Quyết định số 2077/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 2077/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2077/QĐ-UBTDTT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao về việc ban hành Luật thi đấu Judo quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2077/QĐ-UBTDTT

 1. U BAN TH D C TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 2077/QĐ-UBTDTT Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH LU T THI Đ U JUDO QU C T B TRƯ NG - CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 03/1998/NĐ-CP ngày 06/01/1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Th d c Th thao; Xét yêu c u v phát tri n và nâng cao thành tích môn Judo nư c ta. Căn c đ ngh c a Ông V trư ng V Th thao thành tích cao I. QUY T Đ NH Đi u 1. Nay ban hành Lu t thi đ u Judo qu c t g m 30 Đi u. Đi u 2. Lu t thi đ u Judo đư c áp d ng trong các cu c thi đ u t cơ s đ n toàn qu c và thi đ u Qu c t t i nư c ta. Đi u 3. Các cu c thi đ u toàn qu c có th đ ra Đi u l thích h p v i th c t nhưng không đư c trái v i các Đi u ghi trong Lu t này. Đi u 4. Lu t này thay th cho các Lu t đã in trư c đây và có hi u l c t ngày ký. Đi u 5. Các ông Chánh văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b -Đào t o, V trư ng V Th thao thành tích cao I, Giám đ c các S Th d c Th thao ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. B TRƯ NG - CH NHI M Nguy n Danh Thái LU T THI Đ U JUDO QU C T Đi u 1. Di n tích thi đ u Th m thi đ u là m t m t ph ng hình vuông có kích thư c t 14m x 14m (t i thi u) đ n 16m x 16m (t i đa). Di n tích này ph i đư c bao b c b ng th m Tatami ho c m t v t li u tương t có th ch p nh n đư c, thông thư ng là màu xanh lá cây và màu đ (xem hình 1). Di n tích th m thi đ u ph i đư c chia thành hai ph n phân bi t nhau là di n tích chi u đ u và di n tích an toàn. Vùng phân chia ranh gi i gi a hai ph n này đư c g i là "Vùng nguy hi m" đư c bi u hi n b ng m t băng màu đ có b r ng kho ng 1 mét bao quanh su t c chu vi hình vuông và đư c xem như là m t ph n c a di n tích chi n đ u. Ph n di n tích chi n đ u là m t hình vuông có kích thư c t 8m x 8m (t i thi u) đ n 10m x 10m (t i đa). Ph n th m bên ngoài vùng nguy hi m ph thu c vào di n tích an toàn và có b r ng kho ng ch ng 3m (không đư c dư i 2,5m). M t băng keo dán màu xanh và m t băng màu tr ng, r ng kho ng 6cm và dài 25cm, đư c dán trên ph n gi a di n tích chi n đ u, và cách nhau đ 4m đ ch rõ v trí các đ u th lúc b t đ u và lúc k t thúc tr n đ u. Băng keo màu xanh dán bên ph i và băng keo màu tr ng dán bên trái c a tr ng tài.
 2. Di n tích thi đ u c n đư c l p đ t trên m t sàn g ho c m t n n b ng ph ng có đ đàn h i (xem ghi chú). N u có hai ho c nhi u di n tích thi đ u đư c đ t k c n nhau thì đư c phép s d ng chung m t di n tích an toàn có b r ng t i thi u là 3m. Sàn g có đ cao kho ng 50cm. Ghi chú: Di n tích thi đ u Th m Tatami; * Thông thư ng nh ng t m th m Tatami có hình ch nh t kích thư c 183cm x 91,5cm; kích thư c này có th nh hơn m t chút tuỳ theo khu v c c a Nh t B n. Hi n nay nh ng t m th m này thư ng có kích thư c 1m x 2m, đư c làm b ng mút cao su ho c mút, các th m này ph i ch c ch n và có tác d ng làm gi m nh b t ch n đ ng lúc rơi ngã. * Các th m Tatami ph i đư c ph b i m t ch t nh a, thư ng có màu đ và xanh lá cây, không đư c quá trơn trư t ho c qua nhám. * Các t m th m c u t o thành di n tích thi đ u ph i đư c đ t k sát nhau, không có kho ng h , đ t o thành m t m t ph ng đ ng nh t và c đ nh sao cho không t xê d ch đư c. Sàn g ho c n n ph ng: * N n b ng ph ng nên làm b ng g c ng và có đ nhún. Kích thư c c a m t hình vuông này kho n 18m m i c nh và cao t i đa 50cm. Đi u 2. D ng c 2.1 Gh và c c a Giám biên và Tr ng tài: Hai (02) gh g n nh đư c đ t trên ph n di n tích an toàn, hai góc đ i di n nhau c a th m thi đ u. M t c xanh và m t c tr ng đư c đ t trong m t túi m i gh ng i c a giám biên. Đ ng th i ph i có m t c xanh và m t c tr ng cho Tr ng tài chính th c đi u khi n tr n đ u. 2.2 B ng ghi đi m: * M i th m thi đ u c n có hai b ng ghi đi m (b ng tay ho c đi n t ). * M i b ng có kích thư c không quá 90cm chi u cao và 2m chi u ngang (các kích thư c này có th tăng gi m tuỳ theo khán phòng). * M i b ng có m t bên xanh và m t bên tr ng có th đ o ngư c. * B ng ghi đi m ph i đư c đ t bên ngoài th m thi đ u, thông thư ng là hai c nh đ i di n nhau c a di n tích này. B ng ghi đi m c n đư c b trí sao cho đ m b o đư c s trông th y c a Tr ng tài đi u khi n tr n đ u và khán gi . * Trên m i b ng ghi đi m ph i có đ s lư ng b ng s (thông thư ng t s 1 đ n s 10) đ ghi đi m k thu t và nh ng đi m tương đương khi có các l i ph t. * Trên m i b ng ph i có nh ng ký hi u c a l i ph t. * Nh ng t m b ng nh sau đây c n ph i đư c chu n b s n đ ghi nh n nh ng l n can thi p c a bác sĩ trong trư ng h p c n thi t (xem Đi u 8.1.21 và ghi chú c a Đi u 29): Hai b ng nh có n n màu xanh lá cây, v i m t ch th p xanh trên m i b ng.
