Quyết định Số: 2061/QĐ-TTg

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 2061/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI BÀ NGUYỄN THU HÀ GIỮ CHỨC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TRƯỞNG BAN BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 2061/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT -------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 2061/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI BÀ NGUYỄN THU HÀ GIỮ CHỨC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TRƯỞNG BAN BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 10981/BCT-TCCB, ngày 02 tháng 11 năm 2009; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 69/TTr-BNV, ngày 30 tháng 11 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thu Hà giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Ban Kiểm soát Tổng công ty Giấy Việt Nam. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam và bà Nguyễn Thu Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Tấn Dũng - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, ĐMDN, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
  2. - Lưu VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản