Quyết định số 208/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
29
lượt xem
1
download

Quyết định số 208/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 208/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 208/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 208/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2005 - 2006 như Phụ lục kèm theo. Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng: - Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt trong Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định này. Những công ty nhà nước không cổ phần hoá được thì chủ động chuyển sang các hình thức: bán, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật. - Thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển các lâm trường theo Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh. Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trong thực hiện phương án này.
  2. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký) PHỤ LỤC DANH MỤC CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ĐIỀU CHỈNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI ĐẾN NĂM 2005 – 2006 (Ban hành kèm theo Quyết định số 208/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ) STT Tên doanh nghiệp Hình thức sắp xếp theo Nay điều chỉnh Thời Quyết định số 263/QĐ- gian TTg ngày 10/3/2003 thực của Thủ tướng Chính hiện phủ 1 Đoạn Quản lý đường Đơn vị sự nghiệp có thu Cổ phần hoá, Nhà 2005 bộ Cao Bằng nước giữ cổ phần chi phối 2 Công ty Tư vấn xây Cổ phần hoá, Nhà nước Cổ phần hoá, Nhà 2005 dựng nông nghiệp và giữ cổ phần chi phối nước giữ cổ phần ở phát triển nông thôn mức thấp hoặc Cao Bằng không giữ cổ phần 3 Công ty Tư vấn xây Cổ phần hoá, Nhà nước Cổ phần hoá, Nhà 2005 dựng Cao Bằng giữ cổ phần chi phối nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần 4 Công ty Khảo sát thiết Cổ phần hoá, Nhà nước Cổ phần hoá, Nhà 2005 kế xây dựng Cao Bằng giữ cổ phần chi phối nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần
  3. 5 Công ty Mía đường Doanh nghiệp nhà nước Cổ phần hoá, Nhà 2005 Cao Bằng 100% vốn nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần 6 Công ty Thương Doanh nghiệp nhà nước Cổ phần hoá, Nhà 2006 nghiệp Hạ Lang 100% vốn nước giữ cổ phần chi phối 7 Công ty Cấp nước Cao Cổ phần hoá Nhà nước Chuyển thành Công 2006 Bằng giữ cổ phần chi phối ty TNHH 1 thành viên 8 Công ty Môi trường Doanh nghiệp nhà nước Chuyển thành Công 2006 đô thị Cao Bằng 100% vốn ty TNHH 1 thành viên 9 Công ty Điện ảnh văn Doanh nghiệp nhà nước Đơn vị sự nghiệp có 2006 hoá phẩm Cao Bằng 100% vốn thu
Đồng bộ tài khoản