 3. Hai b ng nh có n n màu xanh lá cây, v i m t ch th p tr ng trên m i b ng. Trong trư ng h p s d ng các t m b ng ghi đi m b ng tay thì ph i có m t d ng c th công đư c dùng đ ch cho bi t th i gian còn l i c a tr n đ u, khi c n thi t ph i ng ng tr n trong quá trình di n ti n c a tr n đ u. Trong trư ng h p s d ng b ng ghi đi m b ng đi n t thì nh ng b ng đi m ghi b ng tay ph i đư c s d ng song song ho c đ d phòng. Nh ng đi m k thu t, đi m tương đương và nh ng l i ph t, k c l n can thi p c a bác sĩ trên di n tích thi đ u (xem Đi u 29) ph i đư c ghi ngay t c kh c trên b ng sau ti ng hô c a Tr ng tài (xem Đi u 8.1.21). 2.3 B ng quy ư c th i gian b t đ ng: Nh ng b ng này ph i đư c ngư i tính th i gian b t đ ng s d ng đ ch cho Tr ng tài bi t đi m k thu t đ t đư c trong th i gian b t đ ng (xem các Đi u 5, 13 và các ghi chú). 2.4 Đ ng h tính th i gian: Đ ng h tính th i gian b ng tay g m 04 đ ng h ph i đư c phân b như sau: Th i gian thi đ u: m t (01) đ ng h . Đòn b t đ ng OSAE KOMI: hai (02) đ ng h . Trong trư ng h p s d ng đ ng h tính th i gian b ng đi n t thì nh ng đ ng h tính th i gian b ng tay ph i đư c s d ng song song nh m m c đích tính th i gian. 2.5 C (c a nh ng ngư i tính th i gian): Nh ng ngư i tính th i gian ph i s d ng nh ng c sau: C vàng: ng ng đòn b t đ ng. Không c n thi t s d ng c vàng và c xanh dương trong trư ng h p tính th i gian b ng đi n t . Tuy nhiên nh ng c này ph i có s n. 2.6 Báo hi u ch m d t tr n đ u: Vi c ch m d t th i gian đích th c c a tr n đ u ph i đư c báo cho Tr ng tài bi t b ng chuông ho c là m t d ng c kêu vang (Đi u 14 và ghi chú). Trong trư ng h p cùng m t lúc có nhi u di n tích thi đ u thì ph i dùng nh ng d ng c kêu vang khác nhau. 2.7 Dây băng xanh và tr ng: M i đ u th ph i mang m t dây băng xanh ho c tr ng, có b n r ng ít nh t là 5cm và có chi u dài v a đ đ qu n m t vòng lưng ngay trên đai th t tương đương đ ng c p, và dư thêm t 20 đ n 30cm m i bên th t nơ (đ u th đư c g i trư c mang dây băng xanh, đ u th đư c g i sau mang dây băng tr ng). Ghi chú Đi u 2: D ng c và s c b trí V trí nh ng nhân viên ghi b ng đi m/tính đi m/tính th i gian: Trong nh ng kh năng có th đư c, nh ng nhân viên ghi đi m và nh ng nhân viên tính th i gian ph i v trí đ i di n v i Tr ng tài và đư c nh ng nhân viên ghi b ng đi m nhìn th y rõ. Kho ng cách đ i v i khán gi : Nhìn chung khán gi không đư c g n hơn 3m tính t mép th m thi đ u. B ng ghi đi m b ng tay: Nh ng đ ng h tính th i gian và b ng đi m ghi b ng tay ph i đư c s d ng đ ng th i v i nh ng thi t b đi n t đ tranh nh ng v n đ x y ra do s tr c tr c c a các thi t b này. Thí d tương t Đ u th mang dây băng xanh đã đư c m t đi m WAZA-ARI và cũng b ph t m t CHU thì ngay t c kh c đ u th mang dây băng tr ng cũng s nh n đư c tương đương m t đi m YUKO.
 4. B ng ghi đi m đi n t B ng ghi đi m b ng tay Ch th p xanh và tr ng N n c a nh ng t m b ng nh ph i là màu xanh lá cây, nh ng ch th p xanh và tr ng ph i phù h p v i màu s c c a dây đai mà m i đ u th đang mang. B ng nh quy ư c: Đ ng h tính th i gian đ d phòng: Nh ng đ ng h tính th i gian đ d phòng ph i có s n cho nh ng ngư i tính th i gian và nh ng ngư i có trách nhi m. Tình tr ng ho t đ ng c a nh ng đ ng h này ph i đư c ki m tra t t trư c khi b t đ u thi đ u. Dây băng xanh và tr ng: Nh ng dây đai màu xanh và tr ng đư c cung c p b i Ban t ch c. Đi u 3. Võ ph c Các đ u th ph i m c võ ph c Judo (JUDOGI) đáp ng nh ng yêu c u sau đây: 1. Đư c may ch c ch n b ng v i bông (cotton) ho c v i s i tương t và đang trong tình tr ng t t. Các lo i áo bó sát m c trong c a v n đ ng viên n (c a v n đ ng viên th d c ho c di n viên múa) như các lo i áo thun tay ng n đư c ch p nh n là đ t tiêu chu n cho phép. 2. Có màu xanh ho c tr ng 3. Nh ng d u hi u đư c ch p nh n: Ch vi t t t tên Qu c gia ( phía sau lưng áo). 2 Qu c huy ho c phù hi u ( phía trư c, bên trái ph n trên áo), kích thư c t i đa là 100cm .
 5. 2 Nhãn hi u c a nhà s n xu t ( phía trư c, ph n dư i áo) kích thư c t i đa là 25cm . D u hi u trên vai (ch y dài t c áo xu ng, qua hai vai, dài theo cánh tay), chi u dài t i đa là 25cm và b r ng t i đa là 5cm. Đ u th có th đ tên mình lên trên đai th t 4. Áo võ ph i khá dài đ che ph m t ph n đùi và ít nh t g u áo ph i m c ngang n m tay khi cánh tay du i th ng ra m i bên thân mình. Áo ph i r ng v a đ sao cho hai v t áo chéo nhau v trí l ng ng c có chi u r ng t i thi u là 20cm. Tay áo dài t i đa t i v trí kh p xương c tay và không đư c ng n hơn 5cm tính t kh p xương này tr lên. Đư ng kính c a tay áo ph i l n hơn đư ng kính c a cánh tay (k c băng qu n) t i thi u là t 10cm đ n 15cm trên su t chi u dài tay áo. 5. Qu n võ không đư c ghi d u gì c . Chi u dài c a ng qu n ch đư c phép dài đ n m t cá chân là t i đa và cũng không đư c ng n hơn 5cm tính t kh p xương m t cá tr lên. Đư ng kính c a ng qu n ph i l n hơn đư ng kính c a chân (đùi và b p chân) sao cho t o ra m t kho ng tr ng phía trong có đ r ng t i thi u là t 10cm đ n 15cm su t d c chi u dài ng chân. 6. M t dây th t đai có b n r ng t 4cm đ n 5cm và màu s c tương ng v i đ ng c p đai c a đ u th ph i đư c mang trên áo võ, đư c th t l i b ng m t nút nơ cao ngang hông. Đai ph i khá dài đ qu n sao cho đ hai vòng lưng và dài dư thêm t 20cm đ n 30cm m i bên th t nơ c t ch t. 7. Các đ u th n ph i m c m t áo thun ng n tay màu tr ng ho c g n tr ng bên trong áo võ, tương đ i b n ch c và khá dài đ có th b vào phía trong qu n võ. Không m t d u hi u ho c ki u v nào đư c quy n có trên áo thun. Ghi chú: - Ngo i tr nh ng đ lót thông thư ng, không đư c quy n m c b t kỳ qu n áo nào khác bên trong áo võ. Ghi chú Đi u 3: Võ ph c
 6. N u m t đ u th ph i r i kh i di n tích thi đ u đ thay đ i m t ph n y ph c mà các giám biên không cùng gi i tính v i đ u th thì Ban t ch c ph i ch đ nh m t ngư i cùng gi i tính đ đi kèm theo đ u th . N u võ ph c c a m t đ u th không h p l v i đi u này, Tr ng tài ph i ra l nh cho đ u th thay võ ph c khác h p l trong th i gian ng n nh t có th đư c. Đ b o đ m nh ng tay áo võ c a đ u th đúng chi u dài quy đ nh, tr ng tài ra l nh cho đ u th giơ th ng cánh tay ra phía trư c ngang t m vai đ th c hi n vi c ki m tra. Hơn n a, đ b o đ m liên quan đ n đ r ng rãi đã nêu ra trong Đi u 3 này, Tr ng tài ra l nh cho đ u th giơ th ng cánh tay ra phía trư c và u n cong t o thành m t góc vuông. Đ u th nào không đáp ng nh ng yêu c u đã nêu ra trong Đi u 3 s đư c coi như t ch i quy n thi đ u (xem Đi u 28). Đi u 4. V sinh 1. Võ ph c ph i s ch s , khô ráo và không có mùi khó ch u. 2. Các móng chân và móng tay ph i đư c c t ng n. 3. Thân th c a đ u th ph i s ch s . 4. Tóc dài ph i đư c c t ng n ho c bu c g n sao cho không gây nh hư ng t i quá trình thi đ u c a đ u th kia. Ghi chú Đi u 4: V sinh Đ u th nào không đáp ng nh ng yêu c u c a Đi u 4 s b coi t ch i quy n thi đ u (xem Đi u 28). Đi u 5. Tr ng tài Nhìn chung, m i di n tích thi đ u, tr n đ u đư c đi u khi n b i m t Tr ng tài và hai Giám biên, nh ng Viên ch c này đư c s tr giúp b i nh ng ngư i có trách nhi m k thu t sau đây và đư c giám sát b i H i đ ng Tr ng tài. - 2 ngư i ghi b ng đi m. - 1 ngư i ghi biên b n thi đ u. - 2 ngư i tính th i gian. - 1 ngư i xư ng ngôn. - T p th trên đư c giám sát và đi u hành b i m t ngư i có trách nhi m bàn Thư ký. - 1 Trư ng sàn đ u (có trách nhi m theo dõi vi c áp d ng các Đi u lu t c a Tr ng tài). Ghi chú Đi u 5: Tr ng tài Các tr ng tài và tr giúp k thu t Nh ng ngư i tính th i gian và nh ng ngư i tr giúp khác ph i là nh ng ngư i có kinh nghi m cũng như hi u bi t ch c ch n v Lu t thi đ u. Ban t ch c ph i m l p t p hu n v Lu t cho nh ng ngư i này trư c khi giao nhi m v . Ph i có ít nh t là hai ngư i tính th i gian: 1. M t (01) tr ng tài có trách nhi m v th i gian thi đ u. 2. M t (01) tr ng tài có trách nhi m v th i gian b t đ ng.
 7. - Trong kh năng n u có th , ph i có m t ngư i th 3 giám sát hai ngư i kia đ tránh nh ng sai sót. Tr ng tài th i gian thi đ u ph i cho đ ng h ch y lúc có ti ng hô"HAJIME" ho c "YOSHI". Và cho đ ng h ngưng ch y lúc có ti ng hô "MATTE" ho c "SONOMAMA". Tr ng tài th i gian b t đ ng thì cho đ ng h ch y lúc có ti ng hô "OSAEKOMI" cho ti p t c ch y lúc có ti ng hô"YOSHI". Lúc có ti ng hô "TOKETA" ho c "MATTE" thì ph i cho đ ng h ngưng ch y và báo cho tr ng tài bi t th i gian b t đ ng, n u th i gian này khá dài đ đ đư c đi m k thu t, tương ng v i Đi u 14. Vào lúc ch m d t th i gian b t đ ng (25 giây n u không có k t qu trư c đó ho c 20 giây n u đ u th b đ ng đã thua m t đi m WAZAARI ho c b ph m m t l i KEIKOKU) ph i đư c báo b ng m t tín hi u kêu vang. C màu xanh dương ch ng t đ ng h tính th i gian b t đ ng (OSAEKOMI) đã ng ng ch y. Ngư i tính th i gian ph i giơ c màu xanh dương lên khi th y đ ng tác và ti ng hô SONOMAMA. Ph i h c xanh dương xu ng khi th y đ ng tác và có ti ng hô YOSHI. Tr ng tài th i gian b t đ ng ph i h c màu xanh dương xu ng khi có ti ng hô TKETA-MATTE c a Tr ng tài trong trư ng h p có đòn b t đ ng đư ng biên (xem Đi u 10 và ghi chú). Tr ng tài th i gian thi đ u ph i giơ c màu vàng lên khi đ ng h ngưng ch y lúc nghe ti ng hô và th y đ ng tác "MATTE" ho c "SONOMAMA" và h c xu ng khi cho đ ng h ch y l i lúc nghe ti ng hô "HAJIME" ho c "YOSHI". Khi th i gian đích th c c a tr n đ u đã h t, tr ng tài th i gian ph i thông báo cho tr ng tài b ng phương ti n c a m t tín hi u kêu vang nghe th t rõ (xem các Đi u 11 và 12). Trong trư ng h p s d ng h th ng đi n t thì cách ti n hành gi ng như đã nói trên. Tuy nhiên h th ng b ng tay ph i đư c s d ng song song ho c đ d phòng (theo quy t đ nh c a trư ng ban thi đ u). Đi u 6. V trí và nhi m v c a tr ng tài: Tr ng tài thư ng đ ng phía trong di n tích thi đ u. Tr ng tài trách nhi m đi u khi n tr n đ u và công b quy t đ nh cu i cùng, Hơn n a tr ng tài ph i b o đ m r ng các quy t đ nh (đi m k thu t, l i ph t, can thi p c a bác sĩ) đư c ghi rõ trên b ng tính đi m. T t c các quy t đ nh s đư c căn c trên ý ki n đa s c a ba tr ng tài, đó là tr ng tài chính và hai Giám biên. Ghi chú Đi u 6: V trí và trách nhi m c a tr ng tài Trư c khi làm tr ng tài tr n đ u, các tr ng tài và giám biên ph i làm quen v i các tín hi u kêu vang đư c s d ng đ ch báo cho h bi t ch m d t tr n đ u trên di n tích c a mình. Khi nh n trách nhi m trên di n tích thi đ u, tr ng tài và các giám biên ph i b o đ m nh ng y u t sau đây: a) Di n tích thi đ u h p l v i Đi u 1. b) T t c d ng c đ u đúng v trí. c) Các Đi u 3 và 4 đư c các đ u th tôn tr ng. d) T t c các tr ng tài (xem Đi u 5) đ u đúng v trí và s n sàng nh n nhi m v . • Các tr ng tài ph i b o đ m r ng khán gi , c đ ng viên, nhi p nh gia và nh ng ngư i khác không gây phi n ph c cho đ u th ho c b phi n ph c (xem ghi chú c a Đi u 2). • Ngay sau khi có ti ng hô (đi m k thu t, l i ph t) tr ng tài ph i v n trông th y các đ u th và gi nguyên đ ng tác - đ ng ngay v trí đ quan sát xem giám biên g n mình nh t có ý ki n gì khác bi t di n t s b t đ ng hay không. • Tr ng tài cũng ph i - luôn luôn nhìn th y các đ u th - b o đ m r ng ti ng hô c a mình đư c ghi đúng trên các t m b ng. • Trong trư ng h p hai đ u th tư th NE - WAZA và quay hư ng ra ngoài, tr ng tài có th đ ng trên di n tích an toàn đ quan sát di n bi n c a đòn th . H i ý tr ng tài
 8. Khi c n có cu c th o lu n gi a tr ng tài và các giám biên (Đi u 8.1.22) thì tr ng tài đ ng v trí lúc ban đ u c a tr n đ u, g i hai giám biên c a mình b ng đ ng tác thích h p, hai ngư i giám biên này đ ng hai bên tr ng tài và h p thành m t góc nh sao cho có th quan sát cá đ u th . Tr ng tài ph i ch cho hai giám biên đ n đúng v trí tiên li u trư c khi đi vào cu c th o lu n. Các ý ki n th o lu n ph i th t ng n g n và tr ng tài ph i ch cho đ n khi hai giám biên tr l i ch ng i ban đ u trư c khi cho kh i s l i tr n đ u. Đi u 7. V trí và nhi m v c a giám biên • Các giám biên tr giúp tr ng tài ng i đ i m t nhau hai góc đ i di n bên ngoài di n tích thi đ u. M i giám biên ph i cho bi t ý ki n c a mình b ng đ ng tác chính th c tương ng m i khi ý ki n c a mình khác v i ý ki n c a tr ng tài ho c v đi m k thu t, ho c v l i ph t đã đư c hô b i tr ng tài. • N u tr ng tài đưa ra m t ý ki n đánh giá cao hơn (Supérieure/higher degree) ý ki n đánh giá c a hai giám biên v m t k t qu k thu t ho c m t l i ph t thì tr ng tài ph i đi u ch nh vi c đánh giá c a mình cho b ng v i giám biên nào đã đưa ra s đánh giá cao (La plus élevée/highest évaluation). • N u tr ng tài đưa ra m t ý ki n đánh giá th p hơn (Inférieure - lower degree) ý ki n c a hai giám biên v m t k t qu k thu t ho c m t l i ph