Quyết định số 208/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 208/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 208/1998/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các Luật thuế mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 208/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 208/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 1998 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 208 /1998 /Q -TTG NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 1998 V VI C THÀNH L P BAN CH O TRI N KHAI TH C HI N CÁC LU T THU M I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; tri n khai các Lu t Thu m i, th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 1999. Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH : i u 1. Thành l p Ban Ch o tri n khai th c hi n các Lu t Thu m i. Thành ph n Ban Ch o tri n khai các Lu t Thu m i g m : 1. Phó Th tư ng Nguy n T n Dũng : Trư ng ban. 2. B trư ng B Tài chính, Nguy n Sinh Hùng : Phó trư ng Ban. 3. Th trư ng B Tài chính : y viên thư ng tr c. 4. Th trư ng B K ho ch và u tư : y viên. 5. Th trư ng B Công nghi p : y viên. 6. Th trư ng B Xây d ng : y viên. 7. Th trư ng B Thương m i : y viên. 8. Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn : y viên. 9. T ng c c trư ng T ng c c H i quan : y viên. 10. Trư ng Ban V t giá c a Chính ph : y viên. 11. T ng c c trư ng T ng c c Thu : y viên.
  2. i u 2. Ban Ch o tri n khai các Lu t Thu m i có nhi m v , quy n h n như sau: 1. Ch o các B , ngành, a phương tri n khai th c hi n Lu t Thu giá tr gia tăng, Lu t Thu thu nh p doanh nghi p, Lu t Thu tiêu th c bi t và các Lu t Thu m i khác theo ch c năng qu n lý nhà nư c ư c giao. 2. Giúp Chính ph phát hi n và gi i quy t vư ng m c trong quá trình tri n khai th c hi n các Lu t Thu và các văn b n dư i Lu t. Trư ng h p vư t quá thNm quy n, ph i báo cáo và ki n ngh Chính ph , y ban Thư ng v Qu c h i và Qu c h i xem xét x lý theo úng quy ch hi n hành. i u 3. B ph n thư ng tr c c a Ban Ch o tri n khai các Lu t Thu m i tt iB Tài chính. i u 4. Ban Ch o tri n khai các Lu t Thu m i ho t ng k t khi quy t nh này có hi u l c thi hành cho n khi th c hi n xong các nhi m v quy nh t i i u 2. i u 5. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản