Quyết định số 209/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
6
download

Quyết định số 209/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 209/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 209/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 209/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (Tờ trình số 243/TTr-BNG-UBNVN ngày 23 tháng 01 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 176/TTr-BTĐKT ngày 30 tháng 01 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 05 cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong việc củng cố và phát triển cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Bộ Ngoại giao; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - BTCN VPCP; - Website Chính phủ; - Lưu: VT, TCCB (3b) Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 20/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc; 2. Ông Hoàng Đình Thắng, Việt kiều tại Cộng hòa Séc, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc; 3. Ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Việt kiều tại Philippin, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (Imex Pan-Pacific) trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh; 4. Bà Bùi Cẩm Hà Lê Thái, Việt kiều tại Cộng hòa Pháp, Bác sĩ; 5. GS.TS Trần Thanh Vân, Việt kiều tại Cộng hòa Pháp, đang làm việc tại Trung tâm Quốc gia nghiên cứu khoa học Pháp (CNRS); 6. TS Lê Trần Thanh Kim Ngọc, Việt kiều tại Cộng hòa Pháp./.
Đồng bộ tài khoản