t thì tr ng tài ph i đi u ch nh s đánh giá c a mình cho b ng v i ý ki n c a giám biên nào đã đưa ra s đánh giá th p. • N u m t giám biên đưa ra m t ý ki n đánh giá cao hơn và giám biên kia l i đưa ra m t ý ki n đánh giá th p hơn so v i ý ki n c a tr ng tài thì tr ng tài có th gi nguyên ý ki n c a mình. • N u hai giám biên đưa ra cùng m t ý ki n khác bi t v i ý ki n c a tr ng tài mà tr ng tài không nh n th y s th hi n b t đ ng này thì lúc đó giám biên đ ng lên và gi v ng đ ng tác c a minhg cho đ n khi nào tr ng tài nh n th y và s a sai vi c đánh giá c a mình. • N u, sau m t th i gian đáng k (vài giây đ ng h ) mà tr ng tài v n không nh n th y các giám biên đang tư th đ ng thì ngư i giám biên g n tr ng tài nh t lúc đó ph i ti n đ n g n và báo cho tr ng tài bi t ý ki n đa s . • Giám biên ph i di n t b ng đ ng tác thích h p ý ki n c a mình v hi u l c c a m i đòn th đư ng biên ho c bên ngoài di n tích thi đ u. • Nh ng tham kh o b ng mi ng gi a tr ng tài và các giám biên là có th đư c và c n thi t trong trư ng h p khi mà tr ng tài ho c m t trong hai giám biên là nhân ch ng duy nh t c a s vi c còn hai ngư i kia không trông th y thì có th thay đ i đư c quy t đ nh. Tuy nhiên, ngư i có ý ki n thi u s ph i kh ng đ nh đư c đi u mà mình đã đ xư ng nh m tránh m i tranh lu n vô ích. Các giám biên cũng ph i ki m tra k nh ng k t qu mà ngư i ghi đi m đã ghi xem có phù h p và đúng v i nh ng gì mà tr ng tài đã thông báo (Đi u 22). N u vì m t lý do mà tr ng tài xét th y c n thi t, m t đ u th ph i t m th i r i kh i di n tích thi đ u thì ph i có m t ngư i giám biên đi kèm theo đ u th đó đ giám sát nh m tránh có đi u b t thư ng x y ra (thông thư ng giám biên đi kèm theo đ u th là ngư i giám biên g n đ u th nh t - xem ghi chú Đi u 3 đo n th nh t). Vi c cho phép như v y ch đư c ch p thu n trong nh ng trư ng h p ngo i l . Thí d như đ thay đ i võ ph c v.v... Ghi chú Đi u 7: V trí và nhi m v c a giám biên. Tr ng tài và các giám biên ph i r i kh i th m thi đ u theo l i m i c a Trư ng ban tr ng tài, lúc t m ngưng vì nghi l , th t c ho c m i s ch m tr kéo dài trong chương trình. V trí căn b n
 9. • Giám biên ph i ng i trên gh đã quy đ nh cho mình, hai chân đ t trên di n tích an toàn và hai tay đ n m lên trên hai đùi. • N u m t giám biên nh n th y đi m ghi trên b ng sai thì ph i thông báo ngay t c kh c cho tr ng tài, ch có tr ng tài m i có quy n s a đ i các đi m đã ghi trên b ng đi m. Di chuy n c a giám biên cùng v i gh ng i • Giám biên ph i th hi n s nhanh nh n lúc di chuy n và nh c gh lên khi nh n th y v trí c a mình có th gây nguy hi m cho các đ u th . Giám biên ph i dùng hai tay n m l y hai c nh gh sao cho có th buông ra ngay t c kh c m t tay đ cho bi t ý ki n v m t đòn th đư ng biên, mà tay kia v n luôn gi gh . • N u m t giám biên không đ ng ý v i ý ki n đưa ra c a tr ng tài ho c n u tr ng tài không th hi n gì h t thì giám biên đó ph i ra d u hi u bày t ngay t c kh c ý ki n c a mình. • Giám biên không đư c làm trư c các đ ng tác c a tr ng tài v m t s đánh giá, nhưng ph i gi i thích ý ki n c a mình n u không đ ng ý. • Trong trư ng h p m t đòn th đư c th c hi n đư ng biên, trư c h t giám biên ph i đưa ra ký hi u xem đòn th bên trong hay bên ngoài, k đó ra ký hi u n u x y ra m t ho c hai đ u th bên ngoài. Thí d như n u m t giám biên ra ký hi u m t đòn th bên ngoài và tr ng tài hô IPPON còn giám biên kia đưa ra m t k t qu th p hơn thì trư c h t ph i d a vào đa s đưa ra quy t đ nh coi đòn th bên trong hay bên ngoài. Sau đó n u đòn th đư c xét bên trong thì m i đưa ra quy t đ nh cu i cùng. • N u m t đ i th ph i thay đ i m t ph n c a võ ph c ngoài khu v c thi đ u mà trong hai giám biên không có ai cùng gi i tính v i đ u th thì lúc đó các giám biên ph i có hành đ ng phù h p v i ghi chú c a Đi u 3. • N u di n tích thi đ u c a mình không đư c s d ng và đang có m t cu c thi đ u di n ra di n tích k bên thì ngư i giám biên ph i mang gh ra kh i khu v c nh m tránh m i r i ro thương tích. N u các giám biên đư c tr ng tài g i đ tham kh o thì ph i đ n và đ ng hai bên tr ng tài và h p thành m t góc nh sao cho có th quan sát các đ u th . Đi u 8. Đ ng tác 8.1. Tr ng tài Khi tr ng tài hô kh u l nh thì cùng lúc nh ng đ ng tác sau đây cũng đư c th c hi n. 1/ IPPON Giơ th ng cánh tay trên đ u, lòng bàn tay hư ng v phía trư c (hình 11) 2/ WAZA - ARI
 10. Đưa th ng cánh tay sang ngang m t bên, lòng bàn tay hư ng xu ng dư i (hình 12). 3/ WAZA - ARI AWASETE IPPON Đưa đ ng tác WAZA - ARI ti p theo sau là đ ng tác c a IPPON. 4/ YUKO Đưa cánh tay ch ch xu ng 45 đ m t bên, lòng bàn tay hư ng xu ng dư i (hình 13). 5/ KOKA Giơ cánh tay g p l i cùng v i ngón tay cái hư ng v hư ng vai và cùi ch khép sát chân mình (hình 14).
 11. 6/ OSAE - KOMI Đưa th ng cánh tay v hư ng các đ u th , lòng bàn tay hư ng xu ng dư i và đ ng nghiêng, m t hư ng v phía các đ u th (hình 15). 7/ TOKETA Đưa th ng m t cánh tay v phía trư c hư ng vào các đ u th , bàn tay m ra, ngón cái hư ng lên cao và di chuy n nhanh chóng tay t trái qua ph i hai ho c ba l n (hình 16). 8/ HIKIWAKE
 12. Đưa th ng cánh tay lên cao, bàn tay m ra (ngón cái hư ng lên) h cánh tay xu ng ngang trư c m t mình và gi v ng m t vài giây. 9/ MATTE Giơ ngang m t cánh tay v hư ng ngư i tính th i gian, lòng bàn tay quay v hư ng ngư i này (các ngón tay dính sát vào nhau và hư ng lên trên (hình 17). 10/ SONOMAMA Nghiêng mình xu ng v phía trư c và s vào hai đ u th b ng lòng bàn tay (n u c n thi t) hình 18. 11/YOSHI V nh vào hai đ u th b ng lòng bàn tay (n u c n thi t). 12/ Không có giá tr ho c hu b Đ ch m t đòn k thu t đòn k thu t không có giá tr : - Giơ cao bàn tay trên đ u trư c m t mình và di chuy n t trái qua ph i 2 ho c 3 l n (hình 19).
 13. Đ hu b m t ý ki n đã đưa ra: Đ ng tác hu b : M t tay l p l i đ ng tác c a ý ki n sai l m, giơ cao tay kia trên đ u trư c m t mình và di chuy n t trái qua ph i 2 ho c 3 l n (xem Đi u 8.7). Đ hu b m t l i ph t. Tr ng tài l p l i đ ng tác ph t đã cho trư c đó và làm đ ng tác hu b (xem Đi u 8.7). 13/ HANTEI Đ ch r ng mình s n sàng hô "HANTEI" tr ng tài c m c xanh - tr ng đưa ch ch ra phía trư c m t góc 45 đ . Tay c m c xanh đưa th ng trên đ u n u tr ng tài mu n cho đ u th mang dây băng xanh th ng tr n và tay c m c tr ng đư c đưa lên trong trư ng h p ngư c l i (hình 20). 14/ KACHI Đ ch ngư i th ng tr n (phù h p v i Đi u 20)tr ng tài s ph i bư c t i m t bư c và đưa th ng cánh tay lên ngang t m vai v đ u th , bàn tay m ra và lòng bàn tay hư ng vào bên trong (hình 21).
 14. 15/ Đi u ch nh võ ph c Đ ra hi u cho các đ u th đi u ch nh võ ph c. Tr ng tài c n đ t chéo bàn tay trái lên bàn tay ph i t m th t lưng, hai lòng bàn tay hư ng vào bên trong và làm đ ng tác t trên xu ng dư i (hình 22). 16/ L i ph t Đ cho m t l i ph t (SHIDO, CHUI, KEIKOKU, HANSOUKU - MAKE): Tay n m l i ch ngón tr v hư ng phía đ u th (hình 23). N u l i ph t là HAN-SOKU-MAKE thì ti n hành như đã ch Đi u 29 đo n th 3. 17/ G i các giám biên Đ g i các giám biên, tr ng tài giơ hai cánh tay cao ngang t m vai, bàn tay m ra lòng bàn tay hư ng lên trên, k đó là m t đ ng tác cùng lúc g p hai cánh tay m t góc 45 đ , lòng bàn tay hư ng vào bên trong. 18/ G i bác sĩ Đ g i bác sĩ đ n di n tích thi đ u tr ng tài giơ th ng cánh tay trên t m vai v hư ng dành riêng cho săn sóc viên (n u có th ) bàn tay m ra, lòng bàn tay hư ng lên trên.
 15. 19/ Can thi p c a bác sĩ Thương tích nh : Xem ghi chú Đi u 30: đưa th ng m t cánh tay, bàn tay m ra, lòng bàn tay hư ng lên trên, quay v hư ng đ u th . Ghi chú: - Tr ng tài ph i thông báo b ng mi ng cho bác sĩ r ng đã đư c phép ph giúp (không khám đ u th ). Khám t do: Hai bàn tay m ra, lòng bàn tay hư ng lên trên, quay v hư ng đ u th (xem Đi u 29). Ghi chú: Tr ng tài ph i thông báo b ng mi ng cho bác sĩ bi t là đã đư c phép khám cho đ u th . 20/ Không chi n đ u Tay xoay nhi u vòng tròn hư ng v phía trư c ngang t m ng c, k đó ch ngón tr v hư ng đ u th (hình 24). 21/ Ghi nh n s can thi p c a bác sĩ Tr ng tài làm m t d u hi u v i bàn tay m ra, lòng bàn tay hư ng xu ng dư i, hư ng v phía bác sĩ và đ u th liên quan còn bàn tay kia hư ng v phía tr ng tài th i gian - giơ ngón tr đ ch l n khám đ u tiên, ngón tr và ngón gi a đ ch l n khám th hai (xem ghi chú Đi u 30) (hình 25). 22/ Hu b không còn giá tr Giám biên ph i giơ m t bàn tay trên đ u và di chuy n bàn tay t trái qua ph i hai ho c ba l n (hình 26).
