phương th c. Khuy n khích vi c mua máy móc, thi t b thi công kèm chuy n giao công ngh tiên ti n. H n ch nh p phương ti n, thi t b ã qua s d ng; c m nh p phương ti n, thi t b , công ngh l c h u. Áp d ng công ngh thông tin vào i u hành, qu n lý. Nâng cao năng l c các vi n nghiên c u, các trung tâm thí nghi m, th nghi m... 9. Các chính sách phát tri n ngu n nhân l c
 15. Th c hi n chương trình ào t o và ào t o l i nâng cao trình , năng l c cho i ngũ cán b qu n lý, công nhân lành ngh . M r ng các hình th c ào t o: ng n h n, dài h n, ào t o trong nư c và ào t o nư c ngoài, ào t o theo trư ng l p và t ào t o. Áp d ng ch tuy n d ng công khai thông qua thi tuy n, th vi c. ưTh c hi n vi c áp d ng ch ưu ãi i v i ngư i lao ng duy tu b o dư ng k t c u h t ng giao thông các vùng sâu, vùng xa, lao ng n ng nh c, nguy hi m, xa t li n lâu ngày.... i u 2. T ch c th c hi n 1. Giao B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai th c hi n "Chi n lư c Phát tri n giao thông v n t i Vi t Nam n năm 2020"; nh kỳ c p nh t, xu t b sung Chi n lư c phù h p v i yêu c u phát tri n t nư c. 2. Các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Giao thông v n t i th c hi n các nhi m v , m c tiêu c a Chi n lư c phát tri n giao thông v n t i, m b o tính th ng nh t, ng b v i vi c th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a ngành và a phương. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản