Quyết định số 2093/QĐ-BTP

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
67
lượt xem
2
download

Quyết định số 2093/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2093/QĐ-BTP về việc thay đổi nhân sự Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của Bộ Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2093/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2093/Q -BTP Hà N i, ngày 3 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C THAY I NHÂN S BAN CH O TH C HI N QUY CH DÂN CH C A B TƯ PHÁP B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Thông báo s 159-TB/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 c a Ban Bí thư v k t qu 6 năm th c hi n Ch th s 30-CT/TW c a B Chính tr (khóa VIII) ti p t c ch o và th c hi n quy ch dân ch cơ s ; Căn c Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. C Th trư ng Nguy n Thuý Hi n thay Th trư ng inh Trung T ng làm Trư ng Ban ch o th c hi n Quy ch dân ch c a B Tư pháp ã ư c ki n toàn theo Quy t nh 900/Q -BTP ngày 28/11/2007 c a B trư ng B Tư pháp. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b và các ng chí có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Các Th trư ng; - Ban ch o th c hi n QCDCTW; - Thành viên BC QCDC B Tư pháp; - Lưu: VT, V TCCB. Hà Hùng Cư ng
Đồng bộ tài khoản