Quyết định số 208/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
5
download

Quyết định số 208/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 208/QĐ-UBDT về việc phê duyệt dự án Phụ trương Chương trình 135 giai đoạn II Báo Dân tộc phát triển do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 208/QĐ-UBDT

  1. ỦY BAN DÂN TỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 208/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN PHỤ TRƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II BÁO DÂN TỘC PHÁT TRIỂN BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP, ngày 09/05/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc; Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-UBDT, ngày 12/7/2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chiến lược truyền thông Chương trình 135 giai đoạn II; Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBDT, ngày 27/6/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác truyền thông Chương trình 135 giai đoạn II năm 2008; Xét đề nghị Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt dự án "Phụ trương Chương trình 135 giai đoạn II" Báo Dân tộc và Phát triển a. Nội dung: - Chuyển tải các văn bản chỉ đạo điều hành Chương trình 135 giai đoạn II từ Trung ương xuống các tỉnh, huyện, xã và thôn bản thuộc diện thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn II. - Phảnh ánh quá trình triển khai Chương trình 135 ở các địa phương - Các mô hình tốt của xã, cộng đồng, kinh nghiệm hay trong việc thực hiện Chương trình 135 - Nâng cao năng lực tổ chức điều hành Chương trình 35 của cán bộ cơ sở - Phát hành dưới hình thức phụ trương 4 trang, 4 màu, 2 kỳ một tuần theo các số báo Dân tộc và Phát triển
  2. b. Dự toán: - Số lượng phát hành: 58.130 tờ/số - Chi phí quản lý: 253.655.248 đ/105 số - Chi phí xuất bản: 2.795.899.050 đ/105 số - Chi phí phát hành: 860.133.520 đ/105 số - Giá thành phát hành: 105 số/năm - Giá thành toàn bộ: 105 số/1 năm: 3.909.697.818 đ c. Tổng dự toán 2008-2010: 9.369.395.636 đ (chín tỷ ba trăm sáu mươi chín triệu ba trăm chín mươi lăm nghìn sáu trăm ba mươi sáu đồng) Điều 2. Tổ chức thực hiện - Vụ Chính sách Dân tộc chủ trì, phối hợp với Vụ Tuyên truyền, kiểm tra nội dung phụ trương Chương trình 135 của Báo Dân tộc và Phát triển; hằng năm tổ chức đánh giá hiệu quả phụ trương Chương trình 135 của Báo Dân tộc và Phát triển, từ đó đề xuất, điều chỉnh, bổ xung nội dung phụ trương, phù hợp với yêu cầu thực tế và hiệu quả tuyên truyền - Hàng năm Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban, Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ Tuyên truyền xây dựng, thẩm định kế hoạch vốn, trình lãnh đạo Ủy ban Quyết định phân bổ. - Báo Dân tộc và Phát triển tổ chức biên tập nội dung phụ trương Chương trình 135 kèm theo các số báo phát hành tuyên truyền về Chương trình 135 giai đoạn II; bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích theo giấy phép được cấp và các quy định hiện hành của Nhà nước Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tôc, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Ủy ban, Tổng biên tập Báo Dân tộc và Phát triển và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM
  3. Hà Hùng
Đồng bộ tài khoản