 16. Đ báo hi u s b t đ ng ý ki n v i tr ng tài, giám biên ph i làm đ ng tác tương ng v i ý ki n c a mình phù h p v i Đi u 8. 23/ Chu n b đ quy t đ nh Các giám biên - theo yêu c u c a tr ng tài đưa th ng cánh tay ch ch xu ng phía trư c m t góc 45 đ , c xanh bàn tay ph i và c tr ng bàn tay trái (hình 27). 24/ Ý ki n c a các giám biên Lúc tr ng tài hô "HANTEI" các giám biên ph i giơ c xanh ho c tr ng lên trên đ u ch đ u th mà mình cho r ng đáng hư ng quy t đ nh (hình 28).
 17. Ghi chú: đ di n t ý ki n c a mình khi có ti ng hô "HANTEI" c a tr ng tài, giám biên ph i c m c xanh bàn tay ph i n u đ u th mang dây băng xanh và đ o ngư c l i trong tình hu ng ng u nhiên khác. 25/ Đ ng lên Khi giám biên b t đ ng ý ki n v i tr ng tài và mu n tr ng tài hô MATTE (chi n đ u dư i m t đ t, thi u s ti n tri n v k thu t) thì các giám biên ph i cho tr ng tài bi t b ng cách du i th ng hai cánh tay ra trư c m t, hư ng v phía th m, lòng bàn tay hư ng lên trên và th c s c đ ng t th p lên cao nhi u l n (hình 29). Trong trư ng h p ra kh i đòn b t đ ng, n u tr ng tài không can thi p thì các giám biên ph i làm đ ng tác TOKETA phù h p v i đi u kho n này. Ghi chú Đi u 8: Đ ng tác Sau khi đã làm m t đ ng tác chính th c, n u c n thì tr ng tài có th ch vào băng keo dán màu xanh ho c tr ng (v trí kh i đ u) đ ch đ u th đã đư c đi m hay l i ph t. Trong trư ng h p vi c ch m tr tr n đ u kéo dài, thì tr ng tài ch cho các đ u th bi t r ng có th ng i x p b ng t i v trí kh i đ u b ng cách dùng bàn tay m r ng ch hư ng v v trí ban đ u, lòng bàn tay hư ng lên trên và th c hi n đ ng tác t cao xu ng th p. Trong trư ng h p YUKO và WAZA - ARI, cánh tay ph i b t đ u t phía trư c ngang t m ng c và du i th ng ra m t bên thân minh, đ n v trí cu i cùng tương ng. Tr ng tài ph i gi nguyên đ ng tác c a đi m KOKA, YUKO và WAZA-ARI (n u c n thi t xoay nh thân ngư i v hư ng bên ph i ho c bên trái) đ b o đ m r ng k t qu đư c các giám biên và các viên ch c trông th y rõ. Trong lúc làm đi u này, tr ng tài v n ph i theo dõi ho t đ ng c a các đ u th . N u c hai đ u th đ u ph m l i "không chi n đ u" cùng m t lúc, m i l i ph t ph i đư c quy cho t ng cá nhân. Đ quy l i ph t thì tr ng tài ph i: Th c hi n đ ng tác tương ng (quay tròn cánh tay). Dùng ngón tr ch đ u th b l i ph t, sau đó n u x y ra tr ng tài ph i l p l i cùng cách th c đ i v i đ u th kia. M i đ ng tác s a sai ph i kèm theo ngay t c kh c đ ng tác hu b và dĩ nhiên ph i đưa ra ý ki n đánh giá m i ho c ph t. Hu b m t k t qu ho c m t l i ph t ph i đư c th c hi n không có ti ng hô. T t c nh ng đ ng tác ph i m nh, rõ ràng và đư c gi nguyên ít nh t kho ng t 3 đ n 5 giây. Đ i v i đ ng tác "HANTEI" tr ng tài ph i dùng c xanh ho c c tr ng, đ nói lên quan đi m ho c ý ki n c a mình v i t ng đ u th . Đ ch ngư i th ng tr n, tr ng tài tr l i v trí đ u tr n đ u, bư c t i trư c m t bư c ch ngư i th ng cu c, sau đó lùi l i v phía sau. 26/ Hơn 5 giây trên di n tích nguy hi m Đ ch đ u th đã hơn 5 giây trên di n tích nguy hi m thì tr ng tài đưa th ng m t tay lên cao, bàn tay hư ng lên trên, các ngón tay m ra, tay kia ch vào vùng nguy hi m, sau đó dùng đ ng tác quy đ nh đ quy l i ph t tương ng (hình 30).
 18. 27/ Phòng th quá đáng Đ ch cho bi t mình ph t m t đ u th vì phòng th quá đáng, tr ng tài đưa th ng hai cánh tay ra phía trư c, tay n m l i, thân mình hơi u n cong. 28/ T n công gi t o Tr ng tài đưa th ng hai cánh tay cao ngang t m vai, tay n m l i, lòng bàn tay hư ng xu ng dư i và làm m t c ch hư ng xu ng dư i b ng hai tay, hai cánh tay t o m t góc kho ng 45 đ (hình 31). 29/ Kéo xu ng đ t b c m Tr ng tài. tư th đ ng b t chư c c ch kéo m t đ u th xu ng đ t. 30/ T ch i n m võ ph c Đ ch đ u th ph m l i t ch i chi n đ u (tránh n m ho c không cho đ i th n m). Tr ng tài giơ ngang hai cánh, lòng bàn tay hư ng v phía tr ng tài th i gian (các ngón tay dính sát nhau hư ng lên trên) cùi ch b g p l p l i xen k v i các cánh tay, như th là tr ng tài đã di n t vi c t ch i n m võ ph c. 31/ N m th t đai b c m Đ ch r ng đ i th đã vi ph m lu t liên quan đ n vi c n m th t đai. Tr ng tài làm đ ng tác n m th t đai c a mình. 32/ N m võ ph c (hai tay cùng m t bên) Đ ch r ng đ u th đã vi ph m lu t liên quan đ n vi c n m ng chân ho c qu n quá lâu, tr ng tài tư th hơi nghiêng v phía trư c, b ng m t ho c hai tay, b t chư c đ ng tác n m ho c móc. 33/ Ra ngoài di n tích chi n đ u Đ ch r ng m t đ u th đã ra ngoài di n tích chi n đ u, tr ng tài lùi m t chân ra phía sau và ph t đ u th đó.
 19. 8.2/ Các giám biên 1/ Đòn th bên trong (JOGAI) Đ ch vi c mình cho r ng m t đ u th đã bên trong di n tích chi n đ u, giám biên ph i giơ cao m t cánh tay, k đó h th p cánh tay th ng xu ng (bàn tay m ra, ngón cái hư ng lên trên) ngang trên vùng phân gi i gi a di n tích chi n đ u v i di n tích an toàn và gi v ng đ ng tác m t chút (hình 32). 2/ Đòn th bên ngoài (JONAI) Đ ch vi c mình cho r ng m t đ u th đã bên ngoài di n tích chi n đ u, giám biên ph i đưa th ng cánh tay n m ngang, (bàn tay m ra, ngón tay cái hư ng lên trên) ngang trên vùng phân gi i gi a di n tích chi n đ u v i di n tích an toàn và lay đ ng nhi u l n (2 ho c 3 l n) t trái sang ph i và ch m d t đ ng tác này hư ng ra ngoài (hình 33). Đi u 9. V trí (khu v c cho phép) Tr n đ u ph i đư c ti n hành trên di n tích thi đ u. Không m t k thu t nào có giá tr n u m t trong hai đ u th bên ngoài di n tích chi n đ u. Hơn n a, m t đ u th đư c coi là bên ngoài n u có bàn chân, bàn tay, đ u g i ho c b t kỳ m t ph n nào c a cơ th ti p xúc v i ph n bên ngoài c a di n tích chi n đ u lúc tư th đ ng (TACHI-WAZA); đư c coi là bên ngoài kh m t ph n c a thân ngư i ti p xúc v i di n tích an toàn và không còn đ ng t i di n tích chi n đ u n a. N u hơn ph n n a thân ngư i ngoài di n tích chi n đ u lúc SUTEMI-WAZA (k thu t hy sinh) ho c NE-WAZA (k thu t dư i đ t) thì đ u th cũng đư c coi như bên ngoài (hình 34).
 20. Ngo i l : Khi m t đ u th ném đ i phương mình ra bên ngoài di n tích chi n đ u nhưng chính b n thân mình v n còn bên trong di n tích chi n đ u khá lâu, kh dĩ b o đ m rõ ràng hi u qu c a m t đòn k thu t thì đòn k thu t này đư c th a nh n có giá tr . N u m t th ném b t đ u v i hai đ u th còn bên trong di n tích chi n đ u, th nhưng trong lúc ném thì đ u th b ném di chuy n ra bên ngoài di n tích chi n đ u thì đòn th này có th như có giá tr đ đánh giá cho đi m vì đòn th này không b ng t quãng và đ u th th c hi n th ném v n còn bên trong di n tích chi n đ u kh dĩ ch ng minh đư c hi u qu k thu t c a mình (hình 35). Khi đã có ti ng hô "OSAE - KOMI", tr n đ u có th ti p t c: Cho đ n khi ch m d t th i gian đích th c c a b t đ ng. Cho đ n khi nào m t trong các đ u th ch u thua. Ho c cho đ n khi nào có ti ng hô "TOKETA". Lúc mà m t ph n thân mình c a m t trong các đ u th ch m vào di n tích chi n đ u. N u lúc t n công b ng m t k thu t ch ng h n như O-UCHI GARI ho c KOUCHI GARI, bàn chân ho c ng chân c a TORI (ngư i t n công) r i kh i di n tích chi n đ u và di chuy n trên di n tích an toàn thì đòn th này đư c coi như có giá tr (đ đánh giá) vì r ng TORI không tr ch ng b ng bàn chân ho c ng chân bên ngoài di n tích chi n đ u. Ghi chú Đi u 9: V trí (khu v c cho phép) Trong trư ng h p b t đ ng đư ng biên N u m t ph n thân th c a đ u th (TORI ho c UKE) còn ch m di n tích chi n đ u thì cho phép ti p t c b t đ ng, song n u b ng nhiên đư c nâng lên và không còn ch m di n tích chi n đ u n a thì tr ng tài ph i hô "MATE" và đòn b t đ ng coi như không còn có giá tr n a. N u trong lúc th c hi n đòn ném, TORI (ngư i t n công) ra kh i di n tích chién đ u và đang "trên không" (có nghĩa là TORI không còn ch m vào b t kỳ ph n nào c a di n tích chi n đ u n a) k thu t áp d ng đư c coi như có giá tr đ đánh giá n u UKE (ngư i b t n công) ti p xúc v i
Đồng bộ tài khoản